baseItem4159

Tên đường: AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG

- Bắt đầu: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4157

Tên đường: ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Đường Số 6C, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 6C, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4154

Tên đường: ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 6B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 6B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4153

Tên đường: ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 6A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 6A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4152

Tên đường: ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4141

Tên đường: ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: 183 Đường số 61, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 68A Đường số 61, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem4119

Tên đường: ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4103

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 68, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 68, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4102

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8

- Bắt đầu: Đường Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4101

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: 8 Đường số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 8 Đường số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4100

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 85, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 85, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem4099

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4098

Tên đường: GÒ NỔI

- Bắt đầu: Gò Nổi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Gò Nổi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4097

Tên đường: HAI BÀ TRƯNG

- Bắt đầu: Hai Bà Trưng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 571 Hai Bà Trưng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4096

Tên đường: HÀNG TRE

- Bắt đầu: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4095

Tên đường: HUỲNH THÚC KHÁNG

- Bắt đầu: 373 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 356 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4094

Tên đường: LONG SƠN

- Bắt đầu: Long Sơn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Sơn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 5,000,000 VND

baseItem4093

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 311 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 5,000,000 VND

baseItem4092

Tên đường: NAM HOÀ

- Bắt đầu: Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 436 Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4091

Tên đường: NGUYỄN CÔNG TRỨ

- Bắt đầu: Nguyễn Công Trứ, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Nguyễn Công Trứ, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4090

Tên đường: NGUYỄN THÁI HỌC

- Bắt đầu: 19 Nguyễn Thái Học, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 19 Nguyễn Thái Học, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4089

Tên đường: NGUYỄN VĂN THẠNH

- Bắt đầu: Nguyễn Văn Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 85/14/19 Nguyễn Văn Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4088

Tên đường: PHAN CHU TRINH

- Bắt đầu: Phan Chu Trinh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 560 Phan Chu Trinh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4087

Tên đường: PHAN ĐẠT ĐỨC

- Bắt đầu: Phan Đạt Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Phan Đạt Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4086

Tên đường: TRẦN HƯNG ĐẠO

- Bắt đầu: 311 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 263 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem4085

Tên đường: TRẦN QUỐC TOẢN

- Bắt đầu: Trần Quốc Toản, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3 Trần Quốc Toản, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4084

Tên đường: TRỊNH HOÀI ĐỨC

- Bắt đầu: 1 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 650 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 37,000,000 VND

baseItem4083

Tên đường: TRƯƠNG HANH

- Bắt đầu: Trương Hạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trương Hạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4082

Tên đường: HỒ BÁ PHẤN

- Bắt đầu: 43B Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 142 Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 23,000,000 VND

baseItem4081

Tên đường: TRẦN TRỌNG KHIÊM

- Bắt đầu: Trần Trọng Khiêm, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trần Trọng Khiêm, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4080

Tên đường: ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4079

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường 379, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường 379, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem4078

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem4077

Tên đường: ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU

- Bắt đầu: Liên Phường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Liên Phường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4076

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4075

Tên đường: ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 100, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 100, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem4074

Tên đường: ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4073

Tên đường: ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: 1A Đại Lộ 3, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đại Lộ 3, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4072

Tên đường: ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4071

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

- Bắt đầu: Số 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4070

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4069

Tên đường: ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem4068

Tên đường: TRỊNH HOÀI ĐỨC

- Bắt đầu: 1 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 671 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem4067

Tên đường: NGÔ QUYỀN

- Bắt đầu: 166 Ngô Quyền, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 10990 Ngô Quyền, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem4066

Tên đường: HÀNG TRE

- Bắt đầu: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4065

Tên đường: NAM CAO

- Bắt đầu: 11 Nam Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 51 Nam Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4064

Tên đường: ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ

- Bắt đầu: Làng Tăng Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Làng Tăng Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4063

Tên đường: ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 297, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 297, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4062

Tên đường: ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4061

Tên đường: HỒ BÁ PHẤN

- Bắt đầu: 40 Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 134 Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4060

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4059

Tên đường: ĐƯỜNG 11

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4058

Tên đường: KHỔNG TỬ

- Bắt đầu: Khổng Tử, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 8 Khổng Tử, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 32,000,000 VND

baseItem4057

Tên đường: TRƯƠNG VĂN HẢI

- Bắt đầu: Trương Văn Hải, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trương Văn Hải, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem4056

Tên đường: LÊ LỢI

- Bắt đầu: Lê Lợi, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Lợi, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4055

Tên đường: TRẦN HƯNG ĐẠO

- Bắt đầu: Trần Hưng Đạo, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 304-311 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem4054

Tên đường: QUANG TRUNG

- Bắt đầu: 50-32540 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 70 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 22,000,000 VND

baseItem4053

Tên đường: TRƯƠNG VĂN THÀNH

- Bắt đầu: Trương Văn Thành, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 541 Trương Văn Thành, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 36,000,000 VND

baseItem4052

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem4051

Tên đường: TÚ XƯƠNG

- Bắt đầu: Tú Xương, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tú Xương, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

- Bảng lịch sử giá

Ngày Giá lịch sử
10-07-2016 10:34:16 0 VNĐ
baseItem4050

Tên đường: TÂN HOÀ II

- Bắt đầu: Tân Hòa 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tân Hòa 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4049

Tên đường: TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Tân Lập 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tân Lập 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4048

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 31, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 31, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4047

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 55 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 55G1 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4046

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 14 Đường số 53, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: B26/6 Đường số 53, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4045

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 149 Số 51, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 51, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4044

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 101A Số 49, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 49, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4043

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 19 Số 47, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 52D/63 Số 47, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4042

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 4 Số 45, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 17 Số 45, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4040

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 43, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 43, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4039

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 41, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 41, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4037

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 39, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 35 Số 39, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4036

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 99a Số 37, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 37, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4035

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 72E/8 Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4034

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 379A/9 Đường số 85, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 435-451 Đường số 85, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4033

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Đường Tân Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 39576 Đường Tân Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4032

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường số 14A, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 74/9A Đường số 14A, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4031

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4030

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4029

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4028

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4027

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 20, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 20, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4026

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 18, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 18, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4025

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4024

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: 18 Đường số 12, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 41 Đường số 12, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4023

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4022

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4021

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 36, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1D Đường Số 36, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4020

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 81, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 81, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4019

Tên đường: NGUYỄN VĂN TRỖI

- Bắt đầu: 243B Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 11 Cầu Công Lý, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 140,000,000 VND

baseItem4018

Tên đường: ĐIỆN BIÊN PHỦ

- Bắt đầu: 150 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 86/1T Phan Văn Hân, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4017

Tên đường: CỘNG HOÀ

- Bắt đầu: 363 Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 124 Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 150,000,000 VND

baseItem4016

Tên đường: MÃ LÒ

- Bắt đầu: 760 Hương lộ 2, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1125 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4015

Tên đường: TÔ HIẾN THÀNH

- Bắt đầu: 12-15 Tô Hiến Thành, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2 Tô Hiến Thành, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 150,000,000 VND

baseItem4014

Tên đường: LÝ THÁI TỔ

- Bắt đầu: 399/14 Lý Thái Tổ, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 14-16 Lý Thái Tổ, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 200,000,000 VND

baseItem4013

Tên đường: NGÔ GIA TỰ

- Bắt đầu: 506 Ngô Gia Tự, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3 Ngô Gia Tự, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 250,000,000 VND

baseItem4012

Tên đường: 3 THÁNG 2

- Bắt đầu: Cầu vượt thép, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 269 Minh Phụng, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 280,000,000 VND

baseItem4011

Tên đường: VÕ THỊ SÁU

- Bắt đầu: Vòng Xoay Công Trường Dân Chủ, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 198 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 120,000,000 VND

baseItem4010

Tên đường: LÝ THƯỜNG KIỆT

- Bắt đầu: 653 Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2 Lý Thường Kiệt, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 180,000,000 VND

baseItem4009

Tên đường: LÊ VĂN SỸ

- Bắt đầu: 464 Lê Văn Sỹ, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 207B Lê Văn Sỹ, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 62,000,000 VND

baseItem4008

Tên đường: HUỲNH TẤN PHÁT

- Bắt đầu: 33/4 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Unnamed Road, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 9,000,000 VND

baseItem4007

Tên đường: NGUYỄN DU

- Bắt đầu: 120 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 6 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 350,000,000 VND

baseItem4006

Tên đường: PHƯỚC THIỆN

- Bắt đầu: 15/161 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 39634-39692 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4005

Tên đường: LONG PHƯỚC

- Bắt đầu: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 9,000,000 VND

baseItem4004

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 27-311 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4003

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4002

Tên đường: MAN THIỆN

- Bắt đầu: 61-67 Man Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 12/70B Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4001

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4000

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 182, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 182, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3999

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 14,000,000 VND

baseItem3998

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3997

Tên đường: QUANG TRUNG

- Bắt đầu: 2 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2/84B Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3996

Tên đường: LÃ XUÂN OAI

- Bắt đầu: 27A Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 215 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3995

Tên đường: ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 339, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 339, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3994

Tên đường: NAM HOÀ

- Bắt đầu: Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 7 Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3993

Tên đường: TÂY HOÀ

- Bắt đầu: 360B Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 107-109 Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3992

Tên đường: ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 24,000,000 VND

baseItem3991

Tên đường: ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 245, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 245, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3990

Tên đường: ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 22, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 22, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 28,000,000 VND

baseItem3989

Tên đường: ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3988

Tên đường: ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3987

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3986

Tên đường: ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem3985

Tên đường: ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 144, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 144, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 14,000,000 VND

baseItem3984

Tên đường: ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 138, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 7/125B Đường số 138, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3983

Tên đường: ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 120, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 120, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3982

Tên đường: ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 12, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 46/7 Đường số 12, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3981

Tên đường: ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3980

Tên đường: ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 109, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 109, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3979

Tên đường: XA LỘ HÀ NỘI

- Bắt đầu: 10/27A Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 37 Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3978

Tên đường: ĐÌNH PHONG PHÚ

- Bắt đầu: 1/180 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 39499 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3977

Tên đường: CẦU XÂY 2

- Bắt đầu: 79 Cầu Xây 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 72-73 Cầu Xây 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3976

Tên đường: CẦU XÂY 1

- Bắt đầu: Cầu Xây, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 41 Cầu Xây, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3975

Tên đường: BÙI QUỐC KHÁI

- Bắt đầu: Bùi Quốc Khái, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Bùi Quốc Khái, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3974

Tên đường: LONG PHƯỚC

- Bắt đầu: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 12,000,000 VND

baseItem3973

Tên đường: PHƯỚC THIỆN

- Bắt đầu: 15/161 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 10/13A Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem3972

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 27/P Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 13,000,000 VND

baseItem3971

Tên đường: TAM ĐA

- Bắt đầu: Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 23 Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3970

Tên đường: VÕ VĂN HÁT

- Bắt đầu: Hẻm 2/8 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3969

Tên đường: PHAN ĐĂNG LƯU

- Bắt đầu: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 206B Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3968

Tên đường: BÙI QUỐC KHÁI

- Bắt đầu: 2/12B Trần Não, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 333A (Cty Hoang Vuong Long ) Trần Não, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3967

Tên đường: CÁCH MẠNG THÁNG 8

- Bắt đầu: Hẻm 65 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 798 Cách Mạng Tháng Tám, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3966

Tên đường: LÊ TRỌNG TẤN

- Bắt đầu: 37/3 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 791 Lê Trọng Tấn, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3965

Tên đường: PHAN HUY ÍCH

- Bắt đầu: 9/5 Đường Phan Huy Ích, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2/17 Đường Phan Huy Ích, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3964

Tên đường: BÌNH QUỚI

- Bắt đầu: 87 Bình Quới, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1078A Bình Quới, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3963

Tên đường: PHAN ĐĂNG LƯU

- Bắt đầu: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 208A Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3962

Tên đường: KHA VẠN CÂN

- Bắt đầu: 7/3A Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3-8 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3961

Tên đường: ĐIỆN BIÊN PHỦ

- Bắt đầu: 880 Điện biên phủ Tổ 40 Khu phố 3, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 206-355 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 67,000,000 VND

baseItem3960

Tên đường: PHẠM VĂN ĐỒNG

- Bắt đầu: Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 68,000,000 VND

baseItem3959

Tên đường: LÊ VĂN CHÍ

- Bắt đầu: 10 Lê Văn Chí, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Văn Chí, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem3958

Tên đường: VÕ VĂN NGÂN

- Bắt đầu: 1A Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 358 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 137,000,000 VND

baseItem3957

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3956

Tên đường: HUỲNH TẤN PHÁT

- Bắt đầu: KE9 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3955

Tên đường: VÕ VĂN KIỆT

- Bắt đầu: Võ Văn Kiệt, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Võ Văn Kiệt, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 134,000,000 VND

baseItem3954

Tên đường: ĐỒNG VĂN CỐNG

- Bắt đầu: Số 9, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 60 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem3953

Tên đường: LÊ VĂN THỊNH

- Bắt đầu: 20 Lê Văn Thịnh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Văn Thịnh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3952

Tên đường: MAI CHÍ THỌ

- Bắt đầu: Võ Văn Kiệt, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 510C Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3951

Tên đường: NGUYỄN THỊ ĐỊNH

- Bắt đầu: 192 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 6 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3950

Tên đường: NGUYỄN VĂN TĂNG

- Bắt đầu: 130/12 Nguyễn Văn Tăng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 20, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3949

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1A Nguyễn Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3948

Tên đường: TRƯỜNG LƯU

- Bắt đầu: Trường Lưu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trường Lưu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3947

Tên đường: TAM ĐA

- Bắt đầu: 23 Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3946

Tên đường: LÃ XUÂN OAI

- Bắt đầu: 25 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 677 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3945

Tên đường: VÕ VĂN HÁT

- Bắt đầu: 1 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hẻm 220 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3944

Tên đường: LÊ VĂN VIỆT

- Bắt đầu: 10 Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 21/7 Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3943

Tên đường: NGUYỄN XIỂN

- Bắt đầu: 100B/3 Nguyễn Xiển, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 130C Nguyễn Xiển, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3942

Tên đường: GÒ CÁT

- Bắt đầu: 21 Gò Cát, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Gò Cát, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3941

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 15-131 Đỗ Xuân Hợp, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 67 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3940

Tên đường: XA LỘ HÀ NỘI

- Bắt đầu: Nguyễn Văn Bá, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 10/80C Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 70,000,000 VND

baseItem3939

Tên đường: ĐÌNH PHONG PHÚ

- Bắt đầu: 1-2 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 39494 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 43,000,000 VND

baseItem3938

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 147 Đỗ Xuân Hợp, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 333 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 42,000,000 VND

baseItem3937

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 460 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 211 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem3936

Tên đường: BƯNG ÔNG THOÀN

- Bắt đầu: Bưng Ông Thoàn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1/141 Đường số 44, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 22,000,000 VND

baseItem3935

Tên đường: DƯƠNG ĐÌNH HỘI

- Bắt đầu: 67B Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 10 Dương Đình Hội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 38,000,000 VND

baseItem3934

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 102-299 Đường Số 77, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 491 Đường Số 77, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3933

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 2 Đường số 79, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 459 Đường số 79, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3932

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 380A/8 Số 34, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 380/8E Số 34, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3931

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 32, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 32, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3930

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 30, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 30, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3929

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 39 Số 28, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 102-215 Số 28, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3928

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 10 Đường Số 38, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 38, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3927

Tên đường: ĐƯỜNG 17

- Bắt đầu: 207 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3926

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 30/14 Đường Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3925

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3924

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 17 Số 13, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 23/21 Số 13, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3923

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 31 Số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3922

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1 Số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3921

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3920

Tên đường: ĐƯỜNG 6

- Bắt đầu: Số 6, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 6, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3919

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3918

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 2, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Hẻm 271 Lê Văn Lương, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3917

Tên đường: ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ

- Bắt đầu: Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: A2 Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3916

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 116 Phan Huy Thực, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Phan Huy Thực, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3915

Tên đường: GÒ Ô MÔI

- Bắt đầu: Ô Môi, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Ô Môi, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3914

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3913

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: Đường Số 4, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 90 Đường Số 4, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3912

Tên đường: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (BROAD WAY)

- Bắt đầu: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 100,000,000 VND

baseItem3911

Tên đường: LÝ PHỤC MAN

- Bắt đầu: 46 Lo A Lý Phục Man, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 27/8B Lý Phục Man, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 43,000,000 VND

baseItem3910

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI >=16M

- Bắt đầu: Đường D1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường D1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 94,000,000 VND

baseItem3909

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 5, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 5, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 70,000,000 VND

 • CHÚ THÍCH
 • - Giá tăng >3%/tháng
 • - Giá tăng >2%/tháng
 • - Giá tăng >1%/tháng
 • - Giá giảm
ĐÓNG
0%
Thông tin môi giới
 • Họ và tên:       Nguyễn Thái Châu
 • Chuyên viên:   5 SAO
 • Điện thoại:      0944717448
 • Email:             sasakido58@gmail.com
 • Địa chỉ:           KTX Khu B ĐHQG
 • Facebook:       Link facebook
 • Skype:            
 • Số sản phẩm:   9193,   Chia sẻ: 0,   Bình luận: 0
 • Tổng điểm:      46016
CĂN HỘ (2797)

CĂN HỘ VIETCOMBANK LIỀN KỀ ĐƯỜNG TÔN ĐỨC THẮNG, QUẬN 1. QUẢN LÝ SẢN PHẨM

Sở hữu căn hộ 3PN, liền kề phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ 2tỷ, hồ bơi, vườn treo

Sở hữu căn hộ 3PN, liền kề phố đi bộ Nguyễn Huệ chỉ 2tỷ, hồ bơi, vườn treo

Căn hộ chung cư Lê Thành block B Q.Bình Tân

Cần bán gấp căn hộ Tân Mai

Căn hộ trung cấp 8x Rainbow nội thất hoàn thiện giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 18%

Căn hộ cao cấp An Gia Star cam kết cho thuê 8tr/th/2 năm với lãi suất 0% .

Cần bán căn hộ chung cư Lê Thành B đường An Dương Vương , Quận Bình Tân

CẦN BÁN CĂN HỘ 81,76M2, GIÁ 2 TỶ BAO THUẾ, TRẢ NHIỀU ĐỢT CÓ NH CHO VAY.

Cần bán căn hộ Hồng Lĩnh, KDC Trung Sơn view sông giá 1.75 tỷ

Căn hộ cao cấp khu Trung Sơn quận 7 - khu đẳng cấp phía nam sài gòn

Cần bán căn hộ chung cư Hai Thành

CĂN HỘ CAO CẤP LIỀN KỀ QUẬN 1,5. GIAO NHÀ HOÀN THIỆN. ƯU ĐÃI CUỐI NĂM

CĂN HỘ VIP NGAY KHU TRUNG SƠN, MẶT TIỀN NGUYỄN VĂN CỪ - 9A, GIÁ CHỈ 1,6 TỶ/CĂN

Căn hộ 3PN giá chỉ 15,6tr/m2, cách Đầm Sen 1km, cách Aeon Mall Tân Phú 1,5km, giao nhà 09/

Chỉ 130tr ban đầu và 13tr/th có ngay căn 65m2 cạnh AEON Bình Tân

Căn hộ The Ester City view sông view công viên thành phố chỉ 912tr hỗ trợ vay 70%

Cần Tiền Bán Gấp Căn Hộ Tera RoSa Quận Bình Chánh.

Cần bán nhanh căn Penthouse ở chung cư Hoàng Tháp

NHÀ HẺM 102 DƯỜNG QUANG TRUNG PHIA SAU UBNN QUAN 9

TRẢ NỢ BÁN GẤP NHÀ TRỌ 16 PHÒNG VÀ LÔ ĐẤT 150M2, 350TR

Bán nhà mặt tiền đường hẻm giá 450tr

TÔI CẦN BÁN CĂN NHÀ LẦU ĐANG CHO THUÊ, DIỆN TÍCH 145M2, GIÁ 530TR

Nhà bán Hóc Môn Nguyễn Thị Sóc 6.5x16m 1Trệt 1Lầu 1 tỷ 950 tr, Sổ Hồng Riêng, BST

THANH LÝ GẤP DÃY PHÒNG TRỌ 18 PHÒNG ĐANG KINH DOANH , THU NHẬP CAO KẾ BÊN KCN HOÀNG GIA

Sở hữu căn hộ cao cấp ngay Phạm Văn Đồng chỉ với 1,4 tỷ/2PN chiết khấu cao từ 2%-4%

CĂN HỘ ĐÃ HOÀN THIỆN 100%. CAO CẤP GIÁ RẺ TẠI LAN PHƯƠNG MHBR-TRƯỜNG THỌ-THỦ ĐỨC

CĂN HỘ HOÀN THIỆN 100% - TT THỦ ĐỨC, GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG CHỈ 1,7 TỶ/CĂN.

