baseItem4159

Tên đường: AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG

- Bắt đầu: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4157

Tên đường: ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Đường Số 6C, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 6C, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4154

Tên đường: ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 6B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 6B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4153

Tên đường: ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 6A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 6A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4152

Tên đường: ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4141

Tên đường: ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: 183 Đường số 61, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 68A Đường số 61, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem4119

Tên đường: ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4103

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 68, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 68, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4102

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8

- Bắt đầu: Đường Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4101

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: 8 Đường số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 8 Đường số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4100

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 85, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 85, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem4099

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4098

Tên đường: GÒ NỔI

- Bắt đầu: Gò Nổi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Gò Nổi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4097

Tên đường: HAI BÀ TRƯNG

- Bắt đầu: Hai Bà Trưng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 571 Hai Bà Trưng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4096

Tên đường: HÀNG TRE

- Bắt đầu: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4095

Tên đường: HUỲNH THÚC KHÁNG

- Bắt đầu: 373 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 356 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4094

Tên đường: LONG SƠN

- Bắt đầu: Long Sơn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Sơn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 5,000,000 VND

baseItem4093

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 311 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 5,000,000 VND

baseItem4092

Tên đường: NAM HOÀ

- Bắt đầu: Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 436 Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4091

Tên đường: NGUYỄN CÔNG TRỨ

- Bắt đầu: Nguyễn Công Trứ, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Nguyễn Công Trứ, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4090

Tên đường: NGUYỄN THÁI HỌC

- Bắt đầu: 19 Nguyễn Thái Học, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 19 Nguyễn Thái Học, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4089

Tên đường: NGUYỄN VĂN THẠNH

- Bắt đầu: Nguyễn Văn Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 85/14/19 Nguyễn Văn Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4088

Tên đường: PHAN CHU TRINH

- Bắt đầu: Phan Chu Trinh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 560 Phan Chu Trinh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4087

Tên đường: PHAN ĐẠT ĐỨC

- Bắt đầu: Phan Đạt Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Phan Đạt Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4086

Tên đường: TRẦN HƯNG ĐẠO

- Bắt đầu: 311 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 263 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem4085

Tên đường: TRẦN QUỐC TOẢN

- Bắt đầu: Trần Quốc Toản, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3 Trần Quốc Toản, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4084

Tên đường: TRỊNH HOÀI ĐỨC

- Bắt đầu: 1 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 650 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 37,000,000 VND

baseItem4083

Tên đường: TRƯƠNG HANH

- Bắt đầu: Trương Hạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trương Hạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4082

Tên đường: HỒ BÁ PHẤN

- Bắt đầu: 43B Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 142 Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 23,000,000 VND

baseItem4081

Tên đường: TRẦN TRỌNG KHIÊM

- Bắt đầu: Trần Trọng Khiêm, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trần Trọng Khiêm, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4080

Tên đường: ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4079

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường 379, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường 379, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem4078

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem4077

Tên đường: ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU

- Bắt đầu: Liên Phường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Liên Phường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4076

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4075

Tên đường: ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 100, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 100, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem4074

Tên đường: ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4073

Tên đường: ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: 1A Đại Lộ 3, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đại Lộ 3, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4072

Tên đường: ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4071

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

- Bắt đầu: Số 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4070

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4069

Tên đường: ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem4068

Tên đường: TRỊNH HOÀI ĐỨC

- Bắt đầu: 1 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 671 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem4067

Tên đường: NGÔ QUYỀN

- Bắt đầu: 166 Ngô Quyền, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 10990 Ngô Quyền, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem4066

Tên đường: HÀNG TRE

- Bắt đầu: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4065

Tên đường: NAM CAO

- Bắt đầu: 11 Nam Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 51 Nam Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4064

Tên đường: ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ

- Bắt đầu: Làng Tăng Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Làng Tăng Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4063

Tên đường: ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 297, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 297, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4062

Tên đường: ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4061

Tên đường: HỒ BÁ PHẤN

- Bắt đầu: 40 Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 134 Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4060

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4059

Tên đường: ĐƯỜNG 11

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4058

Tên đường: KHỔNG TỬ

- Bắt đầu: Khổng Tử, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 8 Khổng Tử, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 32,000,000 VND

baseItem4057

Tên đường: TRƯƠNG VĂN HẢI

- Bắt đầu: Trương Văn Hải, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trương Văn Hải, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem4056

Tên đường: LÊ LỢI

- Bắt đầu: Lê Lợi, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Lợi, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4055

Tên đường: TRẦN HƯNG ĐẠO

- Bắt đầu: Trần Hưng Đạo, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 304-311 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem4054

Tên đường: QUANG TRUNG

- Bắt đầu: 50-32540 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 70 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 22,000,000 VND

baseItem4053

Tên đường: TRƯƠNG VĂN THÀNH

- Bắt đầu: Trương Văn Thành, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 541 Trương Văn Thành, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 36,000,000 VND

baseItem4052

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem4051

Tên đường: TÚ XƯƠNG

- Bắt đầu: Tú Xương, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tú Xương, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

- Bảng lịch sử giá

Ngày Giá lịch sử
10-07-2016 10:34:16 0 VNĐ
baseItem4050

Tên đường: TÂN HOÀ II

- Bắt đầu: Tân Hòa 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tân Hòa 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4049

Tên đường: TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Tân Lập 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tân Lập 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4048

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 31, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 31, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4047

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 55 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 55G1 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4046

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 14 Đường số 53, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: B26/6 Đường số 53, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4045

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 149 Số 51, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 51, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4044

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 101A Số 49, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 49, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4043

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 19 Số 47, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 52D/63 Số 47, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4042

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 4 Số 45, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 17 Số 45, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4040

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 43, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 43, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4039

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 41, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 41, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4037

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 39, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 35 Số 39, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4036

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 99a Số 37, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 37, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4035

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 72E/8 Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4034

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 379A/9 Đường số 85, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 435-451 Đường số 85, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4033

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Đường Tân Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 39576 Đường Tân Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4032

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường số 14A, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 74/9A Đường số 14A, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4031

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4030

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4029

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4028

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4027

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 20, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 20, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4026

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 18, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 18, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4025

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4024

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: 18 Đường số 12, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 41 Đường số 12, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4023

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4022

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4021

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 36, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1D Đường Số 36, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4020

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 81, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 81, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4019

Tên đường: NGUYỄN VĂN TRỖI

- Bắt đầu: 243B Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 11 Cầu Công Lý, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 140,000,000 VND

baseItem4018

Tên đường: ĐIỆN BIÊN PHỦ

- Bắt đầu: 150 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 86/1T Phan Văn Hân, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4017

Tên đường: CỘNG HOÀ

- Bắt đầu: 363 Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 124 Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 150,000,000 VND

baseItem4016

Tên đường: MÃ LÒ

- Bắt đầu: 760 Hương lộ 2, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1125 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4015

Tên đường: TÔ HIẾN THÀNH

- Bắt đầu: 12-15 Tô Hiến Thành, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2 Tô Hiến Thành, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 150,000,000 VND

baseItem4014

Tên đường: LÝ THÁI TỔ

- Bắt đầu: 399/14 Lý Thái Tổ, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 14-16 Lý Thái Tổ, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 200,000,000 VND

baseItem4013

Tên đường: NGÔ GIA TỰ

- Bắt đầu: 506 Ngô Gia Tự, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3 Ngô Gia Tự, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 250,000,000 VND

baseItem4012

Tên đường: 3 THÁNG 2

- Bắt đầu: Cầu vượt thép, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 269 Minh Phụng, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 280,000,000 VND

baseItem4011

Tên đường: VÕ THỊ SÁU

- Bắt đầu: Vòng Xoay Công Trường Dân Chủ, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 198 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 120,000,000 VND

baseItem4010

Tên đường: LÝ THƯỜNG KIỆT

- Bắt đầu: 653 Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2 Lý Thường Kiệt, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 180,000,000 VND

baseItem4009

Tên đường: LÊ VĂN SỸ

- Bắt đầu: 464 Lê Văn Sỹ, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 207B Lê Văn Sỹ, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 62,000,000 VND

baseItem4008

Tên đường: HUỲNH TẤN PHÁT

- Bắt đầu: 33/4 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Unnamed Road, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 9,000,000 VND

baseItem4007

Tên đường: NGUYỄN DU

- Bắt đầu: 120 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 6 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 350,000,000 VND

baseItem4006

Tên đường: PHƯỚC THIỆN

- Bắt đầu: 15/161 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 39634-39692 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4005

Tên đường: LONG PHƯỚC

- Bắt đầu: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 9,000,000 VND

baseItem4004

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 27-311 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4003

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4002

Tên đường: MAN THIỆN

- Bắt đầu: 61-67 Man Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 12/70B Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4001

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4000

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 182, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 182, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3999

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 14,000,000 VND

baseItem3998

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3997

Tên đường: QUANG TRUNG

- Bắt đầu: 2 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2/84B Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3996

Tên đường: LÃ XUÂN OAI

- Bắt đầu: 27A Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 215 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3995

Tên đường: ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 339, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 339, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3994

Tên đường: NAM HOÀ

- Bắt đầu: Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 7 Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3993

Tên đường: TÂY HOÀ

- Bắt đầu: 360B Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 107-109 Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3992

Tên đường: ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 24,000,000 VND

baseItem3991

Tên đường: ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 245, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 245, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3990

Tên đường: ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 22, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 22, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 28,000,000 VND

baseItem3989

Tên đường: ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3988

Tên đường: ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3987

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3986

Tên đường: ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem3985

Tên đường: ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 144, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 144, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 14,000,000 VND

baseItem3984

Tên đường: ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 138, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 7/125B Đường số 138, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3983

Tên đường: ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 120, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 120, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3982

Tên đường: ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 12, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 46/7 Đường số 12, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3981

Tên đường: ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3980

Tên đường: ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 109, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 109, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3979

Tên đường: XA LỘ HÀ NỘI

- Bắt đầu: 10/27A Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 37 Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3978

Tên đường: ĐÌNH PHONG PHÚ

- Bắt đầu: 1/180 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 39499 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3977

Tên đường: CẦU XÂY 2

- Bắt đầu: 79 Cầu Xây 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 72-73 Cầu Xây 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3976

Tên đường: CẦU XÂY 1

- Bắt đầu: Cầu Xây, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 41 Cầu Xây, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3975

Tên đường: BÙI QUỐC KHÁI

- Bắt đầu: Bùi Quốc Khái, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Bùi Quốc Khái, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3974

Tên đường: LONG PHƯỚC

- Bắt đầu: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 12,000,000 VND

baseItem3973

Tên đường: PHƯỚC THIỆN

- Bắt đầu: 15/161 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 10/13A Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem3972

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 27/P Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 13,000,000 VND

baseItem3971

Tên đường: TAM ĐA

- Bắt đầu: Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 23 Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3970

Tên đường: VÕ VĂN HÁT

- Bắt đầu: Hẻm 2/8 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3969

Tên đường: PHAN ĐĂNG LƯU

- Bắt đầu: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 206B Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3968

Tên đường: BÙI QUỐC KHÁI

- Bắt đầu: 2/12B Trần Não, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 333A (Cty Hoang Vuong Long ) Trần Não, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3967

Tên đường: CÁCH MẠNG THÁNG 8

- Bắt đầu: Hẻm 65 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 798 Cách Mạng Tháng Tám, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3966

Tên đường: LÊ TRỌNG TẤN

- Bắt đầu: 37/3 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 791 Lê Trọng Tấn, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3965

Tên đường: PHAN HUY ÍCH

- Bắt đầu: 9/5 Đường Phan Huy Ích, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2/17 Đường Phan Huy Ích, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3964

Tên đường: BÌNH QUỚI

- Bắt đầu: 87 Bình Quới, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1078A Bình Quới, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3963

Tên đường: PHAN ĐĂNG LƯU

- Bắt đầu: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 208A Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3962

Tên đường: KHA VẠN CÂN

- Bắt đầu: 7/3A Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3-8 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3961

Tên đường: ĐIỆN BIÊN PHỦ

- Bắt đầu: 880 Điện biên phủ Tổ 40 Khu phố 3, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 206-355 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 67,000,000 VND

baseItem3960

Tên đường: PHẠM VĂN ĐỒNG

- Bắt đầu: Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 68,000,000 VND

baseItem3959

Tên đường: LÊ VĂN CHÍ

- Bắt đầu: 10 Lê Văn Chí, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Văn Chí, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem3958

Tên đường: VÕ VĂN NGÂN

- Bắt đầu: 1A Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 358 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 137,000,000 VND

baseItem3957

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3956

Tên đường: HUỲNH TẤN PHÁT

- Bắt đầu: KE9 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3955

Tên đường: VÕ VĂN KIỆT

- Bắt đầu: Võ Văn Kiệt, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Võ Văn Kiệt, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 134,000,000 VND

baseItem3954

Tên đường: ĐỒNG VĂN CỐNG

- Bắt đầu: Số 9, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 60 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem3953

Tên đường: LÊ VĂN THỊNH

- Bắt đầu: 20 Lê Văn Thịnh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Văn Thịnh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3952

Tên đường: MAI CHÍ THỌ

- Bắt đầu: Võ Văn Kiệt, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 510C Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3951

Tên đường: NGUYỄN THỊ ĐỊNH

- Bắt đầu: 192 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 6 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3950

Tên đường: NGUYỄN VĂN TĂNG

- Bắt đầu: 130/12 Nguyễn Văn Tăng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 20, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3949

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1A Nguyễn Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3948

Tên đường: TRƯỜNG LƯU

- Bắt đầu: Trường Lưu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trường Lưu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3947

Tên đường: TAM ĐA

- Bắt đầu: 23 Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3946

Tên đường: LÃ XUÂN OAI

- Bắt đầu: 25 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 677 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3945

Tên đường: VÕ VĂN HÁT

- Bắt đầu: 1 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hẻm 220 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3944

Tên đường: LÊ VĂN VIỆT

- Bắt đầu: 10 Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 21/7 Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3943

Tên đường: NGUYỄN XIỂN

- Bắt đầu: 100B/3 Nguyễn Xiển, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 130C Nguyễn Xiển, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3942

Tên đường: GÒ CÁT

- Bắt đầu: 21 Gò Cát, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Gò Cát, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3941

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 15-131 Đỗ Xuân Hợp, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 67 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3940

Tên đường: XA LỘ HÀ NỘI

- Bắt đầu: Nguyễn Văn Bá, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 10/80C Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 70,000,000 VND

baseItem3939

Tên đường: ĐÌNH PHONG PHÚ

- Bắt đầu: 1-2 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 39494 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 43,000,000 VND

baseItem3938

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 147 Đỗ Xuân Hợp, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 333 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 42,000,000 VND

baseItem3937

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 460 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 211 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem3936

Tên đường: BƯNG ÔNG THOÀN

- Bắt đầu: Bưng Ông Thoàn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1/141 Đường số 44, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 22,000,000 VND

baseItem3935

Tên đường: DƯƠNG ĐÌNH HỘI

- Bắt đầu: 67B Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 10 Dương Đình Hội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 38,000,000 VND

baseItem3934

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 102-299 Đường Số 77, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 491 Đường Số 77, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3933

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 2 Đường số 79, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 459 Đường số 79, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3932

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 380A/8 Số 34, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 380/8E Số 34, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3931

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 32, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 32, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3930

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 30, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 30, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3929

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 39 Số 28, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 102-215 Số 28, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3928

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 10 Đường Số 38, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 38, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3927

Tên đường: ĐƯỜNG 17

- Bắt đầu: 207 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3926

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 30/14 Đường Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3925

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3924

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 17 Số 13, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 23/21 Số 13, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3923

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 31 Số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3922

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1 Số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3921

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3920

Tên đường: ĐƯỜNG 6

- Bắt đầu: Số 6, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 6, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3919

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3918

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 2, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Hẻm 271 Lê Văn Lương, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3917

Tên đường: ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ

- Bắt đầu: Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: A2 Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3916

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 116 Phan Huy Thực, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Phan Huy Thực, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3915

Tên đường: GÒ Ô MÔI

- Bắt đầu: Ô Môi, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Ô Môi, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3914

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3913

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: Đường Số 4, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 90 Đường Số 4, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3912

Tên đường: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (BROAD WAY)

- Bắt đầu: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 100,000,000 VND

baseItem3911

Tên đường: LÝ PHỤC MAN

- Bắt đầu: 46 Lo A Lý Phục Man, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 27/8B Lý Phục Man, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 43,000,000 VND

baseItem3910

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI >=16M

- Bắt đầu: Đường D1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường D1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 94,000,000 VND

baseItem3909

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 5, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 5, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 70,000,000 VND

 • CHÚ THÍCH
 • - Giá tăng >3%/tháng
 • - Giá tăng >2%/tháng
 • - Giá tăng >1%/tháng
 • - Giá giảm
ĐÓNG
0%
Thông tin môi giới
 • Họ và tên:       nguyễn anh huy
 • Chuyên viên:   5 SAO
 • Điện thoại:      0981877869
 • Email:             anhhuy1412513296@gmail.com
 • Địa chỉ:           
 • Facebook:       Link facebook
 • Skype:            
 • Số sản phẩm:   4377,   Chia sẻ: 0,   Bình luận: 0
 • Tổng điểm:      21945
CĂN HỘ (2880)

Dự án Cantavil An Phú, Đường Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Cần bán gấp căn hộ An Lộc ngay Metro An Phú, Q. 2. Giá 1,5 tỷ căn góc. 0909404660

Bình An Pearl số 02 Trần Não, phường Bình An, Trần Não sắp mở bán 0909404660

Cần tiền bán lỗ căn hộ 3PN của Singapore, ngay Quận 2, cách Q1 10 phút chạy xe

Cần bán căn hộ An Khang 106m2 (3PN, 2WC) lầu cao sổ hồng giá 3,3 tỷ

CẦN BÁN CH ĐỨC KHẢI, 2-3PN, DT 58-94M2, GIÁ TỪ 750TR-1,5 TỶ, CÒN LẠI TRẢ CHẬM 15 NĂM 0909404660

Cần chuyển nhượng căn KrisVue 1PN giá gốc 1,5tỷ gồm (VAT, phí bảo trì)

hủ cần tiền bán gấp căn hộ tại chung cư Bình Minh, DT 121m2, sổ hồng, giá 19tr/m2

GIẢI PHÁP CHO SỰ AN CƯ CỦA BẠN - BLOCK A0 - KHU DÂN CƯ EHOME 3 - BÌNH TÂN 0909404660

BÁN NHÀ HXH 3/2, GẦN MAXIMART, HẺM THÔNG RA NHIỀU ĐƯỜNG KHÁC 0909404660

Bán nhà MT DT: 4x20m, khu nội bộ Cư Xá Đồng Tiến, P. 14, Q. 10, trệt, 3 lầu, giá 7.3 tỷ 0909404660

Nhà bán Cư Xá Đồng Tiến, DT: 4 m x 22 m, Quận 10, vị trí đẹp, giá rẻ bất ngờ 0909404660

7.8 tỷ sở hữu ngay nhà ở CX Đồng Tiến-Trung tâm Q10 0909404660

Bán nhà đường Tô Hiến Thành, Q10, 5x20m, hầm 3 lầu mới, Giá 8.2 Tỷ TL 0909404660

Cần bán gấp nhà HXH đư0ờng Lê Hồng Phong 0909404660

Cần bán nhà mặt tiền hẻm 5m, 88,2 m2, đường 7, Linh Trung, Thủ Đức 0909404660

Nhà đất thổ cư 80 đường Bình Chiểu, q Thủ Đức, TP. HCM 0909404660

Bán nhà HXH Phạm Thế Hiển, P5, Q8, DT 4x20m, nhà cấp 4, móng 3 tấm, giá 2,7tỷ 0909404660

Bán nhà HXH đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8 LH: 0909404660

Bán nhà 1583/1/20 Phạm Thế Hiển phường 6 Quận 8 LH: 0909404660

Bán nhà P5 - Q8 - đường Bùi Minh Trực, (5 x 16m), 1 lầu nhà đẹp hẻm rộng thông thoáng 0909404660

Bán nhà P5 - Q8 - đường Bùi Minh Trực (3,6 x 14m) 1 lầu, hẻm rộng thông thoáng LH: 0909404660

Bán nhà hẻm xe hơi Bùi Minh Trực P5 Q8, DT 4x12m, một lầu đúc khu dân trí 0909404660

Nhà mặt tiền nội bộ Bùi Minh Trực, P.5. DT: 4mx14m, 1 lầu 0909404660

Bán gấp 2 căn nhà mới 100% số 337/15-337/17 Ba Đình, p8, q8. DT 4,2x10m 0909404660

Bán nhà hẻm 3m Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8. DT: 3.3m x 11m. Giá: 1.95 tỷ 0909404660

Bán căn nhà trong hẻm 820 đường Nguyễn Kiệm, P3, Gò Vấp, DT: 34m2, giá 1,9 tỷ 0909404660

Nhà bán lô P9 - Q8 - đường Hưng Phú - hẻm xe hơi (3 x 17m) đúc 2 lầu 0909404660

Bán căn hộ Botanic Phú Nhuận, 93m2, 2PN, tặng nội thất, nhà đẹp 3.1tỷ 0909404660

Cần bán căn hộ cao cấp Botanic, Nguyễn Thượng Hiền, quận Phú Nhuận, 3 phòng ngủ, giá 3 tỷ 5 LH: 0909404660

2 tỷ chung cư cao cấp 2 phòng ngủ, nội thất cao cấp, liên hệ: 0909404660

Cần bán ngay căn hộ Botanic Penthouse giá 7.5 tỷ 180m2, 3PN, full NT 0909404660

Cần bán gấp căn Penthouse của căn hộ Botanic, DT: 180m2, 3PN, tặng NT 0909404660

Bán nhà Hoàng Hoa Thám, phường 5,quận Phú Nhuận 0909404660

Định cư nước ngoài bán gấp nhà HXH 5m Hoàng Hoa Thám, P. 5, Q. Phú Nhuận 0909404660

Kẹt tiền nhượng gấp căn 2PN Vinhomes Golden River 83m2 tầng cao view ĐB nhìn ra sông, SHVV, 6,5 tỷ 0909404660

Bán căn hộ 2PN Vinhomes Golden River view ĐB, tầng 39 (thần tài) giá 4,9 tỷ. LH: 0909404660

Tôi kẹt tiền, bán lỗ căn hộ Vinhomes Golden River Ba Son, căn góc 3PN, DT 110m2, giá chỉ 5,8 tỷ 0909404660

Bán căn hộ giá rẻ nhất Vinhomes Golden River Ba Son - Trung tâm quận 1 chỉ với 2.652 tỷ 0909404660

Bán căn 3pn Vinhomes Ba Son Giá gốc chủ đầu tư với dt 123m2 thiết kế cong rất đẹp. 0909404660

Cần bán căn 2PN Vinhomes Ba Son, giá 3.495 tỷ suất nội bộ giá rẻ nhất thị trường, 72m2 LH: 0909404660

Mở bán dự án Vinhomes Golden River - Vinhomes Ba Son 0909404660

Mở bán The Aqua dự án Vinhomes Golden River 0909404660

Bán căn hộ cao cấp Central Garden 2PN, 3PN, Căn 80m2, giá tốt: 2.5 tỷ. LH: 0909404660

