baseItem4159

Tên đường: AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG

- Bắt đầu: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4157

Tên đường: ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Đường Số 6C, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 6C, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4154

Tên đường: ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 6B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 6B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4153

Tên đường: ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 6A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 6A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4152

Tên đường: ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4141

Tên đường: ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: 183 Đường số 61, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 68A Đường số 61, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem4119

Tên đường: ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4103

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 68, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 68, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4102

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8

- Bắt đầu: Đường Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4101

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: 8 Đường số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 8 Đường số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4100

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 85, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 85, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem4099

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4098

Tên đường: GÒ NỔI

- Bắt đầu: Gò Nổi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Gò Nổi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4097

Tên đường: HAI BÀ TRƯNG

- Bắt đầu: Hai Bà Trưng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 571 Hai Bà Trưng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4096

Tên đường: HÀNG TRE

- Bắt đầu: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4095

Tên đường: HUỲNH THÚC KHÁNG

- Bắt đầu: 373 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 356 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4094

Tên đường: LONG SƠN

- Bắt đầu: Long Sơn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Sơn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 5,000,000 VND

baseItem4093

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 311 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 5,000,000 VND

baseItem4092

Tên đường: NAM HOÀ

- Bắt đầu: Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 436 Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4091

Tên đường: NGUYỄN CÔNG TRỨ

- Bắt đầu: Nguyễn Công Trứ, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Nguyễn Công Trứ, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4090

Tên đường: NGUYỄN THÁI HỌC

- Bắt đầu: 19 Nguyễn Thái Học, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 19 Nguyễn Thái Học, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4089

Tên đường: NGUYỄN VĂN THẠNH

- Bắt đầu: Nguyễn Văn Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 85/14/19 Nguyễn Văn Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4088

Tên đường: PHAN CHU TRINH

- Bắt đầu: Phan Chu Trinh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 560 Phan Chu Trinh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4087

Tên đường: PHAN ĐẠT ĐỨC

- Bắt đầu: Phan Đạt Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Phan Đạt Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4086

Tên đường: TRẦN HƯNG ĐẠO

- Bắt đầu: 311 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 263 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem4085

Tên đường: TRẦN QUỐC TOẢN

- Bắt đầu: Trần Quốc Toản, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3 Trần Quốc Toản, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4084

Tên đường: TRỊNH HOÀI ĐỨC

- Bắt đầu: 1 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 650 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 37,000,000 VND

baseItem4083

Tên đường: TRƯƠNG HANH

- Bắt đầu: Trương Hạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trương Hạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4082

Tên đường: HỒ BÁ PHẤN

- Bắt đầu: 43B Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 142 Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 23,000,000 VND

baseItem4081

Tên đường: TRẦN TRỌNG KHIÊM

- Bắt đầu: Trần Trọng Khiêm, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trần Trọng Khiêm, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4080

Tên đường: ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4079

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường 379, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường 379, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem4078

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem4077

Tên đường: ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU

- Bắt đầu: Liên Phường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Liên Phường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4076

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4075

Tên đường: ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 100, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 100, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem4074

Tên đường: ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4073

Tên đường: ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: 1A Đại Lộ 3, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đại Lộ 3, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4072

Tên đường: ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4071

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

- Bắt đầu: Số 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4070

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4069

Tên đường: ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem4068

Tên đường: TRỊNH HOÀI ĐỨC

- Bắt đầu: 1 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 671 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem4067

Tên đường: NGÔ QUYỀN

- Bắt đầu: 166 Ngô Quyền, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 10990 Ngô Quyền, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem4066

Tên đường: HÀNG TRE

- Bắt đầu: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4065

Tên đường: NAM CAO

- Bắt đầu: 11 Nam Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 51 Nam Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4064

Tên đường: ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ

- Bắt đầu: Làng Tăng Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Làng Tăng Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4063

Tên đường: ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 297, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 297, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4062

Tên đường: ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4061

Tên đường: HỒ BÁ PHẤN

- Bắt đầu: 40 Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 134 Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4060

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4059

Tên đường: ĐƯỜNG 11

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4058

Tên đường: KHỔNG TỬ

- Bắt đầu: Khổng Tử, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 8 Khổng Tử, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 32,000,000 VND

baseItem4057

Tên đường: TRƯƠNG VĂN HẢI

- Bắt đầu: Trương Văn Hải, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trương Văn Hải, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem4056

Tên đường: LÊ LỢI

- Bắt đầu: Lê Lợi, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Lợi, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4055

Tên đường: TRẦN HƯNG ĐẠO

- Bắt đầu: Trần Hưng Đạo, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 304-311 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem4054

Tên đường: QUANG TRUNG

- Bắt đầu: 50-32540 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 70 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 22,000,000 VND

baseItem4053

Tên đường: TRƯƠNG VĂN THÀNH

- Bắt đầu: Trương Văn Thành, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 541 Trương Văn Thành, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 36,000,000 VND

baseItem4052

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem4051

Tên đường: TÚ XƯƠNG

- Bắt đầu: Tú Xương, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tú Xương, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

- Bảng lịch sử giá

Ngày Giá lịch sử
10-07-2016 10:34:16 0 VNĐ
baseItem4050

Tên đường: TÂN HOÀ II

- Bắt đầu: Tân Hòa 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tân Hòa 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4049

Tên đường: TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Tân Lập 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tân Lập 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4048

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 31, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 31, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4047

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 55 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 55G1 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4046

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 14 Đường số 53, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: B26/6 Đường số 53, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4045

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 149 Số 51, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 51, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4044

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 101A Số 49, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 49, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4043

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 19 Số 47, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 52D/63 Số 47, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4042

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 4 Số 45, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 17 Số 45, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4040

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 43, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 43, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4039

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 41, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 41, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4037

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 39, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 35 Số 39, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4036

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 99a Số 37, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 37, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4035

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 72E/8 Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4034

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 379A/9 Đường số 85, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 435-451 Đường số 85, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4033

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Đường Tân Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 39576 Đường Tân Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4032

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường số 14A, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 74/9A Đường số 14A, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4031

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4030

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4029

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4028

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4027

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 20, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 20, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4026

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 18, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 18, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4025

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4024

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: 18 Đường số 12, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 41 Đường số 12, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4023

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4022

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4021

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 36, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1D Đường Số 36, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4020

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 81, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 81, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4019

Tên đường: NGUYỄN VĂN TRỖI

- Bắt đầu: 243B Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 11 Cầu Công Lý, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 140,000,000 VND

baseItem4018

Tên đường: ĐIỆN BIÊN PHỦ

- Bắt đầu: 150 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 86/1T Phan Văn Hân, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4017

Tên đường: CỘNG HOÀ

- Bắt đầu: 363 Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 124 Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 150,000,000 VND

baseItem4016

Tên đường: MÃ LÒ

- Bắt đầu: 760 Hương lộ 2, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1125 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4015

Tên đường: TÔ HIẾN THÀNH

- Bắt đầu: 12-15 Tô Hiến Thành, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2 Tô Hiến Thành, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 150,000,000 VND

baseItem4014

Tên đường: LÝ THÁI TỔ

- Bắt đầu: 399/14 Lý Thái Tổ, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 14-16 Lý Thái Tổ, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 200,000,000 VND

baseItem4013

Tên đường: NGÔ GIA TỰ

- Bắt đầu: 506 Ngô Gia Tự, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3 Ngô Gia Tự, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 250,000,000 VND

baseItem4012

Tên đường: 3 THÁNG 2

- Bắt đầu: Cầu vượt thép, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 269 Minh Phụng, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 280,000,000 VND

baseItem4011

Tên đường: VÕ THỊ SÁU

- Bắt đầu: Vòng Xoay Công Trường Dân Chủ, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 198 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 120,000,000 VND

baseItem4010

Tên đường: LÝ THƯỜNG KIỆT

- Bắt đầu: 653 Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2 Lý Thường Kiệt, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 180,000,000 VND

baseItem4009

Tên đường: LÊ VĂN SỸ

- Bắt đầu: 464 Lê Văn Sỹ, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 207B Lê Văn Sỹ, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 62,000,000 VND

baseItem4008

Tên đường: HUỲNH TẤN PHÁT

- Bắt đầu: 33/4 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Unnamed Road, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 9,000,000 VND

baseItem4007

Tên đường: NGUYỄN DU

- Bắt đầu: 120 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 6 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 350,000,000 VND

baseItem4006

Tên đường: PHƯỚC THIỆN

- Bắt đầu: 15/161 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 39634-39692 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4005

Tên đường: LONG PHƯỚC

- Bắt đầu: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 9,000,000 VND

baseItem4004

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 27-311 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4003

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4002

Tên đường: MAN THIỆN

- Bắt đầu: 61-67 Man Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 12/70B Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4001

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4000

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 182, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 182, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3999

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 14,000,000 VND

baseItem3998

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3997

Tên đường: QUANG TRUNG

- Bắt đầu: 2 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2/84B Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3996

Tên đường: LÃ XUÂN OAI

- Bắt đầu: 27A Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 215 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3995

Tên đường: ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 339, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 339, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3994

Tên đường: NAM HOÀ

- Bắt đầu: Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 7 Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3993

Tên đường: TÂY HOÀ

- Bắt đầu: 360B Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 107-109 Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3992

Tên đường: ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 24,000,000 VND

baseItem3991

Tên đường: ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 245, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 245, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3990

Tên đường: ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 22, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 22, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 28,000,000 VND

baseItem3989

Tên đường: ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3988

Tên đường: ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3987

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3986

Tên đường: ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem3985

Tên đường: ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 144, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 144, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 14,000,000 VND

baseItem3984

Tên đường: ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 138, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 7/125B Đường số 138, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3983

Tên đường: ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 120, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 120, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3982

Tên đường: ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 12, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 46/7 Đường số 12, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3981

Tên đường: ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3980

Tên đường: ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 109, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 109, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3979

Tên đường: XA LỘ HÀ NỘI

- Bắt đầu: 10/27A Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 37 Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3978

Tên đường: ĐÌNH PHONG PHÚ

- Bắt đầu: 1/180 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 39499 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3977

Tên đường: CẦU XÂY 2

- Bắt đầu: 79 Cầu Xây 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 72-73 Cầu Xây 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3976

Tên đường: CẦU XÂY 1

- Bắt đầu: Cầu Xây, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 41 Cầu Xây, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3975

Tên đường: BÙI QUỐC KHÁI

- Bắt đầu: Bùi Quốc Khái, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Bùi Quốc Khái, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3974

Tên đường: LONG PHƯỚC

- Bắt đầu: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 12,000,000 VND

baseItem3973

Tên đường: PHƯỚC THIỆN

- Bắt đầu: 15/161 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 10/13A Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem3972

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 27/P Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 13,000,000 VND

baseItem3971

Tên đường: TAM ĐA

- Bắt đầu: Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 23 Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3970

Tên đường: VÕ VĂN HÁT

- Bắt đầu: Hẻm 2/8 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3969

Tên đường: PHAN ĐĂNG LƯU

- Bắt đầu: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 206B Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3968

Tên đường: BÙI QUỐC KHÁI

- Bắt đầu: 2/12B Trần Não, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 333A (Cty Hoang Vuong Long ) Trần Não, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3967

Tên đường: CÁCH MẠNG THÁNG 8

- Bắt đầu: Hẻm 65 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 798 Cách Mạng Tháng Tám, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3966

Tên đường: LÊ TRỌNG TẤN

- Bắt đầu: 37/3 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 791 Lê Trọng Tấn, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3965

Tên đường: PHAN HUY ÍCH

- Bắt đầu: 9/5 Đường Phan Huy Ích, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2/17 Đường Phan Huy Ích, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3964

Tên đường: BÌNH QUỚI

- Bắt đầu: 87 Bình Quới, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1078A Bình Quới, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3963

Tên đường: PHAN ĐĂNG LƯU

- Bắt đầu: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 208A Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3962

Tên đường: KHA VẠN CÂN

- Bắt đầu: 7/3A Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3-8 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3961

Tên đường: ĐIỆN BIÊN PHỦ

- Bắt đầu: 880 Điện biên phủ Tổ 40 Khu phố 3, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 206-355 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 67,000,000 VND

baseItem3960

Tên đường: PHẠM VĂN ĐỒNG

- Bắt đầu: Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 68,000,000 VND

baseItem3959

Tên đường: LÊ VĂN CHÍ

- Bắt đầu: 10 Lê Văn Chí, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Văn Chí, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem3958

Tên đường: VÕ VĂN NGÂN

- Bắt đầu: 1A Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 358 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 137,000,000 VND

baseItem3957

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3956

Tên đường: HUỲNH TẤN PHÁT

- Bắt đầu: KE9 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3955

Tên đường: VÕ VĂN KIỆT

- Bắt đầu: Võ Văn Kiệt, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Võ Văn Kiệt, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 134,000,000 VND

baseItem3954

Tên đường: ĐỒNG VĂN CỐNG

- Bắt đầu: Số 9, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 60 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem3953

Tên đường: LÊ VĂN THỊNH

- Bắt đầu: 20 Lê Văn Thịnh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Văn Thịnh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3952

Tên đường: MAI CHÍ THỌ

- Bắt đầu: Võ Văn Kiệt, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 510C Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3951

Tên đường: NGUYỄN THỊ ĐỊNH

- Bắt đầu: 192 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 6 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3950

Tên đường: NGUYỄN VĂN TĂNG

- Bắt đầu: 130/12 Nguyễn Văn Tăng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 20, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3949

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1A Nguyễn Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3948

Tên đường: TRƯỜNG LƯU

- Bắt đầu: Trường Lưu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trường Lưu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3947

Tên đường: TAM ĐA

- Bắt đầu: 23 Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3946

Tên đường: LÃ XUÂN OAI

- Bắt đầu: 25 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 677 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3945

Tên đường: VÕ VĂN HÁT

- Bắt đầu: 1 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hẻm 220 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3944

Tên đường: LÊ VĂN VIỆT

- Bắt đầu: 10 Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 21/7 Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3943

Tên đường: NGUYỄN XIỂN

- Bắt đầu: 100B/3 Nguyễn Xiển, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 130C Nguyễn Xiển, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3942

Tên đường: GÒ CÁT

- Bắt đầu: 21 Gò Cát, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Gò Cát, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3941

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 15-131 Đỗ Xuân Hợp, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 67 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3940

Tên đường: XA LỘ HÀ NỘI

- Bắt đầu: Nguyễn Văn Bá, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 10/80C Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 70,000,000 VND

baseItem3939

Tên đường: ĐÌNH PHONG PHÚ

- Bắt đầu: 1-2 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 39494 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 43,000,000 VND

baseItem3938

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 147 Đỗ Xuân Hợp, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 333 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 42,000,000 VND

baseItem3937

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 460 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 211 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem3936