CĂN HỘ HOÀN THIỆN 100% - TT THỦ ĐỨC, GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG CHỈ 1,7 TỶ/CĂN.

CĂN HỘ HOÀN THIỆN 100% - TT THỦ ĐỨC, GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG CHỈ 1,7 TỶ/CĂN.

CĂN HỘ HOÀN THIỆN 100% - TT THỦ ĐỨC, GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG CHỈ 1,7 TỶ/CĂN.

CĂN HỘ HOÀN THIỆN 100% - TT THỦ ĐỨC, GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG CHỈ 1,7 TỶ/CĂN.

CĂN HỘ HOÀN THIỆN 100% - TT THỦ ĐỨC, GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG CHỈ 1,7 TỶ/CĂN.

CHCC LAN PHƯƠNG MHBR TẬN HƯỞNG KHÔNG GIAN SỐNG ĐẲNG CẤP GIỮA LÒNG SÀI GÒN, GIÁ GỐC CĐT

Bán gấp 10 suất nội bộ căn hộ Opal Garden, Thủ Đức, giá tốt nhất, view đẹp

Bán gấp 10 suất nội bộ căn hộ Opal Garden, Thủ Đức, giá tốt nhất, view đẹp

Bán lô office tel nằm gần hầm Thủ Thiêm Quận 2, cách Q 1 chỉ 5 phút, TT 1%/ tháng

SỞ HỮU CĂN HỘ CAO CẤP NGAY TRUNG TÂM CHỈ VỚI 13OTR NHẬN NGAY CK 100TR, GÓP 3 NĂM 0 LÃI

MỞ BÁN ĐỢT CUỐI 20 CĂN TẦNG LỘC PHÁT, CK LÊN ĐẾN 5%, TT 1% - CAM KẾT CHO THUÊ 39 TRIỆU

Căn hộ mặt tiền Huỳnh Tấn Phát, Q7,thanh toán 40% đến Q1/2017 nhận nhà,giá 1,69tỷ/65m2

Chung cư cao cấp Navita chỉ với 540 triệu ( 30 % )/80m2 nhận ngay nhà trong tháng

CĂN HỘ GIÁ RẺ QUẬN THỦ ĐỨC CHỈ 16 TR/M2 - ĐẠT GIA CENTRE POINT CĂN HỘ THÔNG MINH ĐẠT CHUẨN SINGAPOR

CỰC HOT CĂN HỘ LOTUS APARTMENT THỦ ĐỨC, CHỈ TỪ 476 TRIỆU/CĂN, CK 3%, TẶNG VÀNG

KẸT TIỀN BÁN GẤP CĂN 2PN MASTERI GIÁ 2,39TI TẦNG 21 VIEW QUẬN 1, SÔNG SG

Căn hộ mặt tiền Huỳnh Tấn Phát, Q7,thanh toán 40% đến Q1/2017 nhận nhà,giá 1,69tỷ/65m2

BÁN GIÁ GỐC CĂN HỘ NHẬT BẢN MT VÕ VĂN KIỆT THÁNG 04/2017 NHẬN NHÀ- 0939 614 986 MR VIỆT.

Căn hộ Lan Phương MHBR hoàn thiện 350tr (30%) 70m2 giao nhà trong tuần

PHÚ MỸ HƯNG BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 1,9 TỶ/CĂN. LH 0918662297 THUỶ TIÊN

Bán căn hộ Saigon South Residences Phú Mỹ Hưng giá 1,9 tỷ

350 trđ / 70m2, Tại chợ Thủ Đức - Hồ Chí Minh

Phú Mỹ Hưng bán căn hộ Saigon South Residences TT 20 triệu/tháng

682tr/căn Dự án Singapore Đạt Gia ngay trung tâm Thủ Đức

Bán căn hộ cao cấp Phú Mỹ Hưng 76m2 view công viên giá 2,2 full thuế

Mua nhà Phú Mỹ Hưng chưa bao giờ dễ dàng đến thế chỉ 1.9 tỷ/ căn

550tr Tôi cần bán căn hộ Sen Hồng hoàn thiện

Bán CHCC Sài Gòn South Residence (SSR) Nhà Bè, MT Nguyễn Hữu Thọ 65m2, với 69 tiện ích

Mua ngay kẻo hết Lotus Sen hồng ở liền trong tháng 9

SaiGon South Residences - Căn hộ của chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng - Thanh toán 20tr/th

866tr Căn Hộ Đạt Gia 2PN thông minh Thủ Đức

Bán căn hộ Phú Mỹ Hưng 2PN giá 1,9 tỷ full thuế

Bán căn hộ Phú Mỹ Hưng 3PN view công viên giá 3,5 tỷ full thuế

Nhà chính chủ 5×23 750tr QL50 xã Quy Đức sổ hồng riêng

Bán lại CH Valeo gần Đầm Sen giá thiện chí, có 18 tiện ích cho sức khỏe

Chủ nhà về Bắc bán lại căn hộ Topaz Garden, diện tích 67,56m2 giá chỉ 1,1 tỷ

Bán gấp căn penthouse Topaz Garden, nhận nhà ở ngay, đối diện CV Đầm Sen

CĂN HỘ ĐẦM SEN NHẬN NHÀ THÁNG 10/2016, 1.15 TỶ/2PN/56M2. NGÂN HÀNG HỖ TRỢ 70% LS ƯU ĐÃI

8X Đầm Sen sắp bàn giao nhà, bán nhanh 64m2 giá gốc CĐT, ký HĐ TT 44%

Nhận nhà trong năm, bán căn A2-17, DT 46 m2, 880tr (đã bao VAT, chí sang tên, công chứng)

Cần bán gấp căn hộ ở Củ Chi diện tích 67m vuông có sổ đầy đủ giá tốt 280 triệu

Căn hộ 870tr,thanh toán 435tr nhận nhà ở ngay còn lại góp 15 năm

Tổ hợp NOXH-Thương mại- dành cho người chưa có nhà ở SG-TT 119tr nhận ngay nhà LH ngay

Chỉ với 400 triệu sở hữu ngay căn hộ hoàn thiện 63m2, 2PN, 2WC gần ngã tư An Sương

Căn hộ mới xây 625 triệu (đã VAT) triệu nhận nhà ở ngay chỉ cần thanh toán 50%

Căn hộ chung cư - nhận nhà trước trước góp 2tr/tháng

Căn 595tr - TT 119tr nhận nhà - căn 2 PN - Chỉ còn vài căn góc đẹp nhất

PKD CĐT CHUYÊN MUA BÁN CHO THUÊ CH HIM LAM CHỢ LỚN, CĂN NÀO CŨNG CÓ. BAO SANG TÊN.

Hãy chứng minh đẳng cấp sống khác biệt cùng với CH cao cấp Him Lam Chợ Lớn, giá chỉ từ 2 tỷ (VAT)

Cơ hội đầu tư hiệu quả cùng CH Him Lam Q6, giá tốt, dễ ra hàng, cho thuê giá cao

Bán gấp căn hộ Him Lam Chợ Lớn, DT 84m2, giá 2 tỷ.

Nhà bán quận 6, 1 trệt, 1 lầu, 1 sân thượng

Nhà phố mới xây 3 tầng+ sân thượng DT 4x11m, HXH 8m, SH 2016 giá chỉ 1,69 tỷ/căn

Bán nhà, đường 32 Bình Phú, phường 10, Q. 6, 1 trệt, 2 lầu

Kẹt tiền bán gấp nhà phố nhà cực đẹp 4x12m, giá cực rẻ

CHỈ 188 TRIỆU NHẬN NGAY CĂN HỘ TUYỆT ĐẸP 2PN NGAY GẦN CẦU THAM LƯƠNG Q12, GÓP CHỈ 4-5 TRIỆU/THÁNG

HOT! TT 120TR NHẬN CH FULL NỘI THẤT - MẶT TIỀN PHAN VĂN HỚN - TT Q.12.

Lô đất 81m2 vị trí đẹp khu phố 4 phường Hiệp Bình Chánh đường số 23 giá 2.4ty

Bán biệt thự khu Phan Xích Long Q.Phú Nhuận : 14x23, trệt, 2 lầu, giá 23,5 tỷ

Căn hộ mặt tiền Phan Văn Hớn, trả trước 178tr, trả góp 5tr/tháng, nội thất thông minh

Lô đất 81m2 vị trí đẹp khu phố 4 phường Hiệp Bình Chánh đường số 23 giá 2.4ty

CHỈ 1.1 TỶ SỞ HỮU CĂN HỘ 2PN/75M2 HOÀN THIỆN, CAM KẾT THUÊ NOVALAND NGUYỄN VĂN TRỖI, PHÚ NHUẬN

Cần bán tòa nhà văn phòng đường Hoàng Sa quận 1, giá 25,5 tỷ

Mở bán đợt cuối căn hộ Newton Residence đẹp nhất Q. Phú Nhuận - view đẹp, giá cực sốc, CK đến 16.5%

Bán nhà cũ 290m2 đất hẻm 10m đường Huỳnh Văn Bánh quận Phú Nhuận gần Nguyễn Văn Trỗi,16 tỷ

Cực sốc! Căn hộ đẳng cấp bậc nhất Q.Phú Nhuận, Newton Residence, CK thêm 16%,DT 76m2 giá còn 3.17tỷ

Bán Gấp Nhà Hẻm 24 (HXH), Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Q7

Bán căn hộ officetel Newton – 43m2 – 2,5 tỷ-Ký HĐ 10 %

Bán nhà đường Điện Biên Phủ Q.Bình Thạnh,diện tích đất 360m2, giá 32 tỷ

Cần bán CC Kingston Residence, lầu 12, view ĐN thoáng đẹp, DT 65m2, giá 3 tỷ. Miễn trung gian

$ Bán Gấp Nhà MT Quận 1 - TÔN THẤT TÙNG- S= 4X29- GIÁ TL

CẦN BÁN GẤP CH ANGIA STAR 50M2 TẦNG 7 GIÁ 850TR VIEW HỒ BƠI, 65M2 1.070TỶ TẦNG 11.

Bán nhà 4x19m ,4.4 tỷ,2MT hẻm 8m đường Gò Dầu,P.Tân Qúy, Q.Tân Phú

An cư lạc nghiệp ngay với căn hộ 65m2, mang phong cách Nhật Bản nhiều tiện ích chỉ với 1 tỷ đồng

Bán nhà 4.15 tỷ, 5x18.6m hẻm 8m Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú

Bán lỗ Angia Star, 50m2 giá 840tr, 65m2 giá 1 tỷ 090tr, đã VAT, lầu và 11, TL

Cần tiền chữa bệnh bán lỗ căn hộ Angia Star, Bình Tân, giá bằng giá hợp đồng

Bán nhà 4.15 tỷ, 5x18.6m hẻm 8m Huỳnh Thiện Lộc, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú

Xả hàng tồn kho, giá rẻ bất ngờ, 195tr sở hữu ngay căn hộ CC, tặng máy lạnh, tiền mặt.

Bán nhà 4 tỷ, 5x12.5 Hẻm Vườn Lài, P.Tân Thành, Q.Tân Phú

Không mua căn hộ Angia Star ngay bây giờ thì đừng bao giờ mua căn hộ nữa. Nhanh tay số lượng có hạn

CẦN BÁN GẤP CH ANGIA STAR 50M2 TẦNG 7 GIÁ 850TR VIEW HỒ BƠI, 65M2 1.070TỶ

Bán nhà 3.6 tỷ, 5x20m, 1 lầu, hẻm 6m Trần Quang Cơ, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú

MUA NGAY - ANGIA STAR - TT 20% NHẬN NHÀ (900TR)- TẶNG MÁY LẠNH LG - CHỈ 30 CĂN CUỐI. XEM NHÀ THẬT

Bán nhà 3.4 tỷ, 3x20m, Hẻm 8m Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú

CẦN BÁN GẤP CH ANGIA STAR 50M2 TẦNG 7 GIÁ 850TR VIEW HỒ BƠI, 65M2 1.070TỶ

Bán nhà mới xây gần Chợ Hưng Long 500 triệu

PHÚ MỸ HƯNG BÁN CĂN HỘ SAIGON SOUTH RESIDENCES 1,9 TỶ/CĂN.

Sổ hồng trao tay nhà đúc một tấm 80m2 cách Nguyễn Văn Linh 2,5kmSổ hồng trao tay nhà đúc một tấm 80m2 cách Nguyễn Văn Linh 2,5km

Cần bán căn hộ giá 1.9 tỷ (tầng 9) Sài Gòn South Residences LK Phú Mỹ Hưng

Nhà bán Quận 7, hẻm xe hơi đường số 10, P. Tân Quy, Q 7 - 0938.417.607 Mr Chiến

BÁN CĂN HỘ 1.9 TỶ SAI GON SOUTH RESIDENCES LK PHÚ MỸ HƯNG

Bán dãy nhà trọ hẻm 458 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, giá 2.7 tỷ

Trả góp 20 triệu/ tháng mua CH Sai Gon South Residences LK Phú Mỹ Hưng

Bán nhà và dãy nhà trọ hẻm 21 đường Lý Phục Man, phường Bình Thuận, Quận 7

DA đô thị Phú Mỹ Hưng mở rộng SSR(Saigon South Residence)chỉ từ 1,7 tỷ giá gốc

Bán nhà hẻm 458 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, Dt 4×16m, giá 2.4 tỷ

DA đô thị Phú Mỹ Hưng mở rộng SSR(Saigon South Residence)chỉ từ 1,7 tỷ giá gốc CĐT LH: 0909404660

Cần bán căn hộ Hưng Phát Silver Star giá chỉ từ 1,48 tỷ/căn - 74m2.

Bán nhà phố cao cấp mới xây cạnh chợ Bảo Ngọc Tú, Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Tân Bình 4,1 tỷ

Căn hộ Hưng Phát Silver Star, vị trí đắc địa. Giá cạnh tranh nhất KV Phú Mỹ Hưng, chỉ từ 21 tr/m2

CẦN BÁN NHÀ MỚI XÂY ĐƯỜNG PHAN HUY ÍCH ,P12, GÒ VẤP GIÁ RẺ 2,7 TỶ

Căn hộ giao nội thất sang trọng, tặng ngay 5 chỉ vàng khi đặt cọc mua, MT Nguyễn Hữu Thọ, 3 tầng TM

BÁN NHÀ PHỐ KIỂU CĂN ĐÔI MỚI XÂY HẺM XE HƠI ĐƯỜNG PHAN HUY ÍCH , P12, GÒ VẤP

Bán căn hộ Silver Star Nguyễn Hữu Thọ, giá chủ đầu tư,CK đến 7,5 %, TT 20% nhận nhà,

BÁN NHÀ PHỐ KIỂU CĂN ĐÔI MỚI XÂY HẺM XE HƠI ĐƯỜNG PHAN HUY ÍCH , P12, GÒ VẤP

Hưng Phát Silver Star giá góc chủ đầu tư huyện Phước Kiển, Nhà Bè

CẦN BÁN NHÀ ĐẸP MỚI XÂY HẺM XE HƠI ĐƯỜNG PHAN HUY ÍCH , P12, GÒ VẤP GIÁ TỐT 2,75 TỶ

Bán gấp căn hộ Silver Star, giá chỉ 1,4 tỷ/ chiết khấu 7,5% từ chủ đầu tư,

Căn hộ liền kề Phú Mỹ Hưng - TT 20% nhận nhà - tặng ngay 5 chỉ vàng - Lộc 300 triệu

Cần bán nhà cách đường PHẠM VĂN CHIÊU,P8, GÒ VẤP gần ngã tư QUANG TRUNG

BÁN CĂN HỘ HƯNG PHÁT 2 - SILVER STAR

BÁN NHÀ TRỆT, 2 LẦU, ST, HẺM XE HƠI 62 LÂM VĂN BỀN, PHƯỜNG TÂN KIỂNG

Nhà phố đẹp 3 tầng Nhà Bè, 4 phòng ngủ, chỉ 1,1 tỷ

Chỉ với 850tr là bạn đã có ngay căn nhà 1 trệt lầu

Cần bán dãy nhà trọ đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, Quận 7, Dt 5×30m -Khu dân cư an ninh, yên tĩnh, nhà cao tầng đồng bộ, hẻm sạch sẽ, cao ráo, hẻm đã nâng, cao ráo không bị ngập nước, đầy đủ tiện ích xung quanh, gần chợ, bệnh viện, trường học, s

Thanh quế riverside chỉ 820tr/căn nhà 3 tấm , sổ hồng có công viên,siêu thị ngay trung tâm nhà bè

Nhà khủng 1,4 tỷ 2 tấm tại KDC Hàng Dương, Lê Văn Lương, Phước Kiển (cách BV Nhà Bè 1km)

Cần bán nhà phố cao cấp đường Nguyễn Tư Giản ,P12,Gò Vấp gần chợ TÂN SƠN GIÁ TỐT 5,4 TỶ

Bán nhà phố xây mới 100%, đường 6m, 3,4x13m, gần cầu Ông Bốn

Bán nhà 2.7 tỷ, 5x14m hẻm 6m Đường Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú

Bán nhà mới 2 tầng, DT: 80m2, giá 880 triệu Lê Văn Lương - Nhà Bè

Bán nhà 3.4 tỷ, 3x20m, Hẻm 8m Khuông Việt, P.Phú Trung, Q.Tân Phú

Bán nhà mặt tiền Lê Văn Lương, Phước Kiển, DT: 5x35m, giá 6 tỷ

Bán nhà mặt tiền đường Lê Văn Lương Ấp 3 Xã Phước Kiển Nhà Bè DT: 4x38m, giá: 5,3 tỷ

Bán nhà phố cao cấp mới xây cạnh chợ Bảo Ngọc Tú, Huỳnh Văn Nghệ, P.15, Tân Bình 4,1 tỷ

CĂN HỘ QUẬN 4-3MẶT VIEW SÔNG LIỀN KỀ Q1-TT 1% /THÁNG - TẶNG FULL BẾP LÊN ĐẾN 220TR -

Grand, kiến trúc Pháp, đầu tư sinh lợi kép, tiềm năng cho thuê cao, ngân hàng bảo lãnh, TT 1%

Grand căn hộ view sông, MT Bến Vân Đồn, ngân hàng bảo lãnh, TT 1.5%, 35tr/m2, tặng bếp 220tr

Căn hộ cạnh trung tâm Quận 1, tặng bếp 220tr chiết khấu cao 5%, giá 2 tỷ

LUX CITY Q7 THANH TOÁN TỪ 570TR/2PN NHẬN NHÀ NGAY , HỖ TRỢ VAY LS THẤP

BÁN CH TẠI KHU TRUNG SƠN, CUỐI NĂM NHẬN NHÀ ĂN TẾT, TRẢ GÓP VÀ VAY NGÂN HÀNG 10TR/TH

BÁN CĂN HỘ CC CẢNH VIÊN 2.DT120M2-3PN.PHÚ MỸ HƯNG.Q7:LH 0901441638

Căn hộ Citizen.TS khu Trung Sơn, mặt tiền đường 9A, nhận nhà trước tết 2017

Chỉ cần có trước 289 triệu sở hữu ngay căn hộ 2PN, đáng sống nhất năm 2016

BÁN CĂN HỘ CC MỸ VIÊN 118M2-3PN.PHÚ MỸ HƯNG.Q7

Căn hộ cao cấp Opal Garden gần Đại lộ Phạm Văn Đồng giá chỉ từ 1.4 tỷ

Chính chủ bán căn hộ cao cấp 3PN-3WC giao nội thất mới 100% ngay khu trung tâm liền kề quận 3.

Căn hộ Tecco Town Bình Tân chỉ 728tr/căn tặng nhẫn kim cương - chiết khấu 5%.

ăn hộ Hưng Thịnh cách cầu Nguyễn Văn Cừ 100m, nhận nhà ngay

Chung cư Citizen thanh toán 70% vào nhận nhà ở

Cần bán căn hộ THE PARK RESIDENCE trên cao, 74m2, giá 1tỷ76

Căn hộ view sông cách quận 1 5p, ngay quận 7, DT lớn từ 82-111m2, nhận nhà cuối 2016, tặng tivi+ML

Căn hộ mặt tiền view sông nhận nhà cuối 2016. DT 82m2-2,2 tỷ (Đã VAT), vay ưu đãi 6%,

Ưu đãi căn hộ Hưng Phát Silver Star, tặng 5 chỉ vàng,giá 21tr/m2, thanh toán 20% nhận nhà.