Bán gấp bán gấp căn hộ Central Garden Q1, 2 phòng ngủ chỉ 2,5 tỷ. LH: 0909404660

Cần bán CHCC Central Garden, 76m2, 2PN, NTCC giá 2.850 tỷ. Lh 0909404660

Bán lỗ căn hộ Central Garden, Võ Văn Kiệt Q.1, 90m2, 2PN, B16.7 full nội thất, chỉ 3,1tỷ 0909404660

Cần bán ngay căn hộ Central Garden DT: 153m2, 3PN, tặng NT giá 5.25 tỷ còn TL 0909404660

Cần bán gấp căn hộ Central Garden, Q.1, tầng 15, 73.4m2, 2PN, view sông 0909404660

Cần bán căn hộ chung cư cao cấp Central Garden Q1. S 74m2, 2 phòng ngủ - 2.6 tỷ có nội thất LH: 0909404660

Bán ngay căn hộ Central Garden giá tốt chỉ 5.3 tỷ 156m2, 3PN, full NT 0909404660

Cần bán căn hộ chung cư cao cấp Central Garden, 87m2, đầy đủ nội thất, giá 3,4 tỷ còn thương lượng 0909404660

The One Saigon, 3 mặt tiền, view chợ Bến Thành, CV 23/9, Q.1. Cam kết cho thuê. LH: 0909404660

Chính chủ nhượng CH view sông, Bitexco, Q.1, 5 tầng TTTM, 3 hồ bơi, 80m2 2,8 tỷ, LH: 0909404660

Vỡ nợ bán nhà hẻm 506 đường 3 Tháng 2, nhà đẹp, giá rẻ nhất khu vực 0909404660

Bán nhà MT Ngụy Như KonTum (trước đây là hẻm 19 Thạch Lam). 4.2x25m, 4.3 tỷ

Bán nhà Tân Sơn Nhì 4x15m, 3,5 tấm, nhà rất đẹp, 4PN, 3.9 tỷ 0909404660

Bán nhà MT Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, 6x29m, 2 lầu, 10.4 tỷ

Bán MT 299 Lý Thường Kiệt 3.6 x20m 4 lầu mới giá 8.5 tỷ

Bán nhà hai MT Lý Chính Thắng gần Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, DT 4.1x20m, nhà 1 trệt 1 lầu

CĂN HỘ VIETCOMBANK LIỀN KỀ ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, QUẬN 1. QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Căn hộ 2 phòng ngủ,view ĐB Vinhomes Golden River giá 5,4 tỷ-lh 0909404660

Tôi cần tiền bán gấp căn 2PN sở hữu vĩnh viễn tại Vinhomes Ba Son với DT 78,5m2

Bán lỗ 100tr căn 2PN Vinhomes Ba Son quận 1

Tôi bán gấp căn 3PN Vinhomes Ba Son giá gốc chủ đầu tư, view biệt thự, sông Sài Gòn trực diện

Tôi đi Úc cần bán gấp căn 3PN Vinhomes Ba Son quận 1 căn đầu hồi 118.5 m2. Giá 11.055 tỷ

Vinhomes Golden River căn góc 3PN view sông trực diện bán lại giá gốc

Bán căn 2pn sở hữu vĩnh viễn Vinhomes Golden River tầng cao view đẹp giá rẻ

Chỉ với 1 tỷ sở hữu căn hộ dịch vụ, khách sạn 5* tại trung tâm Sài Gòn thu nhập lên tới 380tr/năm

Terra Royal - CH khách sạn cao cấp - 83 Lý Chính Thắng - 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa- LH 0909404660

Terra Royal - Căn hộ 5 sao đầu tiên tại Việt Nam 0909404660

Terra Royal - Căn hộ 5 sao cao cấp quận 3 LH: 0909404660

MỞ BÁN CĂN HỘ ELITE PARK - BÌNH THẠNH, GIÁ 1.99 TỶ/CĂN - CHIẾT KHẤU 500.000Đ/M2

CHUYỂN CÔNG TÁC RA BẮC, BÁN LỖ CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK. CĂN GÓC 3PN, DT 110M2, GIÁ CHỈ 3,2 TỶ

Chủ đầu tư bán căn hộ vinhomes central park căn 4 phòng ngủ giá 6.393 tỷ có VAT view cực đẹp

Căn hộ 4 phòng ngủ DT 150m2 Vinhomes Central Park giá chỉ 4,6tỷ

Cần tiền bán gấp căn hộ 1PN, Vinhome Central Park, 2 tỷ 5, LH 0909404660

Bán căn hộ P1 - 12A- 10 khu Vinhomes Central Park, P22, Quận Bình Thạnh. 2PN, giá 3,05 tỷ

3 phòng ngủ Vinhomes Central Park: 1,4 tỷ vào ở ngay 0909404660

Cần bán gấp căn hộ Central khu Vinhomes Central Park, 77m2, giá 2,837 tỷ

10 lý do Lanmark Riverside lại hút các nhà đầu tư đến với Vinhomes Central Park

Tôi chủ nhà kẹt tiền cần bán gấp căn hộ 3PN Vinhomes Central Park, giá 3 tỷ. LH 0909404660

Do cần vốn để KD tôi cần nhượng gấp một căn 3PN thuộc tòa Landmark 81 tầng 7,9 tỷ, LH 0909404660

Khách thân gửi bán căn 2 phòng ngủ 76.7m2 giá lun VAT và PBT 3tỷ2 LH: 0909404660

Tôi bán căn 4pn Vinhomes Central Park tòa Park 4 dt 117.4 m2 giá 5.898 tỷ có VAT+PBT

3 phòng ngủ Vinhomes Central Park: 1,4 tỷ vào ở ngay

Chuyển nhượng căn Vinhomes, giá lỗ chưa ký hợp đồng mua bán. LH 0909404660

Mở bán tòa Landmark Plus 2 cam kết lợi nhuận ít nhất 20%/ 2 năm đầu tiên

Không mua căn hộ Cantavil Hoàn Cầu thì đừng bao giờ mua bất động sản

Cần bán Catavil Hoàn Cầu căn góc 3pn 154m2 : 0909404660

Cắt lỗ 400 triệu bán lại căn hộ Cantavil Hoàn Cầu, DT 120m2, view Văn Thánh

Sống trong một căn hộ quá khủng- sự thật quá kinh khủng 0909404660

Cần bán căn hộ cao cấp Cantavil Hoàn Cầu, diện tích 120m2= 4 tỷ, 138.1m2 = 5,3 tỷ, 154m2 = 5,7 tỷ

Sống trong một căn hộ quá khủng- sự thật quá kinh khủng

Bán CH Cantavil Hoàn Cầu DT 120m2 3PN, 2WC lầu cao giá 4.5 tỷ. LH 0909404660

Cần bán căn hộ cao cấp Cantavil Hoàn Cầu, diện tích 153.8m2 view hồ, giá 7,2 tỷ

Cần bán hoặc cho thuê penthouse Cantavil Hoàn Cầu view Hồ Văn Thánh, giá 17 tỷ thương lượng

Không mua căn hộ Cantavil Hoàn Cầu thì đừng bao giờ mua bất động sản 0909404660

Về quê cần bán gấp chung cư Phú Đạt, 75m2 lầu cao giá tốt, bao nội thất. LH: 0909404660

Bán gấp căn hộ Phú Đạt, liền kề quận 1, thiện chí bán rẻ 1,5 tỷ/70m2, tặng nội thất, bao sang tên

Đi xuất ngoại bán gấp chung cư Phú Đạt, liền kề quận nhất, 1,5 tỷ/70m2, tặng nội thất, bao sang tên

Đi nước ngoài cần bán gấp căn Phú Đạt 1,7 tỷ/ 85m2 có nội thất. LH: 0909404660

Cần bán gấp căn hộ Phú Đạt nằm đường D2 ngay trung tâm quận Bình Thạnh. Giá 1,75 tỷ/căn 83m2

Chính chủ cần bán CH D5 ngay trường đại học Ngoại Thương, Bình Thạnh, 2PN giá 1.75 tỷ, đã có sổ

Bán chung cư Phú Đạt, Q. Bình Thạnh, đường D5

Chuyển nhà bán gấp căn hộ Phú Đạt, liền kề Q1, 1,5 tỷ/68m2, tặng nội thất. LH: 0909404660

Cần bán gấp nhà ở liền CC Phú Đạt gần quận 1, nội thất cao cấp sang trọng. LH: 0909404660

Chính chủ bán lỗ CH Phú Đạt, D5 gần trường ĐH Ngoại Thương - Ngã tư Hàng Xanh, 2PN, 85m2

Nhượng lại căn hộ Samland Riverview DT 83m2 giá 2.4 tỷ view sông Sài Gòn LH: 0909404660

Định cư Mỹ nên bán gấp chung cư Samland D1, LK KDL Tân Cảng. Giá 1.9 tỷ, căn 02 phòng ngủ, 83m2

Định cư Mỹ nên bán gấp chung cư Samland D1, LK KDL Tân Cảng. Giá 1.9 tỷ, căn 02 phòng ngủ, 83m2

Chị tôi bán chuyển nhượng lại căn hộ 80m2 bán hòa vốn giá chỉ 2.4 tỷ vào ở liền

Cần bán lại CH Samland Building đường Ung Văn Khiêm - D1 Q. Bình Thạnh. 02 PN, giá 2.0 tỷ

Chung cư Samland D1, Bình Thạnh, 2PN, gần TTTM 0909404660

Chính chủ cần tiền bán gấp căn hộ Wilton Tower lầu cao - view đẹp giá 2.15 tỷ (đã VAT)

CĂN HỘ DEPOT METRO SẮP CẤT NÓC- HỒ BƠI, CÔNG VIÊN LỚN- BÁN 5 SUẤT NỘI BỘ GIÁ GỐC CĐT- LH 0909404660

TT 120tr nhận căn hộ cao cấp 2PN, 2WC, 1 logia. Ngay TT Q. 12. Hỗ trợ vay LS thấp. LH: 0909404660

Nhà ở ngay-Trả trước 380tr nhận CH 64m2-886 triệu-CK 2 chỉ vàng. LH0909404660

NHÀ TỐT - GIẢ RẺ - VỊ TRÍ THUẬN LỢI - NHIỀU ƯU ĐÃI.!! 350TR NHẬN NHÀ.!! LH 0909404660

Không sợ rủi ro, TT 380tr có ngay căn hộ 64m2, thiết kế chuẩn singapore

CH hot nhất khu tây. TT 380 tr sở hữu ngay CH đẹp 2PN /2WC

Căn hộ chung cư Tham lương Depot Metro Tham Lương giá rẻ tại khu vực Q. 12 với nội thất cao cấp

Căn hộ ngay Metro + cao tốc + đại lộ - chỉ 765tr/2PN - hồ bơi khoáng mặn

TT 380TR NHẬN NGAY CH DEPOT METRO THAM LƯƠNG SANG TRỌNG - ĐẲNG CẤP NHẤT Q.12.LH:0909404660

Tận hưởng một phong cách sống đúng chuẩn Singapore tại Depot Metro Tham Lương

CH hot nhất khu Tây. TT 380 tr sở hữu ngay CH đẹp 2PN /2WC. LH0909404660

Depot Metro Tham Lương, cơ hội đầu tư không thể tốt hơn. LH:0909404660

Depot Metro Tham Lương, cơ hội sở hữu không thể tốt hơn. LH 0909404660

Cần tiền bán lại căn hộ 56m2- 2PN-2WC giá chỉ 960 triệu có VAT

Căn góc view hồ bơi giá chỉ 15,5 tr/m2, full nội thất, view sân gofl. Ưu đãi tặng 5% khi ký HD sớm

Sở hữu căn hộ đẳng cấp với lối sống hiện đại chỉ với 210tr. Trả góp 5 tr/tháng giá gốc chủ đầu tư

Căn hộ giá rẻ ở ngay TT 380tr nhận ngay CH 65m2 2PN 2WC Depot Metro Tham Lương LH 0909404660

Depot Metro Tham Lương, cơ hội đầu tư không thể tốt hơn. LH0909404660

Bán 5 phòng trọ đường Lã Xuân Oai – Nguyễn Duy Trinh giá chỉ 800tr

Với quy mô 1600 căn - lớn nhất Bình Tân - chỉ 700tr/căn - ưu đãi cực kỳ hấp dẫn - đầu tư quá tốt

BÁN CĂN HỘ QUẬN 4 CHỈ 1,3 TỶ 61M2 SỔ HỒNG NGAY ĐƯỜNG KHÁNH HỘI CÁCH BẾN VÂN ĐỒN 5 PHÚT

Bán 017 Lô B3 chung cư phường 3 đường 12C Q4

BÁN CĂN HỘ QUẬN 4 CHỈ 1,3 TỶ 61M2 SỔ HỒNG NGAY ĐƯỜNG KHÁNH HỘI CÁCH BẾN VÂN ĐỒN 5 PHÚT

Căn hộ chung cư Quận 4 nội thất đẹp

Chung cư 37,5m2 nhà mới sửa, nội thất còn mới

Căn hộ lô B1 chung cư Phường 3, Quận 4

CHÍNH CHỦ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3, QUẬN 4, TP HCM. DT 90M2, 2 PHÒNG NGỦ, CĂN GÓC

CĂN HỘ LÔ B1 CHUNG CƯ PHƯỜNG 3, QUẬN 4

[CẢNG KHÁNH HỘI] Công bố khu phức hợp thương mại LANCASTER

Bán gấp nhà mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành

Cập nhập mới nhất về căn hộ quận 4 – Căn hộ Lancaster quận 4

Dự án căn hộ cao cấp Lancaster Lincon của chủ đầu tư uy tín, giá 35tr/m2, LH: 0909404660

RIVA PARK - CÁCH Q1 CHỈ 1 KM - 3 MẶT VIEW SÔNG - 3 MẶT TIỀN - GIÁ 2 TỶ/CĂN 2

CH Riva Park Q4 giá thấp nhất khu vực - Cam kết 100% sinh lời - Tặng bếp 150tr

Bán căn hộ Riva Park Quận 4, tặng 15 chỉ vàng SJC, bộ bếp trị giá 150tr, tặng thêm 50 tr tiền mặt

Căn hộ cao cấp cách Q1 1km 3 mặt view sông giá chỉ 1,96 tỷ

Siêu hot: Căn hộ 3 mặt tiền & 3 mặt sông cách quận 1 chỉ 1km-2PN, CK 2% và tặng 15 chỉ vàng

Căn hộ giá tốt nhất Quận 4, Riva Park sắc xanh cuộc sống nằm ngay TTTP với 100% view sông

Hot tháng 10, căn hộ Riva Park với 3 mặt view sông thoáng mát, CK 2%, tặng 15 chỉ vàng SJC

Tặng 15 chỉ vàng SJC, Bốc thăm 50tr, ưu đãi tháng 10 với căn hộ Riva Park nằm ngay TTTP

SIÊU HOT: CĂN HỘ 3 MẶT TIỀN & 3 MẶT SÔNG CÁCH QUẬN 1 CHỈ 1KM-2PHÒNG NGỦ GIÁ CHỈ 2TỶ

Căn hộ vàng quận 4 - 2PN - CK ít nhất 300 triệu cho 15 KH - full nội thất

Riva Park cách phố đi bộ 1km giá q4 tặng nội thất, 15 chỉ vàng, 50 triệu

Căn hộ Riva Park Q4 nhận ngay 15 chỉ vàng SJC,giao thông thuận tiện, logia rộng, pháp lý hoàn thiện

Căn hộ Riva Park mặt tiền Nguyễn Tất Thành, thiết kế tiêu chuẩn Châu Âu, cách trung tâm TP 2km

Căn hộ quận 4-Riva Park 3 mặt view sông giá mềm nhất khu vực quận 4

Căn hộ cao cấp quận 4 - Riva Park 3 mặt view sông, giao hoàn thiện, vị trí trung tâm

CĂN HỘ CAO CẤP RIVA PARK QUẬN 4, 3 MẶT VIEW SÔNG,TẶNG 15 CHỈ VÀNG GIÁ 31TR/M2

Căn hộ cao cấp Riva Park giá cực sốc, tặng 15 chỉ vàng+ bộ bếp 150tr+ 50 tr tiền mặt, Ck thêm 2%

Vietcomreal mở bán CHCC Riva Park Q4 chỉ từ 1,6tỷ/căn 2PN-60m2, giao nhà full nội thất

Căn hộ giá rẻ gần quận 1 - 3 mặt view sông - thoáng mát quanh năm - chiết khấu 3,3%

Cơ hội nhận 15 chỉ vàng khi mua căn hộ tại Riva Park, mặt tiền đường, view sông cực kì mát mẻ

RIVA PARK - CÁCH Q1 CHỈ 1 KM - 3 MẶT VIEW SÔNG - 3 MẶT TIỀN - GIÁ 2 TỶ/CĂN 2 PN

CĂN HỘ QUẬN 4,3 MẶT VIEW SÔNG,TẶNG FULL BẾP, 15CHỈ VÀNG, CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT KHU VỰC PKD

CĂN HỘ CAO CẤP RIVA PARK QUẬN 4, 3 MẶT VIEW SÔNG,TẶNG 15 CHỈ VÀNG GIÁ 31TR/M2

Nhanh tay nhận 300 chỉ vàng +500 triệu+ full bếp cho 20 KH Riva Park siêu sang

SIÊU HOT: CĂN HỘ 3 MẶT TIỀN & 3 MẶT SÔNG CÁCH QUẬN 1 CHỈ 1KM-2PHÒNG NGỦ GIÁ CHỈ 2TỶ

CẦN BÁN GẤP CĂN HỘ VIEW SÔNG QUẬN 4 TẶNG GÓI BẾP HOÀN THIỆN + 15 CHỈ VÀNG

CHUNG CƯ RIVA PARK QUẬN 4, MẶT TIỀN ĐƯỜNG NGUYỄN TẤT THÀNH, 3 MẶT VIEW SÔNG,

BÁN CĂN HỘ QUẬN TRUNG TÂM SG,CÁCH PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ CHỈ 1KM,GIÁ RẺ NHẤT KHU VỰC

Căn hộ cao cấp Riva Park giá cực sốc, tặng 15 chỉ vàng+ bộ bếp 150tr+ 50 tr tiền mặt, Ck thêm 2%

Riva Park tặng ngay 15 chỉ vàng+150tr full bếp+bốc thăm trúng thưởng 50 triệu

Riva Park - căn hộ view 3 mặt sông sài gòn thoáng mát

Chung cư Riva Park quận 4, đón đầu một quy hoạch mới, tặng full nội thất, 3 mặt view sông

CĂN HỘ EHOME 3 VỚI GIÁ CHỈ 16TR/M2, CƠ SỞ HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%, NHẬN NHÀ ĐÓN TẾT

Chỉ 279 triệu nhận nhà ở ngay, sàn gỗ, full dàn bếp hiện đại tại Ehome 3

EHome 3 – Block A0 cuối cùng, giá tốt chỉ 350tr ở ngay, hỗ trợ vay 70%, giá gốc CĐT.

Mở bán block đẹp nhất dự án EHome 3, giá chỉ 997 triệu, nhận nhà ngay trong năm nay

289 triệu nhận nhà ngay tại dự án EHome3, tặng nội thất, MT Võ Văn Kiệt

Căn Hộ Ehome 3 Mái Ấm Trong Tầm Tay Chỉ cần TT 335triệu nhận nhà

Ưu đãi khủng cho block A0 cuối cùng của dự án EHome 3, 958 triệu/căn.

Thanh lý gấp CH Ehome3 Võ Văn Kiệt giá 526 triệu

Cần tiền nhượng lại gấp CH EHome 3 giá 850tr còn thương lượng, có sổ hồng

CĂN HỘ EHOME 3 VỚI GIÁ CHỈ 16TR/M2, CƠ SỞ HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%, NHẬN NHÀ ĐÓN TẾT

EHOME 3 BLOCK A0 (16/10) MỞ BÁN GIÁ TỐT NHẤT, PHÁP LÝ RÕ RÀNG, DỄ MUA, DỄ Ở, DỄ ĐẦU TƯ

EHOME 3 ĐÃ CÓ SỔ HỒNG CẦN SANG NHƯỢNG LẠI 850 TRIỆU

CĂN HỘ EHOME 3, BLOCK A0, NAM LONG, T12/2016 BÀN GIAO, CÓ NỘI THẤT, CK TỪ CĐT NAM LONG

CÙNG XÂY MÁI ẤM YÊU THƯƠNG" CĂN HỘ EHOME 3. GIÁ GỐC 980TR/CĂN 2PN. LS 6.5%. CK 2%.

Update thông tin mới nhất block A0 EHome 3. Giá 17tr/m2, từ 980tr/căn 2PN CK 2%.

Sang nhượng căn 64m2 2PN trong KDC Ehome 3

Cần bán gấp CHCC Vĩnh Tường Q. Bình Tân

Căn hộ chung cư Vĩnh Tường, căn hộ lầu 7 số 707

Cần bán căn hộ chung cư Vĩnh Tường

Bán căn hộ Vĩnh Tường - Tân Tạo, phường Tân Tạo A, Bình Tân

Bán căn hộ Vĩnh Tường - Tân Tạo, đường Lộ Tẻ, Phường Tân Tạo A, Bình Tân

Căn hộ Tecco Town Bình Tân - bán đợt một - chỉ 750tr/căn - chương trình ưu đãi cực lớn - cơ hội

Bán căn hộ Tecco Town quận Bình Tân, chỉ 690 triệu/căn, TT chỉ 1m2/tháng, tặng nhẫn kim cương

Căn hộ trả góp 2PN- thanh toán 180tr để sở hữu, sổ hồng riêng biệt - chiết khấu 5% + Tặng ngay 50tr

Căn hộ 54 m2 - 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, trả trước 150Tr.

Căn hộ giá bình dân ở cao cấp, trả 1tháng/1m2 CK 5% khi TT, ngân hàng hổ trợ 70%

Hot - Tecco Town Bình Tân – 800tr/căn 2PN – chiết khấu 5% - Hỗ trợ vay vốn 70%

Căn hộ Tecco Town giá đợt đầu chỉ 720triệu - Tặng ngay 50 triệu - CK ngay 5% vay 70%

Bán căn hộ Tecco Town Bình Tân đợt đầu ưu đãi cho 100 khách hàng đầu chiết khấu cao

Căn hộ Tecco Town Bình Tân giá rẻ chỉ 199 triệu - chiết khấu 100 triệu.