Tên đường: BƯNG ÔNG THOÀN

- Bắt đầu: Bưng Ông Thoàn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1/141 Đường số 44, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 22,000,000 VND

baseItem3935

Tên đường: DƯƠNG ĐÌNH HỘI

- Bắt đầu: 67B Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 10 Dương Đình Hội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 38,000,000 VND

baseItem3934

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 102-299 Đường Số 77, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 491 Đường Số 77, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3933

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 2 Đường số 79, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 459 Đường số 79, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3932

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 380A/8 Số 34, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 380/8E Số 34, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3931

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 32, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 32, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3930

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 30, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 30, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3929

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 39 Số 28, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 102-215 Số 28, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3928

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 10 Đường Số 38, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 38, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3927

Tên đường: ĐƯỜNG 17

- Bắt đầu: 207 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3926

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 30/14 Đường Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3925

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3924

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 17 Số 13, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 23/21 Số 13, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3923

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 31 Số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3922

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1 Số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3921

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3920

Tên đường: ĐƯỜNG 6

- Bắt đầu: Số 6, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 6, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3919

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3918

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 2, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Hẻm 271 Lê Văn Lương, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3917

Tên đường: ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ

- Bắt đầu: Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: A2 Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3916

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 116 Phan Huy Thực, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Phan Huy Thực, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3915

Tên đường: GÒ Ô MÔI

- Bắt đầu: Ô Môi, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Ô Môi, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3914

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3913

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: Đường Số 4, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 90 Đường Số 4, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3912

Tên đường: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (BROAD WAY)

- Bắt đầu: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 100,000,000 VND

baseItem3911

Tên đường: LÝ PHỤC MAN

- Bắt đầu: 46 Lo A Lý Phục Man, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 27/8B Lý Phục Man, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 43,000,000 VND

baseItem3910

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI >=16M

- Bắt đầu: Đường D1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường D1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 94,000,000 VND

baseItem3909

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 5, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 5, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 70,000,000 VND

 • CHÚ THÍCH
 • - Giá tăng >3%/tháng
 • - Giá tăng >2%/tháng
 • - Giá tăng >1%/tháng
 • - Giá giảm
ĐÓNG
0%
Thông tin môi giới
 • Họ và tên:       Bùi Khánh Vân
 • Chuyên viên:   5 SAO
 • Điện thoại:      01636947339
 • Email:             khanhvan681@gmail.com
 • Địa chỉ:           quận 9, tphcm
 • Facebook:       Link facebook
 • Skype:            
 • Số sản phẩm:   6623,   Chia sẻ: 0,   Bình luận: 0
 • Tổng điểm:      33115
CĂN HỘ (6623)

Căn hộ Palm City Quận 2 nổi sóng bất động sản khu Đông Sài Gòn

Căn hộ Flora Fuji-Condo chất Nhật, chủ đầu tư Nam Long, Quận 9

Khu đô thị Sài Gòn Peninsula đẹp nhất Nam Sài Gòn – hòn ngọc viễn đông

Nhà phố Melosa Khang Điền – nơi cuộc sống phồn hoa bậc nhất quận 9

Nhà phố Melosa Khang Điền – nơi cuộc sống phồn hoa bậc nhất quận 9

Nhà phố Melosa Khang Điền – nơi cuộc sống phồn hoa bậc nhất quận 9

Khu đô thị Sài Gòn Peninsula đẹp nhất Nam Sài Gòn – hòn ngọc viễn đông

Khu đô thị Sài Gòn Peninsula đẹp nhất Nam Sài Gòn – hòn ngọc viễn đông

Căn hộ Blue Diamond City đẹp nhất quận 7 – nơi an cư lý tưởng chỉ 1.5 tỷ/căn

Căn hộ Blue Diamond City đẹp nhất quận 7 – nơi an cư lý tưởng chỉ 1.5 tỷ/căn

Mở bán căn hộ Soho Premier Bình Thạnh chỉ 1.3 tỷ/căn

Mở bán Căn hộ & khách sạn Republic Plaza Cộng Hòa – hào hoa mỹ lệ nhất khu Sân Bay

Mở bán căn hộ River City – tuyệt tác biển đảo nhân tạo đẹp mê ly tại quận 7

Nhà phố thương mại Haruka Residence chất Nhật của Nam Long tại quận 9

Nên mua bất động sản nào trong năm 2016 để ở tốt và sinh lời nhiều

Mở bán căn hộ Kris Vue Quận 2

Vinhomes Golden River cơn sóng mới bất động sản cao cấp Sài Gòn

Vinhomes Golden River cơn sóng mới bất động sản cao cấp Sài Gòn

Vinhomes Central Park và Vinhomes Ba Son – thành phố ven sông đẳng cấp nhất Sài Gòn

Vinhomes Central Park và Vinhomes Ba Son – thành phố ven sông đẳng cấp nhất Sài Gòn

Mở bán căn hộ Xi Grand Court nơi an cư đẳng cấp nhất quận 10

Mở bán căn hộ Xi Grand Court nơi an cư đẳng cấp nhất quận 10

Email us at : datvanggroup@gmail.com Đất Vàng Group Bất Động Sản Đất Vàng 09.199.09.399 Trang chủ Giới thiệu Căn hộ Đất nền Nhà phố Biệt thự Cho thuê Nội thất Tin tức Tư vấn Đầu tư Liên hệ Mở bán căn hộ Riva Park chỉ 1,9 tỷ đẹp nhất quận 4 Posted o

Căn hộ River City vị trí vàng view sông tại Quận 7 đẹp nhất Sài Gòn

Căn hộ M-One Nam Sài Gòn nổi sóng bất động sản quận 7

Rầm rộ chào bán bất động sản căn hộ năm 2016 tại Tp.Hồ Chí Minh

Nhà phố biệt thự Tháp Mười Merito Khang Điền – vị trí vàng cho cuộc sống an khang

Biệt thự Mega Village Khang Điền – đẳng cấp sang trọng nhất Quận 9

Các biệt thự đáng mua nhất tại Sài Gòn

Các biệt thự đáng mua nhất tại Sài Gòn

Căn hộ Gateway Thảo Điền Quận 2 – đẳng cấp bậc nhất khu Đông Sài Gòn

Căn hộ Gateway Thảo Điền Quận 2 – đẳng cấp bậc nhất khu Đông Sài Gòn

Căn hộ Palm City Quận 2 nổi sóng bất động sản khu Đông Sài Gòn

Vinhomes Central Park và Vinhomes Ba Son – thành phố ven sông đẳng cấp nhất Sài Gòn

Vinhomes Central Park và Vinhomes Ba Son – thành phố ven sông đẳng cấp nhất Sài Gòn

Vinhomes Central Park và Vinhomes Ba Son – thành phố ven sông đẳng cấp nhất Sài Gòn

Vinhomes Central Park và Vinhomes Ba Son – thành phố ven sông đẳng cấp nhất Sài Gòn

Vinhomes Central Park và Vinhomes Ba Son – thành phố ven sông đẳng cấp nhất Sài Gòn

Căn hộ Flora Fuji Nam Long quận 9 nơi hút khách bậc nhất phía đông Sài Gòn

Vinhomes Golden River cơn sóng mới bất động sản cao cấp Sài Gòn

Mở bán căn hộ Kris Vue Quận 2

Căn hộ River City vị trí vàng view sông tại Quận 7 đẹp nhất Sài Gòn

Nên mua bất động sản nào trong năm 2016 để ở tốt và sinh lời nhiều

Vinhomes Central Park và Vinhomes Ba Son – thành phố ven sông đẳng cấp nhất Sài Gòn

Vinhomes Central Park và Vinhomes Ba Son – thành phố ven sông đẳng cấp nhất Sài Gòn

Mở bán căn hộ Xi Grand Court nơi an cư đẳng cấp nhất quận 10

Mở bán căn hộ Xi Grand Court nơi an cư đẳng cấp nhất quận 10

Căn hộ Flora Fuji-Condo chất Nhật, chủ đầu tư Nam Long, Quận 9

Căn hộ Flora Fuji-Condo chất Nhật, chủ đầu tư Nam Long, Quận 9

Khu đô thị Sài Gòn Peninsula đẹp nhất Nam Sài Gòn – hòn ngọc viễn đông

Khu đô thị Sài Gòn Peninsula đẹp nhất Nam Sài Gòn – hòn ngọc viễn đông

Nhà phố Melosa Khang Điền – nơi cuộc sống phồn hoa bậc nhất quận 9

Nhà phố Melosa Khang Điền – nơi cuộc sống phồn hoa bậc nhất quận 9

Mở bán Căn hộ Millennium Masteri ngôi sao sáng nhất quận 4

Mở bán Căn hộ Millennium Masteri ngôi sao sáng nhất quận 4

Mở bán Căn hộ Millennium Masteri ngôi sao sáng nhất quận 4

Căn hộ Blue Diamond City đẹp nhất quận 7 – nơi an cư lý tưởng chỉ 1.5 tỷ/căn

Căn hộ Blue Diamond City đẹp nhất quận 7 – nơi an cư lý tưởng chỉ 1.5 tỷ/căn

Mở bán căn hộ Soho Premier Bình Thạnh chỉ 1.3 tỷ/căn

Mở bán Căn hộ & khách sạn Republic Plaza Cộng Hòa – hào hoa mỹ lệ nhất khu Sân Bay

Mở bán Căn hộ & khách sạn Republic Plaza Cộng Hòa – hào hoa mỹ lệ nhất khu Sân Bay

Mở bán căn hộ River City – tuyệt tác biển đảo nhân tạo đẹp mê ly tại quận 7

Nhà phố thương mại Haruka Residence chất Nhật của Nam Long tại quận 9

Căn hộ chất Nhật Bản Flora Fuji tại quận 9 đang cuốn hút khách hàng

Căn hộ Topaz City nơi an cư bậc nhất quận 8

Vinhomes Golden River cơn sóng mới bất động sản cao cấp Sài Gòn

Mở bán căn hộ Kris Vue Quận 2

Mở bán căn hộ Kris Vue Quận 2

Căn hộ River City vị trí vàng view sông tại Quận 7 đẹp nhất Sài Gòn

Căn hộ Charmington La Pointe 181 Cao Thắng Quận 10 chỉ 999 triệu

Căn hộ River City vị trí vàng view sông tại Quận 7 đẹp nhất Sài Gòn

Cơ hội mua nhà giá rẻ tại Sài Gòn không thể bỏ qua

CĂN HỘ SAIGON PLAZA TOWER TỎA SÁNG GIỮA TRUNG TÂM QUẬN 7

CĂN HỘ SAIGON PLAZA TOWER TỎA SÁNG GIỮA TRUNG TÂM QUẬN 7

Dự án Hot! Căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình đang vào giai đoạn hoàn thành cuối cùng

Dự Án Căn Hộ Docklands Với Tiện Ích Đẳng Cấp Thượng Lưu

Dự Án Căn Hộ Docklands Với Tiện Ích Đẳng Cấp Thượng Lưu

Dự án căn hộ The Bella Vista quận 8

Dự án căn hộ The Bella Vista quận 8

Căn hộ Nassim Thảo Điền Quận 2 – nơi nghỉ dưỡng bậc nhất Sài Gòn

Vinhomes Golden River cơn sóng mới bất động sản cao cấp Sài Gòn

Mở bán căn hộ Kris Vue Quận 2

Mở bán căn hộ Kris Vue Quận 2

Mở bán căn hộ Kris Vue Quận 2

Mở bán căn hộ Kris Vue Quận 2

Mở bán căn hộ Kris Vue Quận 2

Căn hộ River City vị trí vàng view sông tại Quận 7 đẹp nhất Sài Gòn

Mở bán căn hộ Hưng Phát Silver Star Nam Sài Gòn

Mở bán căn hộ Hưng Phát Silver Star Nam Sài Gòn

Căn hộ Charmington La Pointe 181 Cao Thắng Quận 10 chỉ 999 triệu

Căn hộ Charmington La Pointe 181 Cao Thắng Quận 10 chỉ 999 triệu

CĂN HỘ SAIGON PLAZA TOWER TỎA SÁNG GIỮA TRUNG TÂM QUẬN 7

Dự án Hot! Căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình đang vào giai đoạn hoàn thành cuối cùng

Dự Án Căn Hộ Docklands Với Tiện Ích Đẳng Cấp Thượng Lưu

Căn hộ Nassim Thảo Điền Quận 2 – nơi nghỉ dưỡng bậc nhất Sài Gòn

Căn hộ Nassim Thảo Điền Quận 2 – nơi nghỉ dưỡng bậc nhất Sài Gòn

Nhà phố thương mại Haruka Residence chất Nhật của Nam Long tại quận 9

Căn hộ chất Nhật Bản Flora Fuji tại quận 9 đang cuốn hút khách hàng

Căn hộ chất Nhật Bản Flora Fuji tại quận 9 đang cuốn hút khách hàng

Căn hộ chất Nhật Bản Flora Fuji tại quận 9 đang cuốn hút khách hàng

Vinhomes Golden River cơn sóng mới bất động sản cao cấp Sài Gòn

Vinhomes Golden River cơn sóng mới bất động sản cao cấp Sài Gòn

Mở bán căn hộ Kris Vue Quận 2

Mở bán căn hộ Kris Vue Quận 2

Mở bán căn hộ Hưng Phát Silver Star Nam Sài Gòn

Mở bán căn hộ Hưng Phát Silver Star Nam Sài Gòn

Mở bán căn hộ Hưng Phát Silver Star Nam Sài Gòn

Mở bán căn hộ Hưng Phát Silver Star Nam Sài Gòn

Căn hộ Charmington La Pointe 181 Cao Thắng Quận 10 chỉ 999 triệu

Căn hộ Charmington La Pointe 181 Cao Thắng Quận 10 chỉ 999 triệu

Nên mua bất động sản nào trong năm 2016 để ở tốt và sinh lời nhiều

Nên mua bất động sản nào trong năm 2016 để ở tốt và sinh lời nhiều

CĂN HỘ SAIGON PLAZA TOWER TỎA SÁNG GIỮA TRUNG TÂM QUẬN 7

Dự án Hot! Căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình đang vào giai đoạn hoàn thành cuối cùng