SỞ HỮU CĂN HỘ CAO CẤP NGAY ĐẦM SEN DT 64 - 82M2/(2-3PN) CK 3 - 18%.

Căn hộ Moonlight Residences ngay Vincom Thủ Đức, P.Bình Thọ, CK18%

Bán căn hộ Lữ Gia Plaza, 3pn, giá tốt nhất

CĐT Hưng Thịnh cho ra mắt siêu dự án ngay tại vị trí đẹp nhất khu Đông giá 1,2 tỷ/2PN

Bán chung cư Lữ Gia quận 11, DT 92m2 2 phòng ngủ đầy đủ nội thất giá 3,2 tỷ còn thương lượng

Căn hộ đầu tư sinh lời cao ngay tại P.Bình Thọ Thủ Đức, giá 1,2 tỷ căn 2PN. CK18%

Bán chung cư Lữ Gia ở liền giá 1.7 tỷ

Căn hộ sân vườn ngay tại P.Bình Thọ Thủ Đức giá chỉ 1,5 tỷ/căn

Cần bán căn hộ 2 phòng ngủ Lữ Gia Plaza

THE EVERRICH INFINITY MT 290 AN DƯƠNG VƯƠNG, PHƯỜNG 3, QUẬN 5 THANH TOÁN 20% NHẬN NHÀ NGAY 1/2017

Căn hộ liền kề BX Miền Đông, TT Bình Thạnh, giá 25tr/m2

Bán nhà quận 5 - 3.6 tỷ/căn, đầy đủ nội thất

Căn hộ ngay TT Bình Thạnh giá 30tr/m2, view sông, CK 18%

Tặng gói nội thất hoàn thiện 400 triệu cho KH đặt mua căn hộ Everrich Infinity

Siêu dự án Mê Linh Tower 4 MT quận 1, vị trí vàng chỉ dành cho giới thượng lưu 14 tỷ/căn 2PN- 90m2

Căn hộ cao cấp và nhà phố liền kề Quận Thủ Đức chỉ 950 triệu/căn

Bán nhà 39 chung cư Phước Lộc Thọ, lầu 2C bán căn hộ 2,5 tỷ

Căn hộ chỉ 968 triệu ngay TT Bình Thạnh 2-3PN, CK 18%, NH hỗ trợ trong 20 năm

Bán căn 2PN Vinhomes Ba Son sở hữu vĩnh viễn DT 78m2 giá 5.846 tỷ

Bán căn 2PN Vinhomes Ba Son sở hữu vĩnh viễn DT 78m2 giá 5.846 tỷ

Tôi cần bán căn hộ cao cấp Vinhomes Ba Son căn 2 Pn giá 4.2 tỷ (bao gồm vat+pbt) diện tích 67 m2

Căn hộ sân vườn Moonlight Residences MT Đặng Văn Bi 990 triệu/căn, NH hỗ trợ 70%.

Hàng mới ra lò căn góc 121 m2 bộ não trung tâm Vinhomes Golden River (Ba Son)

Căn hộ 2 mặt tiền Đặng Văn Bi 900 triệu/căn ngay TT Thủ Đức.

KẸT VỐN NHƯỢNG LẠI CĂN 2PN VINHOMES QUẬN 1 GIÁ 4,2 TỶ TẦNG CAO CÓ THUẾ VAT VÀ PBT VIEW SÔNG

Căn hộ Trung Tâm Bình Thạnh 1,1tỷ - 1,8tỷ. CK từ 3-18%

BÁN GRAND VIEW C NGUYỄN ĐỨC CẢNH, QUẬN 7

Căn hộ tốt nhất Thủ Đức ngay mặt tiền Đặng Văn Bi chỉ 1,1 tỷ/căn.

Cần bán gấp căn hộ cao cấp Grand View 150m2, giá chỉ 6.3 tỷ.

Cần bán gấp căn hộ Grand View đối diện trường Đinh Thiện Lý Phú Mỹ Hưng

Điểm đến cho nhà Đầu Tư tháng 08/2016 ngay Trung Tâm Thủ Đức.

Cần bán gấp căn hộ Grand View, Phú Mỹ Hưng, quận 7, DT 115m2, giá 4,6 tỷ

Sở hữu căn hộ ngay TT Bình Thạnh dưới 1,5 tỷ/căn, view công viên, CK 18%

Xuất ngoại cần bán gấp căn hộ cao cấp Grand View – Phú Mỹ Hưng - Q.7 - TP.HCM 4.8 tỷ

Bán Grand View Phú Mỹ Hưng Q7, nhà 3PN, NTĐĐ, DT: 209m2, giá: 5.4 tỷ thương lượng.

Bán gấp căn hộ Grand View, Phú Mỹ Hưng, 115m2, 4,6 tỷ thương lượng

SỰ THẬT! CHỈ TỪ 1,45 TỶ SỞ HỮU CĂN HỘ PHÚ MỸ HƯNG 2, TẶNG NGAY 5 CHỈ VÀNG, THANH TOÁN 20% NHẬN NHÀ

Mua nhà nội thất full cao cấp nhận ngay 5 chỉ vàng cơ hội trúng 300triệu khi mua CH 74m2(2PN-2WC)

Căn hộ Saigon Mia ngay KDC Trung Sơn chỉ 1,7tỷ chiết khấu lên đến 18%

Căn hộ Saigon Mia ngay KDC Trung Sơn chỉ 1,7tỷ chiết khấu lên đến 18%

Chỉ cần TT 20% nhận ngay CH Hưng Phát Silver Star, tặng ngay 5 chỉ vàng khi mua CH.

Silver Star MT Nguyễn Hữu Thọ ngay Phú Mỹ Hưng 1.4tỷ - tặng 5 chỉ vàng - NH 70% -TT linh hoạt

Sky Center, lễ cất nóc bán 25 suất nội bộ, 2-3PN & office-tel, CK 2-8%

SỰ THẬT! CHỈ TỪ 1,45 TỶ SỞ HỮU CĂN HỘ PHÚ MỸ HƯNG 2, TẶNG NGAY 5 CHỈ VÀNG, THANH TOÁN 20% NHẬN NHÀ

Căn hộ an cư cho gia đình bạn ngay TT Thủ Đức chỉ 1,1 tỷ/căn, vị trí đẹp

CHÍNH CHỦ BÁN NHÀ CHUNG CƯ ĐƯỜNG NAM KỲ KHỞI NGHĨA, HẺM 380

Mở bán căn hộ Richmond City chỉ 939 triệu/căn nằm ngay TT Bình Thạnh, CK 18%, NH hỗ trợ 70

Terra Royal - Căn hộ 5 sao đầu tiên tại Việt Nam

Căn hộ 5 sao giữa lòng TP. HCM chỉ với 3.8 tỷ

Bán căn hộ quận 9 giá rẻ ngay vòng xoay Liên Phường, cạnh Đỗ Xuân Hợp, trả góp 7tr/ tháng

Terra Royal - khu căn hộ dịch vụ khách sạn 5* đầu tiên tại Việt Nam giá cực hot -

Sở hữu ngay căn hộ chung cư Soho premier quận Bình Thạnh

Căn hộ 5 sao giữa lòng TP. HCM chỉ với 3.8 tỷ

Căn hộ giá rẻ quận Bình Thạnh, Soho Premier trả trước 480 triệu

Căn hộ cao cấp - tiện ích 5 sao 3,8 tỷ/58m2

Căn hộ tiện nghi 5* tại TT quận 3, chỉ với 3,8 tỷ/58m2

Căn hộ tiện nghi 5* tại TT quận 3, chỉ với 3,8 tỷ/58m2

Căn hộ Thủ Đức, liền kề Phạm Văn Đồng chỉ 420 triệu/ 2PN

Căn hộ trả góp quận 9, ngay ngã tư Liên Phường & Vành Đai 2, chỉ 300 triệu/ căn 2PN

Bán căn hộ Léman Luxury Apartments – Bàn giao tháng 07/2016

SỞ HỮU CH KHANG GIA GÒ VẤP BÀN GIAO NHÀ Ở NGAY, CÓ LUÔN SỔ HỒNG, FULL NỘI THẤT, HỖ TRỢ LS 7.99%/NĂM

Căn hộ quân 9, Liền kề khu công nghệ cao, chỉ 765tr/2PN

CH Gò Vấp gần sân bay Tân Sơn Nhất,nhà giao ngay,tặng full nội thất,hỗ trợ lãi suất lên đến 7.99%

Cần bán căn hộ Sky 9 quận 9, trả góp 0% lãi suất, tiêu chuẩn Hàn Quốc

Chỉ với 300tr sở hữu gần sân bay Tân Sơn Nhất, giao nhà ở ngay, full NT, hỗ trợ lãi suất 7.99%/năm

Căn hộ cao cấp quận Thủ Đức- Opal Garden- LK Phạm Văn Đồng chỉ 1,4 tỷ/2PN

Căn hộ Gò Vấp giao ngay, full nội thất, hỗ trợ LS 7.99%. Duy nhất trong đợt mở bán cuối của CĐT

Bán căn hộ giao ngay tại căn hộ trung tâm Gò Vấp, DT 84.6m2, giá 1.179 tỷ, tặng full nội thất

Sang lại căn hộ 54m2, Flora Anh Đào quận 9, nhận nhà ở ngay.

Chìa khóa trao tay, có ngay sổ hồng, tặng gói nội thất lên đến 25 tr, khi sở hữu căn hộ giao ngay

Sang gấp căn hộ Sky 9, liền kề quận 2, giá chỉ 989 triệu/62m2

Thanh toán 250 triệu sở hữu ngay căn hộ quận 9, giá gốc chủ đầu tư

Thanh toán trước 248 triệu nhận nhà gần KCN cao quận 9

CHÍNH CHỦ BÁN LẠI CĂN HỘ TẦNG 3,4,5,8,9,12 DỰ ÁN 8X PLUS, 2PN, 2WC. VÀO Ở LIỀN. GIÁ 900TR ĐÃ VAT

Bán gấp căn góc 8X Plus Trường Chinh.

Cần bán căn hộ THE PARK RESIDENCE trên cao, 74m2, giá 1tỷ76

Xuất ngoại bán nguyên giá gốc căn hộ 8X Plus Trường Chinh chỉ 940 triệu/63m2/2PN.

Ưu đãi căn hộ Hưng Phát Silver Star, tặng 5 chỉ vàng,giá 21tr/m2, thanh toán 20% nhận nhà.

Bạn cần 1 CH tốt nhưng giá phải chăng? . Chỉ 380tr nhận nhà - MT đường lớn

Căn hộ Moonlight Residences ngay Vincom Thủ Đức, P.Bình Thọ, CK18%

Bán căn hộ 2 phòng ngủ ngay mặt tiền đường Trường Chinh

CĐT Hưng Thịnh cho ra mắt siêu dự án ngay tại vị trí đẹp nhất khu Đông giá 1,2 tỷ/2PN

Căn hộ đầu tư sinh lời cao ngay tại P.Bình Thọ Thủ Đức, giá 1,2 tỷ căn 2PN. CK18%

Căn hộ sân vườn ngay tại P.Bình Thọ Thủ Đức giá chỉ 1,5 tỷ/căn

Chung cư cao cấp Navita chỉ với 540 triệu ( 30 % )/80m2 nhận ngay nhà trong tháng

TP.HCM - Dự Án Căn Hộ Topaz Home, giá từ 595tr/ căn 2-3 PN - trực tiếp Chủ Đầu Tư

Căn hộ ngay trung tâm Q12 chỉ 200tr dọn vào ở ngay, hỗ trợ vay 80%

Mở bán căn hộ view sông ngay cầu Đỏ - MT Nguyễn Xí, Quận Bình Thạnh

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

chủ đầu tư căn hộ cao cấp Nha Trang Center 2

Bán lỗ căn hộ The Eastern mới 100% 59m2, nhận nhà ở ngay, có sổ hồng

Bán căn hộ Hàn Quốc The Eastern, thanh toán 20% nhận nhà ở ngay.

SKY9 – Căn hộ tầm trung tốt nhất năm 2016 – Với mức giá không thể tốt hơn

Căn hộ giá rẻ liền kề quận 2, chỉ 765 triệu/căn 2PN. LH 0911 499 019

Sở hữu căn hộ liền kề trung tâm hành chính Q.2 chỉ với 765tr, giao nhà nội thất hoàn thiện

Bán nhà biệt thự liền kề tại KDC Camellia Garden - Huyện Bình Chánh, giá 2.4 tỷ

Biệt thự view sông – hồ dự án Camellia Garden đang mở bán đợt 3

Bán căn hộ Hàn Quốc ngay vòng xoay Phú Hữu chỉ 16tr/m2

Bán căn hộ Phố Đông Hoa Sen, 55m2, 2 phòng ngủ, L10, giá 840 triệu.

Cần bán căn hộ Hàn Quốc, cách khu SamSung 1km, ngay đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây

Căn hộ Nhật Bản ngay tại quận 9, giao nhà hoàn thiện, nhận nhà ở ngay.

SKY9 - Căn hộ ngay khu công nghệ cao, cam kết cho thuê 8-13 triệu/tháng

HOT!!! Căn hộ Luxcity đang xây vượt tiến độ, cam kết nhận nhà năm 2016, chiết khấu cực lớn

Chiết khấu cực khủng - Nhận nhà ăn Tết lớn cùng căn hộ Luxcity, chỉ từ 1.54 tỷ/căn.Chiết khấu cực khủng - Nhận nhà ăn Tết lớn cùng căn hộ Luxcity, chỉ từ 1.54 tỷ/căn.

Nhận đặt chỗ căn hộ Opal Garden – view sông Sài Gòn, giá chỉ từ 1,4 tỷ/ căn 2PN.

Căn hộ đường Phạm Văn Đồng – Opal Garden, 1.39 tỷ/ căn 68m2, view Bitexco

Hot!!! Mở bán căn hộ nằm trong chuỗi Opal của tập đoàn Đất Xanh, chỉ từ 1.39 tỷ/căn.

Opal Garden – Mang đến cho bạn cơ hội đầu tư sinh lời cực tốt, đừng bỏ lỡ

Công bố dự án Opal Garden – Đất Xanh, chỉ từ 1.39 tỷ, đặt chỗ ngay chọn vị trí đẹp

Bán căn hộ ngay gần 4S Riverside Bình Triệu, giá chỉ từ 1.19 tỷ/căn, view sông thoáng mát.Bán căn hộ ngay gần 4S Riverside Bình Triệu, giá chỉ từ 1.19 tỷ/căn, view sông thoáng mát.

Hot!!! Mở bán căn hộ nằm trong chuỗi Opal của tập đoàn Đất Xanh, chỉ từ 1.39 tỷ/căn.

Opal Garden – Mang đến cho bạn cơ hội đầu tư sinh lời cực tốt, đừng bỏ lỡ

Công bố dự án Opal Garden – Đất Xanh, chỉ từ 1.39 tỷ, đặt chỗ ngay chọn vị trí đẹp

Bán căn hộ ngay gần 4S Riverside Bình Triệu, giá chỉ từ 1.19 tỷ/căn, view sông thoáng mát.

Bán căn hộ chuyên gia Hàn Quốc giá rẻ, view đẹp, nội thất hoàn thiện, đã có sổ hồng

Căn hộ liền kề khu dân cư Nam Long, ngay AEON MALL giá chỉ 765 triệu

Bán căn hộ chung cư Ngọc Lan, P. Phú Thuận, 97m2, 2 phòng ngủ, lầu cao, giá 1.7 tỷ

Bán căn hộ chung cư Res III, DT 97m2, 2 phòng ngủ, lầu cao giá 1.7 tỷ

Bán CHCC Ehome 5 - The Bridgeview, lô B, DT 67m2, lầu cao, giá 1.6 tỷ

Bán căn hộ chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1, DT: 88m2, view đẹp, giá 1.69 tỷ

Căn hộ 2 PN giá 1.1 tỷ ngay trung quận Thủ Đức , mặt tiền Đặng Văn Bi

Bán căn hộ Horizon 3 phòng ngủ, lầu cao, Gía 41 tr/m2 - 0936 522 199

Bán căn hộ Satral, Q. Phú Nhuận, 3PN, giá 35tr/m2

990tr sở hữu căn hộ MT Võ Văn Kiệt - An Dương Vương thanh toán 30% nhận nhà

1,2 tỷ sở hữu CH MT Tạ Quang Bửu ,70m2 , thanh toán 1%/tháng ck 5-12%

1.3 TỶ SỞ HỮA CĂN HỘ MT VÕ VĂN KIỆT Thanh toán 1%/tháng , ck5%

vị trí vàng 4 mặt tiền đường Tạ Quang Bửu, Quận 8. 1.3ty/ căn

Căn hộ ĐỨC LONG GODEN LAND TRUNG TÂM QUẬN 7 GIÁ CHỈ TƯ 1,5 TỶ

Bán căn 3PN ngay ngã 4 Thủ Đức nhận nhà ngay, giá 1,5 tỷ, đầy đủ tiện ích xung quanh

Bộ xây dựng ra mắt City Gate 2 cơ hộ vàng đầu tư ck 12%, thiết kế Nhật Võ Văn Kiêt 1.2 ty

Căn Hộ Tương Lai Toạ Lạc Trung Tâm Thủ Đức

Căn hộ cao cấp Đạt Gia liền kề tháp thương mại cao 7 tầng hình Kim Cương

Căn hộ cao cấp Đạt Gia liền kề tháp thương mại cao 7 tầng hình Kim Cương

Căn Hộ Tương Lai Toạ Lạc Trung Tâm Thủ Đức

Chính chủ bán căn hộ Linh Tây Tower, 2PN, view đẹp, thoáng mát, 65m2, giá 12.9 triệu/m2

Căn hộ 2PN, 2WC, ngay TT Q11 sầm uất, đẹp, mới, đầy đủ tiện ích, chỉ cần 30% ở ngay

Chung cư Useful, Q.Tân Bình, giá chỉ 1.39 tỷ/căn 2PN, vào ở ngay, ngân hàng hỗ 70%

Chỉ 1.45 tỷ sở hữu vĩnh viễn căn hộ 2PN, ngay TTQ.11, NH hỗ trợ đến 70%, nhận nhà ở ngay

CH chung cư Linh Tây dưới 1 tỷ rẻ nhất TT, rất đáng sống và hưởng thụ, 2PN, 40% nhận nhà ở

Chính chủ đầu tư bán căn hộ chung cư Useful ngay TT Q11, 1 đến 3PN, đảm bảo giá gốc, LH: 0

Chính chủ bán căn hộ chung cư Useful, mới nhận nhà chưa ở, 2PN, miễn trung gian

Chính chủ bán chung cư ngay TTSG, gần sân bay, căn góc, 70m2, 2PN, 2WC, đầy đủ ánh sáng và

Căn hộ góc, 3 view, 65m2, 2PN, 2WC, chỉ 40% là nhận nhà ở ngay, cách TTQ10 chỉ 5 phút

Đại diện chính chủ ĐT bán ra các căn hộ Useful, giá tốt nhất thị trường, chỉ 40% nhận nhà

Bán lỗ 205tr căn hộ đối diện khu Bàu Cát, 3PN, 2WC, ban công rông, thoáng mát, giá 1.7 tỷ

Kẹt tiền bán gấp căn hộ chung cư mới ở, tại ngã tư LLQ và Âu Cơ, 2PN, 60m2, 1.4 tỷ, bao ST

Căn hộ mới, đầy đủ NT, sang trọng, lịch thiệp, giá rẻ nhất gần Q.11, rất đáng hưởng thụ

Sống đẳng cấp 5 sao với căn hộ The Garden Q. Tân Phú, mới 100%, giá từ 1.25 tỷ, ở ngay

Sống đẳng cấp 5 sao với căn hộ The Garden Q. Tân Phú, mới 100%, giá từ 1.25 tỷ, ở ngay

Bán gấp căn hộ Useful 2PN, view đẹp, thoáng mát, đảm bảo giá rẻ nhất khu

1.3 TỶ SỞ HỮA CĂN HỘ MT VÕ VĂN KIỆT Thanh toán 1%/tháng , ck5%

vị trí vàng 4 mặt tiền đường Tạ Quang Bửu, Quận 8. 1.3ty/ căn

Căn hộ ĐỨC LONG GODEN LAND TRUNG TÂM QUẬN 7 GIÁ CHỈ TƯ 1,5 TỶ

Bán căn 3PN ngay ngã 4 Thủ Đức nhận nhà ngay, giá 1,5 tỷ, đầy đủ tiện ích xung quanh

Bộ xây dựng ra mắt City Gate 2 cơ hộ vàng đầu tư ck 12%, thiết kế Nhật Võ Văn Kiêt 1.2 ty

Căn Hộ Tương Lai Toạ Lạc Trung Tâm Thủ Đức

Căn hộ cao cấp Đạt Gia liền kề tháp thương mại cao 7 tầng hình Kim Cương

Chính chủ bán căn hộ Linh Tây Tower, 2PN, view đẹp, thoáng mát, 65m2, giá 12.9 triệu/m2

Căn hộ 2PN, 2WC, ngay TT Q11 sầm uất, đẹp, mới, đầy đủ tiện ích, chỉ cần 30% ở ngay

Chung cư Useful, Q.Tân Bình, giá chỉ 1.39 tỷ/căn 2PN, vào ở ngay, ngân hàng hỗ 70%

Chỉ 1.45 tỷ sở hữu vĩnh viễn căn hộ 2PN, ngay TTQ.11, NH hỗ trợ đến 70%, nhận nhà ở ngay

Cần bán gấp căn hộ Useful 2PN, tầng cao, ban công rộng, thoáng mát, view đẹp, giá 1.450 tỷ

CH chung cư Linh Tây dưới 1 tỷ rẻ nhất TT, rất đáng sống và hưởng thụ, 2PN, 40% nhận nhà ở

Chính chủ đầu tư bán căn hộ chung cư Useful ngay TT Q11, 1 đến 3PN, đảm bảo giá gốc

Chính chủ bán căn hộ chung cư Useful, mới nhận nhà chưa ở, 2PN, miễn trung gian

Chính chủ bán chung cư ngay TTSG, gần sân bay, căn góc, 70m2, 2PN, 2WC, đầy đủ ánh sáng và

Chính chủ bán chung cư ngay TTSG, gần sân bay, căn góc, 70m2, 2PN, 2WC, đầy đủ ánh sáng và

Căn hộ góc, 3 view, 65m2, 2PN, 2WC, chỉ 40% là nhận nhà ở ngay, cách TTQ10 chỉ 5 phút

Đại diện chính chủ ĐT bán ra các căn hộ Useful, giá tốt nhất thị trường, chỉ 40% nhận nhà

Bán lỗ 205tr căn hộ đối diện khu Bàu Cát, 3PN, 2WC, ban công rông, thoáng mát, giá 1.7 tỷ

Park Vista Nam Sài Gòn do Đông Mê Kông làm chủ đầu tư

Căn hộ chiết khấu CỰC SỐC tới 11%. Cơ hội không thể bỏ lỡ. CĐT mở bán DA CitiSoho.