Bán căn hộ Tecco Town Bình Tân đợt đầu ưu đãi cho 100 khách hàng đầu chiết khấu cao

Tin sốc Tecco Bình Tân - Chỉ 200tr + góp 5-7tr/tháng - Tặng ngay 14 chỉ vàng SJC - SL có hạn

Ở đâu rẻ hơn đây, chỉ 200tr + trả góp 5 - 7tr/tháng - Tặng ngay 50tr - Cơ hội an cư tốt nhất cho GĐ

Căn hộ Tecco Town giá đợt đầu chỉ 720 triệu, tặng 50 triệu, CK ngay 5% cho 100 khách hàng đầu tiên

Cơ hội tốt nhất chưa từng có - chỉ 650tr /căn (PN, WC, sân vườn) - và được trả góp 2 năm 0% LS

Với 200tr + Trả góp 2 năm 0% lãi suất - CK đến 5% - tặng ngay 14 chỉ vàng SJC - chỉ 100 KH đầu tiên Chi tiết dự án Khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Tecco Town Bình Tân - Quận Bình Tân - Hồ Chí Minh Giá: 700 triệu Diện tích: 55m² Thông tin mô tả Cuộc sống

Cơn sốt căn hộ giá vàng - chỉ 700tr/căn - Giap' Tên Lửa - tặng ngay 50tr -Ck 5%

Căn hộ Tecco Town chỉ 700tr mở bán đợt đầu chiết khấu 5% và tặng ngay 50 triệu/căn

Sở hữu ngay căn hộ Tecco Town, chỉ 690tr/căn cực hot, tặng nhẫn kim cương trị giá 30tr

Căn hộ Tecco Town giá đợt đầu chỉ 720tr - Tặng ngay 50tr - ck ngay 5% vay 70%

Sở hữu căn hộ khu Tên Lửa với giá gốc CĐT chỉ 726 tr/căn, khu TT thương mại Vincom ngay trong dự án

Sở hữu căn hộ chỉ với 190 tr – ngân hàng hỗ trợ 70% - Tecco Town Bình Tân

Căn hộ giá rẻ Bình Tân, 750tr/căn

Căn hộ Bình Tân 850tr/căn

Mở bán 100 căn hộ Tecco Town Bình Tân giá chỉ 720tr/căn

Căn hộ nhận nhà ở ngay rẻ nhất khu Đầm Sen giá gốc CĐT, trả góp 4-6tr/tháng. CK 18%

Căn hộ vị trí trung tâm, ký hợp đồng thanh toán 26%, sắp bàn giao nhà.

8X Rainbow mặt tiền đường Bình Long - Nổi bật giữa khu vực - 1 tỷ/ 2 PN

CH CĐT Hưng Thịnh tại Bình Tân - gần CV Đầm Sen - 1.1 tỷ/căn (đã VAT) - Ck 2%

Ưu đãi duy nhất giảm trực tiếp 4.5% - 8X Rainbow 64m2, 82m2 - TT trước 340tr.

1. Ưu đãi đặc biệt trong năm: - Chỉ cần TT 34%(đợt đầu tiên) sở hữu ngay căn hộ cao cấp, đến nhận nhà TT khoảng còn lại hoặc trả góp 15 năm. - Chiết khấu ngay 2%-18%. 2. 07 điểm hot của dự án: + Giá cực tốt chỉ từ 990 triệu/2PN 64m2. + Thanh toán li

Căn hộ 8X Rainbow ngay ngã tư Bốn Xã, trả 4 triệu/tháng, tặng nội thất

CH MẶT TIỀN ĐƯỜNG BÌNH LONG CHỈ 1.25TỶ/3PN+2WC CK:(3+18)%, HỖ TRỢ VAY NGÂN HÀNG 85%

Căn hộ 8X Rainbow giao nhà HT ngay Đầm Sen 890 triệu/căn (2PN + 2 WC), CK 24%

Bán căn hộ 8X Rainbow 82m2 3PN/1,3tỷ CK 18%

Căn hộ 8X Rainbow nhận nhà năm 2017 giá tốt nhất khu vực

Bán gấp căn hộ 3PN 82m2 liền kề KDL Đầm Sen, CK 2 - 18%

CH MẶT TIỀN ĐƯỜNG BÌNH LONG CHỈ 1.25 TỶ/3PN+2WC CK:(3+18)%, HỖ TRỢ VAY NH 85%

Suất nội bộ 930tr căn hộ 2PN dự án Rainbow Bình Tân CK 18%

Suất nội bộ 930tr căn hộ 2PN dự án Rainbow Bình Tân CK 18%

CH cao cấp 8X Rainbow nằm ngay trung tâm Q. Bình Tân, chỉ 890 tr/căn 2PN. CK 24%.

Cần bán căn hộ 8X Đầm Sen 2, hỗ trợ NH 70%, chiết khấu đợt mở bán 2-24%.

Căn hộ nhận nhà ở ngay rẻ nhất khu Đầm Sen giá gốc CĐT, trả góp 4-6tr/tháng. CK 18%

Căn hộ mặt tiền đường Bình Long Q. Bình Tân, CK ngay 3% cho căn 82m2 - 1.2 tỷ

MUA NGAY - ANGIA STAR - TT 20% NHẬN NHÀ (900TR)- TẶNG MÁY LẠNH LG - CHỈ 30 CĂN CUỐI. XEM NHÀ THẬT

Bán gấp căn hộ chính chủ, giá thấp hơn CĐT, 2PN, 2WC, 65m2, 1.11tỷ full nội thất

Chỉ 200tr dọn vào ở ngay căn hộ tuyệt vời nhất Bình Tân, không gian chuẩn Singapore

Nếu bạn đang tìm căn hộ để ở tại Quận Bình Tân thì An Gia Star là lựa chọn số 1

Không mua căn hộ Angia Star ngay bây giờ thì đừng bao giờ mua căn hộ nữa.

Cơ hội cuối cùng sở hữu căn hộ CC ngay trung tâm sắp giao nhà cuối năm 2016

Cơ hội duy nhất sở hữu căn hộ An Gia Star, 51m2, giá chỉ 855tr

Chính chủ kẹt vốn bán gấp căn góc 2PN 2WC, 65m2. Sắp giao, giá thấp hơn CĐT, full NT, có sổ hồng.

Mua nhà liền tay - Căn hộ đẳng cấp khu Tây - Coteccons Xây dựng - T3/2017 nhận nhà

Bán căn hộ AGS DT 65m2, chính chủ sổ hồng, giá chỉ 1.1 tỷ ở Bình Tân.

MUA NGAY - ANGIA STAR - TT 20% NHẬN NHÀ (900TR)- TẶNG MÁY LẠNH LG - CHỈ 30 CĂN CUỐI. XEM NHÀ THẬT

Angia Star căn nội bộ, lầu 9, 50m2, hướng Nam, giá 860tr TT 1%/th CK 35tr.

Cần tiền bán lỗ căn hộ An Gia Star, 50m2 giá 850 triệu, 65m2 giá 1.070 tỷ bao phí

Cần tiền gấp, bán lỗ căn hộ Angia Star, 2 phòng ngủ, giá rẻ nhất thị trường, 820triệu

Bán lỗ căn hộ cao cấp An Gia Star 820 triệu - 2 PN- gần khu Tên Lửa

Chỉ trả trước 120tr vào ở ngay căn hộ resort 5 sao, Quận Bình Tân, trả góp 8tr/tháng

Căn hộ An Gia Star sắp giao nhà, khu biệt lập an ninh, trả 200tr vào ở ngay, góp 7tr

Đừng vội mua căn hộ tại Bình Tân nếu chưa biết về cc An Gia Star, Tết 2017 giao nhà

Căn hộ 8X Rainbow gần Đầm Sen 890tr/căn 2PN, thanh toán linh hoạt trong 15 đợt.

Căn hộ sắp bàn giao 950 triệu, 64m2, CK cao ngay trung tâm Bình Tân.

Căn hộ 8X Rainbow nhận nhà năm 2017 giá tốt nhất khu vực.

980 TRIỆU (ĐÃ VAT) GIÁ CĐT SỞ HỮU NGAY CĂN HỘ 2PN- 2WC TẠI CHUNG CƯ EHOME 3.

Căn hộ Ehome 3 Block A0. Giá gốc CĐT chỉ từ 980tr/căn. Sổ hồng v/v, tặng nội thất.

Bán căn hộ 1,1 tỷ, đầy đủ tiện ích, dọn vào ở ngay

CH ở ngay, Bình Tân, đường Võ Văn Kiệt, gần bến xe Miền Tây, 64m2 2PN

Căn hộ Tên Lửa, góc view hồ bơi, giao nhà ở ngay, ck 2,2%

Bán căn góc An Lạc, view hồ bơi, giá rẻ bất ngờ

Bán gấp căn hộ EHome 3 cuối cùng, giá gốc CĐT, tặng nội thất

Căn góc Ehome3 View hồ bơi, bancol rộng thoáng, giá rẻ.

Bán gấp 20 suất nội bộ Ehome3 - giá rẻ bất ngờ, đặt chỗ để nhận ưu tiên

980 TRIỆU (ĐÃ VAT) GIÁ CĐT SỞ HỮU NGAY CĂN HỘ 2PN- 2WC TẠI CHUNG CƯ EHOME 3.

Bảng giá căn hộ Ehome 3 Block A0. "An cư lý tưởng" 980tr/căn CK 2% LS 6.5% SHVV.

Bảng giá căn hộ Ehome 3 Block A0. "An cư lý tưởng" 980tr/căn CK 2% LS 6.5% SHVV.

Sang nhượng gấp CH Ehome 3 view hồ bơi, 1 tỷ 150 triệu, sổ hồng, bao sang tên

Nhận nhà ở ngay chỉ với 650 tr(40%). Còn lại trả chậm trong 5 năm không LS, chỉ 1% tháng = 16tr

bán căn hộ green park bình tân nhận nhà ở ngay giá chỉ 650 triệu

Căn hộ Green Park, Bình Tân, chỉ 650tr (40%) nhận nhà ở ngay, trả chậm trong 5 năm 15 tr/tháng Chi tiết dự án Khu vực: Bán c

Bán căn hộ Green Park, Quận Bình Tân nhận nhà ở ngay 2PN giá 900tr

Bán lỗ căn hộ Green Park, ở ngay, 90.8m2, 40% nhận nhà, trả chậm trong 5 năm

Bán căn hộ Green Park quận Bình Tân nhận nhà ở ngay 2PN giá 1,35 tỷ

bán căn hộ green park quận bình tân nhận nhà ở ngay chỉ cần TT trước 650 triệu

Bán CHCC Green Park Bình Tân, đường Nguyễn Thị Tú, Phường Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bán căn hộ Green Hills đường Nguyễn Thị Tú, quận Bình Tân

Căn hộ chung cư Green Park, Bình Tân

TĐ Hòa Bình bán cắt lỗ căn hộ Green Park để tái đầu tư, chỉ 50% nhận nhà ngay, giá 13.5 triệu/m2

Căn hộ Green Hills Vĩnh Lộc nhận nhà ngay, giá 13,5 triệu/m2

Căn hộ Green Hills thanh toán 50% triệu nhận nhà ở ngay, còn lại trả chậm 4 tháng, nhà rất đẹp

Bán căn hộ Quận Bình Tân nhận nhà ở ngay chỉ cần TT 650tr nhận nhà còn lại góp 5 năm không lãi suất

Sự kiện lớn đồng giá CH Green Park - TT 20% tương đương 266tr - Chìa khóa trao tay, CK 10%, tặng 50

Sự kiện lớn đồng giá chỉ 15.5tr/m2 khi KH chọn CH Green Park - CK 10% và tặng gói nội thất 50tr

Chỉ cần TT 266tr có ngay căn hộ TT Bình Tân, sự kiện lớn đồng giá trong tháng, Ck 10%, tặng NT 50tr

10KH đầu tiên có cơ hội được tặng gói nội thất 50tr -100tr, sự kiện lớn duy nhất đồng giá 15.5tr/m2

[CHÍNH CHỦ] BÁN CĂN HỘ PETROLAND TOWER, PHÚ MỸ HƯNG, Q.7, FULL NỘI THẤT, ĐANG CHO THUÊ 27 TRIỆU/TH

Cần bán gấp căn hộ Petroland Quận 7. Lầu cao, view đẹp, đầy đủ NT

Bán căn hộ PetroLand Tower, 2pn 1,8 tỷ, căn góc 3pn 85m2 giá 2,2 tỷ, penthouse 2,3 tỷ

Bán căn hộ tại TT Phú Mỹ Hưng-toà cao ốc VP PetroLand-85m2-2PN-đầy đủ nội thất

[CHÍNH CHỦ] BÁN CĂN HỘ PETROLAND TOWER, PHÚ MỸ HƯNG, Q.7, FULL NỘI THẤT, ĐANG CHO THUÊ 27 TRIỆU/TH

Bán căn hộ cao ốc Petroland Tower, Quận 7

Cần bán gấp căn hộ Star Hill, DT 95m2 3PN, 2WC, NTCC, lầu cao view đẹp, giá 4.7 tỷ

Star Hill - Cơ hội đầu tư và cho thuê hấp dẫn bởi số lượng nhà ở hữu hạn

Star Hill - Dự án nhà ở đầu tiên trong Khu Thương mại Tài chính Quốc tế của Phú Mỹ Hưng

Cần bán gấp căn hộ Star Hill, 112m2, 3PN, NTCC, lầu cao view đẹp, giá 5.5 tỷ TL

Duy nhất 1 căn Star Hill 112m2, giá 4.8 tỷ

Căn hộ Star Hill - nội thất cao cấp. Bán: 6 tỷ 4 (thương lượng)

Bán rẻ CH Star Hill PMH 112m2. Căn góc view hồ bơi và view biệt thự PMH, nội thất đầu tư 2,2 tỷ

Bán rẻ CH Star Hill PMH 112m2. Căn góc view hồ bơi và view biệt thự PMH, nội thất đầu tư 2,2 tỷ

Cần bán chung cư Star Hill-Phú Mỹ Hưng, 4.9 tỷ

Cần bán căn hộ Star Hill, quận 7, thiết kế 3 phòng ngủ, 94 m2

Bán gấp Penthouse khu Star Hill tại khu Trung tâm Thương mại Tài chính đô thị Phú Mỹ Hưng

Bán penthouse Star Hill - Phú Mỹ Hưng, 214m2, 2 xe ô đậu, 11 tỷ

[CHÍNH CHỦ] BÁN CĂN HỘ PETROLAND TOWER, PHÚ MỸ HƯNG, Q.7, FULL NỘI THẤT, ĐANG CHO THUÊ 27 TRIỆU/TH

Hot chính chủ cần tiền bán căn Petroland quận 7, 2PN, 100m2 giá cực rẻ chỉ 3 tỷ 250, trả chậm 2 năm

Bán căn hộ Scenic Valley 3 phòng ngủ, view sân golf diện tích 133,35m2

Bán căn hộ 3 phòng ngủ tặng bãi đậu xe ô tô tại dự án Scenic Valley, q7. DT 93m2

Nhanh tay sở hữu căn hộ Star Hill, 112m2, view đẹp nhất dự án

Sở hữu căn hộ đẳng cấp Star Hill với giá tốt nhất thị trường, LH 0909404660

Star Hill - Dự án nhà ở đầu tiên trong khu Thương mại Tài chính Quốc tế của Phú Mỹ Hưng

Cần xuất ngoại bán căn hộ penthouse nhà thô Petroland Phú Mỹ Hưng 226m2 giá 8 tỷ, trả chậm 5 năm

Bán căn hộ Petroland 3PN full nội thất, chỉ 4 tỷ (có TL ít)

Bán căn hộ Petroland - Phú Mỹ Hưng, 120m2, giá 4 tỷ, đủ nội thất cao cấp

Cần tiền bán gấp Petroland Phú Mỹ Hưng 120m2, NTCC, view siêu đẹp, giá chỉ 4 tỷ, trả chậm 2 năm

Bán Penthouse Star Hill, PMH, DT 214-377m2; Tặng gói nội thất 440 triệu, giá 10.4tỷ.

Cần bán Loft House Star Hill Quận 7 DT 234-244m2, chiết khấu cao gói nội thất 240tr

Bán loft house Star Hill Quận 7 DT 234-244m2, chiết khấu cao gói nội thất 240tr,

Chuyển nhượng Star Hill, 112m2 kiểu J view thoáng 6 tỷ đang có HD thuê; Xem nhà dễ

Bán căn hộ dự án Star Hill căn 2PN 1,9 tỷ, căn góc 3PN 85m2 giá 2,2 tỷ

Bán gấp căn hộ khu Star Hill 3 phòng ngủ, view hồ bơi nội khu giá tốt từ chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng

Cần bán gấp Star Hill, Phú Mỹ Hưng, Q7 giá 4,4 tỷ

Bán căn hộ cao cấp Star Hill giá 5 tỷ, đầy đủ nội thất view nhìn thành ph

Cần bán căn hộ cao cấp Star Hill giá 5 tỷ, đầy đủ nội thất

Cần bán căn hộ B15.04 Star Hill Phú Mỹ Hưng

Cần bán căn hộ Star Hill, 94m2, có nội thất, view trung tâm, hồ bơi

Bán căn hộ Star Hill, 112m2, 5 tỷ, chiết khấu nhận nhà

Cần bán gấp căn hộ Star Hill thiết kế tinh tế, giá tốt nhất thị trường

Cần bán căn hộ cao cấp Star Hill giá 5.3 tỷ, đầy đủ nội thất

Căn hộ Star Hill + Sân vườn + Kèm ô xe hơi + Nội thất hoàn thiện

Cần bán căn hộ Star Hill, 94m2, view hồ bơi

CĂN HỘ DOCKLANDS BIGC QUẬN 7, Ở NGAY, ĐÃ CÓ SỔ, KHU CAO CẤP, GIÁ TỐT 2,4TỶ/CĂN LH 0909404660

Mở bán căn hộ view về Phú Mỹ Hưng giá chỉ 25 triệu/m2, giao nhà khi ký hợp đồng

Cần tiền kinh doanh bán lỗ căn hộ Docklands 02 pn 74 m2 Giá 1.8 Tỷ

Bán huề vốn căn hộ Nguyễn Thị Thập 74m2 (2PN-2WC), nhận nhà ở liền, giá 1,69 tỷ.

Tin hot: Bán lại căn hộ Docklands- có siệu thị Big C- 74 m2- giá 1.7 tỷ

Chuyển công tác bán lỗ CH Nguyễn Thị Thập, 74m2 (2PN-2WC), giá 1,69 tỷ nhận nhà.

Cần tiền gấp bán lỗ CH gần Lotte Mart Q7, 74m2 (2PN-2WC), 1,69 tỷ nhận nhà ở liền

Chính chủ sang lỗ căn hộ 74m2 gần Lotte Mart Quận 7, giá 1,69 tỷ nhận nhà ngay

Docklands Sài Gòn giá chỉ từ 2 tỷ căn 74.77m2, có sổ hồng, vay 30 tháng 0% lãi suất. 0944121385

Cosmo City MT Nguyễn Thị Thập giá chỉ 25tr/m2 đã VAT ưu tiên 10 khách đầu book chỗ

Cosmo City MT Nguyễn Thị Thập giá chỉ 25tr/m2 đã VAT ưu tiên 10 khách đầu book chỗ

Bán lỗ CH nhận nhà ở liền 74m2 (2PN-2WC) gần Lotte Mart Q. 7, giá 1,7 tỷ

PHÒNG KD CĂN HỘ FLORITA, BÁO GIÁ CHÍNH XÁC, TƯ VẤN NHIỆT TÌNH, CHỌN CĂN THEO NHU CẦU,

Hot nhất KDC Him Lam quận 7, căn hộ Florita đang gây sốt cộng đồng

Căn hộ sắp giao nhà , ngay Lotte Q7

Bán căn hộ Florita Quận 7 đối diện Lotte Mart, giá cực sốc 960 triệu/căn

Cơ hội sở hữu văn phòng kinh doanh ngay quận 7, trả góp 1,5 triệu/ tháng/30m2

Cần tiền bán lại căn Florita - Giá rẻ hơn thị trường

Do hết khả năng thanh toán tôi cần bán lỗ lại căn hộ ở dự án Florita Hưng Thịnh

Chuẩn bị mua nhà với giá rẻ tại trung tâm quận 7 chỉ với 580 triệu

Căn hộ giữa lòng thành phố, nơi an cư tốt nhất cho bạn, giá chỉ 1,6 tỷ

Căn hộ office tell sắp giao nhà ngay cầu Kênh Tẻ

PHÒNG KD CĂN HỘ FLORITA, BÁO GIÁ CHÍNH XÁC, TƯ VẤN NHIỆT TÌNH, CHỌN CĂN THEO NHU CẦU

FLORITA MỞ BÁN ĐỢT CUỐI CĂN HỘ OFFICETEL QUẬN 7 ĐỂ MỞ CÔNG TY/VĂN PHÒNG GIÁ 1,1 TỶ/CĂN, CK 18%

CHUYÊN BÁN CĂN HỘ CAO CẤP SUNRISE CITY GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

Căn hộ 3PN Sunrise City, trung tâm quận 7

CƠ HỘI SỞ HỮU - ĐẦU TƯ CĂN HỘ SUNRISE CỦA NOVALAND - THANH TOÁN 1%/THÁNG, 1.9 - 2,2 TỶ/CĂN

Cần bán gấp CHCC Sunrise City nhà đẹp, full nội thất, bán 4.5 tỷ

Bán căn hộ Sunrise City tháp North, 124m2, nhà thô

Cần bán Shophouse Sunrise City mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ,giá chỉ 33 triệu/m2,thanh toán trả chậm

Bán căn hộ Sunrise City giá tốt nhất thị trường, vui lòng liên hệ Phòng kinh doanh

Đi nước ngoài - Bán lại căn 2pn 60m2 giá 1.6 tỷ full nội thất.

Bán Sunrise City khu North, Q7, DT: 56m2, giá: 1.8 tỷ/ căn

cần tiền bán lỗ 400 triệu căn Sunrise city, quận 7

cần tiền chuyển nhượng lỗ căn Sunrise city, 123m2, 3 phòng ngủ, giá: 4.1 tỷ hoàn thiện

Chỉ cần 2.1 tỷ sở hữu ngay căn hộ Sunrise City quận 7 56m2 cách Lotte Mart chỉ 5 phút

ĐẦU TƯ THẾ NÀO VỚI 220 TRIỆU? CHỈ CÓ TẠI SUNRISE CỦA NOVALAND

Căn hộ Sunrise City 2 phòng ngủ/ 2 WC - Giá 3.6 tỷ - 77m2 hướng Đông - Full nội thất

CHÍNH CHỦ BÁN SUNRISE CITY X1.16.10, 1 PN, 2,03 TỶ ĐÚNG GIÁ, HÌNH THẬT 100%

CĂN HỘ CAO CẤP Q.7, LIỀN KỀ PHÚ MỸ HƯNG, GIÁ CHỈ 1,56 TỶ, NHẬN NHÀ NGAY TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN

Bán căn hộ cao cấp Luxcity trung tâm quận 7, 2PN, 1.7tỷ (đã VAT)

Nhận nhà ngay - trước tết Nguyên Đán 2017

nhận nhà T2/2017 - ngay MT Huỳnh Tấn Phát, TT Q7 - CK 75tr

Bán Luxcity giá rẻ hơn chủ đầu tư ~100tr cuối năm nhận nhà giá chỉ 1,65 tỷ/2PN

Căn hộ Q.7 giá 1.7tỷ (đã VAT) xem nhà thực tế ký HĐ mua bán - 6 tháng sau nhận nhà.

nhận nhà T2/2017 - ngay MT Huỳnh Tấn Phát, TT Q7 - CK 75tr.