Dự Án Căn Hộ Docklands Với Tiện Ích Đẳng Cấp Thượng Lưu

Dự án căn hộ The Bella Vista quận 8

Căn hộ Nassim Thảo Điền Quận 2 – nơi nghỉ dưỡng bậc nhất Sài Gòn

Căn hộ Nassim Thảo Điền Quận 2 – nơi nghỉ dưỡng bậc nhất Sài Gòn

Nhà phố thương mại Haruka Residence chất Nhật của Nam Long tại quận 9

Căn hộ chất Nhật Bản Flora Fuji tại quận 9 đang cuốn hút khách hàng

Căn hộ chất Nhật Bản Flora Fuji tại quận 9 đang cuốn hút khách hàng

Căn hộ Topaz City nơi an cư bậc nhất quận 8

Căn hộ First Home Khang Việt giá rẻ nhất quận 9

Căn hộ The Art Gia Hòa – nơi an cư lý tưởng nhất quận 9

Mua bán đầu tư căn hộ Diamond Lotus đẳng cấp nhất Quận 8

Cơ hội mua căn hộ không thể bỏ qua tại Sài Gòn Quý 3.2015

Căn hộ quận 7 giá rẻ đáng mua nhất tại Sài Gòn

Căn hộ quận 7 giá rẻ đáng mua nhất tại Sài Gòn

Căn hộ Hoàng Anh Phúc Bảo Minh chỉ 1 tỷ/căn

Mở bán căn hộ Luxcity quận 7 – vị trí đẹp giá tốt

Mở bán căn hộ Luxcity quận 7 – vị trí đẹp giá tốt

Căn hộ Bến Vân Đồn nổi sóng bất động sản Quận 4

Căn hộ Imperia Nguyễn Huy Tưởng đẹp nhất Quận Thanh Xuân

Căn hộ Gold View Quận 4 – vị trí vàng view sông đẹp nhất Bến Vân Đồn

Căn hộ Gold View Quận 4 – vị trí vàng view sông đẹp nhất Bến Vân Đồn

Căn hộ Grand Riverside Quận 4 – cơ hội đầu tư hấp dẫn không thể bỏ qua

Mua căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình hay Sunrise City View

Căn hộ Florita Quận 7 vị trí vàng view sông

Bảng giá căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình – Cập nhật mới nhất ngày 22/04/2015

Phân tích đầu tư bất động sản Sài Gòn sinh lời cao

Cảm nhận căn hộ Everrich Infinity – Sang trọng bậc nhất Quận 5 Posted on April 07, 2015 by BĐS Đất Vàng in Căn hộ, Tin tức, Tư vấn

Cảm nhận căn hộ Everrich Infinity – Sang trọng bậc nhất Quận 5 Posted on April 07, 2015 by BĐS Đất Vàng in Căn hộ, Tin tức, Tư vấn

Cảm nhận căn hộ Everrich Infinity – Sang trọng bậc nhất Quận 5 Posted on April 07, 2015 by BĐS Đất Vàng in Căn hộ, Tin tức, Tư vấn

Cảm nhận căn hộ Everrich Infinity – Sang trọng bậc nhất Quận 5

Căn hộ Flora Anh Đào Quận 9 – nơi cuộc sống đơm hoa

Căn hộ Thảo Điền Quận 2- nơi an cư đẳng cấp nhất khu đông Sài Gòn

Căn hộ Gateway Thảo Điền Quận 2 – đẳng cấp bậc nhất khu Đông Sài Gòn

Căn hộ Gateway Thảo Điền Quận 2 – đẳng cấp bậc nhất khu Đông Sài Gòn

Căn hộ quận 7 đáng để đầu tư và để ở tốt nhất hiện nay

Căn hộ Sunrise City View Quận 7

Các dự án căn hộ tại Sài Gòn sẽ bán chạy nhất trong năm 2015

Căn hộ Topaz City nơi an cư bậc nhất quận 8

Mua bán đầu tư căn hộ Diamond Lotus đẳng cấp nhất Quận 8

Mua bán đầu tư căn hộ Diamond Lotus đẳng cấp nhất Quận 8

Cơ hội mua căn hộ không thể bỏ qua tại Sài Gòn Quý 3.2015

Căn hộ quận 7 giá rẻ đáng mua nhất tại Sài Gòn

Căn hộ Hoàng Anh Phúc Bảo Minh chỉ 1 tỷ/căn

Căn hộ Bến Vân Đồn nổi sóng bất động sản Quận 4

Căn hộ Bến Vân Đồn nổi sóng bất động sản Quận 4

Căn hộ Imperia Nguyễn Huy Tưởng đẹp nhất Quận Thanh Xuân

Căn hộ Gold View Quận 4 – vị trí vàng view sông đẹp nhất Bến Vân Đồn

Bảng giá căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình – Cập nhật mới nhất ngày 22/04/2015

Phân tích đầu tư bất động sản Sài Gòn sinh lời cao

Phân tích đầu tư bất động sản Sài Gòn sinh lời cao

Căn hộ Florita Quận 7 vị trí vàng view sông

Căn hộ Florita Quận 7 vị trí vàng view sông

Căn hộ Florita Quận 7 vị trí vàng view sông

Phân tích đầu tư bất động sản Sài Gòn sinh lời cao

Phân tích đầu tư bất động sản Sài Gòn sinh lời cao

Cảm nhận căn hộ Everrich Infinity – Sang trọng bậc nhất Quận 5

Căn hộ Flora Anh Đào Quận 9 – nơi cuộc sống đơm hoa

Căn hộ Thảo Điền Quận 2- nơi an cư đẳng cấp nhất khu đông Sài Gòn Posted on April 03, 2015 by BĐS Đất Vàng in Căn hộ, Tin tức, Tư vấn

Căn hộ quận 7 đáng để đầu tư và để ở tốt nhất hiện nay

Căn hộ quận 7 đáng để đầu tư và để ở tốt nhất hiện nay

Căn hộ quận 7 đáng để đầu tư và để ở tốt nhất hiện nay

Căn hộ quận 7 đáng để đầu tư và để ở tốt nhất hiện nay

Căn hộ Topaz City nơi an cư bậc nhất quận 8

Căn hộ Topaz City nơi an cư bậc nhất quận 8

Căn hộ First Home Khang Việt giá rẻ nhất quận 9

Căn hộ First Home Khang Việt giá rẻ nhất quận 9

Mua bán đầu tư căn hộ Diamond Lotus đẳng cấp nhất Quận 8

Căn hộ quận 7 giá rẻ đáng mua nhất tại Sài Gòn

Mở bán căn hộ Luxcity quận 7 – vị trí đẹp giá tốt

Mở bán căn hộ Luxcity quận 7 – vị trí đẹp giá tốt

Căn hộ Bến Vân Đồn nổi sóng bất động sản Quận 4

Căn hộ Imperia Nguyễn Huy Tưởng đẹp nhất Quận Thanh Xuân

Căn hộ Imperia Nguyễn Huy Tưởng đẹp nhất Quận Thanh Xuân

Căn hộ Gold View Quận 4 – vị trí vàng view sông đẹp nhất Bến Vân Đồn

Căn hộ Gold View Quận 4 – vị trí vàng view sông đẹp nhất Bến Vân Đồn

Căn hộ Grand Riverside Quận 4 – cơ hội đầu tư hấp dẫn không thể bỏ qua

Căn hộ Grand Riverside Quận 4 – cơ hội đầu tư hấp dẫn không thể bỏ qua

Căn hộ Gold View Quận 4 – vị trí vàng view sông đẹp nhất Bến Vân Đồn

Bảng giá căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình – Cập nhật mới nhất ngày 22/04/2015

Cảm nhận căn hộ Everrich Infinity – Sang trọng bậc nhất Quận 5

Cảm nhận căn hộ Everrich Infinity – Sang trọng bậc nhất Quận 5

Căn hộ Thảo Điền Quận 2- nơi an cư đẳng cấp nhất khu đông Sài Gòn

Căn hộ Flora Anh Đào Quận 9 – nơi cuộc sống đơm hoa

Căn hộ quận 7 đáng để đầu tư và để ở tốt nhất hiện nay

Căn hộ Sunrise City View Quận 7

Các dự án căn hộ tại Sài Gòn sẽ bán chạy nhất trong năm 2015

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Vinaland Tower quận 7

Căn hộ Vinaland Tower quận 7

Căn hộ The Sun Avenue Quận 2

Căn hộ Sơn Kỳ Quận Tân Phú

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Vinaland Tower quận 7

Căn hộ Vinaland Tower quận 7

Căn hộ The Sun Avenue Quận 2

Căn hộ The Sun Avenue Quận 2

Căn hộ Sơn Kỳ Quận Tân Phú

Căn hộ Sơn Kỳ Quận Tân Phú

Khu đô thị Sala Thủ Thiêm Hòn Ngọc Viễn Đông

Khu đô thị Sala Thủ Thiêm Hòn Ngọc Viễn Đông

Khu đô thị Sala Thủ Thiêm Hòn Ngọc Viễn Đông

Khu đô thị Sala Thủ Thiêm Hòn Ngọc Viễn Đông

Căn hộ Himlam Riverside Quận 7: Chào bán giai đoạn 2

Căn hộ CT Plaza Minh Châu Quận 3 sang trọng quý phái

Căn hộ River Gate Đất Vàng

Căn hộ Vinhomes Đất Vàng

Căn hộ Vinhomes Đất Vàng

Căn hộ Vinhomes Đất Vàng

Căn hộ Vinhomes Đất Vàng

Căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình Q7

Căn hộ Vinhomes Central Park

Cảm nhận căn hộ Vinhomes Central Park Sài Gòn

Cảm nhận căn hộ Vinhomes Central Park Sài Gòn

Đất nền biệt thự & Căn hộ Jamona City Quận 7

Email us at : datvanggroup@gmail.com Đất Vàng Group Bất Động Sản Đất Vàng 09.199.09.399 Trang chủ Giới thiệu Căn hộ Đất nền Nhà phố Biệt thự Cho thuê Nội thất Tin tức Tư vấn Đầu tư Liên hệ Căn hộ & Biệt thự Vinhomes Central Park Tân Cảng Sài Gòn đẳn

Email us at : datvanggroup@gmail.com Đất Vàng Group Bất Động Sản Đất Vàng 09.199.09.399 Trang chủ Giới thiệu Căn hộ Đất nền Nhà phố Biệt thự Cho thuê Nội thất Tin tức Tư vấn Đầu tư Liên hệ Căn hộ & Biệt thự Vinhomes Central Park Tân Cảng Sài Gòn đẳn

Email us at : datvanggroup@gmail.com Đất Vàng Group Bất Động Sản Đất Vàng 09.199.09.399 Trang chủ Giới thiệu Căn hộ Đất nền Nhà phố Biệt thự Cho thuê Nội thất Tin tức Tư vấn Đầu tư Liên hệ Căn hộ & Biệt thự Vinhomes Central Park Tân Cảng Sài Gòn đẳn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Căn hộ Hồng Hà Riverside Quận 4 chỉ 1.6 tỷ/ căn

Dự án khu đô thị Nhơn Đức đẹp nhất Nam Sài Gòn

Dự án khu đô thị Nhơn Đức đẹp nhất Nam Sài Gòn

Dự án khu đô thị Nhơn Đức đẹp nhất Nam Sài Gòn

Biệt thự phố vườn Lavila hút khách nhiều nhất khu Nam Sài Gòn

Biệt thự phố vườn Lavila hút khách nhiều nhất khu Nam Sài Gòn

Biệt thự phố vườn Lavila hút khách nhiều nhất khu Nam Sài Gòn

Căn hộ Palm City Quận 2 nổi sóng bất động sản khu Đông Sài Gòn

Nhà phố biệt thự Tháp Mười Merito Khang Điền – vị trí vàng cho cuộc sống an khang