Đầu tư căn hộ cao cấp tại Q,2. Giá chỉ có 1tỷ/căn

Căn hộ cao cấp chỉ 1.2 tỷ/căn 2PN ngay trung tâm hành chính quận 2

Bán CHCC CitiSoho Q.2. Giá chỉ có 22tr/m2, TT 1%/tháng, CK đến 11%.

Bán căn hộ cao cấp CitiSoho chỉ 22tr/m2 tại khu đô thị hiện đại quận 2

Bán căn hộ Citi Home, Q. 2.Bl A, dt 62m2, 2PN, 2TL

Chủ đầu tư bán DA căn hộ CitiSoho cao cấp, sống chất, đẳng cấp ngay trung tâm Q.2

Chủ nhà cần bán chung cu Petroland, Q.2. Dt 84m2, H. TB

Cần bán chung cư tầng trệt Petroland, Q.2. Dt 60.8m2, Giá 910tr.

Căn hộ Flora Fuji đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9 đã mở bán, 912TR/căn, LS: 6,5% vay 20 năm

Cần bán lại căn hộ Block B KDC Ehome3, đã có sổ, 950 Triệu, tặng full nội thất

Chỉ 300 Triệu đã sở hữu ngay căn hộ chuẩn Nhật Quận 9, không gian xanh cho từng căn hộ

Hà Đô Centrosa mặt tiền đường 3/2 giá chỉ 43tr/m2 rẻ nhất để đầu tư, LH nhanh chọn căn giá

Căn hộ gần quận 1, 3 chỉ 20 phút - 986 triệu - 64 m2 - 2 phòng ngủ, Đã có sổ riêng

Chỉ cần 280 triệu đã sở hữu căn hộ chuẩn Nhật Flora Fuji Quận 9

Cần bán gấp căn hộ Ehome 3 đường Võ Văn Kiệt- Hồ Học Lãm, đã có sổ, 950 Triệu.

Bán lại căn hộ đang ở Quận Bình Tân, có sổ riêng, tặng nội thất, 950 triệu

Bán lại căn hộ đang ở Quận Bình Tân, có sổ riêng, tặng nội thất, 950 triệu

Cần chuyển nhà nên bán lại căn hộ Ehome 3 - 950 Triệu, tặng full nội thất

Chủ nhà Cần bán gấp căn hộ Ehome 3 Block A,, Tầng 10, Giá 820 Triệu

Bán lại căn hộ đã có sổ ở Ehome 3, giá 900 Triệu, tầng 8

Bán lại căn hộ đã hoàn thiện ở Đại lộ Võ Văn Kiệt, thanh toán 290 triệu nhận nhà ở ngay.

Bán gấp căn hộ Ehome 2 Quận 9, 2PN -2WC- 980 Triệu

Bán gấp căn hộ An Phú Quân 6, giá 950 triệu. LH : 0938.678.349 (Trâm) xem nhà thực tế

Cơ hội cuối cùng cho khách hàng sở hữu căn hộ giá rẻ Block A0 - Ehome 3. 985 Triệu/ 2PN

Bán gấp căn hộ đẹp Nằm trục đường Võ Văn Kiệt, đã có sổ, giá 900 triệu

Ehome 3 View Đại Lộ Võ Văn Kiệt- có ban công- 989 Triệu-2PN.

Với 300 Triệu nhận ngay nhà ở tại khu phức hợp Ehome 3 - Tây Sài Gòn

Bán Block cuối cùng Căn hộ Ehome 3 đã hoàn thiện, chỉ 300 triệu đã có nhà ở liền

Bán gấp căn hộ Quận 9 đã có sổ, giá tốt 800TR/2PN

Cơ hội cuối cùng cho khách hàng sở hữu căn hộ giá rẻ Block A0 - Ehome 3. 985 Triệu/ 2PN

Bán gấp căn hộ đẹp Nằm trục đường Võ Văn Kiệt, đã có sổ, giá 900 triệu

Ehome 3 View Đại Lộ Võ Văn Kiệt- có ban công- 989 Triệu-2PN

Với 300 Triệu nhận ngay nhà ở tại khu phức hợp Ehome 3 - Tây Sài Gòn

Bán Block cuối cùng Căn hộ Ehome 3 đã hoàn thiện, chỉ 300 triệu đã có nhà ở liền

Bán gấp căn hộ Quận 9 đã có sổ, giá tốt 800TR/2PN

Chỉ 2 tỷ đã sở hữu ngay căn hộ cao cấp bậc nhất Quận 10 - Centrosa Garden

Căn hộ Ehome Quận 9_nhận nhà ở liền_ giá chỉ 750 triệu/2PN

Hà Đô Centrosa - căn hộ đẳng cấp trung tâm quận 10 thu hút đầu tư mạnh nhất

Cần tiền bán gấp căn hộ Ehome 3 vừa bàn giao nhà, 2PN-2WC

Bán gấp căn hộ nằm trung tâm Quận 6, Gần vòng xoay Phú Lâm

Đi nước ngoài định cư cần bán gấp căn hộ mới Flora Anh Đào Quận 9,giá 1 tỷ có thương lượng

Bán nhanh căn hộ đường Đỗ Xuân Hợp Quận 9, 750/2 PN

CHỈ CẦN 130 TRIỆU CÓ NGAY CĂN HỘ CAO CẤP 2 PHÒNG NGỦ, 73M2, THANH TOÁN 13TR/THÁNG.

PHÁ GIÁ THỊ TRƯỜNG CHỈ TỪ 2 TỶ/CĂN, 73M2 - 2PN, CHIẾT KHẤU 5%-12% THẲNG VÀO GIÁ BÁN.

CĐT bán hòa vốn 20 suất cuối căn hộ Võ Văn Kiệt, chỉ 300tr (30%) sở hữu ngay căn hộ.

Bán lại giá gốc căn hộ City Gate chỉ 1,3 tỷ /căn, 2PN, 73m2 ngay mặt tiền Võ Văn Kiệt.

ĐẠT GIA CENTER POINT 2, TT THỦ ĐỨC GIÁ CHỈ 228 TRIỆU/2PN

Căn hộ, Office Tel, Shophouse, giá chỉ 968 triệu/căn, CK 18%, ngay TT Bình Thạnh

Căn hộ rất hot ngay TT Bình Thạnh, giá 25tr/m2 2PN/65m2. LH: 0902916946

Căn hộ liền kề Phạm Văn Đồng giá 25tr/m2/2PN

Dự án hot nhất Bình Thạnh, giá chỉ 24tr/m2 nhiều ưu đãi chương trình hấp dẫn trong tháng 9

Đầu tư sinh lời ngay mặt tiền Nguyễn Xí, mua ngay để nhận ngay ưu đãi

Chỉ cần thanh toán 250tr là sở hữu căn hộ Richmond City ngay TT Bình Thạnh

Căn hộ 2PN/65m2 liền kề Phạm Văn Đồng,

CHÍNH CHỦ CẦN BÁN GÂP CĂN NHÀ NGAY TT Q12, P.THỚI AN, ĐẸP, NỘI THẤT CAO CẤP, GIÁ 2.6 TỶ

Căn hộ chung cư quận Bình Thạnh chiết khấu khủng 5%, Soho Premier

Chuyển nhượng shophouse, hỗ trợ vay ngân hàng

JAMONA GOLDEN SILK -Dự án ven sông Duy Nhất còn lại của trung tâm quận 7.

Đất nền Hội An - Vị trí kinh doanh đắc địa

Bán biệt thự 2 mặt tiền đường Trần Quốc Thảo, Q3, 620m2 giá 130 tỷ

Bán gấp Villa đường nội bộ Chu Văn An,quận Bình Thạnh 10*20 , 2 lầu , 13.8 tỷ

Bán gấp nhà phố hiện đại 2012 lững 2 lầu sân thượng khu Nam Long Phú Thuận, Quận 7.

Bán nhà biệt thự trong Làng Đại Học 10 x 25 có sổ đỏ rồi, 1 lầu, 1 trệt, 4pn tặng nội thất

Bán gấp biệt thư 14x18m Cao Thắng, P.5, Q.3, 18.2 tỷ

Cho thuê căn hộ chung cư Aview - Đường Nguyễn Văn Linh H.Bình Chánh 107m,3 phòng ngủ, 5.5t

Cần bán căn hộ chung Aview ,Huyện Bình Chánh

Cho thuê căn hộ chung cư Sao Mai Q.5 dt 87m, 2 phòng ngủ, 14tr/th,

Cho thuê căn hộ chung cư Him Lam Riverside Q7, S75m, 2 phòng ngủ, 12tr/th,

Cần bán căn hộ chung cư Hoàng Anh 2 Q.7

Cần bán căn hộ chung cư Khang Phú Quận Tân Phú

Bán nhà phố biệt thự vườn Melosa Khang Điền, tiện ích 5 sao

Căn hộ Ehome S quận 9 chỉ 600 triệu

Căn Office - tel dự án căn hộ Richmond City, DT 30m2 - 55m2, giá chỉ 700tr - 900tr.

Cần tiền bán gấp CH SunriseCity 1 PN,58m2,full nội thất, Cửa chính đông, 2,3ty

Cần tiền bán gấp CH SunriseCity 2 PN,2WC, 73m2,giá chỉ 2ty7

Bán CH Sunrise City - 3 PN - 120m2 - căn góc - Full NT đẹp - 5,5tỷ

Căn hộ quận 7 giá tốt, CH Sunrise City, 2PN, 2 WC, (97m2), 3ty1

Cần tiền bán gấp CH SunriseCity 2 PN,129m2,full nội thất, view hồ bơi, 4ty95,

Căn hộ Sunrise City - 1PN - 54m2 - View hồ bơi - 2tỷ (bao hết phí)

Cần tiền bán gấp CH SunriseCity 3 PN, 125m2, 3ty620

Cần bán CH Sunrise City , 3PN,138m2, Nội Thất dính tường, view hồ bơi, 6ty2

Bán gấp trong tuần, CH Sunrise City,Khu South, 138m2, 3PN, Ful NT

Bán lỗ căn hộ Sunrise City - 2PN - 65m2 - 2tỷ4 (bao hết)

Cần bán nhà Quận 7, đường Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, Dt 3.5×20m

Cần bán nhà Quận 7, đường Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, Dt 3.5×20m

Cần bán nhà Quận 7, đường Lê Văn Lương, P. Tân Hưng, Dt 3.5×20m

Bán nhà Quận 7 đường Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Dt 4×16m

Bán nhà Quận 7 đường Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Dt 4×16m

Cần bán gấp dãy nhà trọ đường Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Quận 7, Dt 4.2×19m

Chuyển nhượng khách sạn 4 sao, 14 tầng tại đường Hàm Nghi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1

Nhà sang trọng mặt tiền TL37 đường BT7m ô tô hai hàng

Bán nhà phố biệt thự Jamona Golden Silk- đẳng cấp an cư, đầu tư sinh lợi

Bán Nhà HXH 8m Đường CMT8 Quận 10. DT:4x16m, Gía: 11,5 tỷ

Nhà Bán HXH Lê Văn Sỹ.Quận 3. DT:7x14m. Giá:13 tỷ

MỞ BÁN CONDOTEL PHÚ QUỐC – SUNGROUP, DỰ ÁN TUYỆT ĐẸP SÁT BIỂN, LỢI NHUẬN 9%/NĂM

CĂN HỘ SINH THÁI NGHĨ DƯỠNG TIỆN ÍCH VƯỢT TRỘI CHỈ 26 TRIỆU / M2

Căn hộ có bến du thuyền ven sông đại lộ PHẠM VĂN ĐỒNG 26 TRIỆU / M2

- Bán căn TOpaz Trịnh Đình Thảo - 67,2 m2: giá 1,47 tỷ ( 2 phòng ngủ + 2 toilet )

- Bán căn Idico Tân Phú - 57m2 : giá 1,3 tỷ ( 2 phòng ngủ + 2 toilet + ban công )

Bán căn Carillon 2: Trịnh Đình Thảo - Tân Phú - 89,5 m2 ( 3 phòng ngủ - 2 toilet )

BÁN CĂN HỘ 70M2, 2PN, 2PWC, 1P. KHÁCH, 1 P. BẾP GIÁ 1TỶ4

Căn hộ chính giữa trung tâm Q.Thủ Đức chỉ 350tr/70m2 ( NHHT 50-70%) sổ hồng vv , Liên

Căn hộ dự án giá rẻ tại quận Bình Thạnh giá chỉ từ 1,6 tỷ/căn

CĂN HỘ CAO CẤP SAIGON MIA, CK 10%, TT 30% NH HỖ TRỢ 70% TRONG 30 NĂM

CĂN HỘ SKY CENTER MẶT TIỀN PHỔ QUANG, 3 PHÚT ĐẾN SÂN BAY 129M2/3,5TỶ CK 5%. SẮP GIAO NHÀ

giao nhà Qúy II/2017CĐT Hung Thinh Corp Tân Bình Căn hộ giá rẻ tphcm SkyCenter 70m2

Căn hộ 540trđ/ 80m2, tại Thủ Đức

Bình Thạnh giá rẻ 1.5tỷ căn Căn hộ Hung Thinh Corp 66m2 2PN tphcm Richmond City

Cần bán căn hộ Sky 9 quận 9, trả góp 0% lãi suất, tiêu chuẩn Hàn Quốc

Căn hộ quân 9, Liền kề khu công nghệ cao, chỉ 765tr/2PN

Bán căn hộ Sky 9 ngay trên đường Nguyễn Duy Trinh, Vành Đai 2

Cần bán căn hộ chung cư quận 9, liền kề siêu thị Aeon Mall, bệnh viện quốc tế

Thanh toán trước 248 triệu nhận nhà gần KCN cao quận 9

Căn hộ cao cấp quận Thủ Đức- Opal Garden- LK Phạm Văn Đồng chỉ 1,4 tỷ/2PN

Thanh toán 250 triệu sở hữu ngay căn hộ quận 9, giá gốc chủ đầu tư

Cần bán căn hộ chung cư quận 9 giá rẻ

Căn hộ giá rẻ dưới 1 tỷ/2PN, liền kề quận 2, gần đường Nguyễn Duy Trinh

Căn hộ Thủ Đức, liền kề Phạm Văn Đồng chỉ 420 triệu/ 2PN

Căn hộ 540trđ/ 80m2, tại Thủ Đức,

Căn hộ giá rẻ quận Bình Thạnh, Soho Premier trả trước 480 triệu

BÁN CĂN HỘ 70M2, 2PN, 2PWC, 1P. KHÁCH, 1 P. BẾP GIÁ 1TỶ4

Căn hộ chính giữa trung tâm Q.Thủ Đức chỉ 350tr/70m2 ( NHHT 50-70%) sổ hồng vv , Liên

Thủ Đức Moonlight Hung Thinh Corp chỉ từ 1.1 tỷ Căn hộ giá rẻ tphcm

Căn hộ cao cấp quận Thủ Đức- Opal Garden- LK Phạm Văn Đồng chỉ 1,4 tỷ/2PN

Căn hộ Thủ Đức, liền kề Phạm Văn Đồng chỉ 420 triệu/ 2PN

Tận hưởng không gian sống đẳng cấp căn hộ ngay TT Q.Thủ Đức.Chỉ 540tr/1 căn, sổ hồng

770tr/2PN Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp tại căn hộ Đạt Gia Centrer Point

550tr Tôi cần bán căn hộ Sen Hồng hoàn thiện

Mua ngay kẻo hết Lotus Sen hồng ở liền trong tháng 9

682tr/căn Dự án Singapore Đạt Gia ngay trung tâm Thủ Đức

500tr Căn Hộ Lotus Sen Hồng Ngay MT QL1A Cầu Vượt Sóng Thần

530tr Căn Hộ Lotus Sen Hồng Thủ Đức

866tr Căn Hộ Đạt Gia 2PN thông minh Thủ Đức

682tr/căn Đạt Gia Centre Point – Ngôi nhà khởi đầu thịnh vượng

682tr/căn Căn hộ thông minh Đạt Gia đuờng Tô Ngọc Vân Thủ Đức

866tr ( cả VAT) có ngay căn hộ 2PN gần chợ Thủ Đức

Từ 682tr căn hộ cao cấp trung tâm Quận Thủ Đức

Thông tin mới nhất mở bán Đạt Gia Centre Point Thủ Đức

Bán căn sang nhượng Sen Hồng Lotus

Căn hộ 2PN giá 780tr kề Phạm Văn Đồng

Chung cư Splendor quận Gò Vấp cần bán, nhanh tay kẻo lỡ

Bán gấp căn hộ chung cư Splendor gần cầu An Lộc quận Gò Vấp giá 1.6 tỷ

Cần bán căn hộ chung cư Hoàng Anh 2 Q.7

Bán gấp nhà trọ cao cấp 5 lầu mặt tiền đường nội bộ 12m Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận

Bán căn hộ The art Gia Hòa, Giá gốc chủ đầu tư chỉ 1 tỷ căn 2 phòng ngủ.

Sở hữu ngay căn hộ The art giá gốc chỉ 1 tỷ căn 2 phòng ngủ, chiết khấu cao lên đến 11%

Căn hộ The art gia hòa, chính thức nhận giữ chỗ Block Mởi View sông cực đẹp.