80 căn cuối Luxcity - nhận CK 75 triệu - th 2/2017 giao nhà - tặng nội thất TOTO

Tầng 18-Căn hộ hiếm hoi bàn giao nhà trước Tết 2017 trung tâm Quận 7, giá chỉ 24tr/m2

Đầu tư căn hộ Q.7 cho thuê 10-15tr/tháng. Chuẩn bị nhận nhà

CHỈ 1 TỶ SỞ HỮU NGAY CĂN HỘ NGAY TRUNG TÂM QUẬN 7! CAM KẾT LỢI NHUẬN GẤP 1,5 LẦN LS NGÂN HÀNG.

Căn hộ cao cấp quận 7, nhận nhà trước tết, CK 1%, tặng chỗ đậu xe miễn phí 2 năm, tặng 1 chỉ vàng

CĂN HỘ CAO CẤP Q.7, LIỀN KỀ PHÚ MỸ HƯNG, GIÁ CHỈ 1,56 TỶ, NHẬN NHÀ NGAY TRƯỚC TẾT NGUYÊN ĐÁN

Bán căn hộ Hưng Phúc (Happy Residence) 2-3PN với giá thấp nhất tại Phú Mỹ Hưng

Bán căn hộ Hưng Phúc - Happy Residence, giá gốc từ chủ đầu tư

Sở hữu căn hộ cao cấp Hưng Phúc - Happy Residence ngay tâm Phú Mỹ Hưng

Bán căn hộ Hưng Phúc view sông thoáng mát

Bán căn hộ Hưng Phúc Happy Residence - tặng kèm bãi đậu ô tô giá 450 triệu

Phú Mỹ Hưng mở bán căn hộ Hưng Phúc Happy Residence - view sông - biệt thự

Bán căn hộ Hưng Phúc - Happy Residence, Phú Mỹ Hưng, Quận 7

Bán gấp căn góc căn hộ Hưng Phúc view sông - biệt thự cực đẹp

Bán căn hộ Hưng Phúc - Phú Mỹ Hưng, 77 m2; 2PN; View sông và biệt thự.

Bán gấp căn hộ Hưng Phúc-Nguyễn Lương Bằng, DT 82m2 lầu 17, giá 3.3 tỷ

Cần bán gấp căn hộ Hưng Phúc, Phú Mỹ Hưng

Cần bán nhanh căn hộ Hưng Phúc 78m2, giá 3 tỷ đã gồm VAT và PBT

Căn hộ Hưng Phúc Phú Mỹ Hưng, DT 71-93m2.

Cần bán lại căn hộ chung cư Hưng Phúc -Happy Residence -2PN lầu cao, 82m2+ ô để xe hơi. giá 3.3tỷ

Chuyển nhượng hợp đồng bán căn hộ D11.07, Lô F10-2 Hưng Phúc, dt 97m2,3PN giá gốc từ hđ chủ đầu tư

Căn hộ Hưng Phúc Happy Residence trả 1.6%/ tháng giá bao thuế 3tỷ5

CĐT Phú Mỹ Hưng bán căn hộ Hưng Phúc - Happy Residence 97 m2, giá 3,8 tỷ

Hot! Chính chủ cần bán gấp Hưng Phúc 3 PN 97m2 tầng cao, view đẹp, cam kết giá tốt nhất thị trường!

Bán gấp căn hộ Hưng Phúc-Nguyễn Lương Bằng, DT 82m2 lầu 17, giá 3.3 tỷ

Cần bán căn hộ cap cấp Happy Residence giá tốt nhất Phú Mỹ Hưng 76m2 - 2,6 tỷ

Tôi đi nước ngoài cần bán gấp căn hộ Happy Residence Quận 7 căn góc 2PN giá rẻ

Trả trước 150tr sở hữu căn hộ 2PN view sông Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng... ngay Cảng Nhà Rồng

Đức Long Golden Land-Ưu đãi 5 KH đầu tiên

Vị trí vàng tiếp cận quận 1 chiết khấu 5 % giá 25tr-28tr/m2, diện tích 37m2-200m2

Bạn đang tìm nơi đầu tư và ở lý tưởng khuyến cáo nên xem qua bài viết này

Căn hộ nên mua của tháng 10/2016

Mua nhà đón tết CHCC Quận 7 liền kề Q4, giá 25tr/m2.

Căn hộ Golden Land, ngay Vinhome Khánh Hội,cách phố đi bộ Nguyễn Huệ 9p. CK đến 13%. Góp 1%/tháng

Căn hộ Đức Long Golden Land, ngay Vinhome Khánh Hội, chỉ 1tỷ/căn, giao nhà hoàn thiện. Góp 1%/th

Căn hộ quận 7 chỉ 5 phút vào quận 1, view sông, giá 960tr/căn, TT 1%/tháng, CK 7%

Trả trước 150tr sở hữu căn hộ 2PN view sông Sài Gòn, Phú Mỹ Hưng... ngay Cảng Nhà Rồng

Thi trường BDS cuối năm đang sót sao không xem qua căn hộ nầy chỉ 25tr/m2 DT 37-200m2

Không nên đọc tin nầy keo thích quá muốn mua ngay 1tỷ/căn ngay Cảng Nhà Rồng

Thang góp 10tr sở hữu căn hộ view sông Sài Gòn ngay Vinhome Khánh Hội, CK lên đến 13%

Căn hộ cao cấp ngay Đức Long Golden Land, trả góp 2 năm không lãi suất, NH hỗ trợ 70%

CK 7% khi mua căn hộ view sông Sài Gòn, Bitexco q1, chỉ 1.9tỷ/căn 2PN 77m2

Căn hộ cao cấp Đức Long Golden Land MT Nguyễn Tất Thành ck 7%, tháng góp 1%, NH hỗ trợ 70%

Căn hộ view sông Sài Gòn, Bitexco Ngay Vinhome Khánh Hội, chỉ 1 tỷ/căn, ck 7%

Căn hộ cao cấp liền kề Vinhome Khánh Hội, view sông, giá hấp dẫn so với khu vực. Góp 1%/tháng LS 0%

Suất nội bộ chiết khấu 5% căn hộ Đức Long Q7 mặt tiền Nguyễn Tất Thành chỉ còn 966 triệu/căn

Căn hộ Đức Long 25 tr/m2 ngay cảng Khánh Hội khai trương nhà mẫu CK ngay 150 triệu góp 1%/tháng

Căn hộ cạnh quận 4, liền kề quận 1 chỉ 5 phút giá chỉ 25-28tr/m2 CK5%

Ai mua căn hộ đi ngang qua mà không xem tìn thì quá tiết gần ngay trung tâm Q1 mà giá rẻ 25tr/m2

Tin vui cho nhà đầu tư. CHCC MT Nguyễn Tất Thành 26tr/m2 thanh toán 1%/tháng

Một kiệt tác Singapore ngay bến du thuyền Sài Gòn giá cực (hot 966tr/ căn)

Cơ hội cuối cùng nhận CK 5 đến 13% khi mua căn hộ view sông Sài Gòn, Bitexco, 1tỷ/căn. Góp 1%/tháng

Mở bán căn hộ cao cấp chuẩn Singapore với các chương trình ưu đãi lớn từ chủ đầu tư Đức Long Gia Lai. - CK 7% cho 100 căn đầu tiên. - Chỉ thanh toán trước 10% (phần còn lại trả góp không lãi suất 1%/ tháng). - Ngân Hàng Vietinbank hỗ trợ 70%/ tổng giá trị

Căn hộ Đức Long Golden Land Quận 7 - Skyland Group

Sở hữu căn hộ 77m2 ngay vị trí vàng TP.HCM (kế Q.1, Q.4, Q.2, PMH) tiện ích 5* chỉ với 200 triệu

Mở bán căn hộ cao cấp chuẩn Singapore với các chương trình ưu đãi lớn từ chủ đầu tư Đức Long Gia Lai. - CK 7% cho 100 căn đầu tiên. - Chỉ thanh toán trước 10% (phần còn lại trả góp không lãi suất 1%/ tháng). - Ngân Hàng Vietinbank hỗ trợ 70%/ tổng giá trị

Cơ hội chỉ cho người nhanh chân nhận ngay chiết khâu 5% từ căn hộ Đức Long, DT 37-200m2

Căn hộ Đức Long Golden Land Quận 7 - Skyland Group

Cơi hội duy nhất sở hữu căn hộ mặt tiền đường lại gần quận 1 chỉ 5 phút

CHCC MT Nguyễn Tất Thành cách Q1 3,5km giá chỉ 26tr/m2, thanh toán 1% tháng CK ngay 100tr

Bạn cần 1 dự án tốt để an cư hoặc để đầu tư sinh lời "Welcome to Duc Long Golden Land"

Căn hộ ngoài hành tinh, đẹp lung linh, chờ người rinh chỉ 25tr/m2 cách quận 1 chỉ 5 phút

Thông tin chính xác nhất từ CHCC mặt tiền Nguyễn Tất Thành chỉ 26tr/m2

Shophouse 31tr/m2 ngay mặt tiền Nguyễn Tất Thành nối dài 193m2 CK ngay 5%

Căn hộ phá giá TP. HCM, cách quận Nhất 1 cây cầu. CK 5 - 15% an cư – đầu tư sinh lợi cao, TT 10%

Mua căn hộ cao cấp quận 7, view sông Sài Gòn nhận ngay iPhone 7 cùng nhiều chiết khấu ưu đãi

mở bán căn hộ tiêu chuẩn singapore view sông saigon,bitexco.1,9tỷ/căn 2p,ck lên đến 13%

Góp tháng 9tr sở hữu căn hộ cao cấp view sông Sài Gòn, CK 7 đến 12%, NH hỗ trợ 70%

căn hộ cao cấp đức long golden land view sông sài gon,bitexco ck 7%,tháng góp 1%,hỗ trợ 70%

CH NHẬT BẢN, THANH TOÁN 20% NHẬN NHÀ - NỘI THẤT HOÀN THIỆN 59M2: 1,6 TỶ

CHCC Quận 7 2 phòng ngủ, 2 toilet 70m2 1.55 tỷ/căn (VAT), thanh toán 35% đến khi nhận nhà. CK 7.9%

Hot căn hộ Quận 7-Phú Mỹ Hưng, giao nhà 2017 thanh toán 20% nhận nhà, khu biệt lập, tầng 6-15-22

Suất nội bộ mini Penthouse duy nhất An Gia Skyline chỉ 3.2 tỷ - thanh toán 700tr/ nhận nhà

Căn hộ view sông - Đẳng cấp Nhật Bản liền kề Phú Mỹ Hưng, chỉ 600tr đến khi nhận nhà.

Cần tiền bán gấp suất nội bộ 2PN An Gia Skyline - Công viên sinh thái lớn nhất VN

Chỉ 18% sở hữu CH biệt lập Q7 - Phú Mỹ Hưng, góp 1%/tháng lãi suất 0%, nội thất nhập khẩu

Cần bán lại nhiều căn hộ Nhật Bản, bàn giao nội thất hoàn thiện, thanh toán 20% đến khi nhận nhà

Q.7 - Phú Mỹ Hưng - An Gia Skyline TT chỉ 10% nhận nhà hoàn thiện, tặng full bếp Châu Âu - máy lạnh

Hot! CH Q.7 - Phú Mỹ Hưng, An Gia Skyline, TT 1%/tháng, 20% nhận nhà, không chịu rủi ro

Căn hộ Đào Trí, quận 7. 3 phòng ngủ, 112m2

Chính chủ chuyển nhượng căn hộ chung cư An Gia Skyline 83m2, 3PN, 2WC, gần Phú Mỹ Hưng Q7

Chỉ 18% sở hữu CH biệt lập Q7 - Phú Mỹ Hưng, góp 1%/tháng LS 0% - nội thất nhập khẩu - còn 20 căn

Chỉ còn 5 căn diện tích 107m2-3PN đẹp nhất dự án, CK ngay 200tr, TT 10% nhận nhà

Chỉ cần TT 600tr, nhận ngay CH nằm gần TT Phú Mỹ Hưng, CK ngay 8% + full nội thất

An Gia Skyline -Căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Phú Mỹ Hưng sắp bàn giao, góp 1%/tháng nhận nhà, CK 3 -8%

Duy nhất 1 suất nội bộ vị trí đẹp nhất CH An Gia Skyline Q7 107m2, 2PN, 2WC

Mở bán căn hộ biệt lập với nhiều ưu đãi, tặng ngay 500tr cho chủ sở hữu

RIVER CITY Q7 1,39 TỶ/2PN- CHIẾT KHẤU KHỦNG - TRÚNG 5 LƯỢNG VÀNG CHO 10 KH ĐẦU TIÊN

Cần chuyển nhượng gấp căn hộ River City bằng giá mua chủ đầu tư, DT: 47m, giá 1,7tỷ

10 suất nội bộ River City, chỉ 1,39 tỷ / 2PN, LH chủ đầu tư An Gia

Cực sốc! Chỉ TT 210 tr sở hữu ngay River City 99 tiện ích - ngay Saigon Peninsula (6 tỷ Usd)

Hot hot hot! Căn hộ 2PN giá 1,39 tỷ/ căn 2PN, sở hữu 99 tiện ích hàng đầu Quận 7, chỉ TT 1%/tháng

Thành phố xa hoa thu nhỏ - đi du lịch ngay tại nơi bạn ở - vì tại căn hộ chúng tôi có: ✴ 1 Dubai thu nhỏ với biển đảo nhân tạo đến 1ha. ✴ 1 Bali thu nhỏ với hồ bơi thác nước 2 tầng đến 4.000m2 đạt tiêu chuẩn quốc tế. ✴ 1 đường hoa đi bộ trên không, cảnh q

Bạn muốn sống ven sông – trả góp 15 triệu tháng. River City 1,39 tỷ/2PN đáp ứng cho bạn điều đó

River CIty Q7-Chiết khấu khủng + trúng 5 lượng vàng khủng cho 10 KH đầu tiên 8-15/10

Căn hộ cao cấp tại Quận 7 giá chỉ 1,39 tỷ - River City

Cực sốc, căn hộ trả góp River City chỉ 25 triệu/m2. Số lượng có hạn

River City - Cam kết mức sinh lợi cao nhất thị trường - TT 240 triệu có ngay hợp đồng

ĐẢM BẢO ĐÂY LÀ CĂN HỘ TỐT NHẤT KHU NAM SÀI GÒN, CƠ HỘI SỞ HỮU 9 CĂN ĐẶC BIỆT TỪ CHỦ ĐẦU TƯ

CĂN HỘ RIVER CITY CAM KẾT THUÊ 12TR/THÁNG, ĐỘC QUYỀN 8 CĂN GIÁ THẤP NHẤT 1,39TỶ, GÓP 15TR/TH 2 NĂM

BÁN 9 CĂN ĐỘC QUYỀN DỰ ÁN RIVER CITY GIÁ THẤP NHẤT TỪ CHỦ ĐẦU TƯ - CAM KẾT SINH LỜI TRỌN ĐỜI

RIVER CITY - THANH TOÁN 1%/THÁNG, 0% LÃI SUẤT ĐẾN NHẬN NHÀ, TẶNG MERCEDES 8 TỶ TRỰC TIẾP CĐT

VỚI 15TR/THÁNG LÀM THẾ NÀO SỞ HỮU CĂN HỘ HIỆN ĐẠI NHẤT PHÚ MỸ HƯNG,NỘI THẤT CAO CẤP

ĐẢM BẢO ĐÂY LÀ CĂN HỘ TỐT NHẤT KHU NAM SÀI GÒN, CƠ HỘI SỞ HỮU 9 CĂN ĐẶC BIỆT TỪ CHỦ ĐẦU TƯ

RIVER CITY 27.07 76M2 CHÍNH CHỦ

CĂN HỘ VEN SÔNG RIVER CITY - CHỈ 16 TR/THÁNG - CÁCH PHÚ MỸ HƯNG 700M

Dự án nào đang thu hút khách đầu tư cho thuê ở Q.7?

Cần bán gấp căn hộ River City, quận 7 - 65m2 - 2PN, giá 2.1 tỷ

Chỉ thanh toán 1,39 tỷ sở hữu ngay căn hộ 2PN 55m2 Quận 7, 99 tiện ích nhiều nhất SG

Căn 130m2, tầng cao, 3 PN giá hấp dẫn, căn góc view đẹp, khuyến mãi lớn từ chủ đầu tư

Cực hot với số lượng CH đã được đặt chỗ trong ngày mở bán vừa qua, hiện nay vẫn còn nóng

Mua River City trúng xe Mercedes, trị giá 3 tỷ chỉ thanh toán 1%/tháng.

Mua River City Quận 7 trúng xe Mercedes trị giá 4 tỷ.

The Opera River City - view bến du thuyền - chiết khấu đến 300 triệu

Hot! Ưu đãi T9 chỉ TT 1%/tháng, giải thưởng trị giá 8 tỷ, CH view biển đảo, hồ bơi

Cơ hội vàng 10 suất nội bộ căn hộ River City rẻ hơn 180 triệu

Rẻ hơn 3% chỉ duy nhất 03 suất nội bộ còn lại

River City nơi tinh tế cho cuộc sống của gia đình bạn - nhận hỗ trợ vay vốn từ chủ đầu tư 80%

Cần bán gấp Mini penthouse Quận 7 chính chủ (MTG)

Bất ngờ với 99 tiện ích chỉ duy nhất tại River City chần chừ gì

Cần bán lại căn hộ D15-08 giá rẻ hơn CĐT 200tr, chỉ TT 1% mỗi tháng, CK lên đến 8%,

Sàn Danh Khôi còn 2 căn độc quyền giá cực tốt

Siêu dự án tại khu Nam SG-River City-đẳng cấp xứng tầm - TT 1%/tháng, CK ngay 9%

Bán căn hộ Mini - Pent house giá chỉ 2,7 tỷ - Full nội thất - Thanh toán chỉ 1% /tháng

River City - đầu tư 1 sinh lợi 3 - đăng ký suất nội bộ rẻ hơn 300 triệu

[River City] – Giá tốt nhất từ chủ đầu tư. Chỉ cần 1%/th nhận nhà ngay

Căn hộ Nhật Bản, chỉ 1,39 tỷ/căn 2PN, thanh toán 0,9%/tháng, tặng nội thất Hafele

Căn hộ liền kề Công viên Mũi Đèn Đỏ, chỉ 1,39 tỷ/căn 2PN, thanh toán 0,9%/tháng.

Bán căn hộ view biển đảo nhận tạo - chỉ 1.5 tỷ/ căn 2PN, thanh toán mỗi tháng 1%, giá gốc CĐT

Căn hộ 99 tiện ích lần đầu tiên tại khu Nam, chỉ cần thanh toán 15% ký hợp đồng

Giới đầu tư "phát sốt" với siêu dự án 500 triệu usd liền kề công viên Mũi Đèn Đỏ.

Căn hộ River City view sông chỉ thanh toán 1%/tháng, cơ hội trúng xe Mercedes 4tỷ.

River City - view 3 mặt sông - cạnh bến du thuyền Penninsula 6 tỷ USD - cam kết sinh lợi 30%

Tại sao chỉ 180 triệu mua được căn 2PN - dự án River City

River City - nơi đáng sống nhất ở Việt Nam - xứng tầm Châu Á,

CH River City view Công viên Mũi Đèn Đỏ 6 sao, CK 9%, chỉ 1,5 tỷ/căn 2 phòng ngủ.

Căn hộ đầu tiên có biển đảo nhân tạo - River City, chỉ 1.39tỷ/căn, cơ hội trúng Mercedes

Căn hộ TT 13,6% = 208tr nhận nhà trả góp 0,9%/năm

Thưởng thức vẻ đẹp hấp dẫn khó cưỡng của khu nhà mẫu đẹp nhất River City, quận 7

River City - cơ hội đầu tư sinh lời cao nhất khu Nam Sài Gòn

Căn hộ ven sông quận 7, nhanh tay đầu tư ngay River City- MT đường Đào Trí

Bán căn hộ cao cấp The EverRich 2 quận 7 - view sông Sài Gòn - full nội thất 100%

Kẹt tiền bán lỗ căn hộ River City, quận 7, giá cực rẻ

Dự án River City còn đúng 3 suất nội bộ, giá chỉ 25 triệu/m2

River City giá rẻ hơn 200tr, 10 căn nội bộ độc quyền chủ đầu tư

1,53 tỷ/căn 2PN bao VAT, thanh toán 0.9%/th, 99 tiện ích, chỉ có tại River City

River City - Thanh toán 1%, có tầng 6-8-15-16-18-22-30-36 suất nội bộ duy nhất, chiết khấu cao

Cực sốc!River City Nhận đặc quyền ưu tiên chọn căn đẹp chính chủ đầu tư

Sở hữu căn hộ chất lượng Nhật Bản, ngay tại TP. HCM

Căn hộ River City - Bảng giá chính thức trực tiếp từ chủ đầu tư

Điều tuyệt vời gì The Opera của River City mang đến cho bạn? Giới đầu tư phát sốt nơi đây

Chỉ còn 1 căn giá rẻ nhất,vị trí tốt nhất, view đẹp nhất của River City ngay tại Phú Mỹ Hưng 1.7 tỷ

Chỉ với 240 triệu và TT 1%/tháng sở hữu, ngay căn hộ River City, đẹp nhất Q7

Căn hộ trả góp quận 7- Phú Mỹ Hưng, góp 1%, LS 0%, nhà hoàn thiện, nội thất cao cấp, 2PN, 2WC

Căn hộ cao cấp Quận 7 - Chỉ 210 triệu căn 2PN - Full nội thất - Góp 1%/tháng 2PN, 2WC, không % LS

Chung cư cao cấp q7 - Phú Mỹ Hưng chỉ cần 200 triệu 2PN, 2WC góp 1%/tháng 0%

Điều đặc biệt khi đầu tư 1.7 tỷ để sở hữu River City Quận 7 - căn hộ Việt-Nhật

Hot chỉ 16tr mỗi tháng sở hữu ngay, căn hộ 3 mặt giáp sông, 99 tiện ích

Mua River City trúng xe Mercedes tặng full máy lạnh chỉ thanh toán 1%/tháng

Dự án River City Quận 7 ngay cạnh CV Mũi Đèn Đỏ siêu dự án, giá đợt 1 chỉ 210tr, 0.9%/th, CK

Sinh lời 30% căn hộ 5 sao - 1.4 tỷ căn 2PN - cho vay 70%, CK 9%, thanh 1%/tháng, 0% lãi suất

Sài Gòn ơi, nếu bây giờ mệt mỏi rồi biết dựa vào đâu đây

NHỮNG SUẤT MUA CUỐI CÙNG CỦA NHÀ Ở XÃ HỘI Q7 LIỀN KỀ PHÚ MỸ HƯNG

Căn hộ nhà ở xã hội quận 7 - 800tr/56m2 kề Phú Mỹ Hưng

Mua ngay kẻo hết chung cư trung tâm q7, giá rẻ nhất, vị trí đẹp nhất, tiện ích cao cấp nhất

Bỏ ra 1tỷ đồng để nhận về căn hộ trong mơ 69m2, với hàng trăm tiện ích được đầu tư đồng bộ kèm theo

Cho thuê & hứa bán Nhà ở xã hội Q.7, chỉ 680tr/căn, TT chậm trong 24 tháng không lãi, tặng nội thất

Căn hộ quận 7, chỉ 560 triệu nhận nhà, liền kề Phú Mỹ Hưng, view sông

Chỉ 680tr/căn - Sở hữu ngay căn hộ Jamona Apartment trung tâm Q7

Mở bán căn hộ Jamona Apartment TT quận 7 chỉ 14,7 triệu/m2 (bao gồm thuế)

Căn hộ trung tâm Q7, giá chỉ từ 660 tr/căn.