Nhà phố biệt thự River Town nổi bật nhất Khang Điền tại quận 9

Nhà phố biệt thự River Town nổi bật nhất Khang Điền tại quận 9

Nhà phố biệt thự River Town nổi bật nhất Khang Điền tại quận 9

Nhà phố thương mại Haruka Residence chất Nhật của Nam Long tại quận 9

Căn hộ Vinaland Tower quận 7

Biệt thự Feliza Khang Điền tràn ngập không gian thiên nhiên tại quận 9

Biệt thự Feliza Khang Điền tràn ngập không gian thiên nhiên tại quận 9

Nhà phố thương mại Haruka Residence chất Nhật của Nam Long tại quận 9

Biệt thự Quốc Tế The Mejor đẳng cấp nhất Quận 9

Bán đất nền biệt thự & nhà phố Park Riverside quận 9

Bán đất nền biệt thự & nhà phố Park Riverside quận 9

Biệt thự Mega Village Khang Điền – đẳng cấp sang trọng nhất Quận 9

Dự án khu đô thị Nhơn Đức đẹp nhất Nam Sài Gòn

Dự án khu đô thị Nhơn Đức đẹp nhất Nam Sài Gòn

Dự án khu đô thị Nhơn Đức đẹp nhất Nam Sài Gòn

Dự án khu đô thị Nhơn Đức đẹp nhất Nam Sài Gòn

Cảm nhận vẻ đẹp của biệt thự Galleria Nam Sài Gòn

Biệt thự Galleria Nam Sài Gòn

Biệt thự Dragon Park

Biệt thự Feliza Khang Điền tràn ngập không gian thiên nhiên tại quận

Nội thất bố trí trong căn hộ

Nội thất bố trí trong căn hộ

Nội thất bố trí trong căn hộ

Nội thất bố trí trong căn hộ

Nội thất bố trí trong căn hộ

Nội thất bố trí trong căn hộ

Vincom Shophouse Lê Thánh Tông – nơi an cư lý tưởng bậc nhất Hải Phòng

Vincom Shophouse Lê Thánh Tông – nơi an cư lý tưởng bậc nhất Hải Phòng

Nhà phố biệt thự Lakeview City – khu đô thị mới tại Quận 2

Biệt thự Feliza Khang Điền tràn ngập không gian thiên nhiên tại quận 9

Biệt thự Feliza Khang Điền tràn ngập không gian thiên nhiên tại quận 9

Mở bán đất nền Đông Tăng Long Quận 9 – Cơ hội đầu tư không thể bỏ qua

Mở bán đất nền Đông Tăng Long Quận 9 – Cơ hội đầu tư không thể bỏ qua

Đất nền biệt thự & Căn hộ Jamona City Quận 7

Đất nền biệt thự & Căn hộ Jamona City Quận 7

Biệt thự Dragon Park

Biệt thự Dragon Park

Biệt thự Dragon Park

Biệt thự Dragon Park

Biệt thự Dragon Park

Biệt thự Dragon Park

Biệt thự Galleria Nam Sài Gòn

Biệt thự Galleria Nam Sài Gòn

Biệt thự Galleria Nam Sài Gòn

Biệt thự Galleria Nam Sài Gòn

Biệt thự Galleria Nam Sài Gòn

Các biệt thự đáng mua nhất tại Sài Gòn

Các biệt thự đáng mua nhất tại Sài Gòn

Các biệt thự đáng mua nhất tại Sài Gòn

Các biệt thự đáng mua nhất tại Sài Gòn

Các biệt thự đáng mua nhất tại Sài Gòn

Các biệt thự đáng mua nhất tại Sài Gòn

Cảm nhận vẻ đẹp của biệt thự Galleria Nam Sài Gòn

Phân tích đầu tư bất động sản Sài Gòn sinh lời cao

Bán đất nền biệt thự & nhà phố Park Riverside quận 9

Bán đất nền biệt thự & nhà phố Park Riverside quận 9

Bán đất nền biệt thự & nhà phố Park Riverside quận 9

Bán đất nền biệt thự & nhà phố Park Riverside quận 9

Bán đất nền biệt thự & nhà phố Park Riverside quận 9

Bán đất nền biệt thự & nhà phố Park Riverside quận 9

Bán đất nền biệt thự & nhà phố Park Riverside quận 9

Bán đất nền biệt thự & nhà phố Park Riverside quận 9

Biệt thự Quốc Tế The Mejor đẳng cấp nhất Quận 9

Biệt thự Quốc Tế The Mejor đẳng cấp nhất Quận 9

Biệt thự Quốc Tế The Mejor đẳng cấp nhất Quận 9

Dự án khu đô thị Nhơn Đức đẹp nhất Nam Sài Gòn

Dự án khu đô thị Nhơn Đức đẹp nhất Nam Sài Gòn

Mở bán đất nền Đông Tăng Long Quận 9 – Cơ hội đầu tư không thể bỏ qua

Mở bán đất nền Đông Tăng Long Quận 9 – Cơ hội đầu tư không thể bỏ qua

Đầu tư bất động sản quận nào tại Sài Gòn là sinh lợi nhất

Đầu tư bất động sản quận nào tại Sài Gòn là sinh lợi nhất

Đầu tư bất động sản quận nào tại Sài Gòn là sinh lợi nhất

Đầu tư bất động sản quận nào tại Sài Gòn là sinh lợi nhất

Đầu tư bất động sản quận nào tại Sài Gòn là sinh lợi nhất

Đầu tư bất động sản quận nào tại Sài Gòn là sinh lợi nhất

Đầu tư bất động sản quận nào tại Sài Gòn là sinh lợi nhất

Đầu tư bất động sản quận nào tại Sài Gòn là sinh lợi nhất

Bán đất nền biệt thự & nhà phố Park Riverside quận 9

Bán đất nền biệt thự & nhà phố Park Riverside quận 9

Biệt thự Mega Village Khang Điền – đẳng cấp sang trọng nhất Quận 9

Biệt thự Mega Village Khang Điền – đẳng cấp sang trọng nhất Quận 9

Biệt thự Mega Village Khang Điền – đẳng cấp sang trọng nhất Quận 9

Biệt thự Mega Village Khang Điền – đẳng cấp sang trọng nhất Quận 9

Phân tích đầu tư bất động sản Sài Gòn sinh lời cao

Phân tích đầu tư bất động sản Sài Gòn sinh lời cao

Phân tích đầu tư bất động sản Sài Gòn sinh lời cao

Phân tích đầu tư bất động sản Sài Gòn sinh lời cao

Đất nền Him Lam Phú Đông Phạm Văn Đồng

Đất nền Him Lam Phú Đông Phạm Văn Đồng

Đất nền Dương Hồng Garden House chỉ 1.6 tỷ/ nền

Đất nền Dương Hồng Garden House chỉ 1.6 tỷ/ nền

Đất nền Dương Hồng Garden House chỉ 1.6 tỷ/ nền

Đất nền Dương Hồng Garden House chỉ 1.6 tỷ/ nền

Đất nền Dương Hồng Garden House chỉ 1.6 tỷ/ nền

Khu đô thị Sala Thủ Thiêm Hòn Ngọc Viễn Đông

Dự án đất nền Peach Garden Quận 9 Giá Cực Rẻ

Dự án đất nền Peach Garden Quận 9 Giá Cực Rẻ

Đất nền Hoàng Anh Minh Tuấn Q9

Đất nền Hoàng Anh Minh Tuấn Q9

Đất nền biệt thự & Căn hộ Jamona City Quận 7

Đất nền biệt thự & Căn hộ Jamona City Quận 7

Bán đất đường Võ Nguyên Gíap, đối diện Olalani, đất đẹp vị trí vàng của thành phố

Bán đất đường Võ Nguyên Gíap, đối diện Olalani, đất đẹp vị trí vàng của thành phố

VINHOMES RIVERSIDE hỗ trợ vay 65% giá trị Biệt Thự trong 36 tháng lãi suất 0% Chỉ 5 tỷ sở hữu ngay

VINHOMES RIVERSIDE hỗ trợ vay 65% giá trị Biệt Thự trong 36 tháng lãi suất 0% Chỉ 5 tỷ sở hữu ngay

CHO THUÊ NHÀ 5 TẦNG , 3 MẶT HỒI

CHO THUÊ NHÀ 5 TẦNG , 3 MẶT HỒI

BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ - PHƯỚC BÌNH QUẬN 9

BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ - PHƯỚC BÌNH QUẬN 9

Cần mua và hợp tác đầu tư phát triển dự án bất động sản

Cần mua và hợp tác đầu tư phát triển dự án bất động sản

Bán biệt thự đẹp 421/12 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, TP Hồ Chí Minh

Bán biệt thự đẹp 421/12 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, TP Hồ Chí Minh

Villa Park, 50% nhận nhà, cam kết thuê 5,2 tỷ trong 5 năm, tặng 720 triệu nội thất

Villa Park, 50% nhận nhà, cam kết thuê 5,2 tỷ trong 5 năm, tặng 720 triệu nội thất

Bán biệt thự liền kề căn đẹp nhất khu Viglacera Xuân Phương, 97,7m2, 6 tỷ, Hướng ĐB, mặt đường 70

Bán biệt thự liền kề căn đẹp nhất khu Viglacera Xuân Phương, 97,7m2, 6 tỷ, Hướng ĐB, mặt đường 70

Cần tiền bán gấp chung cư HH3A chính chủ, Hoàng Liệt Hoàng Mai - Hà Nội.

Cần tiền bán gấp chung cư HH3A chính chủ, Hoàng Liệt Hoàng Mai - Hà Nội.

Mua CHCC Ngoai giao, vườn treo trên cao, nhan chiet khau cao:4%+ Free 3 nam dich vụ +nhieu uu dai, LH: 0944428786

Mua CHCC Ngoai giao, vườn treo trên cao, nhan chiet khau cao:4%+ Free 3 nam dich vụ +nhieu uu dai, LH: 0944428786

Biệt thự LAVILA- KHU NAM BỪNG SÁNG

Biệt thự LAVILA- KHU NAM BỪNG SÁNG

CHUYỂN CÔNG TÁC,BÁN GẤP CĂN VINHOMES CENTRAL PARK 2PN DT 79,1m2 GIÁ 4,070 TỶ

CHUYỂN CÔNG TÁC,BÁN GẤP CĂN VINHOMES CENTRAL PARK 2PN DT 79,1m2 GIÁ 4,070 TỶ

​Cần tiền bán gấp chung cư đã ở 7 năm – 17T10 Nguyễn Thị Định- Trung Hòa

​Cần tiền bán gấp chung cư đã ở 7 năm – 17T10 Nguyễn Thị Định- Trung Hòa

CẦN BÁN GẤP CĂN 1 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK

CẦN BÁN GẤP CĂN 1 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK

CHUYỂN CÔNG TÁC,BÁN GẤP CĂN VINHOMES CENTRAL PARK 2PN DT 79,1m2 GIÁ 4,070 TỶ

CHUYỂN CÔNG TÁC,BÁN GẤP CĂN VINHOMES CENTRAL PARK 2PN DT 79,1m2 GIÁ 4,070 TỶ

Bán căn hộ cao cấp quận 6 giá SỐC

Bán căn hộ cao cấp quận 6 giá SỐC

Sở hữu dễ dàng căn hộ The Green View giá rẻ

Sở hữu dễ dàng căn hộ The Green View giá rẻ

Sở hữu dễ dàng căn hộ The Green View giá rẻ

Căn hộ Summer Square có nhiều lợi ích, phong thủy, thiết kế cao cấp ở Quận 6 Khu vực: Bán căn hộ chung cư đường Tân Hòa Đông, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh Giá: 1.4 Tỷ Diện tích: 50 m² Đặc điểm bất động sản Tiện ích khu vực Lưu tin Tên liên hệ Nguyễn

Căn hộ Summer Square có nhiều lợi ích, phong thủy, thiết kế cao cấp ở Quận 6 Khu vực: Bán căn hộ chung cư đường Tân Hòa Đông, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh Giá: 1.4 Tỷ Diện tích: 50 m² Đặc điểm bất động sản Tiện ích khu vực Lưu tin Tên liên hệ Nguyễn

CC Xuân Mai Spark Dương Nội-Nhà full nội thất chỉ từ 1,1 tỷ

CC Xuân Mai Spark Dương Nội-Nhà full nội thất chỉ từ 1,1 tỷ

Nhà mặt phố Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội cần bán.

Nhà mặt phố Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội cần bán.

Tôi cần bán gấp nhà mặt phố Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tôi cần bán gấp nhà mặt phố Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tôi cần bán gấp nhà mặt phố Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tôi cần bán gấp nhà mặt phố Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Cho thuê CH Sunrise 99m2 - 2 PN- 2WC- Full nội thất đẹp, LH 0934 16 16 92

Cho thuê CH Sunrise 99m2 - 2 PN- 2WC- Full nội thất đẹp, LH 0934 16 16 92

Cho thuê CH Sunrise 99m2, 2 PN, 2 WC,Full Nội thất,view hồ bơi, 850USD/tháng, LH 0934 161 692

Cho thuê CH Sunrise 99m2, 2 PN, 2 WC,Full Nội thất,view hồ bơi, 850USD/tháng, LH 0934 161 692

Căn biệt thự Phú Mỹ Hưng, căn góc , 3 phòng ngủ, 3 WC.

Căn biệt thự Phú Mỹ Hưng, căn góc , 3 phòng ngủ, 3 WC.

Phòng 30m2, toilet riêng, đầy đủ tiện nghi, view sông, 5p đến Q.1

Phòng 30m2, toilet riêng, đầy đủ tiện nghi, view sông, 5p đến Q.1

Cho thuê biệt thự Tân Quy Đông, 2 mặt tiền, giá rẻ. Lh 0934 161 692

Cho thuê biệt thự Tân Quy Đông, 2 mặt tiền, giá rẻ. Lh 0934 161 692

Chuyên cho thuê CH Sunrise City

Chuyên cho thuê CH Sunrise City

Cần cho thuê CH Sunrise City - 2 PN - 106m2 - full nội thất- nhà mới toanh - 22.33 triệu/tháng

Bán gấp nhà mặt phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội.

Bán gấp nhà mặt phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội.

Bán gấp nhà mặt phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội.

Cho thuê biệt thự Tân Quy Đông, 2 mặt tiền, giá rẻ

Cho thuê biệt thự Tân Quy Đông, 2 mặt tiền, giá rẻ

Bán căn hộ cao cấp quận 6 giá SỐC

Bán căn hộ cao cấp quận 6 giá SỐC

Bán căn hộ cao cấp quận 6 giá SỐC

CC Xuân Mai Spark Dương Nội-Nhà full nội thất chỉ từ 1,1 tỷ

CC Xuân Mai Spark Dương Nội-Nhà full nội thất chỉ từ 1,1 tỷ

Sở hữu dễ dàng căn hộ The Green View giá rẻ

Sở hữu dễ dàng căn hộ The Green View giá rẻ

Căn hộ Summer Square có nhiều lợi ích, phong thủy, thiết kế cao cấp ở Quận 6

Căn hộ Summer Square có nhiều lợi ích, phong thủy, thiết kế cao cấp ở Quận 6

Căn hộ Summer Square có nhiều lợi ích, phong thủy, thiết kế cao cấp ở Quận 6

Căn hộ Summer Square có nhiều lợi ích, phong thủy, thiết kế cao cấp ở Quận 6

Căn hộ Summer Square có nhiều lợi ích, phong thủy, thiết kế cao cấp ở Quận 6

Căn hộ Summer Square có nhiều lợi ích, phong thủy, thiết kế cao cấp ở Quận 6

Căn hộ Summer Square có nhiều lợi ích, phong thủy, thiết kế cao cấp ở Quận 6

Bán gấp căn hộ Green View thiết kế cao cấp tại đường Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8

Bán gấp căn hộ Green View thiết kế cao cấp tại đường Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8

Bán gấp căn hộ Green View thiết kế cao cấp tại đường Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Căn góc Riva Park mặt tiền đường cơ hội đầu tư phát triển tại Quận 4

Căn góc Riva Park mặt tiền đường cơ hội đầu tư phát triển tại Quận 4

Căn hộ góc OfficeTel EverRich I tại đường Lê Đại Hành Quận 11

Căn hộ góc OfficeTel EverRich I tại đường Lê Đại Hành Quận 11

Bán căn hộ tại dự án Soho RiverView tại khu vực Quận Bình Thạnh

Cơ hội đầu tư căn hộ Kim Cương của dự án Grand Central tại Quận 3

Cơ hội đầu tư căn hộ Kim Cương của dự án Grand Central tại Quận 3

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận - Tổng diện tích: Trên 8,000m2 - Quy mô: bao gồm 3 toà tháp đôi, với chiều cao căn hộ là 15 tầng - Mật độ xây dựng: 34,74% - Một số tiện ích nổi bật tạo không gian xanh như: hồ điều hòa, cô

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận - Tổng diện tích: Trên 8,000m2 - Quy mô: bao gồm 3 toà tháp đôi, với chiều cao căn hộ là 15 tầng - Mật độ xây dựng: 34,74% - Một số tiện ích nổi bật tạo không gian xanh như: hồ điều hòa, cô

Tên dự án: Central Coast Đà Nẵng Chủ đầu tư: Công ty TNHH dịch vụ DV và TM Minh Đông Tổng diện tích: 3966 m2 Mật độ xây dựng: 60% Quy mô: khối căn hộ cao 39 tầng và khối khách sạn 5 sao Về mặt vị trí, Central Coast như là điểm đến lý tưởng nhất, vì từ dự

Central Coast Đã Nẵng

M-One Nam Sài Gòn

M-One Nam Sài Gòn

The Pega Suite

The Pega Suite

The Pega Suite

Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang

Mường Thanh Viễn Triều Nha Trang

Flora Fuji

Flora Fuji

An Phú - An Khánh

An Phú - An Khánh

The Golden Star

The Golden Star

Carilon 5

Carilon 5

Green Bay Towers

Green Bay Towers

Căn hộ Millennium quận 4

Căn hộ Millennium quận 4

Sun Wah Pearl

River City Thông tin mô tả

River City Thông tin mô tả

http://timnhakiemdat.com.vn/admin/product/add

Vinhomes Metropolis - Liễu Giai

Hà Đô Centrosa Garden

Hà Đô Centrosa Garden

Luxury Home - Jamona Apartment

Luxury Home - Jamona Apartment

Luxury Home - Jamona Apartment

The Morning Star Plaza

The Morning Star Plaza

Samland Riverside

Samland Riverside

Vinhomes Central Park

Vinhomes Golden River Ba Son

Vinhomes Golden River Ba Son

Viva Riverside

Viva Riverside

Căn hộ Luxcity

Căn hộ Luxcity

Mỹ Phú Apartment

Căn hộ Exim Pearl Tower

Căn hộ Exim Pearl Tower

Căn hộ Riva Park Quận 4

Căn hộ Diamond Lotus

Căn hộ Diamond Lotus

Sapphire Palace

Sapphire Palace

Diamond Blue 69 Triều Khúc

Diamond Blue 69 Triều Khúc

Chung cư 96 Định Công

Chung cư 96 Định Công

Chung cư mini Cự Lộc

Chung cư mini Cự Lộc

CCV Building - 164 Khuất Duy Tiến

Thành An Tower

Thành An Tower

Cần tiền bán gấp chung cư HH3A chính chủ, Hoàng Liệt Hoàng Mai - Hà Nội.