Căn hộ ngay trung tâm Q12 chỉ 200tr dọn vào ở ngay, hỗ trợ vay 80%

Căn hộ dự án giá rẻ tại quận Bình Thạnh giá chỉ từ 1,6 tỷ/căn

CĂN HỘ CAO CẤP SAIGON MIA, CK 10%, TT 30% NH HỖ TRỢ 70% TRONG 30 NĂM

CĂN HỘ SKY CENTER MẶT TIỀN PHỔ QUANG, 3 PHÚT ĐẾN SÂN BAY 129M2/3,5TỶ CK 5%. SẮP GIAO NHÀ

HÃY MUA NGAY CHCC RIVER CITY Q.7 VỚI 99 TIỆN ÍCH VIEW SÔNG SG BITEXCO VINHOMES TT CHỈ 1%/T

Căn Hộ Cao Cấp 2,4 tỷ Ngay Trung Tâm Quận 10

RIVA PARK Q.4 KHUYẾN MÃI KHỦNG BẾP 150TR, THANH TOÁN 30% NHẬN NHÀ LS 0%/TH

RIVA PARK Q.4 CĂN HỘ CAO CẤP HÀNG ĐẦU VN CÓ 1 KHÔNG 2 TẶNG FULL BẾP 150TR

CĂN HỘ Q4 RIVA PARK - 3 MẶT VIEW SÔNG CCHS Q1 CHỈ 1KM - VỚI MỘT RỪNG QUÀ TẶNG LÊN ĐẾN 200T

Căn hộ đẳng cấp chiết khấu 1% hoặc tặng 2 năm phí quản lý

Căn hộ quận 4 giá tốt - Riva Park

Riva Park ưu đãi tặng bếp+0%lãi suất+ân hạn, trả trước 600tr, gần Vinhomes Khánh Hội

RIVER CITY Q.7 – DỰ ÁN CHCC HÀNG ĐẦU VN CHỈ TỪ 1.39 TỶ/CĂN, TT 1%/THÁNG

RIVER CITY - CHỈ TT 238TRIỆU TRẢ GÓP 1%/THÁNG SỞ HỮU CĂN HỘ SÂN VƯỜN QUẬN 7

RIVER CITY Q7 – DỰ ÁN CHCC HÀNG ĐẦU VIỆT NAM! CHỈ TỪ 1.39 TỶ/CĂN TT 1%/T

RIVER CITY Q.7 CHCC HÀNG ĐẦU VN CÓ 1 KHÔNG 2 MUA NGAY KẺO LỠ TỪ 1.39 TỶ/CĂN

Căn hộ nóng sốt cách quận 1 chỉ 5 phút. Giá 2.6 tỷ đang phá giá thị trường bất động sản

Căn hộ nóng sốt cách quận 1 chỉ 5 phút. Giá 2.6 tỷ đang phá giá thị trường bất động sản

Bán gấp lô đất BT mặt tiền đường nhựa 12m Khu dân cư Savimex, P. Phú Thuận, Q.7.

Bán đất Hẻm 160 Nguyễn Văn Quỳ , P. Phú Thuận, Quận 7, Dt 5x20m

Chỉ 240 triệu, sở hữu ngay Đất KĐT cao cấp Ven Sông, có sổ, sang tên ngay

Đất xây trọ có sổ hồng riêng bao giấy phép xây dung đối diện khu công nghiệp xuyên á

Cần bán gấp căn hộ chung cư BMC Xem nhà liên hệ

Cần bán gấp căn hộ chung cư Central Garden

VŨNG TÀU MELODY CĂN HỘ BIỂN NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP + CK 5% + CK VƯỢT TIẾN ĐỘ 18%

Chính chủ bán gấp căn hộ Indochina Tower số 4 Nguyễn Đình Chiểu quận 1

CH thông minh đầu tiên tiêu chuẩn 4 sao MT Vũng Tàu - Cam kết sinh lời 10%/ năm

Cần bán căn hộ chung cư Central Garden MT đường Võ Văn Kiệt , Quận 1

Cần bán căn hộ 207 Bùi Viện Q1, dt 63m2, 2pn, đầy đủ nội thất cao cấp, lầu cao, view đẹp,

Cần bán gấp căn hộ BMC, Dt 82m2 , 3 phòng ngủ , giá 3.2 tỷ

CH thông minh đầu tiên tiêu chuẩn 4 sao MT Vũng Tàu - Cam kết sinh lời 10%/ năm

Mở bán căn hộ Officetel CT Plaza Võ Văn Kiệt vị trí cực đẹp

Cần bán căn hộ chung cư 203 Nguyễn Trãi quận 1

Cần bán căn hộ chung cư Central Garden Q.1 dt 76m, 2 phòng ngủ, 2.45 tỷ

Giữ chổ ngay căn hộ Vinhomes Golden River – căn hộ siêu sang đẳng cấp thượng lưu

Chuẩn bị mở bán Vinhomes Golden River, vị trí kím cương – nội thất số 1 thế giới

BÁN CĂN HỘ KDC HIM LAM QUẬN 7 CẠNH SUNRISE CITY TỪ 1,6 TỶ

BÁN LÔ ĐẤT NỀN GIÁ CHÍNH CHỦ NGAY TRONG LÒNG PHỐ CỔ- HỘI AN

770tr/2PN Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp tại căn hộ Đạt Gia Centrer Point

500tr căn hộ trung tâm Thủ Đức

Time Hoi An - Miếng bánh ngon nhất khu vực Miền trung

560tr đến dưới 1 tỷ Căn hộ Singapore ngay trung tâm Q.Thủ Đức giá tốt nhất Thủ Đức

Địa chỉ: Tô Ngọc Vân Đường Tô Ngọc Vân, Phường Thủ Đức, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Căn liền kề Phạm Văn Đồng giá tốt nhất Thủ Đức

Căn liền kề Phạm Văn Đồng giá tốt nhất Thủ Đức

Căn liền kề Phạm Văn Đồng giá tốt nhất Thủ Đức

Căn liền kề Phạm Văn Đồng giá tốt nhất Thủ Đức

Căn liền kề Phạm Văn Đồng giá tốt nhất Thủ Đức

Căn liền kề Phạm Văn Đồng giá tốt nhất Thủ Đức

Căn liền kề Phạm Văn Đồng giá tốt nhất Thủ Đức

Căn hộ LuxCity 2PN, có ban công, gần cầu Phú Mỹ

Căn hộ ngay trung tâm Q12 chỉ 200tr dọn vào ở ngay, hỗ trợ vay 80%

Căn hộ 1 Phòng ngủ Q12 chỉ 200tr dọn vào ở ngay, hỗ trợ vay 80%

Căn hộ cao cấp 2, 3 Phòng ngủ Q12 chỉ 360tr dọn vào ở ngay, hỗ trợ vay 80%

770tr/2PN đẳng cấp Thủ Đức, thanh toán 30% ngân hàng hỗ trợ 80%

500tr căn hộ trung tâm Thủ Đức

560tr đến dưới 1 tỷ Căn hộ Singapore ngay trung tâm Q.Thủ Đức giá tốt nhất Thủ Đức

Bán 575tr căn hộ hoàn thiện Lotus kề Phạm Văn Đồng

Căn liền kề Phạm Văn Đồng giá tốt nhất Thủ Đức

840tr/2PN căn hộ Phạm Văn Đồng chuẩn Singapore

Căn hộ Thủ Đức chuẩn Sing thông minh về thiết kế 866tr/2PN

Căn hộ hoàn thiện Lotus kề Phạm Văn Đồng

ĐẤT Ở, XÂY TRỌ, KINH DOANH, BUÔN BÁN.. NGAY KHU ĐÔ THỊ MỚI, DÂN CƯ ĐÔNG, CƠ SỞ HẠ TẦNG HOÀNG THIỆN, GIAO THÔNG HUYẾT MẠCH, ĐƯỢC HỖ TRỢ VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐẾN 70% GIÁ TRỊ TÀI SẢN. Hotline: 0908.977.345 - 0908.595.079 Anh Hùng * Với xu hướng mua đất xây trọ

Lotus Sen hồng có nhà ở ngay - thiết kế sang trọng

476tr CH Lotus – trả trước 25% ngân hàng hỗ trợ đến 75%

Chung cư hoa sen - hồn Việt trong mỗi nếp nhà

"Hot" 560tr duy nhất mua ngay CH mới xây xong giá tốt nhất Thủ Đức

Bán căn 2PN căn hộ sen hồng kề Phạm Văn Đồng

Bán căn 2PN căn hộ sen hồng kề Phạm Văn Đồng

Căn hộ giá cực tốt ở gần bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

560tr Căn hộ hoàn thiện tọa lạc cửa ngõ đông SG

Bán căn 2PN căn hộ sen hồng kề Phạm Văn Đồng

Căn hộ giá cực tốt ở gần bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

560tr Căn hộ hoàn thiện tọa lạc cửa ngõ đông SG

560tr Căn hộ ở luôn kề Phạm Văn Đồng

560tr CH Thủ Đức thiết kế Singapore thông thoáng

Căn hộ sang trọng giá tốt nhất Thủ Đức – sinh lời cao từ Đạt Gia

Tòa nhà 7 lầu thương mại & shophouses kinh doanh tại Thủ Đức

Căn hộ 2PN giá 780tr kề Phạm Văn Đồng

Chớ bõ lỡ cơ hội mua căn hộ ở liền tại Lotus Sen hồng

866tr/2PN Căn hộ sang trọng thoáng mát Thủ Đức

Bán căn sang nhượng Sen Hồng Lotus

Từ 682tr căn hộ cao cấp trung tâm Quận Thủ Đức

866tr Căn hộ kề Phạm Văn Đồng – Căn hộ đáng sống tại Thủ Đức

866tr ( cả VAT) có ngay căn hộ 2PN gần chợ Thủ Đức

682tr/căn Đạt Gia Centre Point – Ngôi nhà khởi đầu thịnh vượng

866tr ( cả VAT) có ngay căn hộ 2PN gần chợ Thủ Đức

682tr/căn Căn hộ thông minh Đạt Gia đuờng Tô Ngọc Vân Thủ Đức

682tr/căn Đạt Gia Centre Point – Ngôi nhà khởi đầu thịnh vượng

866tr Căn Hộ Đạt Gia 2PN thông minh Thủ Đức

682tr/căn Căn hộ thông minh Đạt Gia đuờng Tô Ngọc Vân Thủ Đức

682tr/căn Đạt Gia Centre Point – Ngôi nhà khởi đầu thịnh vượng

866tr Căn Hộ Đạt Gia 2PN thông minh Thủ Đức

682tr/căn Dự án Singapore Đạt Gia ngay trung tâm Thủ Đức

Mua ngay kẻo hết Lotus Sen hồng ở liền trong tháng 9

500tr Căn Hộ Lotus Sen Hồng Ngay MT QL1A Cầu Vượt Sóng Thần

Căn hộ Singapore ngay trung tâm Q.Thủ Đức giá tốt nhất ai cũng có thể sở hữu

550tr Tôi cần bán căn hộ Sen Hồng hoàn thiện

Căn hộ bàn giao ngay tại Cầu vượt Sóng Thần

Khu căn hộ 4S Riverside Linh Đông (Block D) - Bên sông, yên tĩnh, thoáng mát

Cần bán căn hộ chung cư quận 9 giá rẻ

Địa chỉ: Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh

Căn hộ Thủ Đức, liền kề Phạm Văn Đồng chỉ 420 triệu/ 2PN

Căn hộ giá rẻ quận Bình Thạnh, Soho Premier trả trước 480 triệu

Căn hộ cao cấp quận Thủ Đức- Opal Garden- LK Phạm Văn Đồng chỉ 1,4 tỷ/2PN

Cần bán căn hộ Sky 9 quận 9, trả góp 0% lãi suất, tiêu chuẩn Hàn Quốc

tphcm 2-3pn Căn hộ giá rẻ quận 8 CentizenHung Thinh Corp

CĂN HỘ SKY CENTER MẶT TIỀN PHỔ QUANG, 3 PHÚT ĐẾN SÂN BAY 129M2/3,5TỶ CK 5%. SẮP GIAO NHÀ

CĂN HỘ CAO CẤP SAIGON MIA, CK 10%, TT 30% NH HỖ TRỢ 70% TRONG 30 NĂM.

Căn hộ dự án giá rẻ tại quận Bình Thạnh giá chỉ từ 1,6 tỷ/căn

tphcm chỉ từ 1.1 tỷ Thủ Đức Căn hộ giá rẻ Hung Thinh Corp Moonlight

Bán 2 căn góc Petroland Quận 2

Binh Chanh Căn hộ giá rẻ Hung Thinh Corp khu Trung Sơn 2-3pn Saigon Mia tphcm

Hung Thinh Corp chỉ từ 1.1 tỷ tphcm Thủ Đức Moonlight Căn hộ giá rẻ

2-3pn 23tr/m2 tphcm Căn hộ giá rẻ Lavita Garden Hung Thinh Corp Thủ Đức lk Ga Metro

tphcm giá rẻ Bình Thạnh Căn hộ Richmond City officetel 1.5tỷ căn 66m2 2PN Hung

Bán gấp chung cư Cư Xá Điện Lực Trần Nảo,Q2.Căn góc đẹp,thoáng mát,giá rẻ.

tphcm Căn hộ giá rẻ 70m2 Tân Bình SkyCenter giao nhà Qúy II/2017CĐT Hung Thinh Corp

Căn hộ LuxCity 2PN, có ban công, gần cầu Phú MỹCăn hộ LuxCity 2PN, có ban công, gần cầu Phú Mỹ

Căn hộ 1 Phòng ngủ Q12 chỉ 200tr dọn vào ở ngay, hỗ trợ vay 80%

Căn hộ cao cấp 2, 3 Phòng ngủ Q12 chỉ 360tr dọn vào ở ngay, hỗ trợ vay 80%

770tr/2PN đẳng cấp Thủ Đức, thanh toán 30% ngân hàng hỗ trợ 80%

770tr/2PN Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp tại căn hộ Đạt Gia Centrer Point

500tr căn hộ trung tâm Thủ Đức

560tr đến dưới 1 tỷ Căn hộ Singapore ngay trung tâm Q.Thủ Đức giá tốt nhất Thủ Đức

Căn hộ trung cấp 8x Rainbow nội thất hoàn thiện giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck lên đên 18%

CHCC 5 sao Citizen.ts KDC Trung Sơn giao nhà tháng 1/2017 nội thất hoàn thiện ck cao 3-18%

Căn hộ cao cấp 5 sao Richmond City nội thất hoàn thiện giá gốc ưu đãi hấp hẫn ck 4%-18%

Căn hộ cao cấp 5 sao Florita nội thất hoàn thiện giá gốc cực kì ưu đãi ck lên đến 18%

Căn hộ cao cấp 5 sao MOONLIGHT RESIDENCES​ nội thất hoàn thiện tặng phí quản lý CK 5-18%

Căn hộ cao cấp 5 sao Lavita Garden Q.Thủ Đức nội thất hoàn thiện giá gốc ck lên đên 18%

Căn hộ cao cấp 5 sao Melody Residences giá gốc ưu đãi hấp dẫn ck lên đên 24%

CHCC 5 sao Saigon Mia KDC trung sơn tặng phí quản lý và nội thất bếp nhà tắm ck cao 8-18%

Đặt chỗ CH cao cấp Q6, mặt tiền Võ văn Kiệt - Tặng 10 năm phí QL+ 3 chỉ SJC + chỉ TT 20%

Đặt chỗ CH cao cấp Quận 6, mặt tiền Võ Văn Kiệt - chỉ từ 21tr/m2 - Tặng đến 10 năm phí QL

Chỉ 10 suất nội bộ duy nhất Block C Idico Tân Phú- trực diện Đầm Sen - Giữ chỗ căn đẹp

Khách suất ngoại, bán lại căn hộ Hưng Ngân 2PN, 2WC, 68m2, hướng ĐÔng Nam

Cần tiền, sang nhượng gấp Căn hộ 2PN, 68m2 - ngay Aeon mall tân Phú - chỉ từ 1,1 tỷ (VAT)

Căn hộ cao cấp giao nhà năm 2016 mặt tiền đường Âu Cơ - Thanh toán 50% nhận nhà

Cực HOT!! C/hộ cao cấp nhận nhà 2016 - Ký hợp đồng TT 20% - tặng 10 chỉ SJC + 2 năm phí QL

Sang nhượng CH IDICO Tân Phú 62m2, căn góc, giá 1,3 tỷ (bao mọi phí)- giao cuối 10/2016

Chính thức mở bán Block C IDICO - view Đầm Sen - TT 20% ký HD - giao nhà tháng 10/2017

Bán căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền, Q. 2 giá tốt nhất thị trường

Bán căn hộ cao cấp Masteri Thảo Điền 2PN 2WC tháp T1A lầu trung giá rẻ nhất thị trường

Bán biệt thự Lương Định Của, P. Bình Khánh, Q.2 461,9m2, giá cực kỳ rẻ chỉ 26,095 tỷ

Bán biệt thự Lương Định Của, P. Bình Khánh, Q.2 461,9m2, giá cực kỳ rẻ chỉ 26,095 tỷ

CH The Park Residence 3PN, 2WC, 106m2 lầu cao sát Q. 7 giá rẻ nhất thị trường, 2,430 tỷ

Bán căn hộ cao cấp Sunrise North Q.7 1PN (full nội thất) 2PN (giao thô) 3PN (full nội thất

Cần bán căn hộ The Park Residence gần Q.7 đường Nguyễn Hữu Thọ sắp giao nhà giá tốt.

Cần bán căn hộ Landmark Plus Full nội thất chuẩn 5*, 2PN 2WC lầu cao 80m2 giá rẻ 4,1 tỷ

Căn hộ MT Nguyễn Xí, Bình Thạnh chỉ 1t7/căn, CK 2-18%, NH Vietinbank hổ trợ 70%

540trđ nhận căn hộ 80m2, tại Thủ Đức, TP HCM

Chỉ với 540trđ có ngay căn hộ cao cấp The Navita , Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh

350 trđ / 70m2, Tại chợ Thủ Đức - Hồ Chí Minh

Bán căn hộ cao cấp The Navita , Quận Thủ Đức - Hồ Chí Minh

Căn hộ resort River City Q7 đang gây sốt tại nam Sài Gòn

Bán căn hộ M-one Nam Sài Gòn quận 7, 2pn giá 1.5 tỷ

Bán căn hộ 2PN T1A.16.08 Masteri thảo điền Q2, view thành phố

Bán căn hộ quận 2- duplex masteri thảo điền, 3PN-128.17m2, có sân vườn

Bán căn hộ T1A.12.07 Masteri Thảo Điền quận 2, 2PN, 2.33 tỷ

Bán căn hộ lexington quận 2, LA.20.06, 2PN-71m2, 2.4 tỷ

Căn hộ masteri thảo điền quận 2 cần bán, 1PN view sông, 1.8 tỷ

Bán căn hộ quận 2- T2A.23.03 mastei thảo điền, 2PN-63.32m2

Bán căn hộ T2a.19.10 masteri thảo điền quận 2, 2PN, view hồ bơi, 2.3tỷ

Bán căn hộ masteri thảo điền quận 2, căn góc 3PN, tầng cao, view sông

Căn hộ quận 7-River City-1.5 tỷ/2PN với 99 tiện ích vượt trội

Bán biệt thự Conic, khu dân cư Conic 13B, đường Nguyễn Văn Linh, xã Phong Phú, Bình Chánh

Bán biệt thự Trần Quốc Toản, P. 7, Q. 3

BÁN NHÀ 1 TRỆT 1 LẦU ĐƯỜNG 1O, HIỆP BÌNH PHƯỚC, XÂY DỰNG MỚI 100%

Căn hộ chung cư quận Bình Thạnh chiết khấu khủng 5%, Soho Premier

Bán nhà hẻm 6m Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Quận 1

nhà mới xây chính chủ 5×16 QL50 tân kim sổ hồng riêng

HOT! Bán căn hộ Hà Đô Centrosa, liên hệ ngay để tham quan nhà mẫu dự án

Bán căn hộ An Gia Skyline 58m2,giá gốc&chính sách chủ đầu tư,cách Phú Mỹ Hưng chỉ 800m

Bán căn hộ chung cư 4S Riverside Linh Đông,Thủ Đức, LK Phạm V Đồng- Bên sông-sắp bàn giao

770tr/2PN đẳng cấp Thủ Đức, thanh toán 30% ngân hàng hỗ trợ 80%

770tr/2PN Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp tại căn hộ Đạt Gia Centrer Point

500tr căn hộ trung tâm Thủ Đức

560tr đến dưới 1 tỷ Căn hộ Singapore ngay trung tâm Q.Thủ Đức giá tốt nhất Thủ Đức

Bán 575tr căn hộ hoàn thiện Lotus kề Phạm Văn Đồng

Căn liền kề Phạm Văn Đồng giá tốt nhất Thủ Đức

840tr/2PN căn hộ Phạm Văn Đồng chuẩn Singapore

Căn hộ Thủ Đức chuẩn Sing thông minh về thiết kế 866tr/2PN

Căn hộ hoàn thiện Lotus kề Phạm Văn Đồng

Lotus Sen hồng có nhà ở ngay - thiết kế sang trọng

476tr CH Lotus – trả trước 25% ngân hàng hỗ trợ đến 75%

Chung cư hoa sen - hồn Việt trong mỗi nếp nhà

Chung cư hoa sen - hồn Việt trong mỗi nếp nhà

"Hot" 560tr duy nhất mua ngay CH mới xây xong giá tốt nhất Thủ Đức

Bán căn 2PN căn hộ sen hồng kề Phạm Văn Đồng

Căn hộ giá cực tốt ở gần bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

560tr Căn hộ hoàn thiện tọa lạc cửa ngõ đông SG

560tr Căn hộ ở luôn kề Phạm Văn Đồng

Căn hộ Hà Đô Centrosa mặt tiền 3/2 Quận 10. Giao nội thất Đức. Đa dạng diện tích

CĂN HỘ 2PN CITY GARDEN 117M2 TẤNG 9, VIEW CỰC THOÁNG,

ĐẶT CỌC NGAY CĂN HỘ 4 MẶT TIỀN QUẬN 10, DỰ ÁN MỚI GIÁ CỰC HẤP DẪN

CẦN TIỀN TRẢ NH, BÁN GẤP CĂN HỘ IMPERIA TẦNG 15, VIEW CỰC MÁT

CƠ HỘI ĐẦU TƯ CỰC TỐT, CỰC HẤP DẪN TẠI Xi GRAND COURT, NHẬN GIỮ CHỔ NGAY HÔM NAY

Xi Grand Court – Căn hộ 4 mặt tiền Q10 giá mở bán cực tốt, căn hộ hấp dẫn bậc nhất khu vực

CĂN HỘ THƯỢNG LƯU Xi GRAND COURT, VỊ TRÍ 4 MẶT TIỀN – GIÁ CỰC HẤP DẪN

XI GRAND COURT-CAM KẾT SỔ HỒNG SAU 9 THÁNG, GIÁ CỰC HẤP DẪN, VIEW CỰC THOÁNG.