Sacomreal - căn hộ Jamona Apartment quận 7, căn hộ bên hồ Thiên Nga 7500m2 và cầu Uyên Ương độc đáo

NHỮNG SUẤT MUA CUỐI CÙNG CỦA NHÀ Ở XÃ HỘI Q7 LIỀN KỀ PHÚ MỸ HƯNG

NHANH TAY SỞ HỮU CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI QUẬN 7 - LIỀN KỀ PHÚ MỸ HƯNG

CHỈ 680 TRIỆU SỞ HỮU NGAY CĂN HỘ 1PN 1WC NGAY TẠI TRUNG TÂM QUẬN 7

HOT! 595 TRIỆU SỞ HỮU CĂN HỘ JAMONA APARTMENT SÁT BÊN CV MŨI ĐÈN ĐỎ

Chỉ 14.7tr/m2 đã VAT sở hữu ngay căn hộ Jamona City. DT từ 48m2-73m2. Vay 70%

Căn hộ Q7 nhà ở xã hội chỉ 663 triệu/căn

Sở hữu căn hộ 1 PN chỉ với 675 triệu (VAT) trong khu đô thị ven sông Sài Gòn

Căn hộ trung tâm Q.7 liền kề Phú Mỹ Hưng giá chỉ từ 680tr

Bán căn hộ Jamona Apartment - Q.7. Giá chỉ 14.7tr/m2. Cạnh khu CV Mũi Đèn Đỏ

Căn hộ quận 7 chỉ 14.7 tr/m2 bao gồm VAT rẻ nhất khu vực (Số lượng có hạn)

Căn hộ liền kề Phú Mỹ Hưng giá chỉ từ 680 triệu

Bán căn hộ Jamona Apartment, quận 7. Giá chỉ 680tr/căn

Chỉ 664tr/căn đã VAT. Sở hữu ngay căn hộ Jamona trung tâm Q.7.DT 48m2-73m2 ngân hàng hỗ trợ đến 70%

Chỉ với 663 triệu sở hữu ngay căn hộ Q7 - liền kề Phú Mỹ Hưng - Ngân hàng cho vay 70%

Bán gấp căn hộ 700 triệu trung tâm Quận 7 đã VAT

Cho thuê căn hộ Cantavil An Phú, Quận 2, 3 phòng ngủ, 120m2, full nội thất, giá 20.04 triệu/th

09/10 HƠN 70% CĂN HỘ ĐÃ CÓ CHỦ-FELIZ EN VISTA Q2 GIÁ 1,9 TỶ/CĂN, TT 5%/6 THÁNG, CK 6%

Dự án Feliz En Vista chỉ 30,5 triệu/m2, mua nhà trúng BMW, TT chậm 10%/năm

Dự án Feliz En Vista chỉ 30,5 triệu/m2, mua nhà trúng BMW, TT chậm 10%/năm

Căn hộ Quận 2 cực hot Feliz en Vista, đối diện ủy ban nhân dân Q2

Mở bán căn hộ "song lập" 1PN, 2PN, 3PN, TT 0,83%/tháng, với hơn 100 tiện ích, có biển đảo nhân tạo

Capitaland mở bán dòng sản phẩm cao cấp nhất, Feliz En Vista, thanh toán 0.83%/tháng, nội thất full

Mở bán căn 2PN, Feliz En Vista, chiết khấu ngay 6%/căn (150tr đến 300tr), tặng 5 Iphone 7, Vespa

Feliz En Vista Quận 2 - mở bán đợt 1 giá 33.41 triệu/m2, chiết khấu ngay 5%

Hot - Feliz En Vista chỉ từ 2,6 tỷ căn 2 phòng ngủ chiết khấu 6% ngày mở bán

Căn hộ Feliz En Vista của Capitaland nhận giữ chỗ ưu tiên, CK 5%

Feliz En Vista - Dệt nên vẻ đẹp ngày mai

FELIZ EN VISTA TUYỆT TÁC TẠI TRUNG TÂM Q2- TT 6 THÁNG 5% ĐẾN KHI NHẬN NHÀ CHỈ 45%

FELIS EN VISTA-TRONG NGÀY 8-9/10: IPHONE7, VESPA, BMW VÀ CK 6%/GD SẼ VỀ TAY AI

MỞ BÁN ƯU TIÊN FELIZ EN VISTA TỪ 31.5TR/M2, TT 10%/NĂM, TRÚNG BMW, VESPA, IPHONE7, CK ĐẾN 6%

THÔNG BÁO: KHAI TRƯƠNG NHÀ MẪU FELIZ EN VISTA - TRÚNG BMW - ƯU TIÊN CHỌN CĂN - TT 0.8%/THÁNG

MỞ BÁN FELIZ EN VISTA 1,9 TỶ/CĂN, CAM KẾT ĐỖ XE Ô TÔ, THANH TOÁN 0.8%/THÁNG.

CHỦ ĐẦU TƯ CAPITALAND MỞ BÁN CĂN HỘ 5* FELIZ EN VISTA Q2, CHIẾT KHẤU 6%, TẶNG 1 XE Ô TÔ BMW, TT 5%

KHAI TRƯƠNG NHÀ MẪU FELIZ EN VISTA - TRÚNG BMW - ƯU TIÊN CHỌN CĂN - TT 0.8%/THÁNG

CĂN HỘ FELIZ EN VISTA MỞ BÁN ĐỢT I CHIẾT KHẤU LÊN ĐẾN 6%, THANH TOÁN CHỈ 10%/NĂM

FELIZ EN VISTA TUYỆT TÁC TẠI TRUNG TÂM Q2- CHIẾT KHẤU CAO-ƯU TIÊN VỊ TRÍ ĐẸP,

CĂN HỘ FELIZ EN VISTA TUYỆT TÁC TẠI TRUNG TÂM Q2

BÁN GẤP 2PN VIEW SÔNG – HỒ BƠI – DT LỚN 85M2 – GIÁ 3.135 TỶ - TẦNG TRUNG – TRÚNG XE BMW

CAPTITALAND HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MUA NHÀ TRONG 3 NĂM KHÔNG LÃI SUẤT DUY NHẤT NGÀY 9/10 TẠI GEM CENTER

SUẤT NỘI BỘ FELIZ EN VISTA CAPITALAND – CHIẾT KHẤU 6% - TT 0.8%/THÁNG

Feliz En Vista - Dự án kiệt tác nghệ thuật ngay trung tâm Quận 2.

SUẤT NỘI BỘ CĂN HỘ LA ASTORIA 2. GIÁ 1.5 TỶ CĂN 86M2 (3PN - 3WC).

Căn Hộ Thiết Kế Có Gác Lửng Đầu Tiên Với DT:55m2(3PN-3WC) Gía Từ 1,5-1,7 Tỷ/Căn-Vị Trí TT Quận 2

Bán La Astoria GĐ2 Q2 - CH có tầng lửng - Đăng ký chọn căn đẹp

Căn hộ thiết kế Singapore có lửng q2. Giá từ 17tr/m2 view sông từ 2 - 3PN.

Căn hộ thiết kế gác lửng đang hot nhất thị trường Q,2 La Astoria chỉ với 1,5tỷ/căn (3PN-3WC)

CH view sông-gía trị đợt 1 thiết kế tiện lợi với gác lửng cao 4,6m chỉ DT 55m2 tích hợp 3PN-3WC

Căn hộ tầng lửng La Astoria Q2, 3PN 3 toilet giá chỉ 1,5 tỷ/căn, bàn giao hoàn thiện

Dự án La Astoria 2 chỉ từ 1.5 tỷ sở hữu ngay căn hộ có lửng 3PN 3WC view sông

Thiết kế có lửng độc đáo như nhà phố, CHCC La Astoria 17tr/m2 view sông ngay trung tâm q2

La Astoria giai đoạn 2 sở hữu ngay căn hộ 3PN 3WC thiết kế có lửng View Sông

Sang nhượng căn hộ La Astoria giá thấp diện tích từ 45-51-61m2 không lửng và có lửng

SUẤT NỘI BỘ CĂN HỘ LA ASTORIA 2. GIÁ 1.5 TỶ CĂN 86M2 (3PN - 3WC).

10 SUẤT NỘI BỘ. GIỮ CHỖ LA ASTORIA 2, CĂN 3PN ĐẸP NHẤT - GIÁ 1,5 TỶ/CĂN CÓ LỬNG 86M2

LA ASTORIA RESIDENCE - NỐI TIẾP ƯỚC MƠ – CĂN HỘ TẦNG LỬNG 86M2, 3PN, 3WC.

LA ASTORIA GĐ2 - CĂN HỘ CÓ LỬNG, GIỮ CHỖ 50TR/CĂN, CHỈ 1.5 TỶ/CĂN 3PN

NHẬN GIỮ CHỖ CĂN HỘ CÓ LỬNG LA-ASTORIA QUẬN 2, GIÁ HẤP DẪN THANH TOÁN 3-5%/ĐỢT

NHẬN GIỮ CHỖ CĂN HỘ CÓ LỬNG LA-ASTORIA QUẬN 2, GIÁ HẤP DẪN THANH TOÁN 3-5%/ĐỢT

CĂN HỘ LA ASTORIA 2 CHỈ TỪ 1.5 TỶ/CĂN 3PN, CÒN 1 SUẤT ĐẶC BIỆT DUY NHẤT T10

BÁN SUẤT NỘI BỘ CĂN HỘ LA - ASTORIA 2 GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG

LA ASTORIA GIAI ĐOẠN 2 - CHỈ 1,5 TỶ CĂN 3PN, 3WC

LA ASTORIA QUẬN 2 - MỞ BÁN ĐỢT 1 GÍA 22 TRIỆU/M2

LA ASTORIA 2 - CHỈ 1,5 TỶ SỞ HỮU CĂN HỘ 3PN VÀ 3WC

Bán khách sạn khu Hải Quân - Trần Não - DT: 8x14m, 1T 4L - 19 tỷ

Nhà phố 1 trệt 3 lầu, 5*20m, MT đường 25m, năm trong khu đô thị Lakeview City, giá 6,8 tỷ

Dự án nhà phố, biệt thự Lakeview City, Song Hành, Q. 2. Thanh toán 30% nhận nhà

Bán nhà phố kinh doanh MT đường Song Hành, Quận 2

Bán nhà phố mặt tiền Song hành - Giá 6 tỷ 8/căn

Novaland - khu đô thị 30ha phường An Phú quận 2.

Bán nhà phố mặt tiền đường song hành phường An Phú quận 2

Bán căn nhà phố 1 trệt, 2 lầu đường Song Hành, Q2, giá 7 tỷ/căn

Bán nhà mặt tiền đường Song Hành, Quận 2 gần Mai Chí Thọ, 1 trệt 3 lầu giá 7 tỷ/căn

Bán căn nhà phố 1 trệt, 3 lầu đường Song Hành, Cách hầm Thủ Thiêm 20 phút Q2, giá 6 tỷ/căn

Novaland bán nhà phố Lakeview City Q. 2 liền kề Thủ Thiêm

Bán nhà phố mặt tiền đường Song Hành Q2, tiện kinh doanh, view sông

Nhà phố mặt tiền đường Song Hành Quận 2 giá cực tốt, TT 30% nhận nhà

Bán nhà mặt phố với giá cực tốt tại quận 2- thanh toán 30% nhận nhà ở ngay

Dự án Lakeview City quận 2 khu đô thị Novaland giá cực tốt chỉ từ 5.9 tỷ/căn

Nhà phố thương mại liền kề quận 1 phù hợp cho Việt Kiều và người nước ngoài đầu tư

Căn hộ cao cấp Palm Heights An Phú, Q2, 3 mặt giáp sông - đầy đủ tiện ích giá chỉ từ 28.94tr/m2

Cần bán CH Riverpark Premier vị trí ven sông, thanh toán chỉ 1%/th

Cơ hội cuối sở hữu căn hộ danh tiếng Riverpark Premier

Chỉ 53tr/tháng trong 15 năm có ngay căn hộ cao cấp Riverpark Premier tại PMH

Cần bán căn hộ Riverpark Premier đẳng cấp nhất Phú Mỹ Hưng, tầng cao, view sông

Cần bán căn hộ Riverpark Premier Phú Mỹ Hưng, view sông, tầng cao

Cần bán gấp căn hộ Riverpark DT 138m2, 3 phòng ngủ, 2WC, giá 6,7 tỷ.

Cần bán gấp căn hộ cao cấp Riverpark - Phú Mỹ Hưng - quận 7

Bán gấp căn hộ cao cấp Riverpark, Phú Mỹ Hưng, Q.7

Mở bán CHCC Riverpark Premier - vị trí cạnh sông cuối cùng Phú Mỹ Hưng

Cần bán gấp căn hộ cao cấp Riverpark - Phú Mỹ Hưng - quận 7

Cần bán gấp căn hộ cao cấp River Park - Phú Mỹ Hưng - quận 7. Diện tích sử dụng 137m2, 3 PN

Nhập từ khóa để tìm theo cụm từ Nhà đất bánTìm kiếm Hỗ trợ vay ngân hàng Cần bán căn hộ Riverpark Premier giá chủ đầu tư, thanh toán chỉ 1%/tháng

Riverpark Premier căn hộ tiêu chuẩn 5 sao tại Phú Mỹ Hưng dành cho người thành đạt

Bán căn hộ Riverpark Premier, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM

Bán căn hộ Riverpark quận 7, 145m2, view hồ bơi, có sổ hồng, giá: 7 tỷ

Xuất cảnh bán gấp căn hộ Riverpark 145m2, 3PN. Lầu cao view sông cực đẹp

Phú Mỹ Hưng bán căn hộ Riverpark Premier đẳng cấp, Quận 7, Tp.HCM

Căn hộ CC Riverpark Premier Phú Mỹ Hưng phong cách resort nghỉ dưỡng 5 sao

Riverpark Premier một dự án danh giá nhất năm 2016

CĂN HỘ LUXCITY NHẬN NHÀ TRƯỚC TẾT

Căn hộ an cư lạc nghiệp tốt nhất hiện nay, liền kề TT quận 1,4,2. Gía ưu đãi

Cần bán gấp lại căn hộ Luxcity quận 7 rẻ hơn giá chủ đầu tư - Cuối năm nhận nhà ngay

Bán gấp lại căn hộ Luxcity quận 7 rẻ hơn giá chủ đầu tư - Cuối năm nhận nhà ngay - Chỉ 1,72 tỷ

Cần bán gấp lại căn hộ Luxcity quận 7 rẻ hơn giá chủ đầu tư - Cuối năm nhận nhà ngay

Cần bán gấp lại căn hộ Luxcity quận 7 rẻ hơn giá chủ đầu tư - Cuối năm nhận nhà ngay

Nhận nhà đón Tết với căn hộ Luxcity giá 1,7 tỷ/2PN. CK ngay 5%

Luxcity căn hộ trung tâm Quận 7 giao nhà trước tết, chiết khấu ngay 130 triệu

CHCC Luxcity giá chỉ 1.7 tỷ/căn 2PN. Giao nhà hoàn thiện. Nhận nhà trước Tết. CK ngay 5%

CHCC liền kề Phú Mỹ Hưng nhận nhà ở ngay giá chỉ 1,7 tỷ/2PN CK ngay 5%

Chỉ 1.1 tỷ sở hữu ngay căn hộ trung tâm quận 7

TIN KHẨN, LUXCITY QUẬN 7 SẮP GIAO NHÀ, CÒN VÀI CĂN VIEW ĐẸP, GIÁ TỐT, ƯU ĐÃI LÊN TỚI 80 TRIỆU

CẦN TIỀN BÁN GẤP CĂN HỘ CAO CẤP Q7, CHUẨN BỊ NHẬN NHÀ, GIÁ 1.75 TỶ, 2PN, 73M2.

ĐẦU TƯ CĂN HỘ NGAY CẦU THỦ THIÊM 4 - KẾT NỐI Q.7 VÀ KHU ĐÔ THỊ THỦ THIÊM Q.2- CHỈ 1,8 TỶ CĂN 2PN

Luxcity quận 7. Chiết khấu 50tr. Tặng vàn SJC. Nhận nhà đón tết 2017

Nhanh tay sở hữu CHCC Luxcity, thanh toán 600tr nhận nhà đón tết 2017

Chính chủ cần bán căn hộ Luxcity Quận 7

Chính chủ bán lỗ căn hộ 2 phòng ngủ lầu cao thiết kế đẹp nhất tại dự án Luxcity

Hot! Cần tiền bán gấp căn 2PN (70m2) dự án Luxcity Quận 7.

Hot! Chỉ có 96 Officetel Luxcity độc nhất tại quận 7, giá 1,1 tỷ, tiện cho thuê, ở

Thanh toán 25% sở hữu ngay - Căn hộ Luxcity Quận 7 - Nhận nhà đón Tết, 1.9 tỷ/2PN

Nhận nhà ở ngay, bàn giao nhà nội thất đầy đủ.

Bán CH cao cấp Phú Mỹ Hưng Q7. Giá tốt chỉ từ 1tỷ9 2PN WC.

Luxcity Officetel - Căn hộ đa năng - Chỉ 1.1 tỷ/căn

Bán căn hộ Luxcity mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát, nhận nhà ngay đón tết rinh vàng tài lộc

Bán căn hộ liền kề Nguyễn Hữu Thọ giá chỉ 1,7 tỷ căn 70 m2 ở ngay đón tết

Bán lỗ căn hộ Luxcity, Quận 7, DT 67m2 block A giá 1 tỷ 670 triệu.

Bán lại căn hộ Luxcity Quận 7. Đường Huỳnh Tấn Phát, 3 phòng ngủ 85 m2

Bán lỗ căn hộ Luxcity Quận 7, Huỳnh Tấn Phát, 85 m2 view Quận 1. Xem tin ngay

Bán lại căn hộ trung tâm quận 7 - Luxcity - giá 1,59 tỷ

Luxcity căn hộ ngay Phú Mỹ Hưng, 1,7 tỷ/ căn 70m2, ngân hàng hỗ trợ vay 70%

Căn hộ cao cấp Quận 7 giá mềm thanh toán 30% nhận nhà ngay

Căn hộ quận 7-Đất Xanh Group Luxcity cạnh HimLam- Sunrise City. 1,6 tỷ/căn 2PN-70m2 full nội thất

Căn hộ mặt tiền giao nhà hoàn thiện cao cấp trước Tết Nguyên Đán 2016 giá từ 1 tỷ 590tr

Mua nhà ở liền trong năm ưu đãi cuối suất những căn góc đẹp nhất giỏ hàng chỉ từ 1,8 tỷ/căn

Căn hộ Luxcity Quận 7, 1tỷ8/72m2/2PN, TT 30% nhận nhà ở ngay đón tết

Căn hộ Đất Xanh mặt tiền Huỳnh Tấn Phát. Bung 15 căn đẹp view sông - Quận 1. CK 120 triệu ngay

Căn hộ Luxcity sát Phú Mỹ Hưng cạnh cầu Kênh Tẻ. Full nội thất 2PN 70m2 - 1,59 tỷ/ C/K 120 tr

Cao ốc Luxcity Quận 7 - Nhận nhà đón tết

Bán căn hộ Luxcity Quận 7 với nhiều ưu đãi khủng

Căn hộ Luxcity nơi an cư và làm việc tốt nhất quận 7, thuận tiện đến các quận 1,2,4

Mở bán đợt cuối căn hộ cao cấp Q.7, sắp giao nhà, nội thất cao cấp. Cam kết cho thuê 10-15tr/th

Bán gấp lại căn hộ Luxcity, quận 7 rẻ hơn giá chủ đầu tư - Cuối năm nhận nhà ngay - Chỉ 1,72 tỷ

Đầu tư sinh lời căn hộ hạng sang Luxcity liền kề Phú Mỹ Hưng Q7

Căn hộ Luxcity q7 nhận nhà đón tết chỉ còn 40 căn cuối cùng.

Căn hộ Riva Park 2 -trung tâm Q7 -mặt tiền Huỳnh Tấn Phát - 30 suất ngoại giao- chỉ 1,8 tỷ căn 72m2

Nhu cầu sở hữu căn hộ cao cấp với 4 tầng thương mại ngay TT q7 - cách q1 chỉ 10 phút - chỉ 1,7 tỷ

Căn hộ cao cấp Luxcity - Quận 7

Thanh toán 40% sở hữu căn hộ Luxcity, Quận 7 trước tết Nguyên Đán 2017

May mắn vào nhà - mua nhà đón Tết cùng Luxcity giá 25 triệu/m2

Sở hữu căn hộ Luxcity chỉ cần 372 triệu, nhận thêm CK 1% và 1 chỉ vàng ưu đãi duy nhất trong T.10

Kẹt tiền bán gấp căn hộ cao cấp ngay PMH tầng cao view đẹp 73m2 2PN+2WC giá 1.7 tỷ,

Căn hộ rẻ nhất liền kề Luxcity đã cất nóc chỉ 1,6 tỷ/căn (đã VAT).

Căn hộ Luxcity Quận 7 - Nhận nhà trước tết - Giá tốt chủ đầu tư - tặng ngay 75 triệu

Căn hộ Luxcity- View sông ngay Phú Mỹ Hưng 1,59 tỷ/2 PN-Full nội thất. Tháng 1/2017 nhận nhà ở ngay

Căn hộ Luxcity Quận 7, nhận nhà trước tết, TT 30%, CK 50 triệu

Cần bán gấp căn 65m2, dự án Luxcity đã cất nóc, tầng đẹp giá tốt.

Cất nóc căn hộ quận 7. Cơ hội để sở hữu căn hộ cao cấp, chỉ cần thanh toán trước 40%

Cất nóc căn hộ quận 7 mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát - Nhận nhà Quý I/2017 - Nội thất cao cấp

Căn hộ cao cấp MT Huỳnh Tấn Phát chỉ 26tr/m2 - Cất nóc ngày 25/9 giá ưu đãi với bộ nội thất cao cấp

Quận 7 nơi an cư lý tưởng cho cả nhà trong dịp tết này với giá 2,3 tỷ - 3PN

Dự án căn hộ nào nên đầu tư nhất hiện nay? Giao nhà trước tết, nội thất cao cấp, nhà đầu tư uy tín

Căn hộ cao cấp trung tâm quận 7

Chiết khấu 80 triệu cho 50 căn hộ cuối Luxcity - giao nhà trước Tết 2017

Căn hộ cao cấp, sắp bàn giao, giá chỉ 1,6tỷ/ căn 2PN, nội thất cao cấp, thanh toán 1%/ tháng

Bán căn hộ gần Lotte Mart quận 7, giao nhà hoàn thiện chỉ 1.5 tỷ/2PN

Xuất cảnh bán lỗ lại căn hộ Luxcity quận 7 - Giá tốt cho người thiện chí

Nhận nhà ở ngay - Đón tết ấm áp 2017 - Trả trước 500 triệu - Hỗ trợ vay NH đến 20 năm

Căn hộ Đất Xanh ngay cầu Phú Mỹ cạnh bệnh viện FV, giá 1,6 tỷ/căn-70m2. Ưu Đãi 120 triệu nội thất

Chỉ 26tr/m2 bạn đã sở hữu căn hộ mặt tiền Quận 7 kèm nhiều tiện ích

Cần bán gấp lại căn hộ Luxcity quận 7 rẻ hơn giá chủ đầu tư - Cuối năm nhận nhà ngay

Căn hộ Quận 7 - bàn giao trước Tết - TT 450 triệu - nhận nhà - 2PN - 1.5 tỷ

Khai trương nhà mẫu khu căn hộ tại Quận 7, giá 1.8tỷ.