Cần tiền bán gấp chung cư HH3A chính chủ, Hoàng Liệt Hoàng Mai - Hà Nội.

Cần tiền bán gấp chung cư HH3A chính chủ, Hoàng Liệt Hoàng Mai - Hà Nội.

Biệt thự LAVILA- KHU NAM BỪNG SÁNG

Biệt thự LAVILA- KHU NAM BỪNG SÁNG

CẦN BÁN GẤP CĂN 1 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK

CẦN BÁN GẤP CĂN 1 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK

Căn hộ trung cấp 8x Rainbow giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ trung cấp 8x Rainbow giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Trang chủ Nhà đất bán Bán căn hộ chung cư Căn hộ cao cấp 5 sao Vũng Tàu Melody 2 mặt tiền cách bãi sau 5 phút đi bộ giá gốc ck 18%

Trang chủ Nhà đất bán Bán căn hộ chung cư Căn hộ cao cấp 5 sao Vũng Tàu Melody 2 mặt tiền cách bãi sau 5 phút đi bộ giá gốc ck 18%

​Cần tiền bán gấp chung cư đã ở 7 năm – 17T10 Nguyễn Thị Định- Trung Hòa

​Cần tiền bán gấp chung cư đã ở 7 năm – 17T10 Nguyễn Thị Định- Trung Hòa

Căn hộ cao cấp 5 sao Lavita Garden giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Lavita Garden giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Sky center giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Sky center giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Melody Residences giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Melody Residences giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Đại diện CĐT cho thuê mặt bằng tầng VP từ tầng 3 - 5 tại CC Tây Hà Tower, LH 0986344262 -0914801628

Đại diện CĐT cho thuê mặt bằng tầng VP từ tầng 3 - 5 tại CC Tây Hà Tower, LH 0986344262 -0914801628

Cho thuê CH Sunrise 99m2 - 2 PN- 2WC- Full nội thất đẹp, LH 0934 16 16 92

Cho thuê CH Sunrise 99m2 - 2 PN- 2WC- Full nội thất đẹp, LH 0934 16 16 92

HOT!! Cho thuê CH Sunrise 99m2, 2 PN, 2 WC,Full Nội thất,view hồ bơi, 850USD/tháng, LH 0934 161 692

HOT!! Cho thuê CH Sunrise 99m2, 2 PN, 2 WC,Full Nội thất,view hồ bơi, 850USD/tháng, LH 0934 161 692

Căn biệt thự Phú Mỹ Hưng, căn góc , 3 phòng ngủ, 3 WC.

Căn biệt thự Phú Mỹ Hưng, căn góc , 3 phòng ngủ, 3 WC.

Nhà mặt phố Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội cần bán.

Nhà mặt phố Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, Hà Nội cần bán.

Bán gấp nhà mặt phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội.

Bán gấp nhà mặt phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, Hà Nội.

Căn hộ cao cấp 5 sao Lavita Garden giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Lavita Garden giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ trung cấp 8x Rainbow giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ trung cấp 8x Rainbow giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Sky center giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Sky center giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Vũng Tàu Melody 2 mặt tiền cách bãi sau 5 phút đi bộ giá gốc ck 18%

Căn hộ cao cấp 5 sao Vũng Tàu Melody 2 mặt tiền cách bãi sau 5 phút đi bộ giá gốc ck 18%

Căn hộ cao cấp 5 sao Melody Residences giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Melody Residences giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao 9 view Q.9 nội thất hoàn thiện giá gốc ck đến 15%

Căn hộ cao cấp 5 sao 9 view Q.9 nội thất hoàn thiện giá gốc ck đến 15%

Trang chủ Nhà đất bán Bán căn hộ chung cư Cần tiền bán gấp chung cư HH3A chính chủ, Hoàng Liệt Hoàng Mai - Hà Nội.

Trang chủ Nhà đất bán Bán căn hộ chung cư Cần tiền bán gấp chung cư HH3A chính chủ, Hoàng Liệt Hoàng Mai - Hà Nội.

Mua CHCC Ngoai giao, vườn treo trên cao, nhan chiet khau cao:4%+ Free 3 nam dich vụ +nhieu uu dai,

Mua CHCC Ngoai giao, vườn treo trên cao, nhan chiet khau cao:4%+ Free 3 nam dich vụ +nhieu uu dai,

Mua CHCC Ngoai giao, vườn treo trên cao, nhan chiet khau cao:4%+ Free 3 nam dich vụ +nhieu uu dai, LH: 0944428786

Mua CHCC Ngoai giao, vườn treo trên cao, nhan chiet khau cao:4%+ Free 3 nam dich vụ +nhieu uu dai, LH: 0944428786

​Cần tiền bán gấp chung cư đã ở 7 năm – 17T10 Nguyễn Thị Định- Trung Hòa

​Cần tiền bán gấp chung cư đã ở 7 năm – 17T10 Nguyễn Thị Định- Trung Hòa

CẦN BÁN GẤP CĂN 1 PHÒNG NGỦ VINHOMES CENTRAL PARK

Căn hộ cao cấp 5 sao Lavita Garden giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Lavita Garden giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ trung cấp 8x Rainbow giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ trung cấp 8x Rainbow giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Trang chủ Nhà đất bán Bán căn hộ chung cư Căn hộ cao cấp 5 sao Sky center giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Trang chủ Nhà đất bán Bán căn hộ chung cư Căn hộ cao cấp 5 sao Sky center giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Vũng Tàu Melody 2 mặt tiền cách bãi sau 5 phút đi bộ giá gốc ck 18%

Căn hộ cao cấp 5 sao Vũng Tàu Melody 2 mặt tiền cách bãi sau 5 phút đi bộ giá gốc ck 18%

Căn hộ cao cấp 5 sao Melody Residences giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao Melody Residences giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 24%

Căn hộ cao cấp 5 sao 9 view Q.9 nội thất hoàn thiện giá gốc ck đến 15%

Căn hộ cao cấp 5 sao 9 view Q.9 nội thất hoàn thiện giá gốc ck đến 15%

Căn hộ cao cấp 5 sao 9 view Q.9 nội thất hoàn thiện giá gốc ck đến 15%

Căn hộ cao cấp 5 sao 9 view Q.9 nội thất hoàn thiện giá gốc ck đến 15%

CHCC 5 sao Saigon Mia KDC trung sơn tặng phí quản lý và nội thất bếp nhà tắm ck cao 10-24%

CHCC 5 sao Saigon Mia KDC trung sơn tặng phí quản lý và nội thất bếp nhà tắm ck cao 10-24%

Bán đất đường Võ Nguyên Gíap, đối diện Olalani, đất đẹp vị trí vàng của thành phố

Bán đất đường Võ Nguyên Gíap, đối diện Olalani, đất đẹp vị trí vàng của thành phố

Xuất cảnh nước ngoài - Bán đất sân bay 1.6 tỷ ( 110 m2)

Xuất cảnh nước ngoài - Bán đất sân bay 1.6 tỷ ( 110 m2)

Xuất cảnh nước ngoài - Bán đất sân bay 1.6 tỷ ( 110 m2)

Xuất cảnh nước ngoài - Bán đất sân bay 1.6 tỷ ( 110 m2)

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền Tân Cảng, 3 MT đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9

Bán dự án đất nền Tân Cảng, 3 MT đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9

Đất nền đường số 8, P. Trường thạnh, quận 9, phải đầu tư vì quá đẹp, có sổ hồng riêng

Đất nền đường số 8, P. Trường thạnh, quận 9, phải đầu tư vì quá đẹp, có sổ hồng riêng

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Đất nền đường số 8, P. Trường thạnh, quận 9, phải đầu tư vì quá đẹp, có sổ hồng riêng

Đất nền đường số 8, P. Trường thạnh, quận 9, phải đầu tư vì quá đẹp, có sổ hồng riêng

Bán đất dự án Nam Việt Á Đà Nẵng 6x17,B2.12 có bản vẽ thiết kế nhà

Bán đất dự án Nam Việt Á Đà Nẵng 6x17,B2.12 có bản vẽ thiết kế nhà

Cần bán 2 lô đất đường Lý thánh tông,p.an hải bắc,q.sơn trà,TPĐN

Cần bán 2 lô đất đường Lý thánh tông,p.an hải bắc,q.sơn trà,TPĐN

Cần bán 2 lô đất đường Lý thánh tông,p.an hải bắc,q.sơn trà,TPĐN

Cần bán 2 lô đất đường Lý thánh tông,p.an hải bắc,q.sơn trà,TPĐN

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất dự án Nam Việt Á Đà Nẵng 6x17,B2.12 có bản vẽ thiết kế nhà

Bán đất dự án Nam Việt Á Đà Nẵng 6x17,B2.12 có bản vẽ thiết kế nhà

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán 5.600m2 đất mặt đường Ung Văn Khiêm

Bán 5.600m2 đất mặt đường Ung Văn Khiêm

Bán đất 2.600m2 mặt đường Hùng Vương quận 5

Bán đất 2.600m2 mặt đường Hùng Vương quận 5

Bán 865m2 đất mặt phố Trần Hưng Đạo giá 180 tỷ

Bán 865m2 đất mặt phố Trần Hưng Đạo giá 180 tỷ

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán đất mặt phố Nguyễn Thị Minh Khai phường 6 quận 3 S=1.160

Bán 865m2 đất mặt phố Trần Hưng Đạo giá 180 tỷ

Bán 865m2 đất mặt phố Trần Hưng Đạo giá 180 tỷ

Bán 865m2 đất mặt phố Trần Hưng Đạo giá 180 tỷ

Bán 865m2 đất mặt phố Trần Hưng Đạo giá 180 tỷ

Cần bán 2 lô đất đường Lý thánh tông,p.an hải bắc,q.sơn trà,TPĐN

Cần bán 2 lô đất đường Lý thánh tông,p.an hải bắc,q.sơn trà,TPĐN

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất dự án Nam Việt Á Đà Nẵng 6x17,B2.12 có bản vẽ thiết kế nhà

Bán đất dự án Nam Việt Á Đà Nẵng 6x17,B2.12 có bản vẽ thiết kế nhà

Bán đất dự án Nam Việt Á Đà Nẵng 6x17,B2.12 có bản vẽ thiết kế nhà

Bán đất dự án Nam Việt Á Đà Nẵng 6x17,B2.12 có bản vẽ thiết kế nhà

Bán dự án đất nền Tân Cảng, 3 MT đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9

Bán dự án đất nền Tân Cảng, 3 MT đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền Tân Cảng, 3 MT đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9

Bán dự án đất nền Tân Cảng, 3 MT đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9

Bán dự án đất nền Tân Cảng, 3 MT đường Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9

Bán đất dự án Nam Việt Á Đà Nẵng 6x17,B2.12 có bản vẽ thiết kế nhà

Bán đất dự án Nam Việt Á Đà Nẵng 6x17,B2.12 có bản vẽ thiết kế nhà

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Bán dự án đất nền tại huyện Bình Tân số lượng cực lớn, diện tích dao động

Đất nền đường số 8, P. Trường thạnh, quận 9, phải đầu tư vì quá đẹp, có sổ hồng riêng

Đất nền đường số 8, P. Trường thạnh, quận 9, phải đầu tư vì quá đẹp, có sổ hồng riêng

Đất nền đường số 8, P. Trường thạnh, quận 9, phải đầu tư vì quá đẹp, có sổ hồng riêng

Đất nền đường số 8, P. Trường thạnh, quận 9, phải đầu tư vì quá đẹp, có sổ hồng riêng

Đất nền đường số 8, P. Trường thạnh, quận 9, phải đầu tư vì quá đẹp, có sổ hồng riêng

Bán đất dự án Nam Việt Á Đà Nẵng 6x17,B2.12 có bản vẽ thiết kế nhà

Bán đất dự án Nam Việt Á Đà Nẵng 6x17,B2.12 có bản vẽ thiết kế nhà

Cần bán 2 lô đất đường Lý thánh tông,p.an hải bắc,q.sơn trà,TPĐN

Đất nền đường số 8, P. Trường thạnh, quận 9, phải đầu tư vì quá đẹp, có sổ hồng riêng

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán đất 2 mặt tiền DT2.650m2 đường Hai Bà Trưng và… phường Đakao, Q.1 phù hợp xâykhách sạn 5 sao