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ CITYGARDEN, NHÀ Ở ĐẸP – CHO THUÊ GIÁ CỰC TỐT.

XI GRAND COURT-CĂN HỘ CAO CẤP Q10, HỔ TRỢ LÃI SUẤT TỪ CĐT, CK ĐẾN 12%

CẦN SANG NHƯỢNG HOẶC CHO THUÊ CĂN HỘ FLEMINGTON 2PN, 86m2.

DỌN VÀO Ở NGAY CĂN HỘ LEXINGTON, CAM KẾT GIÁ TỐT

MỞ BÁN CĂN HỘ XI GRAND COURT- VỊ TRÍ ĐẸP, CHIẾT KHẤU CAO, ĐA TIỆN ÍCH

CĂN HỘ Q7 – M-ONE, GÍA CHỈ TỪ 1.6 TỶ CĂN 2PN, DIỆN TÍCH 61M2

CHUYỂN NHƯỢNG CĂN HỘ Q2 – MASTERI THẢO ĐIỀN, GIÁ TỐT, VIEW ĐẸP DỄ CHO THUÊ

DO XOAY VỐN ĐẦU TƯ, CẦN SANG NHƯỢNG LẠI 2 CĂN HỘ CANTAVIL HOÀN CẦU

CĂN HỘ Q10 Xi GRAND COURT – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ĐA DẠNG, THÍCH HỢP ĐẦU TƯ, MUA Ở -

CĂN HỘ Xi GRAND COURT – CHIẾT KHẤU CAO, ÂN HẠN NỢ GỐC, HỔ TRỢ LÃI SUẤT

MỚI! CĂN HỘ ĐẲNG CẤP MASTERI (M-ONE) MỞ BÁN ĐỢT ĐẦU, CHỈ 1,6 TỶ 2PN

CẦN SANG NHƯỢNG CĂN HỘ SUNRISE CITY KHU CENTRAL, VIEW 2 MẶT.

Căn hộ liền kề Phạm Văn Đồng giá 25tr/m2/2PN

Đầu tư sinh lời ngay mặt tiền Nguyễn Xí, mua ngay để nhận ngay ưu đãi

Căn hộ rất hot ngay TT Bình Thạnh, giá 25tr/m2 2PN/65m2

Dự án hot nhất Bình Thạnh, giá chỉ 24tr/m2 nhiều ưu đãi chương trình hấp dẫn trong tháng 9

Căn hộ, Office Tel, Shophouse, giá chỉ 968 triệu/căn, CK 18%, ngay TT Bình Thạnh

Căn hộ đường 3/2 mở bán Block mới,

Căn hộ cao cấp và nhà phố liền kề Quận Thủ Đức chỉ 950 triệu/căn

Căn hộ Moonlight Residences Đặng Văn Bi Q.Thủ Đức, CK 18%, tiêu chuẩn Singapore

XU HƯỚNG ĐẦU TƯ MỚI NHẤT TẠI KHU NAM SÀI GÒN

Cơ hội mua nhà dành cho gia đình trẻ tại Sài Gòn

Tặng 3 chỉ vàng khi mua căn hộ ngay mặt tiền đường Võ Văn Kiệt, quận 6 - 64m2/2pn

Cơ hội đầu tư căn hộ cao cấp View sông kề cạnh Quận 1

Dự án Hưng Phát 2 tại mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ kết nối trục đường Nguyễn Văn Linh

Bán căn hộ EverRich I đã sử dụng dùng làm OfficeTel hoặc để ở với diện tích 146m2Bán căn hộ EverRich I đã sử dụng dùng làm OfficeTel hoặc để ở với diện tích 146m2

Shop House cao cấp mặt tiền đường của dự án Green View tại Quận 8

Căn hộ góc dự án Xi Grand Court Quận 11

Căn hộ góc duy nhất nhiều ưu đãi của dự án Riva Park Quận 4

Căn hộ góc duy nhất nhiều ưu đãi của dự án Riva Park Quận 4

Bán gấp căn hộ cao cấp Green View nằm cạnh sông đường Bến Bình Đông Quận 8

Bán gấp căn hộ góc Summer Square ngay mặt tiền đường Quận 6

Bán căn hộ đẳng cấp ven sông, chung cư Riverside Garden 4S1, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức,

có nhu cầu Bán căn hộ chung cư quận Thủ Đức, giá 930tr, bán căn hộ Sunview 2

Bán gấp căn hộ sunview 2, 73.5m2, giá 1.02 tỷ, phường Tam Phú quận Thủ Đức

Chính chủ bán căn hộ sunview 2 quận Thủ Đức

Cần bán chung cư sunview2, giá 930 , thủ đức cần bán gấp gấp gấp !!!!!!!

Bán căn hộ 56 m2, 1pn, quận bình thạnh, chung cư mỹ phước

Cần Bán căn hộ Mỹ An 3G 73m2 giá rẻ quận Thủ Đức

cần tiền mua nhà lớn hơn bán gấp căn hộ mỹ phước quận bình thạnh

Cần bán gấp căn hộ Mỹ An đường số 19, 73m2, 2pn, 2wc, quận Thủ Đức

Bán căn hộ trung tâm quận bình thạnh, chung cư Mỹ Phước gần chợ bà chiểu

Chính chủ bán căn hộ mỹ phước giá rẻ quận bình thạnh không đâu rẻ hơn

Bán căn hộ gần chợ bà chiểu chung cư mỹ phước quận bình thạnh

Bán gấp căn hộ cao cấp morning star, phường 26 , lầu cao quận bình thạnh

Chuyển công tác Bán căn hộ morning star , đường quốc lộ 13 quận bình thạnh

Chuyển công tác Bán căn hộ morning star , đường quốc lộ 13, phường 26, quận bình thạnh

Chính chủ Bán căn hộ cao cấp Morning Star Plaza, 112m2, quận bình thạnh

Chuyển nhà Bán căn hộ morning star 102m2, giá rẻ ,quận bình thạnh

Chính chủ bán gấp căn hộ morning star,84m2, lầu cao quận Bình Thạnh

Chuyển công tác Bán căn hộ morning star , đường quốc lộ 13, phường 26, quận bình thạnh

Chính chủ Bán căn hộ Morning star, quận bình thạnh có sổ hồng

Chính chủ bán căn hộ mỹ phước giá rẻ quận bình thạnh không đâu rẻ hơn

Bán gấp căn hộ cao cấp morning star, phường 26 , lầu cao quận bình thạnh

Bán gấp căn hộ cao cấp morning star, phường 26 , lầu cao quận bình thạnh

Chuyển công tác Bán căn hộ morning star , đường quốc lộ 13 quận bình thạnh

Chính chủ Bán căn hộ cao cấp Morning Star Plaza, 112m2, quận bình thạnh

Chuyển nhà Bán căn hộ morning star 102m2, giá rẻ ,quận bình thạnh

Chính chủ bán gấp căn hộ morning star,84m2, lầu cao quận Bình Thạnh

Chuyển công tác Bán căn hộ morning star , đường quốc lộ 13, phường 26, quận bình thạnh

Có gì hót, Bán căn hộ Riverside Garden 4S1, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức,

Cần tiền cho con du học bán gấp căn hộ chung cư 4S1,Bình Triệu, quận Thủ Đức

Chính chủ bán căn hộ chung cư 4S1 Bình Triệu quận thủ đức gấp gấp gấp!!!!

Không có nhu cầu sử dụng bán gấp căn hộ Riverside 4S1 đường Phạm Văn Đồng Thủ Đức

Bán nhà Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, giá 25 tỷ

bán 4 nền đất cuối cùng giai đoạn 2 ,kcn tân bình ,390 triệu ,50%

Hung Thinh Corp Căn hộ 8X Rainbow chỉ từ 16tr/m2 giá rẻ Tân Phú

chỉ từ 15tr/m2 Căn hộ 9 View giá rẻ quận 9 Hung Thinh Corp

Căn hộ cao cấp SKYWAY- bán trực tiếp chủ đầu tư

Chuỗi căn hộ cao cấp Nguyễn Văn Linh

Skyway nơi tình yêu bắt đầu

Cơ hội sở hữu căn hộ cao cấp giá rẻ

Căn hộ hoàn thiện Conic Skyway Residence

Mua nhà liền tay-Căn hộ đẳng cấp khu Tây-Coteccons Xây dựng-T3/2017 nhận nhà

Chỉ 968 Triệu sở hữu căn hộ Officetel Richmond City trung tâm Bình Thạnh

2-3pn Centizen Căn hộ giá rẻ quận 8 tphcm Hung Thinh Corp

682tr/căn Căn hộ thông minh Đạt Gia đuờng Tô Ngọc Vân Thủ Đức

2-3pn Centizen Căn hộ giá rẻ quận 8 tphcm Hung Thinh Corp

530tr Căn Hộ Lotus Sen Hồng Thủ Đức

Căn hộ bàn giao ngay tại Cầu vượt Sóng Thần

550tr Tôi cần bán căn hộ Sen Hồng hoàn thiện

500tr Căn Hộ Lotus Sen Hồng Ngay MT QL1A Cầu Vượt Sóng Thần

Mua ngay kẻo hết Lotus Sen hồng ở liền trong tháng 9

Căn hộ Singapore ngay trung tâm Q.Thủ Đức giá tốt nhất ai cũng có thể sở hữu

682tr/căn Dự án Singapore Đạt Gia ngay trung tâm Thủ Đức

866tr Căn Hộ Đạt Gia 2PN thông minh Thủ Đức

866tr ( cả VAT) có ngay căn hộ 2PN gần chợ Thủ Đức

Bán căn sang nhượng Sen Hồng Lotus

866tr/2PN Căn hộ sang trọng thoáng mát Thủ Đức

Thông tin mới nhất mở bán Đạt Gia Centre Point Thủ Đức

Chớ bõ lỡ cơ hội mua căn hộ ở liền tại Lotus Sen hồng

Căn hộ 2PN giá 780tr kề Phạm Văn Đồng

Căn hộ sang trọng giá tốt nhất Thủ Đức – sinh lời cao từ Đạt Gia

Tòa nhà 7 lầu thương mại & shophouses kinh doanh tại Thủ Đức

560tr CH Thủ Đức thiết kế Singapore thông thoáng

560tr Căn hộ ở luôn kề Phạm Văn Đồng

560tr Căn hộ hoàn thiện tọa lạc cửa ngõ đông SG

"Hot" 560tr duy nhất mua ngay CH mới xây xong giá tốt nhất Thủ Đức

Cần bán gấp căn hộ chung cư BMC

Cần bán gấp căn hộ chung cư Central Garden.

Cần bán căn hộ chung cư Central Garden MT đường Võ Văn Kiệt , Quận 1

Chính chủ bán gấp căn hộ Indochina Tower số 4 Nguyễn Đình Chiểu quận 1

Cần bán căn hộ chung cư Central Garden Q.1 dt 76m, 2 phòng ngủ, 2.45 tỷ

Cần bán căn hộ chung cư 203 Nguyễn Trãi quận 1

Cần bán gấp căn hộ BMC, Dt 82m2 , 3 phòng ngủ , giá 3.2 tỷ

Chuẩn bị mở bán Vinhomes Golden River, vị trí kím cương – nội thất số 1 thế giới

Giữ chổ ngay căn hộ Vinhomes Golden River – căn hộ siêu sang đẳng cấp thượng lưu

VŨNG TÀU MELODY CĂN HỘ BIỂN NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP + CK 5% + CK VƯỢT TIẾN ĐỘ 18%

CH thông minh đầu tiên tiêu chuẩn 4 sao MT Vũng Tàu - Cam kết sinh lời 10%/ năm

Cần bán căn hộ 207 Bùi Viện Q1, dt 63m2, 2pn, đầy đủ nội thất cao cấp, lầu cao, view đẹp,

CH thông minh đầu tiên tiêu chuẩn 4 sao MT Vũng Tàu - Cam kết sinh lời 10%/ năm

BÁN CĂN HỘ KDC HIM LAM QUẬN 7 CẠNH SUNRISE CITY TỪ 1,6 TỶ

BÁN CHCC KHU HIM LAM QUẬN 7 VEN SÔNG VIEW BITEXCO CHIẾT KHẤU KHỦNG 24%

20 Suất nội bộ cuối cùng căn hộ VIEW BIỂN VŨNG TÀU sắp bàn giao

BÁN CĂN HỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM VEN SÔNG QUẬN 7 ĐỐI DIỆN LOTTE MART QUẬN 7 TỪ 1,6 TỶ

CĂN HỘ CAO CẤP KHU HIM LAM QUẬN 7 LIỀN KỀ PHÚ MỸ HƯNG TỪ 1,6 TỶ

MỞ BÁN CĂN HỘ FLORITA QUẬN 7 ĐỐI DIỆN LOTTE MART QUẬN 7 GIÁ TỪ 1,6 TỶ CHIẾT KHẤU KHỦNG

BÁN CĂN HỘ KDC HIM LAM QUẬN 7 VEN SÔNG ĐỐI DIỆN LOTTE MART QUẬN 7 TỪ 1,6 TỶ

BÁN CĂN HỘ KDC HIM LAM QUẬN 7 CẠNH SUNRISE CITY TỪ 1,6 TỶ

bán căn hộ, 89m2, Indochina Park tower số 4 Nguyễn Đình Chiểu quận 1

Bán căn hộ trung tâm quận 1, giá 3.25 tỷ, , chung cư Indochina Park Tower

CĂN HỘ FLORA FUJI TRẢ TRƯỚC 320 TRIỆU KHÔNG TRẢ GỐC + LÃI 12 THÁNG NHẬN NHÀ

Condotel Lê Thánh Tôn - kênh đầu tư nghỉ dưỡng siêu lơi nhuận - tại sao không thử?

bán căn hộ, 89m2, Indochina Park tower số 4 Nguyễn Đình Chiểu quận 1

Hot Hot – chỉ cần 399triệu nhận ngay căn hộ Valéo Đầm Sen, quận Tân Phú , DT 77m2 có 2 –

Bán đợt cuối dự án căn hộ Citihome với ưu đãi tặng miễn phí 2 năm phí quản lý

TIN NÓNG….. Khai trương nhà mẫu căn hộ CitiSoho. Tặng ngay ưu đãi tới 30 chỉ vàng.

TIN NÓNG….. Khai trương nhà mẫu căn hộ CitiSoho. Tặng ngay ưu đãi tới 30 chỉ vàng.

Bán đợt cuối dự án căn hộ Citihome với ưu đãi tặng miễn phí 2 năm phí quản lý.

Cần bán căn hộ Thủ Thiêm Star, Quận 2. Dt 63m2, 2PN, có balcon

Chủ đầu tư bán DA căn hộ CitiSoho cao cấp, sống chất, đẳng cấp ngay trung tâm Q.2

Cần bán CH Thủ Thiêm Xanh, P. BTĐ, Quận 2. Dt 60m2, 2PN. Giá 1tỷ150

Bán căn hộ cao cấp CitiSoho chỉ 22tr/m2 tại khu đô thị hiện đại quận 2

Cần tiền bán CHCC ParcSpring, Q.2. Dt 68m2, 2PN. Tặng nội thất

Cần bán CHCC Homyland 1, Q.2. Dt 117m2, 3PN. Giá bán 2tỷ40

Chủ bán CH Thịnh Vượng, Q.2. Dt 63m2, 2PN, tặng nội thất

Cần bán căn hộ Thủ Thiêm Star, P. BTĐ, Q.2. Dt 80m2, 2PN, sổ hồng

Cần bán căn hộ Thủ Thiêm Star, P. BTĐ, Q.2. Dt 80m2, 2PN, sổ hồng

Bán CHCC ParcSpring, Q.2. Dt 68m2, 2PN. Giá bán 1tỷ8

Chủ bán CH Thịnh Vượng, Q.2. Dt 63m2, 2PN, tặng nội thất

Hot – Hot - Bán dự án căn hộ Thủ Thiêm Star, Quận 2. Giá cực rẻ

Cần bán Penthouse Thủ Thiêm Star, P. BTĐ, Q.2. Dt 160m2, 4PN, sân thượng

Chủ bán CH Thủ Thiêm Star, Q.2. Dt 86m2, 2PN, có balcon. Giá bán 1tỷ620

Hot – Bán CH Thủ Thiêm Xanh, Quận 2. Dt 60m2, 2PN. Giá hot nhất thị trường

Bán căn hộ Thủ Thiêm Xanh, P. BTĐ, Q.2. Dt 60m2, 2PN

Hung Thinh Corp Căn hộ giá rẻ 8x Rainbow Tân Phú tphcm chỉ từ 16tr/m2

Hung Thinh Corp chỉ từ 15tr/m2 Căn hộ giá rẻ TPHCM quận 9 9View

Căn hộ giá rẻ tphcm quận 8 2-3pn CentizenHung Thinh Corp

Tôi cần bán căn hộ Sen Hồng tại Thủ Đức, bao sang tên công chứng & thuế

TT 255tr(30%) bạn sở hữu ngay căn hộ tuyệt vời sang trọng Thủ Đức

khu Trung Sơn tphcm Binh Chanh Hung Thinh Corp Căn hộ giá rẻ Saigon Mia

770tr/2PN đẳng cấp Thủ Đức, thanh toán 30% ngân hàng hỗ trợ 80%

Căn hộ hoàn thiện Lotus kề Phạm Văn Đồng

476tr Bán CH Sen Hồng Cầu Vượt Sóng Thần

866tr Căn hộ sang trọng thiết kế Singapore ở ngay trung tâm Thủ Đức

770tr/2PN Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp tại căn hộ trung tâm Thủ Đức770tr/2PN Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp tại căn hộ trung tâm Thủ Đức

Căn hộ giá tốt bàn giao ngay tại Thủ Đức

866tr Căn Hộ Đạt Gia 2PN thông minh

560tr đến dưới 1 tỷ Căn hộ Singapore ngay trung tâm Q.Thủ Đức giá tốt nhất

560tr Căn hộ thông thoáng ở ngay liền kệ Phạm Văn Đồng

Căn hộ 2PN giá 780tr kề Phạm Văn Đồng

840tr/2PN căn hộ Phạm Văn Đồng chuẩn Singapore

Tặng ngay vàng SJC khi mua căn hộ Lotus Thủ Đức

476tr Mua CH Lotus nhận chiết khẩu cao, nhận vàng SJC từ CĐT

CH ở liền Lotus Sóng Thần đại lộ Phạm Văn Đồng

Bán 476tr/căn Lotus Apartment Thủ Đức trả trước 130tr NHHT tới 75%

476tr/căn Đầu tư căn hộ giá rẻ Thủ Đức

560tr Căn hộ ở liền Lotus Thủ Đức

CH ở ngay- chất lượng tốt- giá cực kỳ tốt liền kề Phạm Văn Đồng

Mua ngay kẻo hết Lotus Sen hồng ở liền trong tháng 9

Chớ bõ lỡ cơ hội mua căn hộ ở liền tại Lotus Sen hồng

Không cần chờ lâu không cần giữ chỗ bán Lotus Sen Hồng kề Phạm Văn Đồng

130tr Có ngay căn hộ Lotus Sen Hồng của CĐT Hỷ Địa

130tr Có ngay căn hộ Lotus Sen Hồng của CĐT Hỷ Địa

Chỉ 130tr gia đình bạn có ngay căn hộ đẹp tại Khu dân cư Nam Thịnh

Chung cư hoa sen - hồn Việt trong mỗi nếp nhà

Chỉ 476tr căn hộ thông thoáng thiết kế Singapore

682tr/căn Đạt Gia Centre Point – Ngôi nhà khởi đầu thịnh vượng

682tr/căn Đạt Gia Centre Point – Ngôi nhà khởi đầu thịnh vượng

Báo giá Jasmin Hà Đô Centrosa Garden, quận 10, 2,8 tỷ/2PN cực sốc

Bán Căn Hộ Riva Park - Tặng Gói Hoàn Thiện Bếp

Chỉ từ 400tr đã sở hữu ngay căn hộ Penthouse Green Park

Bán căn hộ Grand Riverside MT Bến Vân Đồn - Tặng gói bếp

Căn Hộ Soho Riverview chỉ còn 8 căn view sông sắp bàn giao

RIVER CITY chỉ với Thanh toán 1%/ THÁNG - NH hỗ trợ vay 70%

Căn Hộ Summer Square Quận 6, Giá 1,3Tỷ/căn

CĂN HỘ DREAMHOME GIÁ RẼ GIAO NHÀ SỚM TẠI GÒ VẤP THANH TOÁN TRẢ CHẬM ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI

Sở hữu căn hộ đẹp nhất Bình Tân, tặng 15 năm phí quản lý, cam kết thuê lại 8tr/tháng/2năm

Căn hộ hàng đầu Q.8, đẳng cấp hoàng gia giá rẽ nhất Q.8, hỗ trợ vay gói 30 ngàn tỷ

CĂN HỘ Ở LIỀN DRAGON HILL 1 THANH TOÁN CỰC ĐỈNH, GIÁ TỐT, VỊ TRÍ VÀNG TIỀM NĂNG

Báo giá Jasmin Hà Đô Centrosa Garden, quận 10, 2,8 tỷ/2PN cực sốc

Báo giá Jasmin Hà Đô Centrosa Garden, quận 10, 2,8 tỷ/2PN cực sốc

Báo giá Jasmin Hà Đô Centrosa Garden, quận 10, 2,8 tỷ/2PN cực sốc

Báo giá Jasmin Hà Đô Centrosa Garden, quận 10, 2,8 tỷ/2PN cực sốc

Căn hộ Lancaster Lincoln Q.4

NHAY TAY KẺO HẾT- 4S GIA VƯỢNG- KHÔNG GIAN YÊN BÌNH TRONG LÒNG THÀNH PHỐ

Căn hộ BIDV cách Q1 chỉ 2,5km - Chỉ 210tr sở hữu ngay căn 2pn, 2wc

Chỉ cần 300tr nhận ngay căn hộ Q.Tân Phú,còn lại trả góp 38 tháng 0% lãi suất.