Chỉ cần thanh toán 25%, nhận nhà đón tết 2017 ngay mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát

Căn hộ cao cấp 2PN mặt tiền Huỳnh Tấn Phát, Q7, nhận nhà đón Tết Đinh Dậu

Mở bán căn hộ officetel rẻ nhất khu Nam Sài Gòn, tại TT Q.7, giá 900 - 1 tỷ/căn, từ 40 - 55m2

Căn hộ gần Phú Mỹ Hưng, nhận nhà tháng 12-2017, chỉ 1,7tỷ căn 69m2, CK 4%

Chỉ còn 2 căn cuối cùng view đẹp, TT trước 570 nhận nhà, diện tích 67m2,

Luxcity, quận 7. Thanh toán 40% qua tết thanh toán tiếp. Ngay cầu Phú Mỹ

Bán lại rẻ hơn chủ đầu tư - Luxcity - Nhận Nhà Tháng 2/2017 - Căn 1.62 tỷ / 67m2 - tầng 06

Hot! Thanh toán 30% sở hữu căn hộ Luxcity Quận 7 giao nhà Quý 1/2017

Thanh toán 25% sở hữu ngay căn hộ Luxcity quận 7 nhận nhà đón tết - đã cất nóc

Dự án Luxcity tháng 2/2017 giao nhà - giá từ 1.6 tỷ - 2.3 tỷ - Quận 7 - 15 phút đến trung tâm Q.1

Căn hộ đã cất nóc - (còn hàng) 1.65 tỷ/ 67 m2 - Liền kề Phú Mỹ Hưng - Nhận nhà tháng 1/2017

Mua Lại Luxcity giá thấp nhất - căn A-03 tầng cao - 1.62 tỷ - 67,3 m2/2PN - bao phí, làm sổ

Căn hộ Luxcity quận 7, 1tỷ8/72m2/2PN, nhận nhà trước tết, CK 80 triệu

Luxcity quận 7 đã cất nóc - Giao nhà T1/2017 - giá 1.65 tỷ/ 71m2 - Mua là ở ngay

CẦN BÁN GẤP CĂN HỘ VÀ SHOP HAPPY VALLEY GIÁ RẺ

Bán căn hộ cao cấp Happy Valley trung tâm Phú Mỹ Hưng quận 7, diện tích 99.92m2 nhà đẹp lầu cao

Bán căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng, q7

Bán căn hộ Happy Valley, 100m2, view sông và sân golf, 4.5 tỷ

Bán lỗ căn Happy Valley lầu cao view sông, 100m2, thô, giá: 4.4tỷ

Cần tiền nên bán gấp căn Happy Valley, full nội thất. ĐCT: 25tr. Giá 5 tỷ.

Cần bán gấp căn hộ Happy Valley-quận 7, view hồ bơi, sông, sân golf, giá 4,5 tỷ.

Bán và cho thuê nhiều căn hộ, shop mặt tiền giá rẻ ở Happy Valley, Phú Mỹ Hưng

Cần bán gấp căn hộ Happy Valley nhà thô 135m2 giá rẻ.

Bán căn hộ Happy Valley nhà thô 5,2 tỷ lầu cao view đẹp

BÁN CCCC HAPPY VALLEY - VIEW ĐẸP, GIÁ TỐT, KHÔNG GIAN MỞ

Bán căn hộ Happy Valley - 100m2 lầu 10 giá 4,2 tỷ

Bán căn hộ Happy Valley - 117m2 nhà thô bán 3tỷ8

Bán căn hộ 5 sao Happy Valley Phú Mỹ Hưng giá cực sóc chỉ với 4,3 tỷ 3PN view sông, sân golf

Bán chung cư cao cấp Happy Valley nhà thô, giá gốc 99m2, view sân golf-sông

Cần bán or cho thuê căn hộ Happy Valley Phú Mỹ Hưng Q.7 135m2 5tỷ có thương lượng

Kẹt tiền bán gấp căn hộ Happy Valley 135m2 nội thất cơ bản giá 5 tỷ

Bán Happy Valley 135m2 giá rẻ đang có hợp đồng thuê cao

Bán nhanh căn hộ Happy Valley 100m2 view sông đầy đủ nội thất

Bán lỗ gấp 200tr Happy Valley, lầu 20, 100m2, view sân gofl, quận 1, NTCB, cao cấp

Cần bán gấp nhà thô Happy Valley 100m2 giá rẻ 4,1 tỷ

Bán căn Happy Valley, lầu cao, nội thất hoàn thiện, view sân golf, giá: 4.7 tỷ

Chính chủ bán căn hộ Happy Valley, lầu cao DT 100m2, 3PN nhà hoàn thiện nội thất cao cấp

Bán gấp căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, view hồ bơi, giá 4.7 tỷ tốt nhất thị trường

Bán gấp căn hộ Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Q7, view trực diện sông, sân golf giá tốt 4.2 tỷ

Bán gấp căn hộ Happy Valley 135m2

Bán gấp Happy nội thất đẹp cao cấp giá 4.75 tỷ lầu cao view sông, đang có HĐ thuê

Bán CCCC Happy Valley - view đẹp, giá tốt, không gian mở

Hot hot hot! Cần bán gấp căn hộ Happy Valley 99m2 giá 3tỷ3

Cần bán gấp căn hộ Happy Valley lầu cao, view sân golf và sông, 100m2, 4,5 tỷ.

Cần tiền bán gấp căn hộ Happy Valley, DT 103m2 giá rẻ nhất thị trường chỉ 3.3 tỷ

Cần bán gấp căn hộ Happy Valley, diện tích 116m2, giá 3,6 tỷ, đã có sổ hồng- Quận 7

Cần tiền bán gấp căn hộ Happy Valley Diện tích 99m2 view sông giá tốt chỉ 3.9 tỷ

Cần bán căn căn hộ cao cấp Happy Valley, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TPHCM

Bán chung cư cao cấp Happy Valley, mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, Q.7

BÁN CĂN HỘ FLORITA QUẬN 7 - GIÁ TỐT

Bán căn hộ ngay Lotte Mart quận 7, giá 1.6 tỷ/căn. Suất nội bộ căn view quận 1, tặng nội thất

CC sang nhượng căn góc, A1-A6-A7-B3-B11-C10-D6-C8, tầng 5-6-8-12-15, view sông-công viên

Căn hộ Florita, 3 phòng ngủ, chiết khấu 3 - 5%, C8 - C9 - D8 - D7, A5 - D5 - D2

View sông, sang nhượng giá thấp hơn CĐT, A2-B2-B1-B3, DT 57-70-80(m2), tầng 5-10-12-16

Florita căn hộ đẹp nhất thành phố, giá 1,6 tỷ

Chính chủ cần bán gấp shophouse tại căn hộ Florita ngay Lotte Mart Quận 7

Chính chủ cần bán gấp căn hộ văn phòng officetel ngay Lotte Mart quận 7

Căn hộ cao cấp nguyễn văn cừ 70m2 view công viên hướng nam tầng cao sắp nhận nhà

Khách hàng thanh toán 30%/ 1.6 tỷ sở hữu ngay căn hộ cao cấp FLorita quận 7.

Florita thiết kế sang trọng, nội thất cao cấp chỉ 1,6 tỷ/căn

Cơ hội vàng cho những ý tưởng kinh doanh, căn hộ Florita (1 trệt + 1 lửng) chỉ 3 tỷ

Cần bán căn hộ gần ngay Quận 5 nhà mới hoàn thiện 2 và 3PN giá 2,1 tỷ/căn 84m2

Đi nước ngoài cần sang nhượng lại căn hộ 2PN Florita giá gốc CĐT

Căn hộ 2PN ngay đối diện Lotte Mart Quận 7, khu căn hộ biệt thự Him Lam Kênh Tẻ

Chính chủ cần sang nhượng lại căn B2-10 dự án Florita- Him Lam- Q.7. Giá thấp hơn CĐT

Florita dự an bán chạy nhất Quận 7, hàng bán lại với giá thấp và view đẹp,

Căn hộ Florita do Hưng Thịnh làm CĐT, với giá rẻ nhất khu vực Him Lam

Căn hộ lý tưởng CV, hồ bơi, Spa Gym, nhà trẻ, nhà hàng, đối diện Lotte Mart Q7

Shophouse, kinh doanh và ở, trệt - lửng, mặt tiền D1 và D4, chiết khấu 5%, DT 110-125-150-200m2

Căn hộ Florita, 3 phòng ngủ, chiết khấu 3 - 5%, C8 - C9 - D8 - D7, A5 - D5 - D2

Chính chủ sang nhượng giá gốc, căn góc, DT 80(m2), A4-A6-B11-C10-D4-B3-D6-C7, tầng 5-6-8-12-15

Căn hộ 2PN Florita ngay khu dân cư Him Lam Tân Hưng Quận 7, đường đối diện Lotte Mart

Căn hộ Florita, Quận 7, đối diện Lottemart, trong khu Biệt thự cao cấp HimLam

Chỉ còn một số căn cuối cùng của DA Florita, view sông chỉ 1,7tỷ/căn,nội thất cao cấp.

Chính chủ sang nhượng căn góc, chiết khấu 5.5%, căn góc, DT 80(m2), A4-A6-A7-B11-C10-D3-D4-B3-D6-C7

Căn hộ Florita, 3 phòng ngủ, chiết khấu 3 - 5%, C8 - C9 - D8 - D7, A5 - D5 - D2

CH CC Florita, 2-3PN & office-tel: 57-68-80-103(m2), view Q1 - sông - hồ bơi

Shop House FLorita, vị trí vàng khu Him Lam quận 7 cao cấp

Bán căn shop TTTM vị trí trung tâm, dân cư sầm uất hiện đại tại Tp.HCM

Căn hộ CC Florita, 2-3PN & office-tel: 57-68-80-103(m2), view Q1-sông-hồ bơi

Căn hộ Florita giá tốt nhất quận 7, 2PN view trung tâm thành phố

Cơ hội cuối cùng sở hữu nhà ngay KDC Him Lam chỉ thanh toán 40% nhận ngay nhà mới 100%

Căn hộ Florita Quận 7 giá chủ đầu tư 1,7 tỷ/căn, CK 24%/năm

Bán căn hộ Q7 view sông lớn, cách chợ Bến Thành 5 phút, nội thất cao cấp, CK 24%

Chính chủ cần sang nhượng gấp căn hộ Florita 57m2 - 2PN, 2WC tầng 6 view sông, CK 4,5%,

Mở bán đợt cuối căn hộ quận 7 view Bitexco Q1, CK ngay 24%, giao nhà hoàn thiện.

Giá rẻ hơn thị trường 70tr - cần tiền bán gấp căn hộ B9 dự án Florita – khu Him Lam quận 7

Bán lại căn hộ Florita với giá chênh lệch thấp và View Q1 tầng cao

Căn hộ Florita bán lại với giá chênh lệch thấp, View đẹp và tầng đẹp

Florita - Căn hộ đẳng cấp 3 PN, 103m2, gốc CĐT chỉ từ 26tr/m2. Tặng gói nội thất, CK đến 24%

Bán căn hộ Florita ngay Him Lam Riverside liền kề khu Trung Sơn chỉ 900 triệu/căn, CK 24%

Bán lại căn hộ B7 Florita Quận 7, ngay khu Him Lam, view Quận 1, DT 73,33m2, giá 2.11tỷ/căn

Bán lại căn hộ A6- Florita Quận 7, ngay khu Him Lam, view hồ bơi, DT 76,57m2, giá 2.210tỷ/căn

Căn hộ Florita, 3 phòng ngủ, chiết khấu 3 - 5%, C8 - C9 - D8 - D7, A5 - D5 - D2

Chính chủ sang nhượng căn góc, view sông - CV - quận 1, A1- A6- A7- B3- B11- C10- D6- A4, tầng 6-8

Bán lại căn hộ Florita do Hưng Thịnh xây dựng với giá chênh lệch thấp và view đẹp

Bán lại căn Florita view đẹp, chênh lệch thấp

Hot!!! Mở bán CHCC Q7, cách Phú Mỹ Hưng 500m, CK 3%-24%

Chính chủ bán căn hộ cao cấp Florita ngay KDC Him Lam Quận 7

Căn hộ cao cấp khu Him Lam Kênh Tẻ, Q7 - giao nhà hoàn thiện

Bán lại căn hộ Florita với giá chênh lệch thấp và view đẹp nhất dự án

Chính chủ cần bán rẻ căn hộ Florita Quận 7 giá gốc căn B4-09 78.75 m2

Căn hộ Florita, 3 phòng ngủ, chiết khấu 3-5%, C8 - C9 - D8 - D7, A5 - D5 - D2, diện tích 78-103(m2)

Căn hộ Florita, sang nhượng giá gốc, A1- A6- A7- B3- B11- C10- D6- A4- D7- D3- D4, tầng 5-6-8-12-15

Căn hộ Florita nằm trong KDC Him Lam có gì hot?

Căn hộ Florita Quận 7 – Ngay khu dân cư Him Lam – Giá từ 1,7 tỷ/căn

Chính chủ bán gấp căn C1 tầng 15 - Florita (69 m2) giá 1.99 tỷ/căn

CH office-tel Quận 7 - ngay Lotte Mart gần ngay Q1, cam kết cho thuê 10 - 15tr/tháng

Bán nhanh căn hộ Florita 2PN DT 68m2.

Bán lại 5 căn hộ 2 phòng ngủ Florita Quận 7 rẻ hơn giá công ty

Chính chủ bán lỗ căn hộ 2 phòng ngủ dự án Florita quận 7

Chính chủ bán gấp nhiều căn hộ 2 pn dự án Florita dt 57 m2, 68m2, 80m2.

Bán căn hộ chung cư trung tâm Quận 7 2PN DT 57-80 - 103 m2

Bán căn hộ Florita khu Him Lam quận 7 chỉ 1,6 tỷ/căn 2PN

Bán gấp căn hộ 2 phòng ngủ ngay trung tâm quận 7

Bán suất ngoại giao giá gốc chủ đầu tư Hưng Thịnh căn hộ Florita quận 7

Bán bằng giá hợp đồng nhiều căn hộ Florita ngay trung tâm Q7.

Bán suất ngoại giao căn hộ Florita Đức Khải, căn 2 PN

Căn hộ giá rẻ nhất Q7, đối diện Lotte Mart chiết khấu khủng 3-24%.

Bán căn hộ chung cư cao cấp quận 7, view sông lớn và trung tâm quận 1

Căn hộ lý tưởng Florita nằm trong KDC Him Lam, CK 3%-24%, view bờ sông và TT Q1,

Thật không thể tin nổi,Căn hộ CC đối diện Lotte Mart Q7 chiết khấu khủng3% -24%

CH cao cấp Florita đối diện Lotte Mart Q7, chiết khấu 3%-24%

Căn hộ mặt tiền, đối diện Lotte Mart Q7,giá rẻ nhất + Chiết khấu 3-24%

Mở bán căn hộ cao cấp trong KDC Him Lam, chiết khấu 3%,

Hot! Vì lý do định cư nước ngoài nên cần bán gấp căn hộ Florita Quận 7 giá tốt

Tại sao nói Florita là căn hộ cực kỳ lý tưởng?

Hot! Cần tiền bán gấp căn hộ view quận 1 dự án Florita Quận 7

Nằm trong KDC Him Lam, đối diện Lotte Mart Q7, có chiết khấu 3-24%

Tại sao Florita lại là dự án hot đến vậy?

Căn hộ đối diện Lotte Mart Q7 chiết khấu khủng 3% - 24%.

Làm chủ căn hộ cc trong KDC Him Lam chỉ với 1,6tỷ/căn2PN, ck 3%-24%

Mở bán căn hộ Florita KDC Him Lam, 1.6tỷ/căn 2PN, CK 3%-24%

Cần tiền bán lỗ căn góc 76m2 view công viên dự án Florita, Quận 7.

Bán căn hộ Florita, giá cực hot của chủ đầu tư.

Căn hộ Flotita đối diện Lotte Mart quận 7 giá 1,6 tỷ, ngàn tiện ích đang chờ bạn

Chuyển công tác ra Bắc tôi cần bán gấp CH Florita Hưng Thịnh, 68m2, 2PN, giá 1.8 tỷ bao VAT

Căn hộ sắp giao nhà ngay cầu Kênh Tẻ

Đi nước ngoài bán lại căn hộ Florita - Đảm bảo rẻ hơn thị trường 60 triệu

Nhượng lại 2 căn hộ dự án Florita (Hưng Thịnh Land)

Thanh toan 220 sở hữu ngay CH 2PN view sông SG, Trả góp 1%/tháng LS 0%.

Cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn, chỉ từ 220tr, sở hữu ngay căn hộ 2PN, CK 5% từ Đức Long Golden Land

Mua căn hộ trúng IPhone 7 chiết khấu 5-7%

Đức Long Golden Land cơ hội đầu tư sinh lời cuối năm

Officetel Đức Long Goldenland, quận 7 giá 1 tỷ

Sở hữu căn hộ cao cấp Q7 với 2PN, view sông SG, Giá cực ưu đãi so với các vùng lân cân, CK 5-13%

Siêu chấn động chỉ 200tr sở hữu CH Nguyễn Tất Thành, CK 5-10%, ký HĐ 10,góp LS 0%

Căn hộ quận 7 Đức Long Goldenland giá rẻ chỉ từ 901 triệu, trả góp 10 tr/tháng chiết khấu từ 5-13%

Bạn chưa có nhà - hãy gọi cho chúng tôi

Căn hộ cao cấp sinh lời cao thanh toán 1%/tháng trong năm đầu ưu tiên 30 suất nội bộ

Căn hộ view sông SG, Bitexco Q1, cạnh VinHome Khánh Hội, CK đến 12%, TT 1%/th

Bán căn hộ ngay gần TT quận 4 và quận 1, view sông vị trí đẹp độc tôn, liền kề Tân Cảng NTT

Căn hộ Đức Long Golden Quận 7, 10% ký hợp đồng, tặng nội thất, chiết khấu 5-13%, giá gốc chủ đầu tư

Bán căn hộ chung cư view sông - Quận 7

Bán căn hộ chung cư 3 PN đường Nguyễn Tất Thành

Bán căn hộ ngay mặt tiền Nguyễn Tất Thành nối dài, gần Vinhomes

CK 5% khi mua căn hộ view sông Sài Gòn mặt tiền Nguyễn Tất Thành full nội thất

Xả 5 căn cuối dự án Đức Long Golden, CK ngay 5%,giá gốc chủ đầu tư chỉ 1.5tỷ/căn 2PN

Sở hữu căn hộ cao cấp ngay vị trí vàng Quận 7 với giá cực sốc

Căn hộ Golden Land - căn hộ trong mơ giá siêu hấp dẫn

Căn hộ Đức Long Golden Land CK khủng tới 200tr/căn, chỉ 1 tỷ/căn, trả góp 10 triệu/tháng không lãi

Căn hộ cách quận 1 chỉ 1 cây cầu, 1 tỷ/căn, view sông.

Căn hộ giá rẻ Sài Gòn, mua nhà ở ngay, ngay vị trí trung tâm

Căn hộ mặt tiền Huỳnh Tấn Phát. Ngay cạnh Phú Mỹ Hứng giá chỉ từ 800tr

Căn hộ ở liền mặt tiền Huỳnh Tấn Phát Quận 7

Căn hộ mặt tiền quận 7 liền kề Phú Mỹ Hưng và trung tâm hành chính quận 2

Dự án Luxcity khu căn hộ cao cấp

Căn hộ ở liền ngay trung tâm quận 7 Phú Mỹ Hưng giá 1,8 tỷ căn 2PN

CH Q7 - Nhận nhà đón tết - liền kề Phú Mỹ Hưng

Nhận nhà đón tết - Luxcity

Chính thức nhận đặt chỗ Office Luxcity quận 7

96 căn officetel vị trí mặt tiền, góc ngã tư Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát. + Liền kề Phú Mỹ Hưng. + Tiện ích xung quanh bán kính 2km. - Giá tốt nhất quận 7. + Căn 2 PN chỉ với 1.1 tỷ. - Cực kỳ dễ đầu tư cho thuê, đầu tư sinh lời nhanh. + Thời gian

5 suất nội bộ căn hộ Lux City giá trực tiếp từ CĐT rẻ hơn 100tr/Chiết khấu 50tr /tặng 1 chỉ vàng

Căn hộ Luxcity giá rẻ nhất khu vực Q.7, thanh toán 580tr nhận nhà ở ngay, CK 50tr/tặng 1 chỉ vàng

Công bố Officetel Luxcity - vừa ở vừa làm văn phòng - chỉ 1 tỷ/căn

Kẹt tiền bán gấp căn hộ Luxcity, ưu tiên khách gọi trước và thiện chí

Chiết khấu ngay 80Tr cho 5 khách hàng đầu tiên đăng kí sở hữu căn hộ Luxcity, Quận 7

Kẹt tiền bán gấp căn hộ sắp nhận nhà ngay TT quận 7

Căn hộ Officetel Luxcity quận 7 cơ hội không thể bỏ qua.

MỞ BÁN CĂN HỘ PALM HEIGHTS, AN PHÚ QUẬN 2 - CĐT KEPPEL LAND, 29TR/M2, TT 1%/THÁNG

Palm Height của Keppelland " Căn hộ Sài gòn"

Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng khi mua căn hộ Palm Heights.

Palm Heights Q2, khu đô thị 30ha cao cấp sắp mở bán ngay An Phú, giá cực hot.

Căn hộ Palm Height-phiên bản của Estella, 3 mặt view sông cực đẹp giá chỉ 29tr/m2

Keppel Land Q2 chính thức ra mắt căn hộ cao cấp đầu tiên đường Song Hành giá 29tr/m2

Keppel Land Q2 chính thức ra mắt căn hộ cao cấp đầu tiên đường Song Hành giá 29tr/m2

Palm Height giữ chỗ mở bán Tòa T3 thanh toán 1%/tháng

Căn hộ quận 2, giá 31tr/m2, thanh toán 1%/ tháng -

CĐT KeppelLand bán CH xanh ven sông Q.2 chỉ 29tr/m2 TT 1%/tháng chỉ 50% đến nhận nhà

Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng khi mua căn hộ Palm Heights

MỞ BÁN CĂN HỘ PALM HEIGHTS, AN PHÚ QUẬN 2 - CĐT KEPPEL LAND, 29TR/M2, TT 1%/THÁNG

PALM HEIGHTS Q2: KHU ĐÔ THỊ 30HA CAO CẤP SẮP MỞ BÁN NGAY AN PHÚ-GIÁ CHỈ TỪ 28TR/M2

PALM CITY - 100% CĂN HỘ HƯỚNG SÔNG - THANH TOÁN CHỈ 1% MỖI THÁNG

CĂN HỘ CAO CẤP PALM HEIGHTS - CHÍNH THỨC NHẬN GIỮ CHỖ

PALM HEIGHTS KHU ĐÔ THỊ 30HA CAO CẤP SẮP MỞ BÁN THÁP T3THANH TOÁN 1%/THÁNG, BÀN GIAO FULL NỘI THẤT

Palm Heights mở bán tòa 3, thanh toán 1%/tháng, bàn giao full nội thất cao cấp

Căn hộ siêu sang tại khu đô thị mới Quận 2 - CĐT Singapore chào bán đợt đầu Palm Heights

Nhận giữ chỗ đợt cuối Palm Heights quận 2

Gọi ngay 0909404660 để chọn căn view đẹp nhất Palm Heights

Tại sao các nhà đầu tư bất động sản đang trách móc chúng tôi.