Bán 5.600m2 đất mặt đường Ung Văn Khiêm

Bán 5.600m2 đất mặt đường Ung Văn Khiêm

Bán đất 2.600m2 mặt đường Hùng Vương quận 5

Bán đất 2.600m2 mặt đường Hùng Vương quận 5

Bán 865m2 đất mặt phố Trần Hưng Đạo giá 180 tỷ

Bán 865m2 đất mặt phố Trần Hưng Đạo giá 180 tỷ

Bán 865m2 đất mặt phố Trần Hưng Đạo giá 180 tỷ

Bán 865m2 đất mặt phố Trần Hưng Đạo giá 180 tỷ

Bán khu Dự án khách sạn 100 phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3

Bán dự án khu phức hợp văn phòng thương mại tại 2-4- 6 Đồng Khởi

Bán dự án khu phức hợp văn phòng thương mại tại 2-4- 6 Đồng Khởi

Bán dự án khu phức hợp văn phòng thương mại tại 2-4- 6 Đồng Khởi

Bán 3.531m2 đất đường Tôn Đức Thắng Quận 1 Hồ Chí Minh

Bán 3.531m2 đất đường Tôn Đức Thắng Quận 1 Hồ Chí Minh

Bán khu Dự án khách sạn 100 phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3

Bán khu Dự án khách sạn 100 phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3

Bán dự án khu phức hợp văn phòng thương mại tại 2-4- 6 Đồng Khởi

Bán dự án khu phức hợp văn phòng thương mại tại 2-4- 6 Đồng Khởi

Bán dự án khu phức hợp văn phòng thương mại tại 2-4- 6 Đồng Khởi

Bán 3.531m2 đất đường Tôn Đức Thắng Quận 1 Hồ Chí Minh

Bán 3.531m2 đất đường Tôn Đức Thắng Quận 1 Hồ Chí Minh

Bán khu Dự án cao ốc văn phòng mặt tiền đường 4 Thi Sách, quận 1 giá 616 tỷ

Bán khu Dự án cao ốc văn phòng mặt tiền đường 4 Thi Sách, quận 1 giá 616 tỷ

Bán khu Dự án cao ốc văn phòng mặt tiền đường 4 Thi Sách, quận 1 giá 616 tỷ

Bán đất 37 Nguyễn Trung trực gần chợ Bến Thành đã có dự án 15 tầng giá 600 tỷ

Bán đất 37 Nguyễn Trung trực gần chợ Bến Thành đã có dự án 15 tầng giá 600 tỷ

Bán 30.973m2 đất 3 mặt tiền Lê Hồng Phong - Trần Phú và Trần Nhân Tôn phường 4 Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Bán 30.973m2 đất 3 mặt tiền Lê Hồng Phong - Trần Phú và Trần Nhân Tôn phường 4 Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

​" ĐẲNG CẤP ĐẦU TƯ " đất biệt thự biển Vĩnh Hòa - Nha Trang 17 triệu/m2

​" ĐẲNG CẤP ĐẦU TƯ " đất biệt thự biển Vĩnh Hòa - Nha Trang 17 triệu/m2

Cần bán 117m2 đất thuộc dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền , Bắc Ninh

Đất nền Thới An City quận 12, cơ hội sỡ hữu ngôi nhà mơ ước chỉ 13,9tr/m2

Cần bán 117m2 đất thuộc dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền , Bắc Ninh

Cần bán 117m2 đất thuộc dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền , Bắc Ninh

Đất nền Thới An City quận 12, cơ hội sỡ hữu ngôi nhà mơ ước chỉ 13,9tr/m2

“Sốt” đất quận 12, giáp ranh Gò Vấp, Thới An city.

“Sốt” đất quận 12, giáp ranh Gò Vấp, Thới An city.

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - TP Bắc Ninh, giá gốc CĐT

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - TP Bắc Ninh, giá gốc CĐT

Bán đất dự án Nguyễn Quyền, LH 0941.203.616

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - Bắc Ninh

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - Bắc Ninh

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - Bắc Ninh

Bán đất nền Long Thành gần sân bay giá 1.2tr/m2

Bán đất nền Long Thành gần sân bay giá 1.2tr/m2

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

Đất nền KDC Tiến Thắng, Trần Đại Nghĩa, Bình Tân 70m2 giá 1.435 tỷ (gần vòng xoay An Lạc)

Đất nền KDC Tiến Thắng, Đ.Trần Đại Nghĩa, Q.Bình Tân vị trí đẹp giá rẻ 20.5Tr/m2

Đất nền KDC biệt lập cao cấp Đ.Trường Lưu, Quận 9 diện tích 80m2 giá 1.05 tỷ

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán khu Dự án khách sạn 100 phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3

Bán khu Dự án khách sạn 100 phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3

Bán dự án khu phức hợp văn phòng thương mại tại 2-4- 6 Đồng Khởi

Bán dự án khu phức hợp văn phòng thương mại tại 2-4- 6 Đồng Khởi

Bán 3.531m2 đất đường Tôn Đức Thắng Quận 1 Hồ Chí Minh

Bán 3.531m2 đất đường Tôn Đức Thắng Quận 1 Hồ Chí Minh

Bán đất 37 Nguyễn Trung trực gần chợ Bến Thành đã có dự án 15 tầng giá 600 tỷ

Bán 30.973m2 đất 3 mặt tiền Lê Hồng Phong - Trần Phú và Trần Nhân Tôn phường 4 Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Bán đất 37 Nguyễn Trung trực gần chợ Bến Thành đã có dự án 15 tầng giá 600 tỷ

​" ĐẲNG CẤP ĐẦU TƯ " đất biệt thự biển Vĩnh Hòa - Nha Trang 17 triệu/m2

​" ĐẲNG CẤP ĐẦU TƯ " đất biệt thự biển Vĩnh Hòa - Nha Trang 17 triệu/m2

​" ĐẲNG CẤP ĐẦU TƯ " đất biệt thự biển Vĩnh Hòa - Nha Trang 17 triệu/m2

Cần bán 117m2 đất thuộc dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền , Bắc Ninh

Cần bán 117m2 đất thuộc dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền , Bắc Ninh

“Sốt” đất quận 12, giáp ranh Gò Vấp, Thới An city.

“Sốt” đất quận 12, giáp ranh Gò Vấp, Thới An city.

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - TP Bắc Ninh, giá gốc CĐT

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - Bắc Ninh

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - Bắc Ninh

Bán đất dự án Nguyễn Quyền, LH 0941.203.616

Bán đất dự án Nguyễn Quyền, LH 0941.203.616

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

Bán đất nền Long Thành gần sân bay giá 1.2tr/m2

Đất nền KDC Tiến Thắng, Đ.Trần Đại Nghĩa, Q.Bình Tân vị trí đẹp giá rẻ 20.5Tr/m2

Bán đất nền KDC Trần Đại Nghĩa, Tân Tạp A, Bình Tân 70m2 giá 1 tỷ 435 triệu 20.5triệu/m2

Đất nền KDC Tiến Thắng, Trần Đại Nghĩa, Bình Tân 70m2 giá 1.435 tỷ (gần vòng xoay An Lạc)

Đất nền KDC Tiến Thắng, Trần Đại Nghĩa, Bình Tân 70m2 giá 1.435 tỷ (gần vòng xoay An Lạc)

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán khu Dự án khách sạn 100 phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3

Bán dự án khu phức hợp văn phòng thương mại tại 2-4- 6 Đồng Khởi

“Sốt” đất quận 12, giáp ranh Gò Vấp, Thới An city.

Bán 30.973m2 đất 3 mặt tiền Lê Hồng Phong - Trần Phú và Trần Nhân Tôn phường 4 Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - Bắc Ninh

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - TP Bắc Ninh, giá gốc CĐT

Bán đất dự án Nguyễn Quyền, LH 0941.203.616

Bán đất nền KDC Trần Đại Nghĩa, Tân Tạp A, Bình Tân 70m2 giá 1 tỷ 435 triệu 20.5triệu/m2

Bán 30.973m2 đất 3 mặt tiền Lê Hồng Phong - Trần Phú và Trần Nhân Tôn phường 4 Quận 5, Tp Hồ Chí Minh

“Sốt” đất quận 12, giáp ranh Gò Vấp, Thới An city.

Bán đất nền KDC Trần Đại Nghĩa, Tân Tạp A, Bình Tân 70m2 giá 1 tỷ 435 triệu 20.5triệu/m2

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - Bắc Ninh

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - Bắc Ninh

Đất nền KDC Tiến Thắng, Đ.Trần Đại Nghĩa, Q.Bình Tân vị trí đẹp giá rẻ 20.5Tr/m2

Bán đất 37 Nguyễn Trung trực gần chợ Bến Thành đã có dự án 15 tầng giá 600 tỷ

Bán đất dự án Nguyễn Quyền, LH 0941.203.616

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

Cần bán 117m2 đất thuộc dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền , Bắc Ninh

Bán đất 37 Nguyễn Trung trực gần chợ Bến Thành đã có dự án 15 tầng giá 600 tỷ

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - Bắc Ninh

Đất nền KDC biệt lập cao cấp Đ.Trường Lưu, Quận 9 diện tích 80m2 giá 1.05 tỷ

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán khu Dự án cao ốc văn phòng mặt tiền đường 4 Thi Sách, quận 1 giá 616 tỷ

Bán dự án khu phức hợp văn phòng thương mại tại 2-4- 6 Đồng Khởi

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán đất nền KDC Trần Đại Nghĩa, Tân Tạp A, Bình Tân 70m2 giá 1 tỷ 435 triệu 20.5triệu/m2

Bán khu Dự án khách sạn 100 phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Bán khu Dự án khách sạn 100 phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3

Đất nền KDC Tiến Thắng, Trần Đại Nghĩa, Bình Tân 70m2 giá 1.435 tỷ (gần vòng xoay An Lạc)

Bán khu Dự án cao ốc văn phòng mặt tiền đường 4 Thi Sách, quận 1 giá 616 tỷ

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Bán dự án khu phức hợp văn phòng thương mại tại 2-4- 6 Đồng Khởi

Bán 3.531m2 đất đường Tôn Đức Thắng Quận 1 Hồ Chí Minh

“Sốt” đất quận 12, giáp ranh Gò Vấp, Thới An city.

Cần bán 117m2 đất thuộc dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền , Bắc Ninh

Cần bán 117m2 đất thuộc dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền , Bắc Ninh

Cần bán 117m2 đất thuộc dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền , Bắc Ninh

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

Đất nền KDC Tiến Thắng, Đ.Trần Đại Nghĩa, Q.Bình Tân vị trí đẹp giá rẻ 20.5Tr/m2

Bán khu Dự án cao ốc văn phòng mặt tiền đường 4 Thi Sách, quận 1 giá 616 tỷ

Đất nền KDC Tiến Thắng, Trần Đại Nghĩa, Bình Tân 70m2 giá 1.435 tỷ (gần vòng xoay An Lạc)

​" ĐẲNG CẤP ĐẦU TƯ " đất biệt thự biển Vĩnh Hòa - Nha Trang 17 triệu/m2

Đất nền KDC biệt lập cao cấp Đ.Trường Lưu, Quận 9 diện tích 80m2 giá 1.05 tỷ

Đất nền KDC Tiến Thắng, Trần Đại Nghĩa, Bình Tân 70m2 giá 1.435 tỷ (gần vòng xoay An Lạc)

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Bán khu Dự án cao ốc văn phòng mặt tiền đường 4 Thi Sách, quận 1 giá 616 tỷ

Đất nền KDC Tiến Thắng, Trần Đại Nghĩa, Bình Tân 70m2 giá 1.435 tỷ (gần vòng xoay An Lạc)

Đất nền KDC Tiến Thắng, Trần Đại Nghĩa, Bình Tân 70m2 giá 1.435 tỷ (gần vòng xoay An Lạc)

“Sốt” đất quận 12, giáp ranh Gò Vấp, Thới An city.

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Bán đất nền Long Thành gần sân bay giá 1.2tr/m2

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - Bắc Ninh

Đất nền KDC biệt lập cao cấp Đ.Trường Lưu, Quận 9 diện tích 80m2 giá 1.05 tỷ

Bán dự án khu phức hợp văn phòng thương mại tại 2-4- 6 Đồng Khởi

Bán đất nền KDC Trần Đại Nghĩa, Tân Tạp A, Bình Tân 70m2 giá 1 tỷ 435 triệu 20.5triệu/m2

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán 3.531m2 đất đường Tôn Đức Thắng Quận 1 Hồ Chí Minh

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - Bắc Ninh

Bán đất nền Long Thành gần sân bay giá 1.2tr/m2

Đất nền KDC Tiến Thắng, Trần Đại Nghĩa, Bình Tân 70m2 giá 1.435 tỷ (gần vòng xoay An Lạc)

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Bán đất nền Long Thành gần sân bay giá 1.2tr/m2

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

Đất nền KDC Tiến Thắng, Trần Đại Nghĩa, Bình Tân 70m2 giá 1.435 tỷ (gần vòng xoay An Lạc)

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán khu Dự án khách sạn 100 phòng đường Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán 3.531m2 đất đường Tôn Đức Thắng Quận 1 Hồ Chí Minh

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

Cần bán 117m2 đất thuộc dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền , Bắc Ninh

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Đất nền KDC Tiến Thắng, Đ.Trần Đại Nghĩa, Q.Bình Tân vị trí đẹp giá rẻ 20.5Tr/m2

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Đất nền KDC cao cấp nhất quận 9 Đ.Trường Lưu view sông giá 10.5Tr/m2 chiết khấu cao

Đất nền KDC biệt lập cao cấp Đ.Trường Lưu, Quận 9 diện tích 80m2 giá 1.05 tỷ

Bán đất dự án Khu nhà ở cao cấp Nguyễn Quyền - Bắc Ninh

Đất nền KDC Tiến Thắng, Đ.Trần Đại Nghĩa, Q.Bình Tân vị trí đẹp giá rẻ 20.5Tr/m2

Đất nền KDC Tiến Thắng, Trần Đại Nghĩa, Bình Tân 70m2 giá 1.435 tỷ (gần vòng xoay An Lạc)

Đất nền KDC biệt lập cao cấp Đ.Trường Lưu, Quận 9 diện tích 80m2 giá 1.05 tỷ

ĐẤT NỀN KHU DÂN CƯ BÁN BIỆT LẬP CAO CẤP ĐƯỜNG TRƯỜNG LƯU QUẬN 9

Bán đất đường Tôn Đức Thắng đối diện Ba Son Vincom S= 3531m2 quận 1, tp HCM

Chính chủ cho thuê nhà ngõ Trung Hòa, 30m2 X 3.5 tầng, 12 tr/th - 0962128808

Cho thuê nhà khu phân lô phố Thiên Hiền, DT 50m2 X 6 tầng, 18 tr/th - 0962128808

Cho thuê nhà riêng 4 tầng tại Liễu Giai - Đội Cấn làm VP, Nhà Ở - 0962128808

Cho thuê nhà riêng tại Trung Yên, DT 80m2 X 5 tầng, làm văn phòng, 0962128808

Văn phòng cao cấp MT Sư Vạn Hạnh, 25m2,28m2,33m2, 100m2, 150m2 trong tòa nhà 6 tầng. giá 6tr (bao VAT)

Văn phòng cao cấp MT Sư Vạn Hạnh, 25m2,28m2,33m2, 100m2, 150m2, giá 6tr ,trong tòa nhà 1 trệt,6 tầng

Văn phòng cao cấp Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 33 triệu bao VAT, phí dịch vụ, bảo vệ

Văn phòng cao cấp Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 33 triệu bao VAT, phí dịch vụ, bảo vệ

Văn phòng cao cấp Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 33 triệu bao VAT, phí dịch vụ, bảo vệ

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Cho thuê nhà Phạm Tuấn Tài, DT 50m2 X 4 tầng, MT 4m, LH 0962128808

Văn phòng cao cấp Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 33 triệu bao VAT, phí dịch vụ, bảo vệ

Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 13tr, 42m2, bao VAT,dịch vụ,bảo vệ, Phạm Ngọc Thạch, q3. LH: 0906868775 (Nga)

Chính chủ cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu, Tràng Tiền, DT 90m2 X 8 tầng, MT 5m , làm VP - 0949362561

Trang chủ Nhà đất cho thuê Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 14tr, 42m2, 62 Phạm Ngọc Thạch, Q3. LH: 0906868775 (Nga)

Văn phòng cao cấp mặt tiền Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 10usd/m2

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH

cho thue van phong quan binh thanh

cho thuê văn phòng quận bình thạnh

Giới thiệu sàn gỗ WINEO sàn gỗ Đức top 100 thương hiệu nội thất sáng tạo.