Chỉ bỏ ra 15% bạn có ngay căn hộ 1,7 tỷ của Celadon City, góp 4 năm không lãi suất.

Tham dự sự kiên mở bán BLock E căn hộ Celadon City Tân Phú.

Bán căn hộ Q. Tân Phú 2PN/2WC , giá 1,7 tỷ đã VAT, chỉ trả trước 15% còn lại góp 4 năm.

Nếu đã mua ở thì phải ở Celadon City.

Bán căn hộ Southern Dragon, 77m2/2PN/2WC, giá 1,7 tỷ.

Căn hộ Celadon City Tân Phú, DT 76m2/3PN/2WC, Trả góp 4 năm 0% lãi suất.

CHÍNH THỨC MỞ BÁN TẦNG TRỆT VÀ SHOPHOUSE CĂN HỘ CELADON CITY Q. TÂN PHÚ.

Căn hộ celadoncity không gian xanh giữa lòng thành phố với 16ha dành cho công viên cây xan

Bán căn hộ Celadon city chỉ thanh toán 15%, nhận chiết khấu 2% và trả góp trong 4 năm.

Căn hộ Q. Tân Phú, DT 69m2/2PN/2WC, giá 1,7 tỷ đã VAT,trả góp 4 năm không lãi suất.

LỄ MỞ BÁN CH SÂN VƯỜN CELADON CITY ĐẠT CHUẨN KHÔNG GIAN SỐNG- XANH- SẠCH- ĐẸP CHO GIA ĐÌNH

Căn hộ chung cư celadoncity đứng đầu Q. Tân phú về không gian sống tuyệt đỉnh.

Chiết khấu 4% và 2 cây vàng SJC khi mua căn hộ Celadon City Tân Phú.

Cần bán gấp CH Southern Dragon, 78m2/2PN/2WC, chỉ 1,8 tỷ hỗ trợ vay 70%.

Căn hộ Celadon City Tân phú, 2PN giá 1,8 tỷ đã VAT, góp 4 năm 0%lãi suất

Cần bán gấp căn hộ celadon city Tân phú chỉ cần thanh toán 15% còn lại trả trong 4 năm.

Bán căn hộ Celadon City 83m2/3PN/2WC, giá 2 tỷ TT 15% ký Hợp Đồng Mua Bán, góp 4 năm 0%ls.

Mở bán đợt cuối căn hộ Southern Dragon MT Âu Cơ, 77m2/2PN/2WC, 1,7 tỷ tặng thêm 6 chỉ vàng

Thể hiện đẳng cấp sang chảnh cùng Căn Hộ Celadon City.TT 15%, góp 4 năm ko lãi.Thể hiện đẳng cấp sang chảnh cùng Căn Hộ Celadon City.TT 15%, góp 4 năm ko lãi.

Cùng Căn Hộ Celadon City mua nhà trả góp 4 năm không lãi suất.Cùng Căn Hộ Celadon City mua nhà trả góp 4 năm không lãi suất.

Căn hộ Celadon City ngày càng thu hút khách hàng về môi trường sống xanh.Căn hộ Celadon City ngày càng thu hút khách hàng về môi trường sống xanh.

Một lần duy nhất Thanh toán 30% nhận nhà ở ngay, còn lại trả góp 4 năm không lãi.

Tặng ngay 2 cây vàng SJC ngay khi mua căn hộ Celadon City Tân Phú, góp 4 năm 0% lãi suất.

Mở bán Block mới căn hộ Celadon City Tân phú 69m2/2PN/2WC, góp 4 năm 0% lãi suất.

Bán gấp CH nghỉ dưỡng Celadon City, DT 69m2/2PN/2WC, giá 1,6 tỷ TT 15% còn lại trả góp 4 n

Cần bán căn hộ Gamuda Land, 69m2/2PN/2WC, giá 1,7 tỷ.

CHIẾT KHẤU NGAY 5% KHI MUA CĂN HỘ CELADON CITY TÂN PHÚ.

Ưu đãi ! Căn hộ Celadon city chiết khấu 8,5% và 35 triệu ngay khi mua căn hộ.

Căn hộ Celadon City sở hữu Công Viên có 1 không 2 ở Q. Tân Phú.

Chỉ 1,6 tỷ sở hữu ngay căn hộ 2PN Celadon City Q. Tân Phú.

Mở bán Block mới căn hộ Celadon City, Tặng ngay voucher 2% và được trả góp 4 năm 0% lãi su

Chỉ 240 triệu nhận ngay căn hộ Xanh Celadoncity Q. Tân Phú.

Chỉ cần 300tr nhận ngay căn hộ Q.Tân Phú,còn lại trả góp 38 tháng 0% lãi suất.

Chỉ bỏ ra 15% bạn có ngay căn hộ 1,7 tỷ của Celadon City, góp 4 năm không lãi suất.

Tham dự sự kiên mở bán BLock E căn hộ Celadon City Tân Phú.

Bán căn hộ Q. Tân Phú 2PN/2WC , giá 1,7 tỷ đã VAT, chỉ trả trước 15% còn lại góp 4 năm.

Nếu đã mua ở thì phải ở Celadon City.

Căn hộ Q7, thanh toán 50% (680 triệu), Office-tel chỉ từ 1,1tỷ/căn sát Phú Mỹ Hưng.

1 tỷ-chung cư MT Q.7- giao nhà đầy đủ nội thất - cạnh công viên mũi đèn đỏ

OFFICETEL - DVELA QUÀ TẶNG KHỦNG

Office-tel mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát CH D-Vela từ 1,1tỷ/căn, thanh toán theo tiến độ

Căn hộ sắp bàn giao nhà Celadon City, chỉ TT 15% ký HĐMB còn lại góp 4 năm không lãi suất.

Chỉ 1,7 tỷ đã sở hữu căn hộ Biệt Lập Celadon City với 16Ha công viên cây xanh hiện hữu.

Sở hữu hồ bơi 1000m2 cùng căn hộ Tân Phú, DT 69m2/2PN/2WC, giá 1,6 tỷ chỉ TT 15%.

Tin Hot ! Tham dự lễ cất nóc nhận quà tới nóc cùng căn hộ sinh thái CELADON CITY.

Bán căn hộ Souther Dragon MT Âu Cơ, 84m2/3PN/2WC, giá 2 tỷ, TT 50% nhận nhà ngay.

Căn hộ cao cấp An Gia Star cam kết cho thuê 8tr/th/2 năm với lãi suất 0% .

Cùng Căn Hộ Celadon City mua nhà trả góp 4 năm không lãi suất.

Căn hộ Celadon City ngày càng thu hút khách hàng về môi trường sống xanh.

Một lần duy nhất Thanh toán 30% nhận nhà ở ngay, còn lại trả góp 4 năm không lãi.

Tặng ngay 2 cây vàng SJC ngay khi mua căn hộ Celadon City Tân Phú, góp 4 năm 0% lãi suất.

Mở bán Block mới căn hộ Celadon City Tân phú 69m2/2PN/2WC, góp 4 năm 0% lãi suất.

Bán gấp CH nghỉ dưỡng Celadon City, DT 69m2/2PN/2WC, giá 1,6 tỷ TT 15% còn lại trả góp 4 n

Cần bán căn hộ Gamuda Land, 69m2/2PN/2WC, giá 1,7 tỷ.

CHIẾT KHẤU NGAY 5% KHI MUA CĂN HỘ CELADON CITY TÂN PHÚ.

Ưu đãi ! Căn hộ Celadon city chiết khấu 8,5% và 35 triệu ngay khi mua căn hộ.

Căn hộ Flemington Q 11, 106m2 mặt tiền Lê Đại Hành

SILVER STAR căn hộ cao cấp sắp ra lò ngay trung tâm quận 7

Bán căn hộ D- Vela mặt tiền Huỳnh Tấn Phát Q7, giá 25tr/m2

Mở bán giai đoạn đầu căn hộ 4S Riverside Linh Đông,Thủ Đức, LK Phạm V Đồng- Sắp bàn giao n

Mở bán đợt cuối căn hộ Southern Dragon MT Âu Cơ, 77m2/2PN/2WC, 1,7 tỷ tặng thêm 6 chỉ vàng

Căn hộ sắp bàn giao nhà Celadon City, chỉ TT 15% ký HĐMB còn lại góp 4 năm không lãi suất.

Chỉ 1,7 tỷ đã sở hữu căn hộ Biệt Lập Celadon City với 16Ha công viên cây xanh hiện hữu.

Sở hữu hồ bơi 1000m2 cùng căn hộ Tân Phú, DT 69m2/2PN/2WC, giá 1,6 tỷ chỉ TT 15%.

Tin Hot ! Tham dự lễ cất nóc nhận quà tới nóc cùng căn hộ sinh thái CELADON CITY.

Bán căn hộ Souther Dragon MT Âu Cơ, 84m2/3PN/2WC, giá 2 tỷ, TT 50% nhận nhà ngay.

Căn hộ cao cấp An Gia Star cam kết cho thuê 8tr/th/2 năm với lãi suất 0% .

Cùng Căn Hộ Celadon City mua nhà trả góp 4 năm không lãi suất.

Căn hộ Celadon City ngày càng thu hút khách hàng về môi trường sống xanh.

Một lần duy nhất Thanh toán 30% nhận nhà ở ngay, còn lại trả góp 4 năm không lãi.

Tặng ngay 2 cây vàng SJC ngay khi mua căn hộ Celadon City Tân Phú, góp 4 năm 0% lãi suất.

Mở bán Block mới căn hộ Celadon City Tân phú 69m2/2PN/2WC, góp 4 năm 0% lãi suất.

Bán gấp CH nghỉ dưỡng Celadon City, DT 69m2/2PN/2WC, giá 1,6 tỷ TT 15% còn lại trả góp 4 n

Cần bán căn hộ Gamuda Land, 69m2/2PN/2WC, giá 1,7 tỷ.

CHIẾT KHẤU NGAY 5% KHI MUA CĂN HỘ CELADON CITY TÂN PHÚ.

Ưu đãi ! Căn hộ Celadon city chiết khấu 8,5% và 35 triệu ngay khi mua căn hộ.

Ưu đãi ! Căn hộ Celadon city chiết khấu 8,5% và 35 triệu ngay khi mua căn hộ.

Bán căn hộ Souther Dragon MT Âu Cơ, 84m2/3PN/2WC, giá 2 tỷ, TT 50% nhận nhà ngay.

Căn hộ cao cấp An Gia Star cam kết cho thuê 8tr/th/2 năm với lãi suất 0% .

Cùng Căn Hộ Celadon City mua nhà trả góp 4 năm không lãi suất.

Căn hộ Celadon City ngày càng thu hút khách hàng về môi trường sống xanh.

Bán căn hộ Era Town Q.7 - 67m2 & 90m2/2PN/2WC

Chỉ 240 triệu nhận ngay căn hộ Xanh Celadoncity Q. Tân Phú.

Mở bán Block mới căn hộ Celadon City, Tặng ngay voucher 2% và được trả góp 4 năm 0% lãi su

Chỉ 1,6 tỷ sở hữu ngay căn hộ 2PN Celadon City Q. Tân Phú.

Tham dự sự kiên mở bán BLock E căn hộ Celadon City Tân Phú.

Bán căn hộ Q. Tân Phú 2PN/2WC , giá 1,7 tỷ đã VAT, chỉ trả trước 15% còn lại góp 4 năm.

can ho summer square

can ho gotec apartment

Căn hộ ngay trung tâm hành chính Quận 2 T9/2016 giao nhà 1,5 tỷ/căn 2PN

Bán căn hộ quận 2 giá 1,3 tỷ tháng 6/2016 giao nhà

căn hộ quân 12 ở liền, có ngay sổ hồng chỉ 942 triệu có VAT

Căn hộ tân hoà đông 1 tỷ/căn

Căn hộ phú an quận 12 nhận nhà ở ngay, có luôn sổ hồng

căn hộ heaven riverview quận 8

căn hộ Phú an center Quận 12 ở liền, sổ hồng ngay

Chung cư quận 12 ở liền có sổ hồng riêng từng căn

Chung cư phú an quận 12 nhận nhà ở ngay, có luôn sổ hồng

Bán căn hộ mặt tiền quận 7 giá 1,33 tỷ

Căn hộ tân bình tháng 9/2016 giao nhà chỉ 1.2 tỷ/căn 2PN( có VAT), vay 15 năm lãi 4,8%/năm

Căn hộ đã hoàn thiện, mới 100%, thanh toán 200 triệu nhận nhà ở ngay, chiếc khấu 7%

Căn hộ đã hoàn thiện, mới 100%, thanh toán 200 triệu nhận nhà ở ngay, chiếc khấu 7%

Chung cư thới an quận 12 thanh toán 354 triệu nhận nhà ở ngay

căn hộ the cbd premium home Quận 2 T9/2016 giao nhà 1,5 tỷ/căn 2PN

Căn hộ thới an quận 12 thanh toám 354 triệu nhận nhà ở ngay

Can ho thoi an quan 12

Chung cu thoi an quan 12

Chung thới an quận 12 nhận nhà ở ngay, có luôn sổ hồng chỉ 942 triệu/căn ( có VAT)Chung thới an quận 12 nhận nhà ở ngay, có luôn sổ hồng chỉ 942 triệu/căn ( có VAT)

Căn hộ thới an quận 12 nhận nhà ở ngay, có luôn sổ hồng chỉ 942 triệu/căn ( có VAT)

Chỉ cần thanh toán 20% là có thể nhận nhà

căn hộ Phú an center Quận 12 ở liền, sổ hồng ngay

Căn hộ quận 12 phú an nhận nhà ở ngay thanh toán 354 triệu nhận nhà ở ngay

bán căn hộ mặt tiền khu Phú Mỹ Hưng 21triệu/m2

căn hộ samland airport đường nguyên hồng

Bán căn hộ summer square quận 6 giá 1 tỷ/căn

căn hộ quận 12 ở liền nhận ngay sổ hồng chỉ 942 triệu/căn 2pn ( có vat )

Căn hộ vòng xoay Phú Lâm Quận 6 1 tỷ/căn

Căn hộ vòng xoay Phú Lâm Quận 6 1 tỷ/căn

Bán dự án căn hộ summer square quận 6

Dự án căn hộ gotec apartment 1 tỷ/căn

Bán chung cư 243 tân hoà đông 1 tỷ/căn

Bán căn hộ gotec apartment quận 6 giá 1 tỷ/căn

Suất nội bộ dự án Opal Riverside, căn B7.03 diện tích 98m2, giá 2,6 tỷ có VAT

Căn hộ summer square 1 tỷ /căn

bán căn hộ Samland Airport ngay đại lộ Phạm Văn Đồng

Căn hộ Samland Airport ngay đại lộ Phạm Văn Đồng 1.32tỷ

Sinh lời 30% chỉ vói 200 triệu sau 6 tháng tại Opal Garden, nhận giữ chổ ngay hôm nay

Chung cư ở liền ngay trung tâm quận 12, có sổ hồng riêng

Chung cư ở liền ngay trung tâm quận 12, có sổ hồng riêng

Opal Garden Độc quyền căn 86m2_3PN_2.012 tỷ và 58m2_2PN_1.226 tỷ, Tầng đẹp

Căn hộ hoàn thiện cao cấp THE NAVITA

Căn hộ Lan Phương MHBR hoàn thiện 350tr (30%) 70m2 giao nhà trong tuần

770tr/2PN Tận hưởng cuộc sống đẳng cấp tại căn hộ trung tâm Thủ Đức

Căn hộ 682tr Ngay đường Tô Ngọc Vân Thủ Đức

Căn hộ Singapore ngay trung tâm Q.Thủ Đức giá tốt nhất ai cũng có thể sở hữu

866tr Căn hộ kề Phạm Văn Đồng – Căn hộ đáng sống tại Thủ Đức

Chỉ 465tr Bán Căn Hộ Lotus Thủ Đức

Từ 682tr căn hộ cao cấp trung tâm Quận Thủ Đức

Thông tin mới nhất mở bán Đạt Gia Centre Point Thủ Đức

682tr/căn Dự án Singapore Đạt Gia ngay trung tâm Thủ Đức

Căn hộ Thủ Đức chuẩn Sing thông minh về thiết kế 866tr/2PN

Bán 575tr căn hộ hoàn thiện Lotus kề Phạm Văn Đồng

Căn hộ sang trọng giá tốt nhất Thủ Đức – sinh lời cao từ Đạt Gia

550tr Tôi cần bán căn hộ Sen Hồng hoàn thiện

682tr/căn Đạt Gia Centre Point – Ngôi nhà khởi đầu thịnh vượng

866tr ( cả VAT) có ngay căn hộ 2PN gần chợ Thủ Đức

682tr/căn Đạt Gia Centre Point – Ngôi nhà khởi đầu thịnh vượng

Chỉ 476tr căn hộ thông thoáng thiết kế Singapore

866tr ( cả VAT) có ngay căn hộ 2PN gần chợ Thủ Đức

682tr/căn Đạt Gia Centre Point – Ngôi nhà khởi đầu thịnh vượng

Chỉ 476tr căn hộ thông thoáng thiết kế Singapore

Chung cư hoa sen - hồn Việt trong mỗi nếp nhà

Chỉ 130tr gia đình bạn có ngay căn hộ đẹp tại Khu dân cư Nam Thịnh

Không cần chờ lâu không cần giữ chỗ bán Lotus Sen Hồng kề Phạm Văn Đồng

130tr Có ngay căn hộ Lotus Sen Hồng của CĐT Hỷ Địa

Chớ bõ lỡ cơ hội mua căn hộ ở liền tại Lotus Sen hồng

Mua ngay kẻo hết Lotus Sen hồng ở liền trong tháng 9

CH ở ngay- chất lượng tốt- giá cực kỳ tốt liền kề Phạm Văn Đồng

560tr Căn hộ ở liền Lotus Thủ Đức

476tr/căn Đầu tư căn hộ giá rẻ Thủ Đức

Bán 476tr/căn Lotus Apartment Thủ Đức trả trước 130tr NHHT tới 75%

Tặng ngay vàng SJC khi mua căn hộ Lotus Thủ Đức

CH ở liền Lotus Sóng Thần đại lộ Phạm Văn Đồng

476tr Mua CH Lotus nhận chiết khẩu cao, nhận vàng SJC từ CĐT

840tr/2PN căn hộ Phạm Văn Đồng chuẩn Singapore

866tr Căn Hộ Đạt Gia 2PN thông minh

Căn hộ 2PN giá 780tr kề Phạm Văn Đồng

560tr Căn hộ thông thoáng ở ngay liền kệ Phạm Văn Đồng

840tr/2PN căn hộ Phạm Văn Đồng chuẩn Singapore

866tr Căn Hộ Đạt Gia 2PN thông minh

Căn hộ 2PN giá 780tr kề Phạm Văn Đồng

560tr Căn hộ thông thoáng ở ngay liền kệ Phạm Văn Đồng

560tr đến dưới 1 tỷ Căn hộ Singapore ngay trung tâm Q.Thủ Đức giá tốt nhất

Căn hộ giá tốt bàn giao ngay tại Thủ Đức

866tr Căn hộ sang trọng thiết kế Singapore ở ngay trung tâm Thủ Đức

476tr Bán CH Sen Hồng Cầu Vượt Sóng Thần

Căn hộ hoàn thiện Lotus kề Phạm Văn Đồng

770tr/2PN đẳng cấp Thủ Đức, thanh toán 30% ngân hàng hỗ trợ 80%

Tôi cần bán căn hộ Sen Hồng tại Thủ Đức, bao sang tên công chứng & thuế

Bán đợt cuối dự án căn hộ Citihome với ưu đãi tặng miễn phí 2 năm phí quản lý

TIN NÓNG….. Khai trương nhà mẫu căn hộ CitiSoho. Tặng ngay ưu đãi tới 30 chỉ vàng.