Nhà mẫu Palm Height - Q2 - Ưu đãi tháng 10 - Chiết khấu 3.5%

Palm Heights Q2 giá chỉ 29tr/m2 ưu tiên đợt 1 tặng Iphone 7 và tivi Sony 45triệu

Căn hộ cao cấp Palm Heights – Giá 29 triệu/m2 – Thanh toán 1% nhận nhà

Palm Height - Keppel Land, giá 28tr/m2, 3 mặt giáp sông, TT 1%/tháng, P. An Phú, Q2

Giá căn hộ Palm Heights, Quận 2 - Cập nhập khuyến mãi mới nhất

Palm Heights, Quận 2, khuyến mãi bốc thăm Iphone7/nồi Philips

Palm Heights–căn hộ cao cấp ngay Song Hành quận 2, chỉ 29 triệu/m2

Vì sao nên chọn mua căn hộ Palm Heights, Quận 2

Sở hữu ngay CH Palm Heights của Keppel Land với giá chỉ 2.5 tỷ, TT 1% tháng, CK ngay 3.5%

Dự án căn hộ cao cấp Palm City - Mở bán giai đoạn 2 - giá (39tr - 45tr)m2

Mở bán dự án Palm Height trong hôm nay. Liên hệ để được đặt chỗ và xem nhà

Bán Palm Heights Quận 2 chỉ từ 29tr/m2 tiện ích cao cấp giao hoàn thiện TT 1%/tháng

Plam City - Keppel Land giá bán cạnh tranh nhất thị trường chỉ 29 mở bán đợi đầu 29 triệu/m2

Palm City - Keppel Land giá bán rất cạnh tranh chỉ từ 27 triệu/m2

Đầu tư dự án có 1-0-2 đẳng cấp bậc nhất tại quận 2 chỉ từ 2.6 tỷ/căn - Keppel Land

Đầu tư dự án có 1-0-2 đẳng cấp bậc nhất tại quận 2 chỉ từ 2.6 tỷ/căn - Keppel Land

Mở bán căn hộ Palm Heights - Giá 28tr/m2, thanh toán linh hoạt, vị trí đẹp nhất quận 2

Dự án Palm Heights Quận 2, mở bán giai đoạn 1, giá 28tr, thanh toán 1%/tháng

Mở bán căn hộ Palm Heights quận 2 giá gốc từ chủ đầu tư

Palm Heights - Chính thức mở bán với giá tốt nhất và ưu đãi lớn nhất cho đợt mở bán đầu tiên

Sở hữu căn hộ Palm Heights quận 2, chỉ 10 phút đến quận 1, giá 28 triệu/m2. TT 1%/ tháng

Căn hộ chung cư cao cấp giá rẻ Quận 2 Palm city

Phòng kinh doanh Palm Heights để được tư vấn thông tin chính xác 24/24

Căn hộ Palm Heights giáp sông đẹp nhất quận 2

Keppel Land ra mắt CH cao cấp ven sông đầu tiên tại đường Song Hành- cao tốc Q2 giá 29tr/m2

căn hộ Palm City hot nhất quận 2

Mở bán Palm Heights trả góp 1%/tháng, chiết khấu 3.5% tặng 7Plus 128GB

Palm Heights chỉ thanh toán 1%/ tháng và rất nhiều ưu đãi từ Keppel Land

Thông tin căn hộ Palm Heights City, Quận 2 – Giá gốc chủ đầu tư

Mở bán căn hộ Palm Heights City, Quận 2 – Liên hệ để biết thêm thông tin

Giá bán căn hộ Palm Heights City, Quận 2 - Cập nhập mới nhất

Thông tin căn hộ Palm Heights City Quận 2

Chính thức nhận giữ chỗ căn hộ 5 sao Palm Heights đẹp nhất thuộc quần thể Palm City

Mở bán căn hộ 3MT sông CĐT Keppel Land, khu Nam Rạch Chiếc Q.2, TT 1%/tháng

Căn hộ Palm Heights mặt tiền đường Quận 2, TT 1% tháng, nhiêu khuyến mãi lớn trong ngày mở bán

Mở bán nhà chung cư cao cấp giá rẻ Palm Heights thuộc dự án Palm City

Những điều chưa từng có tại Song hành cao tốc, ttoan 1%/tháng

Lướt sóng cùng Palm Heights, cạnh sông, MT đường, ttoan 1%/tháng

Bán căn hộ Palm Heights view sông full nội thất

Ưu đãi tốt nhất từ chủ đầu tư Keepel Land thanh toán chỉ 1% mỗi tháng, cơ hội vàng đầu tư tại Q2

Căn hộ Palm Heights – Palm City – Keppel Land dự án Singapore – khu Nam Rạch Chiếc nhận đặt chỗ

Căn hộ Palm Heights An Phú, Quận 2 giá chỉ 28.95 triệu/m2

Hot nhất tháng 10 mở bán căn hộ Palm Heights - giá 28tr/m2 - thanh toán 1%/tháng - ưu tiên đợt đầu

Căn hộ cao cấp Palm Heights ngay đường Song Hành Quận 2, chỉ 26 triệu/m2

Ưu đãi tốt nhất từ chủ đầu tư Keepel Land thanh toán chỉ 1% mỗi tháng, cơ hội vàng đầu tư tại q2

Căn hộ Palm Heights - Giá sốc - Mặt tiền sông phường An Phú Q2

Palm Heights - Chính thức mở bán với giá tốt nhất và ưu đãi lớn nhất cho đợt mở bán đầu tiên

Dự án căn hộ Plam Heights quận 2.

Thông tin căn hộ Palm Heights City Quận 2 – Giá gốc chủ đầu tư

Mở bán căn hộ Palm Heights City Quận 2 – Liên hệ để biết thêm thông tin

Bán căn hộ Palm Heights (Keppel Land) mặt tiền Sông Phường An Phú, Q2

Bán căn hộ Palm Heights (Keppel Land) mặt tiền sông phường An Phú, Q2

Chỉ cần 2.2 tỷ sở hữu ngày căn hộ Palm Heights 2PN, 76m2, view hồ bơi + sông SG + Đông Thủ Thiêm

Palm Heights mở bán tòa 3, thanh toán 1%/tháng, bàn giao hoàn thiện

Bán siêu dự án căn hộ cao cấp Palm Heights Quận 2 giá ưu đãi cực sốc - 1%/tháng, 29tr/m2, 3tỷ/căn

Palm City -Keppel Land giá bán 25 triệu/m2 căn 2 pn diện tích từ 76-85 m2

CĐT Keppel Land - siêu dự án Palm Heights - nhanh tay giữ chỗ để được sở hữu

Bán căn hộ Palm Heights City ngay mặt tiền đường cao tốc Long Thành, Mai Chí Thọ, Quận 2

Không mua căn hộ Palm Heights thi đừng bao giờ mua căn hộ

CĂN HỘ CAO CẤP PALM HEIGHTS - CHÍNH THỨC NHẬN GIỮ CHỖ.

Bán căn hộ 5 sao Palm Height của chủ đầu tư Keppel land Singapore trung tâm Q2

Bán căn hộ chung cư An Khang, Quận 2, DT 106m2, 3PN căn góc nhà đẹp mê ly, giá 3 tỷ

Bán căn hộ An Khang, quận 2, 3.2 tỷ, 106m2, 3PN, 2WC.

Bán nhiều căn hộ chung cư An Khang giá rẻ, DT 106m2, 3.05 tỷ.

Bán căn hộ An Khang, Quận 2, 2 phòng ngủ, 90m2, đầy đủ nội thất, 2 tỷ 550 (thương lượng)

Bán căn hộ An Khang, Quận 2, 3 phòng ngủ, 106m2, NTCC, view đẹp, giá bán 3 tỷ 250tr

Bán CHCC An Khang 90m2 2PN giá chỉ 2.6 tỷ

Bán chung cư An Khang 90m2, 2,3PN, full nội thất giá chỉ có 2,6 tỷ

Bán nhiều căn hộ An Khang, quận 2, với 3 phòng ngủ, giá 3,1 tỷ, sồ hồng căn góc và 2,6 tỷ với 90m

Bán nhiều căn hộ An Khang, quận 2, với 3 phòng ngủ, giá 3,1 tỷ, sổ hồng lầu cao căn góc nhà đẹp

Bán căn hộ An Khang, Quận 2, 2 phòng ngủ, 100m2, đầy đủ nội thất, 2 tỷ 7

Mua ngay căn hộ An Khang lầu cực cao giá cực tốt (90m2,2PN, ĐĐNT) L16 giá 2.7tỷ.

Bán gấp căn hộ An Khang, quận 2 (3 pn), nhà đẹp giá tốt, xem nhà là thích, giá bán 3 tỷ

Bán gấp căn hộ An Khang, quận 2 (2 - 3 phòng ngủ) nhà đẹp vô cùng - giá thấp nhất 2,6 tỷ

Bán chung cư An Khang 90m2, 2PN, 2WC full nội thất giá chỉ có 2,6 tỷ

Bán căn hộ An Khang, Quận 2, 2 phòng ngủ, 90m2, đầy đủ nội thất, 2 tỷ 550 (thương lượng)

Bán căn hộ An Khang, Quận 2, 2 phòng ngủ, 90m2, đầy đủ nội thất, 2 tỷ 550 (thương lượng)

Bán gấp căn hộ An Khang - Quận 2 (2 phòng ngủ - 2,6 tỷ) (3 phòng ngủ - 3 tỷ) nhà mới nội thất đẹp

Bán gấp căn hộ An Khang, quận 2 (3 phòng ngủ) nhà đẹp giá tốt, xem nhà là thích giá bán 3 tỷ

Bán căn hộ An Khang, Quận 2, 101m2, 2PN, full nội thất, giá bán 2,470 tỷ

Cần bán gấp căn hộ An Khang khu dân cư An Phú An Khánh

Bán gấp căn hộ An Khang, quận 2 (3 phòng ngủ) nhà đẹp giá tốt, xem nhà là thích giá bán 3 tỷ

Chỉ 3 tỷ sở hữu căn hộ An Khang - 3 phòng ngủ. Nhà mới nội thất đẹp

Bán căn hộ An Khang, quận 2, lầu cao, căn góc với 106m2 rẻ nhất hiện nay 3 tỷ và 3,1 tỷ

Bán căn hộ chung cư An Khang, DT 106m2, 3,2 tỷ

Bán căn hộ An Khang, quận 2, nhà đẹp, nội thất đầy đủ, 90m2, 2PN, giá rẻ chỉ 2.6 tỷ

Bán căn hộ An Khang 106m2, 3.2 tỷ, 3PN, DĐNT

Bán gấp Penhouse An Khang, 207m2, giá 30tr/m2.

Bán CH An Khang, 105m2, 3PN, 2WC, giá 3 tỷ

Bán căn hộ An Khang quận 2 nhà đẹp full nội thất, giá tốt

Bán căn hộ An Khang tầng cao 106m2 3PN trang bị đầy đủ nội thất tiện nghi

Căn hộ chung cư An Khang, quận 2 bán giá tốt nhiều tiện ích

Căn hộ chung cư An Khang, quận 2 bán giá tốt nhiều tiện ích

Căn hộ chung cư An Khang quận 2 bán giá tốt nhiều tiện ích

Bán căn hộ chung cư An Khang, phường An Phú, quận 2

Bán căn hộ chung cư An Khang, phường An Phú, quận 2

Bán căn hộ An Khang, quận 2, với 3 phòng ngủ, giá 3.2 tỷ, sổ hồng, lầu cao

Bán căn hộ An Khang, quận 2, nhà tuyệt đẹp, giá tốt, giá 2.95 tỷ. DT 106m2

Bán chung cư An Khang, Đường số 19, P. An Phú, Quận 2

CĂN HỘ DOANH NHÂN CENTANA THỦ THIÊM VỊ TRÍ ĐỘC TÔN, GIÁ TRỊ GIA TĂNG TỪNG NGÀY

Bán 300 căn Cetana cuối cùng ở đại lộ Mai Chí Thọ chỉ 28tr/m2

Mở bán căn hộ Centana Thủ Thiêm Q2- thanh toán 20% nhận nhà. Giá tốt nhất khu vực chỉ 28tr/m2

Chỉ còn 3 căn DT: 88m2(2PN-2WC-1 phòng chức năng) có giá tốt nhất đợt 1 view Thủ Thiêm, tặng 40tr

Tặng sổ tiết kiệm 30tr khi mua căn hộ Centana DT 88m2 thiết kế balcon cây xanh view về TTHC Quận 1

Bán căn Centana giá tốt nhất Sài Gòn 1,1 tỷ/căn, ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ

Chính chủ nhượng lại căn hộ Centana Thủ Thiêm, 16/06 giá tốt nhất (đợt 1).

Chính chủ nhượng lại căn hộ Centana Thủ Thiêm, b27/12 giá tốt nhất (đợt 1)

Centana căn hộ cao cấp vị trí huyết mạch của quận 2

Cần bán gấp căn Officetel Centana Thủ Thiêm Q2 43m2 1PN có tặng sổ tiết kiệm 15 triệu đồng

CƠ HỘI SỞ HỮU CĂN HỘ ĐẲNG CẤP DOANH NHÂN, SỞ HỮU XE SANG TRONG TẦM TAY!

MUA NHÀ TRÚNG MERCEDES, CĂN HỘ 5 MẶT TIỀN ĐƯỜNG CENTANA THỦ THIÊM CHỈ VỚI 28TR/M2

CĂN HỘ DOANH NHÂN 5 MT, ĐẲNG CẤP 5 SAO, 50 CĂN ĐỘC QUYỀN

Chính chủ sang lại căn góc 97.1 m2, B27/3, 3PN, căn hộ Centana Thủ Thiêm, giá đợt 1

Cơ hội đầu tư căn hộ-Office-Tel tỷ suất sinh lời cao tại Mai Chí Thọ Q2

Cần sang nhượng gấp Officetel Centana Thủ Thiêm, 1PN, giá rẻ.

Dự án Centana trên đại lộ Mai Chí Thọ, Q2 1,2 tỷ/căn OfficeteL, 44m2,

Centana căn hộ giá tốt lợi nhuận cao và ngay trong năm tới

Centana điểm dừng của doanh nhân, giá rẻ, giá trị tăng nhanh vị trí ngay mặt tiền đường Mai Chí Thọ

Centana Căn hộ cao cấp 5* giá tốt nhất Sài Gòn, giá trị gia tăng nhanh nhất Sài Gòn

Mở bán Centara đợt 1 giá tốt nhất Sài Gòn hiện nay 1,2 tỷ/căn đã có VAT

Mời quý khách tham quan căn hộ Centana Thủ Thiêm, gần Metro Q2, hầm Thủ Thiêm

Căn hộ Centara ngay khu đô thị Thủ Thiêm đẳng cấp Quận 2

Khu phức hợp căn hộ Officetel hot nhất Q2 Centana Thủ Thiêm giá 1.4-2.2tỷ đẳng cấp dịch vụ 5 sao

CH ngay MT Mai Chí Thọ giá chỉ 30tr/m2 sở hữu ngay căn 97m2(3PN-2WC) view hồ bơi, gió Tây-Nam

Chuyển nhượng lại các căn giá đợt 1 dự án Centana Thủ Thiêm

Mở bán 6 căn penthouse tầng 30-31 view trực diện TTHC Thủ Thiêm-Bitexco DT: 94,130,150,170m2

Officetel Centana A7.10 cần chuyển nhượng với giá cực tốt 1 tỷ 326.

Cần bán lại gấp căn officetel 43m2 1PN Centana Thủ Thiêm Q2 giá chỉ 1,322 tỷ

Căn hộ Centana Thủ Thiêm, nơi đầu tư cực tốt cùng nhiều quà tặng khủng.

Căn hộ Centana cơ hội đầu tư hiếm có

Chính thức giữ chỗ độc quyền 50 căn hộ Centana Thủ Thiêm

Mời quý khách tham quan căn hộ Centana Thủ Thiêm, gần Metro Q2, hầm Thủ Thiêm

Chỉ 1.1 tỷ sở hữu căn hộ đẳng cấp doanh nhân Centana ngay khu đô thị Thủ Thiêm

Mua ngay căn hộ Centana Thủ Thiêm để nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn

Officetel Centana A7.10 cần chuyển nhượng với giá cực tốt 1 tỷ 326

Cơ hội đầu tư căn hộ-văn phòng Office-Tel tỷ suất sinh lời cao chỉ có 30 căn trong đợt mở bán này

Chia sẻ những giá trị của căn hộ Centana Thủ Thiêm quận 2

Chính thức nhận giữ chỗ 50 căn Centana Thủ Thiêm

Hot cơ hội sở hữu những căn Office-Tel giá gốc căn đẹp 9,10,11,12 tại dự án Centana Thủ Thiêm

Căn hộ thiết kế theo hướng doanh nhân DT: 97m2(3PN-2WC) view về TTHC Thủ Thiêm có phòng làm việc

CC cần sang lại Officetel Centana Thủ Thiêm, giá gốc đợt 1 tặng sổ tiết kiệm 15tr miễn TG

Centana quận 2 Thủ Thiêm – thông báo nhận đặt chỗ 70 căn hộ, officetel độc quyền; Giá đợt 1

Căn hộ doanh nhân quận 2 – Đẳng cấp tiện nghi tại đại lộ Mai Chí Thọ

Cần nhượng lại căn hộ dịch vụ văn phòng Centana Thủ Thiêm

Cần bán gấp căn hộ Centana, Q2, giá rẻ

Cần bán gấp căn hộ giá gốc Centana Thủ Thiêm, Q2. Tặng sổ tiết kiệm 15tr.

Sang lại Officetel Centana Thủ Thiêm với giá gốc đợt 1, tặng sổ tiết kiệm 15tr căn A-7-9 & A-6-1

Hot hot căn hộ Centana Quận 2, mở bán đợt cuối với nhiều chính sách ưu đãi cực hấp dẫn

Sang lại Officetel Centana Thủ Thiêm với giá gốc đợt 1, tặng sổ tiết kiệm 15tr căn A-7-10 & A-71-12

Căn hộ giá tốt nhất mặt tiền Mai Chí Thọ, Giá: 1.2 tỷ/căn

Căn hộ doanh nhân 5 MT, đẳng cấp 5 sao, 50 căn độc quyền

Bán căn hộ officetel A 0808, DT 45m2, giá 1.185 tỷ đã thanh toán 10%, tặng sổ tiết kiệm 15 triệu

Mở bán căn hộ doanh nhân Centana Thủ Thiêm quận 2 - Nằm trên mặt tiền đường Mai Chí Thọ

Cơ hội đầu tư vào Office-Tel với các loại DT: 44m2 55m2 61m2 và 74m2 ngay TTHC Thủ Thiêm giá 1,35tỷ

Sắp mở bán những căn officetel đẹp nhất dự án Centana Thủ Thiêm

Bán gấp căn hộ Centana Thủ Thiêm, view công viên, hồ bơi,

Centana Thủ Thiêm bán lại nhiều căn officetel

Officetel Centana A7.10 cần chuyển nhượng với giá cực tốt. 1 tỷ 326

Cần bán lại OT Centana 1PN 44m2 giá 1.3 tỷ, 2PN 63m2 giá 2.1 tỷ view hồ bơi

Căn hộ Centana Thủ Thiêm sắp tăng giá trong 2 tuần tới

Căn hộ doanh nhân Centana Thủ Thiêm quận 2 liền kề Sala

Nóng! Căn hộ doanh nhân, đẳng cấp 5 sao, 5 mặt tiền đường, độc quyền 50 căn

Hot nhất! Căn hộ đẳng cấp 5 sao, 5 mặt tiền đường, độc quyền 50 căn

Chính chủ sang nhượng lại căn hộ doanh nhân 5 mặt tiền đường tại trung tâm Quận 2

Biệt thự phố vườn Lavila hút khách nhiều nhất khu Nam Sài Gòn Posted on September 24, 2016 by BĐS Đất Vàng in Biệt thự, Tin tức tien-ich-du-an-biet-thu-lavila 5 (1) vote Khu Nam Sài Gòn nổi danh với nhiều bất động sản như biệt thự Ngân Long, Kim Long, Ph

Cơ hội đầu tư officetel tốt nhất thị trường quận 2 tại Centana Thủ Thiêm

Căn hộ Centana Thủ Thiêm, cam kết đầu tư lợi nhuận từ 90 triệu

Sở hữu ngay căn hộ Centana Thủ Thiêm nằm trên mặt tiền đường Mai Chí Thọ, chiết khấu đến 120 triệu

Tổ hợp khu CH cao cấp & Officetel Centana Thủ Thiêm tọa lạc tại ngã năm đại lộ Mai Chí Thọ

Mở bán căn hộ cao cấp đường Mai Chí Thọ giá chỉ 28tr/m2.

Chuyển nhượng officetel Centana Thủ Thiêm rẻ nhất thị trường, tặng sổ tiết kiệm 15 triệu

Chi tiết dự án khu vực: Bán căn hộ chung cư tại Centana Thủ Thiêm. Giá 1,2 tỷ /căn

Căn hộ 4 mặt tiền đón đầu tam giác kinh tế Vũng Tàu - Đồng Nai - Thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ cần thanh toán 240tr đã nhận ngay ưu đãi 140tr khi mua căn hộ Centana mặt tiền Mai Chí Thọ Q2

CĂN HỘ CAO CẤP KHU SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT GIÁ 3.5TỶ/3PN OFICETEL VÀ SHOPHOUSE

CHCC 3PN 139m2 giá 34tr/m2 ngay sân bay Tân Sơn Nhất đẳng cấp - sang trọng CK 18%

Chính chủ cần bán gấp căn hộ 1PN ngay sân bay TSN 1,15 tỷ

Căn TM mở nhà hàng/cà phê/shop - MT Phổ Quang, LK Tân Sơn Nhất, 5.54 tỷ/130m2.