Sang nhượng Văn vòng làm việc rộng 80 mét vuông

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

Chính chủ cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu, Tràng Tiền, DT 90m2 X 8 tầng, MT 5m , làm VP - 0949362561

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI MẶT TIỀN NGUYỄN THỊ MINH KHAI -QUẬN 1!

CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI MẶT TIỀN NGUYỄN THỊ MINH KHAI -QUẬN 1!

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Prince Residence

Cho thuê nhà Phạm Tuấn Tài, DT 50m2 X 4 tầng, MT 4m, LH 0962128808

Văn phòng cao cấp Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 33 triệu bao VAT, phí dịch vụ, bảo vệ

Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 13tr, 42m2, bao VAT,dịch vụ,bảo vệ, Phạm Ngọc Thạch, q3. LH: 0906868775 (Nga)

Chính chủ cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu, Tràng Tiền, DT 90m2 X 8 tầng, MT 5m , làm VP - 0949362561

Văn phòng cao cấp mặt tiền Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 10usd/m2

Trang chủ Nhà đất cho thuê Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 14tr, 42m2, 62 Phạm Ngọc Thạch, Q3. LH: 0906868775 (Nga)

cho thue van phong quan binh thanh

Giới thiệu sàn gỗ WINEO sàn gỗ Đức top 100 thương hiệu nội thất sáng tạo.

Sang nhượng Văn vòng làm việc rộng 80 mét vuông

Sang nhượng Văn vòng làm việc rộng 80 mét vuông

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Prince Residence

CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI MẶT TIỀN NGUYỄN THỊ MINH KHAI -QUẬN 1!

Chính chủ cho thuê nhà ngõ Trung Hòa, 30m2 X 3.5 tầng, 12 tr/th - 0962128808

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Prince Residence

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Prince Residence

Chính chủ cho thuê nhà ngõ Trung Hòa, 30m2 X 3.5 tầng, 12 tr/th - 0962128808

Cho thuê nhà riêng 4 tầng tại Liễu Giai - Đội Cấn làm VP, Nhà Ở - 0962128808

Cho thuê nhà riêng tại Trung Yên, DT 80m2 X 5 tầng, làm văn phòng, 0962128808

Cho thuê nhà khu phân lô phố Thiên Hiền, DT 50m2 X 6 tầng, 18 tr/th - 0962128808

Văn phòng cao cấp MT Sư Vạn Hạnh, 25m2,28m2,33m2, 100m2, 150m2 trong tòa nhà 6 tầng. giá 6tr (bao VAT)

Văn phòng cao cấp MT Sư Vạn Hạnh, 25m2,28m2,33m2, 100m2, 150m2, giá 6tr ,trong tòa nhà 1 trệt,6 tầng

Văn phòng cao cấp MT Sư Vạn Hạnh, 25m2,28m2,33m2, 100m2, 150m2, giá 6tr ,trong tòa nhà 1 trệt,6 tầng

Văn phòng cao cấp MT Sư Vạn Hạnh, 25m2,28m2,33m2, 100m2, 150m2, giá 6tr ,trong tòa nhà 1 trệt,6 tầng

Văn phòng cao cấp MT Sư Vạn Hạnh, 25m2,28m2,33m2, 100m2, 150m2, giá 6tr ,trong tòa nhà 1 trệt,6 tầng

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Cho thuê nhà Phạm Tuấn Tài, DT 50m2 X 4 tầng, MT 4m, LH 0962128808

Văn phòng cao cấp Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 33 triệu bao VAT, phí dịch vụ, bảo vệ

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH

Trang chủ Nhà đất cho thuê Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 14tr, 42m2, 62 Phạm Ngọc Thạch, Q3. LH: 0906868775 (Nga)

Trang chủ Nhà đất cho thuê Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 14tr, 42m2, 62 Phạm Ngọc Thạch, Q3. LH: 0906868775 (Nga)

Trang chủ Nhà đất cho thuê Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 14tr, 42m2, 62 Phạm Ngọc Thạch, Q3. LH: 0906868775 (Nga)

Văn phòng cao cấp mặt tiền Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 10usd/m2

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH

cho thuê văn phòng quận bình thạnh

cho thuê văn phòng quận bình thạnh

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

Chính chủ cho thuê nhà ngõ Trung Hòa, 30m2 X 3.5 tầng, 12 tr/th - 0962128808

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Prince Residence

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Prince Residence

Chính chủ cho thuê nhà ngõ Trung Hòa, 30m2 X 3.5 tầng, 12 tr/th - 0962128808

Chính chủ cho thuê nhà ngõ Trung Hòa, 30m2 X 3.5 tầng, 12 tr/th - 0962128808

Văn phòng cao cấp MT Sư Vạn Hạnh, 25m2,28m2,33m2, 100m2, 150m2, giá 6tr ,trong tòa nhà 1 trệt,6 tầng

Cho thuê nhà khu phân lô phố Thiên Hiền, DT 50m2 X 6 tầng, 18 tr/th - 0962128808

Cho thuê nhà khu phân lô phố Thiên Hiền, DT 50m2 X 6 tầng, 18 tr/th - 0962128808

Cho thuê nhà riêng 4 tầng tại Liễu Giai - Đội Cấn làm VP, Nhà Ở - 0962128808

Cho thuê nhà riêng 4 tầng tại Liễu Giai - Đội Cấn làm VP, Nhà Ở - 0962128808

Văn phòng cao cấp MT Sư Vạn Hạnh, 25m2,28m2,33m2, 100m2, 150m2 trong tòa nhà 6 tầng. giá 6tr (bao VAT)

Văn phòng cao cấp MT Sư Vạn Hạnh, 25m2,28m2,33m2, 100m2, 150m2 trong tòa nhà 6 tầng. giá 6tr (bao VAT)

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 13tr, 42m2, bao VAT,dịch vụ,bảo vệ, Phạm Ngọc Thạch, q3. LH: 0906868775 (Nga)

Chính chủ cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu, Tràng Tiền, DT 90m2 X 8 tầng, MT 5m , làm VP - 0949362561

Trang chủ Nhà đất cho thuê Cho thuê văn phòng Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 14tr, 42m2, 62 Phạm Ngọc Thạch, Q3. LH: 0906868775 (Nga)

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH

Giới thiệu sàn gỗ WINEO sàn gỗ Đức top 100 thương hiệu nội thất sáng tạo.

Giới thiệu sàn gỗ WINEO sàn gỗ Đức top 100 thương hiệu nội thất sáng tạo.

Giới thiệu sàn gỗ WINEO sàn gỗ Đức top 100 thương hiệu nội thất sáng tạo.

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH

cho thue van phong quan binh thanh

Văn phòng cao cấp mặt tiền Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 10usd/m2

Văn phòng cao cấp mặt tiền Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 10usd/m2

cho thuê văn phòng quận bình thạnh

cho thuê văn phòng quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 14tr, 42m2, 62 Phạm Ngọc Thạch, Q3. LH: 0906868775 (Nga)

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI MẶT TIỀN NGUYỄN THỊ MINH KHAI -QUẬN 1!

Văn phòng cao cấp mặt tiền Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 10usd/m2

Sang nhượng Văn vòng làm việc rộng 80 mét vuông

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Prince Residence

CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI MẶT TIỀN NGUYỄN THỊ MINH KHAI -QUẬN 1!

Cho thuê nhà riêng tại Trung Yên, DT 80m2 X 5 tầng, làm văn phòng, 0962128808

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Văn phòng cao cấp MT Sư Vạn Hạnh, 25m2,28m2,33m2, 100m2, 150m2, giá 6tr ,trong tòa nhà 1 trệt,6 tầng

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Chính chủ cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu, Tràng Tiền, DT 90m2 X 8 tầng, MT 5m , làm VP - 0949362561

Chính chủ cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu, Tràng Tiền, DT 90m2 X 8 tầng, MT 5m , làm VP - 0949362561

Chính chủ cho thuê nhà mặt phố Bà Triệu, Tràng Tiền, DT 90m2 X 8 tầng, MT 5m , làm VP - 0949362561

Cho thuê nhà Phạm Tuấn Tài, DT 50m2 X 4 tầng, MT 4m, LH 0962128808

Cho thuê nhà Phạm Tuấn Tài, DT 50m2 X 4 tầng, MT 4m, LH 0962128808

Văn phòng cao cấp Sư Vạn Hạnh, quận 10, diện tích sàn 200m2, 33 triệu bao VAT, phí dịch vụ, bảo vệ

Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 13tr, 42m2, bao VAT,dịch vụ,bảo vệ, Phạm Ngọc Thạch, q3. LH: 0906868775 (Nga)

Cho thuê nhà khu phân lô phố Thiên Hiền, DT 50m2 X 6 tầng, 18 tr/th - 0962128808

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI MẶT TIỀN NGUYỄN THỊ MINH KHAI -QUẬN 1!

Chính chủ cho thuê nhà ngõ Trung Hòa, 30m2 X 3.5 tầng, 12 tr/th - 0962128808

Văn phòng cao cấp MT Sư Vạn Hạnh, 25m2,28m2,33m2, 100m2, 150m2 trong tòa nhà 6 tầng. giá 6tr (bao VAT)

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH

Cho thuê biệt thự làm VP 232/13 đường Võ Thị Sáu, P.7, Q3 TP HCM

CHÍNH CHỦ CHO THUÊ VĂN PHÒNG BÌNH THẠNH

cho thuê văn phòng quận bình thạnh

Cho thuê nhà khu phân lô phố Thiên Hiền, DT 50m2 X 6 tầng, 18 tr/th - 0962128808

CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI MẶT TIỀN NGUYỄN THỊ MINH KHAI -QUẬN 1!

CHO THUÊ MẶT BẰNG TẠI MẶT TIỀN NGUYỄN THỊ MINH KHAI -QUẬN 1!

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Văn phòng cao cấp Sư vạn hạnh, q10, 25,28,33m2,100m2,150m2, giá 6 triệu( bao VAT, dịch vụ, bảo vệ)

Cho thuê nhà khu phân lô phố Thiên Hiền, DT 50m2 X 6 tầng, 18 tr/th - 0962128808

cho thuê văn phòng quận bình thạnh

cho thuê văn phòng quận bình thạnh

cho thuê văn phòng quận bình thạnh

cho thuê văn phòng quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Prince Residence

Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 14tr, 42m2, 62 Phạm Ngọc Thạch, Q3. LH: 0906868775 (Nga)

cho thuê văn phòng quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 14tr, 42m2, 62 Phạm Ngọc Thạch, Q3. LH: 0906868775 (Nga)

Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 14tr, 42m2, 62 Phạm Ngọc Thạch, Q3. LH: 0906868775 (Nga)

Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 14tr, 42m2, 62 Phạm Ngọc Thạch, Q3. LH: 0906868775 (Nga)

Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp 14tr, 42m2, 62 Phạm Ngọc Thạch, Q3. LH: 0906868775 (Nga)

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Prince Residence

Cho thuê văn phòng tòa nhà The Prince Residence

Giới thiệu sàn gỗ WINEO sàn gỗ Đức top 100 thương hiệu nội thất sáng tạo.

Giới thiệu sàn gỗ WINEO sàn gỗ Đức top 100 thương hiệu nội thất sáng tạo.

Giới thiệu sàn gỗ WINEO sàn gỗ Đức top 100 thương hiệu nội thất sáng tạo.

Giới thiệu sàn gỗ WINEO sàn gỗ Đức top 100 thương hiệu nội thất sáng tạo.

Giới thiệu sàn gỗ WINEO sàn gỗ Đức top 100 thương hiệu nội thất sáng tạo.