TIN NÓNG….. Khai trương nhà mẫu căn hộ CitiSoho. Tặng ngay ưu đãi tới 30 chỉ vàng.

Bán đợt cuối dự án căn hộ Citihome với ưu đãi tặng miễn phí 2 năm phí quản lý.

Cần bán căn hộ Thủ Thiêm Star, Quận 2. Dt 63m2, 2PN, có balcon

Chủ đầu tư bán DA căn hộ CitiSoho cao cấp, sống chất, đẳng cấp ngay trung tâm Q.2

Cần bán CH Thủ Thiêm Xanh, P. BTĐ, Quận 2. Dt 60m2, 2PN. Giá 1tỷ150

Bán căn hộ cao cấp CitiSoho chỉ 22tr/m2 tại khu đô thị hiện đại quận 2

Hot – Bán CH Thủ Thiêm Xanh, Quận 2. Dt 60m2, 2PN. Giá hot nhất thị trường

Khu căn hộ 4S Riverside Linh Đông (Block D) - Bên sông, yên tĩnh, thoáng mát

Mở bán giai đoạn đầu căn hộ 4S Riverside Linh Đông,Thủ Đức, LK Phạm V Đồng- Sắp bàn giao n

Mở bán giai đoạn đầu căn hộ 4S Riverside Linh Đông,Thủ Đức, LK Phạm V Đồng- Bên sông.

BÁN CĂN HỘ ERA TOWN Q.7 GIÁ 1,4 TỶ

NHẬN GIỮ CHỖ CĂN HỘ D_VELA ( DREAM HOUSE),Q7 SHOP-OFFICE TEL

CĂN HỘ D_VELA ( DREAM HOUSE),Q7 SHOP-OFFICE TEL

Bán căn hộ Docklands 1, 25 tỷ nhận nhà ngay,

CĂN HỘ D_VELA ( DREAM HOUSE),Q7 SHOP-OFFICE TEL

5 suất nội bộ cuối cùng giá tốt căn hộ moonlight residences 1,1 tỷ/căn trả góp dài hạn

Căn hộ sân vườn 2 mặt tiền Đặng Văn Bi, Dân Chủ quận Thủ Đức 1,1 tỷ cháy hàng

5 suất nội bộ cuối cùng giá tốt căn hộ moonlight residences 1,1 tỷ/căn trả góp dài hạn

Căn hộ sân vườn 2 mặt tiền Đặng Văn Bi, Dân Chủ quận Thủ Đức 1,1 tỷ cháy hàng

Căn hộ mặt tiền Nguyễn Xí Bình Thạnh giá 999 triệu cực sốc , đầu tư sinh lợi cao

bán rẻ căn hộ giá gốc chủ đầu tư

bán ngay căn hộ 2 phòng ngủ ở Thủ thiêm Xanh

bán nhà cho gia đinh có đông người

CẦN TIỀN BÁN NHÀ GIÁ RẺ TẠI QUẬN 9

BÁN ƯU ĐÃI 60 CĂN HỘ CAO CẤP NGAY CẦU THỦ THIÊM 4 QUẬN 7, TT 40% NHẬN NHÀ - 1,68TY/CĂN 70M

căn hộ 3 mặt tiền gần Nguyễn Duy Trinh

Mở bán giai đoạn đầu căn hộ 4S Riverside Linh Đông,Thủ Đức, LK Phạm V Đồng- Sắp bàn giao n

Sang nhượng căn hộ nghỉ dưỡng ven sông Sài Gòn, gần cầu Bình Lợi, cạnh quận 1

Căn hộ trung tâm quận Thủ Đức, tiện ích: TTTM, hổ bơi, công viên, rạp phim... giá 1,1

Mua căn hộ Xanh, huởng tiện ích Vàng - Diamond Lotus Riverside, biểu tượng mới của TPHCMMua căn hộ Xanh, huởng tiện ích Vàng - Diamond Lotus Riverside, biểu tượng mới của TPHCM

Khu căn hộ 4S Riverside Linh Đông (Block D) - Bên sông, yên tĩnh, thoáng mát

Mở bán giai đoạn đầu căn hộ 4S Riverside Linh Đông,Thủ Đức, LK Phạm V Đồng- Sắp bàn giao n

Mở bán giai đoạn đầu căn hộ 4S Riverside Linh Đông,Thủ Đức, LK Phạm V Đồng- Bên sông.

5 suất nội bộ cuối cùng giá tốt căn hộ moonlight residences 1,1 tỷ/căn trả góp dài hạn

Căn hộ sân vườn 2 mặt tiền Đặng Văn Bi, Dân Chủ quận Thủ Đức 1,1 tỷ cháy hàng

Căn hộ mặt tiền Nguyễn Xí Bình Thạnh giá 999 triệu cực sốc , đầu tư sinh lợi cao

bán rẻ căn hộ giá gốc chủ đầu tư

Cần bán căn hộ chung cư Lotus Garden đường Trịnh Đình Thảo , Quận Tân Phú

Cần bán căn hộ chung cư River City đường Đào Trí , Quận 7 , Diện tích: 89m2 , 2 phòng phủ

Cần bán gấp căn hộ chung cư Quang Thái đường Lý Thánh Tông , Quận Tân Phú

Cần bán căn hộ chung cư Carina MT đường Võ Văn Kiệt , Quận 8

Cần bán căn hộ chung cư cao cấp The Flemington đường Lê Đại Hành , Quận 11

Dự án River City Biểu tượng kiến trúc độc đáo tại NSG

Cần bán căn hộ chung cư River City đường Đào Trí , Quận 7 , Diện tích: 54m2 , 1 phòng phủ

Cần bán căn hộ chung cư River City đường Đào Trí , Quận 7 , Diện tích: 66m2 , 2 phòng phủ

Cần bán căn hộ chung cư River City đường Đào Trí , Quận 7 , Diện tích: 54m2 , 2 phòng phủ

Cần bán căn hộ chung cư River City đường Đào Trí , Quận 7 , Diện tích: 93m2 , 3 phòng phủ

Cần bán căn hộ chung cư River City đường Đào Trí , Quận 7 , Diện tích: 110m2 , 3 phòng phủ

Cần cho thuê gấp căn hộ chung cư Quốc Cường Gia Lai

Cần cho thuê gấp căn hộ chung cư Quốc Cường Gia Lai

Cần bán gấp căn hộ cao cấp Parkland quận 2, 2.9 tỷ , 3 phòng ngủ, 117 m2

Căn hộ Copac 2 phòng ngủ, dt 90m2, giá 2,4tỷ thương lượng

Bán căn hộ Khánh Hội 2 có sổ hồng, 2 phòng ngủ, dt 76m2, giá 2.2tỷ

1.3 tỷ - Bán gấp căn hộ Tân Thịnh Lợi 2 phòng ngủ, sổ hồng, lầu cao

Bán gấp căn hộ Âu Cơ 2 phòng ngủ, sổ hồng, dt 68m2, giá 1.6 tỷ, nhà đẹp

Bán căn hộ Lữ Gia 2 phòng ngủ, có sổ hồng, S76m2, giá 2.3 tỷ

Căn hộ cao cấp có sân vườn, tiện ích: TTTM, hồ bơi, cụm 7 rạp chiếu phim, CK 4%-18%.

Cần bán căn hộ chung cư, Sổ hồng chính chủ. Phù hợp cho vợ chồng trẻ và có 2 bé sống rộng

Bán căn hộ Saigonres ngay Nguyễn Xí Bình Thạnh giá 1.6 tỷ

Mở bán căn hộ cao cấp Opal Garden mặt tiền Phạm Văn Đồng giá từ 1.4 tỷ

Căn hộ Luxcity trung tâm quận 7, lái Audi về nhà, giá chỉ từ 1.6 tỷ/căn nhận nhà trước tết

Cần sang nhượng lỗ căn hộ Flora Anh Đào quận 9 giá từ 1.05 tỷ

Căn hộ trung tâm quận Thủ Đức, tiện ích: TTTM, hổ bơi, công viên, rạp phim... giá 1,1

Sang nhượng căn hộ nghỉ dưỡng ven sông Sài Gòn, gần cầu Bình Lợi, cạnh quận 1

Mua căn hộ Xanh, huởng tiện ích Vàng - Diamond Lotus Riverside, biểu tượng mới của TPHCM

Khu căn hộ 4S Riverside Linh Đông (Block D) - Bên sông, yên tĩnh, thoáng mát

Căn hộ trung tâm quận Thủ Đức, tiện ích: TTTM, hổ bơi, công viên, rạp phim... giá 1,1

Mua căn hộ Xanh, huởng tiện ích Vàng - Diamond Lotus Riverside, biểu tượng mới của TPHCM

Căn hộ trung tâm quận Thủ Đức, tiện ích: TTTM, hổ bơi, công viên, rạp phim... giá 1,1

Mua căn hộ Xanh, huởng tiện ích Vàng - Diamond Lotus Riverside, biểu tượng mới của TPHCM

Khu căn hộ 4S Riverside Linh Đông (Block D) - Bên sông, yên tĩnh, thoáng mát

Mở bán giai đoạn đầu căn hộ 4S Riverside Linh Đông,Thủ Đức, LK Phạm V Đồng- Sắp bàn giao n

Mở bán giai đoạn đầu căn hộ 4S Riverside Linh Đông,Thủ Đức, LK Phạm V Đồng- Bên sông.

Căn hộ cao cấp ngay trung tâm Q7 -thanh toán 1,2 tỷ nhận nhà ở ngay,trả chậm 0%LS

Căn hộ cao cấp ngay trung tâm Q7 -thanh toán 1,2 tỷ nhận nhà ở ngay,trả chậm 0%LS

Mua căn hộ nhận sổ hồng ở ngay 30tr/m2 nằm ngay trung tâm quận 7

Giờ vàng CK 80tr dành cho khách mua căn hộ Lavita Garden, ngay ga số 1 ngã tư Bình Thái

CĐT Hưng Thịnh mở bán Căn hộ MT Nguyễn Xí, Bình Thạnh giá chỉ từ 24,5tr/m2, CK 4%

Sang nhượng lỗ căn hộ Topaz City 2 phòng ngủ 70m2 quận 8, đường Tạ Quang Bửu, giá 1.1 tỷ

Sang nhượng căn hộ nghỉ dưỡng ven sông Sài Gòn, gần cầu Bình Lợi, cạnh quận 1

Căn hộ trung tâm quận Thủ Đức, tiện ích: TTTM, hổ bơi, công viên, rạp phim... giá 1,1

Khu căn hộ 4S Riverside Linh Đông (Block D) - Bên sông, yên tĩnh, thoáng mát

Mua căn hộ Xanh, huởng tiện ích Vàng - Diamond Lotus Riverside, biểu tượng mới của TPHCM

Mở bán giai đoạn đầu căn hộ 4S Riverside Linh Đông,Thủ Đức, LK Phạm V Đồng- Sắp bàn giao n

Căn hộ sân vườn 2 mặt tiền Đặng Văn Bi, Dân Chủ quận Thủ Đức 1,1 tỷ cháy hàng

5 suất nội bộ cuối cùng giá tốt căn hộ moonlight residences 1,1 tỷ/căn trả góp dài hạn

Căn hộ mặt tiền Nguyễn Xí Bình Thạnh giá 999 triệu cực sốc , đầu tư sinh lợi cao

bán rẻ căn hộ giá gốc chủ đầu tư

bán rẻ căn hộ giá gốc chủ đầu tư

bán ngay căn hộ 2 phòng ngủ ở Thủ thiêm Xanh

bán nhà cho gia đinh có đông người

CẦN TIỀN BÁN NHÀ GIÁ RẺ TẠI QUẬN 9

BÁN ƯU ĐÃI 60 CĂN HỘ CAO CẤP NGAY CẦU THỦ THIÊM 4 QUẬN 7, TT 40% NHẬN NHÀ - 1,68TY/CĂN 70M

căn hộ 3 mặt tiền gần Nguyễn Duy Trinh

CẦN BÁN NHÀ GIÁ RẺ

bán ngay căn hộ 2 phòng ngủ ở Thủ thiêm Xanh

cần tiền bán ngay nhà ở Thủ Thiêm Xanh

CĐT Hưng Thịnh mở bán đợt 1 căn hộ Moonlight Residences 2 mặt tiền Đặng Văn Bi-Dân Chủ.

MUA NHÀ ĐÓN TẾT CÙNG CĂN HỘ GIÁ RẺ SKYWAY CONIC TIỆN ÍCH CAO CẤP –NHẬN NHÀ Ở NGAY

Bán căn hộ chung cư tại Dự án Căn Hộ Khang Gia, Quận 8, Hồ Chí Minh diện tích 54m2 giá 891

Căn hộ mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh, dân cư hiện hữu, CK đến 3.5% cùng nhiều quà tặng

Căn hộ kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng - Giao nhà T12/2016 - Tặng ngay xe Honda Lead

Chỉ từ 1.5 tỷ / căn hộ 3 phòng ngủ, thanh toán trước 40% là nhận nhà ở ngay

Chủ đầu tư Vietcomreal – Bán căn hộ Viva Riversiade tại quận 6

Chỉ có 415 triệu nhận ngay căn hộ Viva Riverside trung tâm quận 6

Viva Riverside chốn đi về lý tưởng – nơi cuộc sổng tiện nghi, chuẩn mực cao cấp

bán căn hộ ngay Aeon mall, gần đường Song Hành quận 9,

Căn hộ Quận 6 mặt tiền Võ Văn Kiệt, Vietcombank bảo lãnh, chỉ cần 30% nhận nhà

Căn hộ Viva Chợ Lớn, ngân hàng Vietcombank bảo lãnh , TT 30% nhận nhà, Full nội thất

Sở hữu ngay tiện ích trong tầm tay với căn hộ tại trung tâm Quận 6 – Viva Riverside

Bán căn hộ Viva Riverside Quận 6 – Giao nhà hoàn thiện – tặng nội thất cao cấp

Dự án liền kề Lucky Palace Novaland Quận 6 – TT 415 triệu nhận nhà – full nội thất

Bán căn hộ Viva Riverside Quận 6 – Giao nhà hoàn thiện – tặng nội thất cao cấp

Dự án liền kề Lucky Palace Novaland Quận 6 – TT 415 triệu nhận nhà – full nội thất

Mở bán đợt 1 Căn hộ Viva Riverside MT Võ Văn Kiệt – 1,6 tỷ / căn 2 PN – CK đến 9,5%

Chỉ với 1,6 tỷ / 2PN ở mặt tiền Võ Văn Kiệt Quận 6

Căn hộ Viva Riverside TT 30% nhận nhà MT Võ văn Kiệt, Quận 6

Phân phối độc quyền căn hộ Viva Riverside, 3 MT đường Võ Văn Kiệt, TT 30% nhận nhà

Office-tel mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát CH D-Vela từ 1,1tỷ/căn, thanh toán theo tiến độ

BÁN CĂN HỘ OFFICETEL QUẬN 7 ĐẶC KHU KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM GIÁ HẤP DẪN.

Căn hộ Q7, thanh toán 50% (680 triệu), Office-tel chỉ từ 1,1tỷ/căn sát Phú Mỹ Hưng.

BÁN DỰ ÁN D VELA QUẬN 7, GIÁ CHỈ TỪ 1,3 TỶ GIAO NHÀ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CHỈ XÁCH VALI VÀO Ở

MỞ BÁN CHÍNH THỨC CĂN HỘ D-VELA QUẬN 7, GIÁ CHỈ TỪ 1,3 TỶ GIAO NHÀ HOÀN THIỆN CÓ NỘI THẤT.

D-Vela giá 490tr (50%) officetel, chỉ 680 triệu (50%) chung cư + tặng nội thất khủng.

BÁN CH THÔNG TẦNG NEW SAIGON 197M2 GIÁ 3,2 TỶ, ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ.

BÁN CĂN HỘ HOÀNG ANH GOLD HOUSE 124M2, 3 PN GIÁ 2 TỶ NHÀ TRỐNG

HOT HOT- BÁN CH HOÀNG ANH GOLD HOUSE 119M2, 3PN GIÁ CHỈ 1,9 TỶ, NGUYỄN HỮU THỌ

Kẹt tiền bán gấp căn hộ An Phú Hậu Giang Quận 6

Dự án 4S Linh Đông rao bán Block cao cấp nhất chỉ với 1.39 tỷ

Tôi cần bán căn hộ Sen Hồng tại Thủ Đức, bao sang tên công chứng & thuế

TT 255tr(30%) bạn sở hữu ngay căn hộ tuyệt vời sang trọng Thủ Đức

770tr/2PN đẳng cấp Thủ Đức, thanh toán 30% ngân hàng hỗ trợ 80%

866tr Căn hộ sang trọng thiết kế Singapore ở ngay trung tâm Thủ Đức

476tr Bán CH Sen Hồng Cầu Vượt Sóng Thần

Căn hộ giá tốt bàn giao ngay tại Thủ Đức

560tr đến dưới 1 tỷ Căn hộ Singapore ngay trung tâm Q.Thủ Đức giá tốt nhất

560tr Căn hộ thông thoáng ở ngay liền kệ Phạm Văn Đồng

Căn hộ Q7, thanh toán 50% (680 triệu), Office-tel chỉ từ 1,1tỷ/căn sát Phú Mỹ Hưng.

BÁN DỰ ÁN D VELA QUẬN 7, GIÁ CHỈ TỪ 1,3 TỶ GIAO NHÀ ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT CHỈ XÁCH VALI VÀO Ở

MỞ BÁN CHÍNH THỨC CĂN HỘ D-VELA QUẬN 7, GIÁ CHỈ TỪ 1,3 TỶ GIAO NHÀ HOÀN THIỆN CÓ NỘI THẤT.

D-Vela giá 490tr (50%) officetel, chỉ 680 triệu (50%) chung cư + tặng nội thất khủng.

BÁN CH THÔNG TẦNG NEW SAIGON 197M2 GIÁ 3,2 TỶ, ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ.

BÁN CĂN HỘ HOÀNG ANH GOLD HOUSE 124M2, 3 PN GIÁ 2 TỶ NHÀ TRỐNG

HOT HOT- BÁN CH HOÀNG ANH GOLD HOUSE 119M2, 3PN GIÁ CHỈ 1,9 TỶ, NGUYỄN HỮU THỌHOT HOT- BÁN CH HOÀNG ANH GOLD HOUSE 119M2, 3PN GIÁ CHỈ 1,9 TỶ, NGUYỄN HỮU THỌ

Kẹt tiền bán gấp căn hộ An Phú Hậu Giang Quận 6