Căn hộ Shophouse kinh doanh trung tâm quận Tân Bình, ngay khu sân bay, giá chỉ 32tr/m2, CK cực cao

Mở bán 50 căn hộ Sky Center cao cấp hạng A ngay sẫn bay Tân Sơn Nhất giao nhà tết 2017

Căn hộ cao cấp Sky Center, mặt tiền đường Phổ Quang gần sân bay chỉ 1.1 tỷ/căn

Bán 5 suất ngoại giao căn hộ 2PN gần sân bay. Sắp nhận nhà giá 2,4 tỷ/căn

Bán 10 suất ngoại giao căn hộ Sky Center. Loại 1PN giá 1,1 tỷ – 3PN 3,3 tỷ. Chủ đầu tư: Hưng Thịnh Corporation. Tên dự án: Căn hộ Sky Center. Tổng số căn hộ: Khoảng 495 căn. Số tầng hầm: 2 tầng hầm. Độ cao tầng: 16 tầng (3 block chung cư + 1 block văn ph

CĂN HỘ KHU BIỆT THỰ SÂN BAY, CHUẨN BỊ GIAO NHÀ, GIÁ CHỈ TỪ 33,5TRIEU/M2

CĂN HỘ MẶT TIỀN ĐƯỜNG PHỔ QUANG,THANH TOÁN 70% NHẬN NHÀ GIÁ GỐC CĐT,CHIẾT KHẤU 5%-18%

CĂN HỘ SKY CENTER MẶT TIỀN PHỔ QUANG, 3 PHÚT ĐẾN SÂN BAY 129M2/3,5TỶ CK 5%. SẮP GIAO NHÀ

Căn hộ Sky Center, tâm điểm đầu tư và an cư ngay sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 1,1 tỷ/căn

Căn hộ Sky Center 2-3 phòng ngủ, B2, B4, B5, B6, A3, tầng 5-6-9-11-12-15

Thanh toán 70% nhận nhà khi mua căn hộ cao cấp Sky Center

Cơ hội đầu tư kinh doanh căn shop Sky Center sân bay Tân Sân Nhất-DT 120 m2 (1 trệt+lầu)

30 căn gốc cuối dự án CC Sky Center, DT 96-139m2 3PN 3WC, 35tr/m2, Chiết Khấu 5%

Sky Center 1.1 tỷ/căn, shop chỉ 4 tỷ, CK 27%, 4 mặt tiền, tiện ích 5 sao Singapore.

Bán gấp căn trệt chung cư sân bay Tân Sơn Nhất Sky Center, giá hợp đồng

Căn hộ cao cấp khu sân bay, căn góc 139m2, giá 33,5 triệu/m2, CK 200tr, sắp giao nhà

Căn hộ sân bay giao nhà đón xuân 2017,giá tốt nhất khu vực 33 triệu/m2, CK 2%

Sky Center, lễ cất nóc bán 25 suất nội bộ, 2-3PN & office tel, ck 2-8%

Chính chủ kẹt tiền bán gấp căn 2PN view hồ bơi dự án Sky Center giá hợp đồng có CK 2%

Chuyển nhượng căn hộ văn phòng (officetel) dự án Sky Center – Số 10 đường Phổ Quang, Q. Tân Bình

Hot - sang nhượng căn hộ officetel tại Sky Center Tân Bình view hồ bơi cực rẻ

Bán gấp căn hộ khu sân bay cao cấp, nội thất ngoại nhập. Giá gốc chủ đầu tư

Đầu tư căn hộ liền kề sân bay 5 phút, giá 2,5 tỷ/căn/73m/2PN

Tại sao khách hàng nên mua Office-Tel tại Sky Center Phổ Quang

Bán căn trệt thương mại, shophouse vừa ở vừa kinh doanh- Tòa nhà Sky Center Tân Bình

Căn hộ mặt tiền Phổ Quang gần trung tâm-Sắp giao nhà

Bán căn hộ Sky Center mặt tiền đường Phổ Quang, DT 33m2-68m2, giá từ 1.1 tỷ/căn

Bán căn trệt thương mại tòa nhà Sky Center, Tân Bình, mặt tiền đường Phổ Quang

căn hộ Sky Center Tân Bình đã cất nóc, thanh toán 34%

Hưng Thịnh mở bán căn shop - căn hộ 3 PN mặt tiền Phổ Quang, CK 2,5+18%.

Thu nhập đầu tư Officetel Sky Center đến từ đâu

bàn giao nhà sớm dự án Sky Center - Phổ Quang, CK 4,5%, ký HĐMB chỉ 26%

Hưng Thịnh mở bán suất nội bộ 10 căn dự án Sky Center giá gốc CĐT 1.1 tỷ/căn, CK 24%

Bán gấp căn hộ Sky Center giá tốt cho người thiện chí

Office-tel, DT 33-48-69(m2), tầng 3-5-6-9-11-15, giá 1.1 tỷ - 1.8 tỷ/căn,

Căn hộ Sky Center, B2 - B6 - B4 - B5, A3, DT: 73 - 74 - 80 - 96 - 130(m2), view sân bay, công viên

Sinh lời từ vị trí - Skycenter 4MT đường ngay sân bay giá từ 1.2- 4.5 tỷ, CK: 3-18%

Căn hộ Sky Center gần ngay sân bay Tân Sơn Nhất, 1.1 tỷ

Căn đẹp nhất dự án Sky Center - giá chủ đầu tư, nhiều ưu đãi hấp dẫn

Căn hộ Sky Center, tâm điểm đầu tư và an cư ngay sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 1,1 tỷ/căn

Căn hộ Sky Center, tâm điểm đầu tư và an cư ngay sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 1,1 tỷ/căn

Căn hộ cao cấp Sky Center giá 1.1 tỷ/căn view sân bay

Căn hộ gần quân khu 7 Hoàng Văn Thụ, ký hợp đồng 27%, 10 tháng giao nhà

Căn hộ Office Skycenter đang cháy hàng? Làm sao mới mua được căn hộ này

Căn hộ ngay mặt tiền Phổ Quang, Tân Bình, vừa ở vừa làm văn phòng giá 1,1 tỷ/căn

Bán lỗ căn hộ Sky Center, cuối năm nhận nhà

BÁN CĂN HỘ ĐẸP NHẤT KHU ĐÔNG SG, 1.2TỶ - 1.8TỶ DỰ ÁN THE ART CK CAO, ĐỐI DIỆN 2 CÔNG VIÊN 4 HA

Căn hộ The Art giá tốt nhận nhà sớm nhà rất đẹp, có giảm 5% tri thức trẻ.

Chính chủ bán lại căn hộ The Art 66m2 block Moza hướng đông nam giá 1tỷ280

Cần sang lại căn hộ chung cư The Art, block Mozart, quận 9

Phát mãi ngân hàng, bán gấp căn The Art tầng 12 view sông, giá 900 triệu

ần sang nhượng lại căn hộ The Art - block Picasso, cuối năm nay nhận nhà

Mừng lễ mở bán block Leonardo - The Art là cơ hội đầu tư tốt với CK tới 5% và sẽ có lời từ 3 - 6th

Không khả năng thanh toán tôi cần bán lại căn hộ cao cấp The Art diện tích 70m2, 2PN, 2WC, giá rẻ Chi tiết dự án Khu vực: Bán căn hộ chu

Kính mời quý khách tham khảo căn hộ nghệ thuật giá chỉ 1.1 tỷ của nữ kình ngư Ánh Viên

Bán căn The Art 70m2, giá 1,3 tỷ, giao hoàn thiện 2PN, 2WC, đầy đủ tiện ích, trả góp 15 triệu/tháng

CĂN HỘ THE ART VIEW SÔNG, ĐƯA TRƯỚC 290 TRIỆU, TRẢ 15 TRIỆU/THÁNG, NH HỖ TRỢ 80%

BÁN CH ĐẲNG CẤP SANG TRỌNG MANG PHONG CÁCH CỦA MỘT RESORT NẰM GIỮA LÒNG THÀNH PHỐ. GIÁ 1.2-1.8TỶ

1.2TỶ - 11% - 80% - 100% - 1800M2 - CHÍNH THỨC NHẬN ĐẶT CHỖ CĂN HỘ THE ART TỪ HÔM NAY 08/10

Cần chuyển nhượng căn hộ The Art block Picasso sắp nhận nhà, giá tốt

Căn hộ trung tâm quận 9, đường Đỗ Xuân Hơp, nhận nhà đón Tết, giá tốt.

CH trả góp 15tr/tháng căn 70m2 2PN 2WC giao hoàn thiện nội thất, tiện ích đầy đủ,

Cđt Gia Hòa chính thức công bố giá block view sông Leonardo Da Vinci

Căn hộ The Art đảm bảo giá thấp chiết khấu cao tặng ngay 3 chỉ vàng nhận nhà đón Tết

Đặt mua ngay căn 2PN, giá chỉ từ 1.15tỷ, view sông, CK 10%, nhận nhà trước Tết - tại căn hộ The Art

Căn hộ The Art giá rẻ hơn thị trường tặng 3 chỉ vàng chiết khấu 5% nhận nhà mới luôn

Alo Lê Tuân NV CĐT Già Hòa. Lấy được căn giá tốt nhất Block A (Leonardo da Vinci) Miễn trung gian

Ưu đãi lớn từ chủ đầu tư mở bán block A (Leonardo da Vinci) giá gốc 1,2 tỷ full VAT căn hộ The Art

Độc quyền tầng 5 - 6 - 7 - 8 căn hộ The Art CK 11% tặng 30 triệu phí quản lý. Miễn trung gian

Cần bán lại căn hộ cao cấp The Art diện tích 70m2, 2PN, 2WC, giá rẻ, bao sang tên

Cần bán lại căn hộ The Art, tầng cao, vị trí đẹp.

Chương trình ưu đãi CK 11%, tặng đến 1 cây vàng, bốc thăm Toyota kèm căn hộ 2PN

Nhanh tay đặt mua block view sông căn hộ The Art - chỉ 1.2tỷ - CK khùng - quà tặng to

Căn hộ The Art giá rẻ hơn CĐT tặng lộc 3 chỉ vàng chiết khấu 5% nhận nhà đón Tết

án căn hộ The Art giá chỉ từ 1,2 tỷ căn 70m2 view hồ bơi 2PN 2WC giao hoàn thiện nội thất

Trả góp 15 triệu/tháng, căn 70m2 2PN 2WC, đủ tiện ích, giá từ 1,2 tỷ, giao nội thất

Bán căn hộ The Art cam kết giá thấp hơn CĐT nhận nhà ngay luôn CK 5% tặng 3 chỉ vàng SJC

Căn hộ The Art shophouse vừa ở vừa kinh doanh giá tốt nhất thị trường

1,2 tỷ sở hữu căn hộ với nhiều tiện ích có thể sánh ngang với dòng phân khúc 3 – 4 tỷ

Bảng giá chính thức block Leonado Da Vinci căn hộ The Art + 1,2 tỷ full VAT

Bảng giá chính thức block Leonado Da Vinci căn hộ The Art + 1,2 tỷ full VAT

Lê Tuân nhận dịch vụ: Công chứng, khai thuế, tìm khách thuê căn hộ The Art, sang nhượng

Giới đầu tư quận 9 nên xem thông tin này - Khả năng sinh lời cao - Hạn chế rủi ro

Giới đầu tư quận 9 nên xem thông tin này - khả năng sinh lời cao. The Art là căn hộ đầu tiên được kết nối từ những tinh hoa về: Con người – Những tri thức trẻ, môi trường và nghệ thuật: Dân cư sinh sống tại đây hơn 80% là người có thu nhập cao và thuộc

Ưu đãi lớn dành cho những chủ nhân căn hộ cuối cùng block Mozart - Căn hộ The Art

Alo lấy vị trí đẹp Block Leonardo da Vinci căn hộ The Art (độc quyền tầng 8 - 9 - 10)

CĂN HỘ FLORA FUJI - VỚI 3 MẶT GIÁP SÔNG, MÔI TRƯỜNG SỐNG LÝ TƯỞNG, GIÁ TỪ 1.1 TỶ/CĂN 2PN

Căn hộ Nhật Bản Flora Fuji - từ 985tr/căn - hỗ trợ vay lãi suất ưu đãi

Nhà đẹp, xe sang, ai cũng thích. Bạn đã có chưa?

CH Flora Fuji Nhật trả trước 320 triệu, không trả gốc + lãi 12 tháng.

Flora Fuji - căn hộ thiết kế theo phong cách Nhật Bản

CĂN HỘ CHẤT NHẬT FLORA FUJI QUẬN 9 GIÁ 1 TỶ/CĂN HỘ, NH LÃI SUẤT 6,5%.

Bán căn hộ Flora Fuji quận 9, giá 985 triệu/căn, thanh toán 50% đến khi nhận nhà

Bán CH đẳng cấp sang trọng mang phong cách của một resort nằm giữa lòng thành phố. Giá 1.2 - 1.8tỷ

Căn hộ cao cấp The Art bán suất nội bộ giá 1.2tỷ, view sông, trả góp 20 năm, căn 2PN, 2WC giảm 77tr

Mở bán căn hộ biệt lập chỉ 1,2 tỷ/căn full VAT

Căn hộ quận 9 giá rẻ nhà đẹp ven sông vào ở ngay, giảm 5% tặng nội thất cao cấp.

1,2 tỷ full VAT căn 59.49m2 2 phòng ngủ căn hộ The Art

Giá gốc Chủ đầu tư Gia Hòa Block A (Leonardo da Vinci) = 1,2 tỷ/căn 66.33m2 full VAT CK 2%-11%

Căn góc 68.88m2 tháp C3 view hồ bơi + công viên: Giá 1,4 tỷ tặng thêm 1 năm phí quản lý, CK 5%

Quà tặng hấp dẫn sở hữu căn hộ The Art tháng 10/2016. 1,2 tỷ/căn = 60m2 full VAT

Giá tốt Block Leonardo da Vinci = 1150/căn 2 phòng ngủ 60m2 View Q1 tuyệt đẹp

Giá gốc từ chủ đầu tư căn hộ The Art 1,226 tỷ (đã VAT) căn 66m2/2 phòng ngủ + Tặng tủ bếp trên

Giá gốc căn D = 67.58m2, 2 phòng ngủ, 2WC. Giá = 1,300 tỷ đã VAT + giảm 5% block Leonardo da Vinci

DA siêu tiện ích: Hồ bơi 2530m2 - Fitness 610m2 - TTTM 5000m2 - Phòng khám 1600m2. Vào xem vị trí

Thông tin mới nhất từ dự án The Art trong 1,2 tỷ full vat, CK 2 - 11%

Bung hàng 160 căn hộ The Art block bờ sông. CK 11% 1,2 tỷ/căn full VAT

Thương hiệu uy tín - giá trị vượt trội - môi trường trong lành và hạnh phúc. Đơn giản chỉ 1,2tỷ/căn

Penthouses - duplex căn hộ The Art, quận 9

1,3 tỷ căn view đẹp block A căn hộ The Art CK 5%

Căn rẻ nhất Leonardo da Vinci giá gốc chủ đầu tư

1.220 tỷ sở hữu căn hộ cùng nhiều tiện ích thỏa mãn nhu cầu an sinh

Bán căn hộ The Art giá chỉ từ 1,2 tỷ căn 70m2 2PN, 2WC, giao nhà hoàn thiện, tiện ích hồ bơi

Cần bán 3 căn nội bộ cuối cùng của căn hộ The Art, chiết khấu khủng.

Đặt mua ngay suất ưu đãi cuối cùng tại The Art - CK 11%

Căn hộ The Art căn hướng Đông Nam giá rẻ hơn CĐT nhận nhà ngay

Căn hộ The Art giá tốt nhất hiện nay có giảm 5%, nhận nhà sớm tháng 12 này.

Căn hộ The Art giao hoàn thiện 70m2 2PN giá từ 1.2tỷ view đẹp, Vietcombank cho vay đến 70%, LS 7.2

Chính chủ cần bán căn hộ cao cấp The Art quận 9 (68.05m2, căn góc loại D)

Bán căn hộ penthouse The Art, KDC Gia Hòa, Q9

Căn hộ The Art Q9 tầng 15-A3 chính chủ

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN CĂN 9 VIEW GẦN COOP MART, VINCOM

Căn hộ 9View Q. 9 - Gần ga Metro số 10 - 81m2 duy nhất với giá chính xác 1,243 tỷ

Căn hộ 9 View ngay ga Metro số 10, trung tâm q9, dưới 1 tỷ, 2 - 3 PN, CK 40 triệu,

Kiếm lời từ việc kinh doanh căn trệt thương mại dự án 9 View!

Căn hộ LK Q2, chỉ 1 tỷ/căn 2PN, suất nội bộ căn (58m2, 63m2), vay 15 năm, ls 6%/năm

Căn hộ LK Q2, chỉ 1 tỷ/căn 2PN, suất nội bộ căn (58m2, 63m2), vay 15 năm, ls 6%/năm

Bán căn hộ A9-11 dự án 9 view Apartment

Căn hộ 9 View quận 9 cách trạm ga Metro Bình Thái đúng 1,2km_

Căn hộ ngay ngã tư Thủ Đức giá rẻ 880 triệu căn 2 phòng ngủ, NH sacombank hỗ trợ vay 70% LS 6%

Thật dễ dàng sở hữu căn hộ tuyệt đẹp ở TP HCM với giá chỉ 15tr/m2.

Cơ hội sở hữu căn hộ quận 9 2PN, giá dưới 1 tỷ, CK 3,5 - 15%.

Căn hộ 9 View 2PN giá từ 900 triệu, cam kết Sacombank bảo lãnh, miễn phí 2% phí bảo trì

Suất nội bộ duy nhất căn góc 9 View Apartment giá gốc chủ đầu tư.

Căn hộ 9 View giá rẻ chỉ 880tr/căn 60m2 - 2PN chiết khấu lên tới 15%, ngân hàng hỗ trợ 70%

Chính chủ cần bán căn 9 View giá hợp đồng 949 triệu gần ga Metro số 10, siêu thị Co. Opmart

Giá chính xác 1,243 tỷ/căn 3 phòng ngủ 81.24m2 - Căn hộ Quận 9

Bán căn hộ 3 PN quận 9, 89.96m2, giá 1,25 tỷ, miễn 2% phí BT + 1 năm phí QL

Căn hộ 9 View Quận 9 - 81m2 3 PN - Giá 1.25 tỷ/căn - Giảm 60tr

Chỉ 120 triệu ký hợp đồng sở hữu căn hộ 2PN, 58m2, ngân hàng hỗ trợ vay 70%, CK 18%.

Căn hộ 9 view đường Tăng Nhơn Phú Quận 9, DT: 58 - 86m2, giá từ 880tr/căn

Căn hộ 9 View - ngay ga Metro, chỉ 930 triệu/căn (2PN, 2WC), CK 4%- 24%

thanh lý 5 căn diện tích nhỏ dự án 9 View, chiết khấu TT 18%

Chính chủ bán căn hộ dự án 9 View 60m2 mặt tiền Tăng Nhơn Phú, Q9.

Căn hộ và Shophouse 9 View Q. 9 -Giảm trực tiếp 60 - 150tr/căn

Căn hộ 9 view Quận 9 - Căn 3 phòng ngủ 81m2 chỉ từ 1,24 tỷ/căn -

Căn hộ quận 9, không gian sống cho người thu nhập thấp, giá 900tr/căn 60m2

Bán căn hộ quận 9 giá 800tr/căn 2PN, 2 WC, tặng nội thất cao cấp

Liền kề ga Metro số 10, bán căn hộ 3 phòng ngủ, 1,25 tỷ 86.98m2, miễn 2%

Căn hộ Quận 9, 3PN, 86.98m2, trả trước 290tr, ngân hàng hỗ trợ 70%, LS 6%/năm

Căn 9 View 3 phòng ngủ 86.98m2 chỉ từ 1,25 tỷ. Chiết khấu giờ vàng 60tr/căn

Căn hộ ngay phường Phước Long B, Quận 9, giá chỉ 1 tỷ/căn/2PN, công viên, TTTM, spa, gym

HƯNG THỊNH BÁN SHOP THƯƠNG MẠI GIÁ RẺ QUẬN 9 CHỈ 2,3 TỶ/160M2 – CK CAO

mở bán đợt cuối căn hộ 9 view, giá 870 triệu/căn, chiết khấu 70 triệu

căn hộ quận 9, 15.1tr/m2, 2018 giao nhà.

Chính chủ bán lại rẻ hơn chủ đầu tư căn hộ 9 View C12-08, c2-11 view công viên 2PN+2WC giá 970tr

Căn hộ giá rẻ quận 9 chỉ 800 triệu cách Xa Lộ Hà Nội 1,5km tiện cho thuê

Căn hộ 880 triệu, 2PN+ 2WC chính góp 15 năm NH cho vay 70%, LS cố định 6%/2 năm

Nhà chung cư ngay trung tâm làng đại học chỉ 880 triệu căn, góp 2 năm, Thủ Đức

Ch giá rẻ q9 giá chỉ 1 tỷ/căn 2PN, giảm 40 triệu/căn 3PN, khuôn viên khu vui chơi rộng 6000m

Căn hộ 3 PN, giá chỉ 1,25 tỷ/căn, khuyến mãi 2%, giảm giá trực tiếp 60 triệu/căn

CĐT Hưng Thịnh mở bán đợt cuối CH 9 View Apartment chỉ 1.3tỷ/căn - 3PN, giảm ngay 40tr.

Bán căn 58m2 view công viên nội khu giá 990tr căn hộ 9 View, thiết kế 2PN, 2WC

Căn hộ trung tâm q9, giá 1 tỷ/căn 2PN, TT 12%, NH cho vay 70% với lãi suất cố định 6% trong 2 năm

mở bán đợt cuối CH 9 View Apartment chỉ 1.3tỷ/căn - 3PN, giảm ngay 40tr

Căn hộ chung cư quận 9 giá rẻ, 3PN 86.98m2, view góc công viên Q. 2, giá 1,3tỷ.

Căn hộ bậc nhất Q9 giá chỉ 1.2 tỷ 3PN, 2WC với đầy đủ tiện ích nội và ngoại khu

Căn hộ 9 View chủ đầu tư Hưng Thịnh, 3PN, giá 1,3 tỷ/căn, trừ thẳng 60tr/căn.

Căn hộ 9 View cách ga Metro 5ph. Giá chỉ từ 16tr/m2, chỉ còn 20 căn cuối cùng

Bán căn hộ 9 View - 2 phòng ngủ 1 tỷ/căn

Chỉ 300tr đã sở hữu CH 2PN+ 2WC ngay khu dân cư cao cấp, kế KĐT Thủ Thiêm Metro số 1

Chính chủ bán lại rẻ hơn CĐT căn hộ 9 View C12 - 08, C2 - 11 view công viên 58m2 2PN+ 2WC giá 997tr

Căn góc 9 View, vị trí đắc địa quận 9, ngay ga Metro số 10. DT 86.98m2 3PN 2WC, chỉ 15tr/m2, CK cao

Bán căn hộ 3 PN quận 9, 86.98m2, giá 1,25 tỷ, miễn 2% phí BT + 1 năm phí QL

Chỉ 120 triệu sở hữu ngay căn hộ tại trung tâm quận 9, góp 0% lãi suất.

Căn hộ cao cấp liền kề quận 2 giá 900tr/căn 2PN

Căn hộ 9 View chủ đầu tư Hưng Thịnh, 3PN, giá 1,25 tỷ/căn, trừ thẳng 60tr/căn