​Cho thuê office hạng A Pearl Plaza – Văn Thánh, mới 100%, đã bàn giao chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

Cho thuê văn phòng hạng A ngay Trung tâm Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, giá tốt Chủ ĐT

Cho thuê văn phòng hạng A quận Bình Thạnh -Pearl Plaza view cực đẹp, tầng cao

Cho thuê nguyên sàn văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

Cho thuê nguyên sàn văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

Cho thuê nguyên sàn văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

Bán office hạng A Pearl Plaza mới 100%, tầng cao, 2100$/m2 -Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê và bán văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, đã bàn giao, giá tốt Chủ ĐT

Văn Phòng Cho Thuê Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Giá 13 triệu

Văn Phòng Cho Thuê Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Giá 13 triệu

Văn Phòng Cho Thuê Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Giá 13 triệu

​Cho thuê và bán office hạng A quận Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, chỉ 16$/m2 – Sales CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê CHCC Pearl Plaza 1PN, nội thất cao cấp, view sông, tầng cao, 900$/tháng

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH MỚI XÂY DỰNG - THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI - GIÁ RẺ - VỊ TRÍ ĐẸ

​Bán và cho thuê văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, đã bàn giao chỉ 1600$/m2(giá bán) – Sales CĐT: 0908 078 995

Cho thuê căn hộ chung cư HH2 bắc hà, diện tích 133m2 giá rẻ nhất

Cho thuê văn phòng vị trí đẹp tại Bình Thạnh, diện tích 20-80m2 giá thuê chỉ 218.4 nghìn/m2/tháng

Cho thuê văn phòng vị trí đẹp tại Bình Thạnh, diện tích 20-80m2 giá thuê chỉ 218.4 nghìn/m2/tháng

Skyland cho thuê văn phòng trung tâm Sài Gòn, giá tốt, diện tích linh hoạt

​Cho thuê office hạng A Pearl Plaza – Văn Thánh, mới 100%, đã bàn giao chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

Cho thuê văn phòng hạng A ngay Trung tâm Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, giá tốt Chủ ĐT

​Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh -Pearl Plaza giá tốt nhất CĐT: 0908 078 995

Cho thuê office hạng A Pearl Plaza tầng cao, dt 90m2, giá thuê 20$/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

Cho thuê office hạng A Pearl Plaza tầng cao, dt 90m2, giá thuê 20$/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê và bán văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, đã bàn giao, giá tốt Chủ ĐT

Văn Phòng Cho Thuê Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Giá 13 triệu

Văn Phòng Cho Thuê Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Giá 13 triệu

Cho Thuê Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10

​Cho thuê và bán office hạng A quận Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, chỉ 16$/m2 – Sales CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê và bán office hạng A quận Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, chỉ 16$/m2 – Sales CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê và bán office hạng A quận Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, chỉ 16$/m2 – Sales CĐT: 0908 078 995

​Bán và cho thuê văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, đã bàn giao chỉ 1600$/m2(giá bán) – Sales CĐT: 0908 078 995

Bán office hạng A Pearl Plaza mới 100%, tầng cao, 2100$/m2 -Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê và bán văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, đã bàn giao, giá tốt Chủ ĐT

​Cho thuê và bán office hạng A quận Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, chỉ 16$/m2 – Sales CĐT: 0908 078 995

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Cho Thuê Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Giá 13 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn phòng cho thuê quận 7

Cho thuê căn hộ chung cư HH2 bắc hà, diện tích 133m2 giá rẻ nhất

​Cho thuê và bán office hạng A quận Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, chỉ 16$/m2 – Sales CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê và bán office hạng A quận Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, chỉ 16$/m2 – Sales CĐT: 0908 078 995

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH MỚI XÂY DỰNG - THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI - GIÁ RẺ - VỊ TRÍ ĐẸ

Văn phòng cho thuê quận 7

Cho thuê căn hộ Pearl Plaza Văn Thánh Bình Thạnh giá tốt nhất

Cho thuê văn phòng vị trí đẹp tại Bình Thạnh, diện tích 20-80m2 giá thuê chỉ 218.4 nghìn/m2/tháng

​Cho thuê CHCC Pearl Plaza 1PN, nội thất cao cấp, view sông, tầng cao, 900$/tháng

​Bán và cho thuê văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, đã bàn giao chỉ 1600$/m2(giá bán) – Sales CĐT: 0908 078 995

Cho thuê văn phòng vị trí đẹp tại Bình Thạnh, diện tích 20-80m2 giá thuê chỉ 218.4 nghìn/m2/tháng

Skyland cho thuê văn phòng trung tâm Sài Gòn, giá tốt, diện tích linh hoạt

​Cho thuê office hạng A Pearl Plaza – Văn Thánh, mới 100%, đã bàn giao chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê office hạng A Pearl Plaza – Văn Thánh, mới 100%, đã bàn giao chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê office hạng A Pearl Plaza – Văn Thánh, mới 100%, đã bàn giao chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê office hạng A Pearl Plaza – Văn Thánh, mới 100%, đã bàn giao chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê office hạng A Pearl Plaza – Văn Thánh, mới 100%, đã bàn giao chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê office hạng A Pearl Plaza – Văn Thánh, mới 100%, đã bàn giao chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

Cho thuê văn phòng hạng A ngay Trung tâm Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, giá tốt Chủ ĐT

​Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh -Pearl Plaza giá tốt nhất CĐT: 0908 078 995

Cho thuê nguyên sàn văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

Bán office hạng A Pearl Plaza mới 100%, tầng cao, 2100$/m2 -Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê và bán văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, đã bàn giao, giá tốt Chủ ĐT

Cho Thuê Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10

Cho Thuê Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Cho Thuê Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH MỚI XÂY DỰNG - THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI - GIÁ RẺ - VỊ TRÍ ĐẸ

​Cho thuê office hạng A Pearl Plaza – Văn Thánh, mới 100%, đã bàn giao chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê và bán văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, đã bàn giao, giá tốt Chủ ĐT

Cho thuê office hạng A Pearl Plaza tầng cao, dt 90m2, giá thuê 20$/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê và bán office hạng A quận Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, chỉ 16$/m2 – Sales CĐT: 0908 078 995

Cho Thuê Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10

Cho thuê căn hộ chung cư HH2 bắc hà, diện tích 133m2 giá rẻ nhất

Skyland cho thuê văn phòng trung tâm Sài Gòn, giá tốt, diện tích linh hoạt

Skyland cho thuê văn phòng trung tâm Sài Gòn, giá tốt, diện tích linh hoạt

Cho thuê văn phòng hạng A ngay Trung tâm Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, giá tốt Chủ ĐT

Cho thuê office hạng A Pearl Plaza tầng cao, dt 90m2, giá thuê 20$/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

Cho thuê office hạng A Pearl Plaza tầng cao, dt 90m2, giá thuê 20$/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

​Cho thuê và bán văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, đã bàn giao, giá tốt Chủ ĐT

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Cho thuê nguyên sàn văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê và bán office hạng A quận Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, chỉ 16$/m2 – Sales CĐT: 0908 078 995

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Cho Thuê Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

​Bán và cho thuê văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, đã bàn giao chỉ 1600$/m2(giá bán) – Sales CĐT: 0908 078 995

Skyland cho thuê văn phòng trung tâm Sài Gòn, giá tốt, diện tích linh hoạt

Cho thuê office hạng A Pearl Plaza tầng cao, dt 90m2, giá thuê 20$/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

Cho Thuê Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10

Cho thuê văn phòng vị trí đẹp tại Bình Thạnh, diện tích 20-80m2 giá thuê chỉ 218.4 nghìn/m2/tháng

​Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh -Pearl Plaza giá tốt nhất CĐT: 0908 078 995

Skyland cho thuê văn phòng trung tâm Sài Gòn, giá tốt, diện tích linh hoạt

Cho thuê văn phòng hạng A ngay Trung tâm Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, giá tốt Chủ ĐT

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN TÂN BÌNH MỚI XÂY DỰNG - THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI - GIÁ RẺ - VỊ TRÍ ĐẸ

​Bán và cho thuê văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, đã bàn giao chỉ 1600$/m2(giá bán) – Sales CĐT: 0908 078 995

Skyland cho thuê văn phòng trung tâm Sài Gòn, giá tốt, diện tích linh hoạt

Văn Phòng Đường 3 Tháng 2 Quận 10 Cho Thuê Giá 5,5 triệu

​Cho thuê CHCC Pearl Plaza 1PN, nội thất cao cấp, view sông, tầng cao, 900$/tháng

​Cho thuê và bán office hạng A quận Bình Thạnh - Pearl Plaza mới 100%, chỉ 16$/m2 – Sales CĐT: 0908 078 995

Cho thuê nguyên sàn văn phòng hạng A Pearl Plaza mới 100%, chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh -Pearl Plaza giá tốt nhất CĐT: 0908 078 995

​Cho thuê office hạng A Pearl Plaza – Văn Thánh, mới 100%, đã bàn giao chỉ 17$+/m2 – Hotline CĐT: 0908 078 995

Bán office hạng A Pearl Plaza mới 100%, tầng cao, 2100$/m2 -Hotline CĐT: 0908 078 995

Cho thuê văn phòng tòa nhà Thanh Hà, vị trí đẹp, hiện đại, giá thỏa thuận

Cho thuê văn phòng tòa nhà Thanh Hà, vị trí đẹp, hiện đại, giá thỏa thuận

Cho thuê văn phòng tòa nhà Thanh Hà, vị trí đẹp, hiện đại, giá thỏa thuận

Cho thuê văn phòng Skyland diện tích linh hoạt, giá rẻ, an ninh tốt, giao thông thuận tiện

Cho thuê văn phòng Skyland diện tích linh hoạt, giá rẻ, an ninh tốt, giao thông thuận tiện

Cho thuê văn phòng Skyland diện tích linh hoạt, giá rẻ, an ninh tốt, giao thông thuận tiện

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu,P.Đa Kao,LH:0939.413.40

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu,P.Đa Kao,LH:0939.413.40

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu,P.Đa Kao,LH:0939.413.40

Văn phòng cho thuê Q.phú nhuận,128m2 ,đường hoa cau khu phan xích long

Văn phòng cho thuê Q.phú nhuận,128m2 ,đường hoa cau khu phan xích long

Cho thuê văn phòng MT đường D2,42m2,phường 25,quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng MT đường D2,42m2,phường 25,quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng MT đường D2,42m2,phường 25,quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng MT đường D2,42m2,phường 25,quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng MT đường D2,42m2,phường 25,quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng MT đường D2,42m2,phường 25,quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng MT đường D2,42m2,phường 25,quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng cao cấp Quận 2, 50m2-120m2-210m2,33 trần não

Cho thuê văn phòng cao cấp Quận 2, 50m2-120m2-210m2,33 trần não

Cho thuê văn phòng cao cấp Quận 2, 50m2-120m2-210m2,33 trần não

Văn phòng cao cấp cho thuê Q.phú nhuận,100m2 ,đường phan xích long, LH:0939.413.406

Văn phòng cao cấp cho thuê Q.phú nhuận,100m2 ,đường phan xích long, LH:0939.413.406

Văn phòng cao cấp cho thuê Q.phú nhuận,100m2 ,đường phan xích long, LH:0939.413.406

Văn phòng cao cấp cho thuê Q.phú nhuận,100m2 ,đường phan xích long, LH:0939.413.406

BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ - PHƯỚC BÌNH QUẬN 9

BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ - PHƯỚC BÌNH QUẬN 9

BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ - PHƯỚC BÌNH QUẬN 9

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ - PHƯỚC BÌNH QUẬN 9

BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ - PHƯỚC BÌNH QUẬN 9

BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ - PHƯỚC BÌNH QUẬN 9

Cho thuê văn phòng cao cấp Quận 2, 50m2-120m2-210m2,33 trần não

Cho thuê văn phòng cao cấp Quận 2, 50m2-120m2-210m2,33 trần não

Cho thuê văn phòng cao cấp Quận 2, 50m2-120m2-210m2,33 trần não

Bán nhà mới 5 x 18 hẻm 1886 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 6, Nhà Bè - 0902808545

Bán nhà mới 5 x 18 hẻm 1886 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 6, Nhà Bè - 0902808545

Bán nhà mới 5 x 18 hẻm 1886 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 6, Nhà Bè - 0902808545

Bán nhà mới 5 x 18 hẻm 1886 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 6, Nhà Bè - 0902808545

Bán nhà mới 5 x 18 hẻm 1886 Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 6, Nhà Bè - 0902808545

Bán gấp nhà riêng tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Bán gấp nhà riêng tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Bán gấp nhà riêng tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Bán gấp nhà riêng tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Bán gấp nhà riêng tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Bán gấp nhà riêng tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

CẦN BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ MỚI XÂY Ở TÂN VĨNH HIỆP,TÂN UYÊN GIÁ 350 TRIỆU/CĂN

CẦN BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ MỚI XÂY Ở TÂN VĨNH HIỆP,TÂN UYÊN GIÁ 350 TRIỆU/CĂN

CẦN BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ MỚI XÂY Ở TÂN VĨNH HIỆP,TÂN UYÊN GIÁ 350 TRIỆU/CĂN

CẦN BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ MỚI XÂY Ở TÂN VĨNH HIỆP,TÂN UYÊN GIÁ 350 TRIỆU/CĂN

Bán nhà HXH DT 5mx27m quận Bính Chánh - 0902808545

Bán nhà HXH DT 5mx27m quận Bính Chánh - 0902808545

Bán nhà HXH DT 5mx27m quận Bính Chánh - 0902808545

Bán nhà HXH DT 5mx27m quận Bính Chánh - 0902808545

Bán gấp nhà riêng tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.

Bán nhà phố Bạch Mai 43m2 mặt tiền rộng vô đối.

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Bán Nhà đẹ45phố Tô Vĩnh diện 55m2 5 tầng.

Bán Nhà đẹp phố Tô Vĩnh diện 55m2 5 tầng.

Bán Nhà đẹp phố Tô Vĩnh diện 55m2 5 tầng.

Cho thuê văn phòng cao cấp Quận 2, 50m2-120m2-210m2,33 trần não

Cho thuê văn phòng tòa nhà Thanh Hà, vị trí đẹp, hiện đại, giá thỏa thuận

Cho thuê văn phòng Skyland diện tích linh hoạt, giá rẻ, an ninh tốt, giao thông thuận tiện

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu,P.Đa Kao,LH:0939.413.40

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu,P.Đa Kao,LH:0939.413.40

Văn phòng cho thu45Q.phú nhuận,128m2 ,đường hoa cau khu phan xích long

Văn phòng cao cấp Q.1, 45m2,MT Đinh Tiên Hoàng,P. Đakao,LH:0939413406

Cho thuê văn phòng MT đường D2,42m2,phường 25,quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng MT đường D2,42m2,phường 25,quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng MT đường D2,42m2,phường 25,quận bình thạnh

Cho thuê văn phòng cao cấp Quận 2, 50m2-120m2-210m2,33 trần não

Cho thuê văn phòng cao cấp Quận 2, 50m2-120m2-210m2,33 trần não

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2,45ường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ - PHƯỚC BÌNH QUẬN 9

BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ - PHƯỚC BÌNH QUẬN 9

Bán nhà hẻm xe hơi 4,8 x 27m (1 trệt 4 lầu) Bà Hom gần cầu vượt

BÁN NHÀ CHÍNH CHỦ - PHƯỚC BÌNH QUẬN 9

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808

Cho Thuê Văn Phòng Q.1,100m2, đường Mai Thị Lựu, P.Đa Kao,LH:090396808