baseItem4164

Tên đường: HÀ HUY GIÁP

- Bắt đầu: 663 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường huyện 80B, Quận 12, Bình Dương, Việt Nam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4159

Tên đường: AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG

- Bắt đầu: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4158

Tên đường: AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG

- Bắt đầu: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4157

Tên đường: ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Đường Số 6C, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 6C, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4154

Tên đường: ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 6B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 6B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4153

Tên đường: ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 6A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 6A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4152

Tên đường: ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4141

Tên đường: ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: 183 Đường số 61, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 68A Đường số 61, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem4119

Tên đường: ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4103

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 68, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 68, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4102

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8

- Bắt đầu: Đường Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4101

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: 8 Đường số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 8 Đường số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4100

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 85, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 85, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem4099

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4098

Tên đường: GÒ NỔI

- Bắt đầu: Gò Nổi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Gò Nổi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4097

Tên đường: HAI BÀ TRƯNG

- Bắt đầu: Hai Bà Trưng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 571 Hai Bà Trưng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4096

Tên đường: HÀNG TRE

- Bắt đầu: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4095

Tên đường: HUỲNH THÚC KHÁNG

- Bắt đầu: 373 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 356 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4094

Tên đường: LONG SƠN

- Bắt đầu: Long Sơn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Sơn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 5,000,000 VND

baseItem4093

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 311 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 5,000,000 VND

baseItem4092

Tên đường: NAM HOÀ

- Bắt đầu: Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 436 Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4091

Tên đường: NGUYỄN CÔNG TRỨ

- Bắt đầu: Nguyễn Công Trứ, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Nguyễn Công Trứ, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4090

Tên đường: NGUYỄN THÁI HỌC

- Bắt đầu: 19 Nguyễn Thái Học, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 19 Nguyễn Thái Học, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4089

Tên đường: NGUYỄN VĂN THẠNH

- Bắt đầu: Nguyễn Văn Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 85/14/19 Nguyễn Văn Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4088

Tên đường: PHAN CHU TRINH

- Bắt đầu: Phan Chu Trinh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 560 Phan Chu Trinh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4087

Tên đường: PHAN ĐẠT ĐỨC

- Bắt đầu: Phan Đạt Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Phan Đạt Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4086

Tên đường: TRẦN HƯNG ĐẠO

- Bắt đầu: 311 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 263 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem4085

Tên đường: TRẦN QUỐC TOẢN

- Bắt đầu: Trần Quốc Toản, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3 Trần Quốc Toản, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4084

Tên đường: TRỊNH HOÀI ĐỨC

- Bắt đầu: 1 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 650 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 37,000,000 VND

baseItem4083

Tên đường: TRƯƠNG HANH

- Bắt đầu: Trương Hạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trương Hạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4082

Tên đường: HỒ BÁ PHẤN

- Bắt đầu: 43B Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 142 Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 23,000,000 VND

baseItem4081

Tên đường: TRẦN TRỌNG KHIÊM

- Bắt đầu: Trần Trọng Khiêm, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trần Trọng Khiêm, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4080

Tên đường: ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4079

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường 379, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường 379, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem4078

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem4077

Tên đường: ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU

- Bắt đầu: Liên Phường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Liên Phường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4076

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4075

Tên đường: ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 100, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 100, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem4074

Tên đường: ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4073

Tên đường: ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: 1A Đại Lộ 3, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đại Lộ 3, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4072

Tên đường: ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4071

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

- Bắt đầu: Số 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4070

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4069

Tên đường: ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem4068

Tên đường: TRỊNH HOÀI ĐỨC

- Bắt đầu: 1 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 671 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem4067

Tên đường: NGÔ QUYỀN

- Bắt đầu: 166 Ngô Quyền, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 10990 Ngô Quyền, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem4066

Tên đường: HÀNG TRE

- Bắt đầu: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4065

Tên đường: NAM CAO

- Bắt đầu: 11 Nam Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 51 Nam Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4064

Tên đường: ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ

- Bắt đầu: Làng Tăng Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Làng Tăng Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4063

Tên đường: ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 297, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 297, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4062

Tên đường: ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4061

Tên đường: HỒ BÁ PHẤN

- Bắt đầu: 40 Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 134 Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4060

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4059

Tên đường: ĐƯỜNG 11

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4058

Tên đường: KHỔNG TỬ

- Bắt đầu: Khổng Tử, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 8 Khổng Tử, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 32,000,000 VND

baseItem4057

Tên đường: TRƯƠNG VĂN HẢI

- Bắt đầu: Trương Văn Hải, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trương Văn Hải, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem4056

Tên đường: LÊ LỢI

- Bắt đầu: Lê Lợi, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Lợi, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4055

Tên đường: TRẦN HƯNG ĐẠO

- Bắt đầu: Trần Hưng Đạo, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 304-311 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem4054

Tên đường: QUANG TRUNG

- Bắt đầu: 50-32540 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 70 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 22,000,000 VND

baseItem4053

Tên đường: TRƯƠNG VĂN THÀNH

- Bắt đầu: Trương Văn Thành, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 541 Trương Văn Thành, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 36,000,000 VND

baseItem4052

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem4051

Tên đường: TÚ XƯƠNG

- Bắt đầu: Tú Xương, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tú Xương, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

- Bảng lịch sử giá

Ngày Giá lịch sử
10-07-2016 10:34:16 0 VNĐ
baseItem4050

Tên đường: TÂN HOÀ II

- Bắt đầu: Tân Hòa 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tân Hòa 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4049

Tên đường: TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Tân Lập 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tân Lập 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4048

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 31, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 31, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4047

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 55 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 55G1 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4046

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 14 Đường số 53, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: B26/6 Đường số 53, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4045

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 149 Số 51, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 51, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4044

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 101A Số 49, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 49, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4043

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 19 Số 47, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 52D/63 Số 47, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4042

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 4 Số 45, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 17 Số 45, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4040

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 43, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 43, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4039

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 41, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 41, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4037

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 39, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 35 Số 39, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4036

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 99a Số 37, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 37, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4035

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 72E/8 Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4034

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 379A/9 Đường số 85, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 435-451 Đường số 85, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4033

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Đường Tân Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 39576 Đường Tân Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4032

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường số 14A, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 74/9A Đường số 14A, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4031

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4030

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4029

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4028

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4027

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 20, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 20, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4026

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 18, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 18, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4025

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4024

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: 18 Đường số 12, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 41 Đường số 12, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4023

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4022

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4021

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 36, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1D Đường Số 36, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4020

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 81, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 81, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4019

Tên đường: NGUYỄN VĂN TRỖI

- Bắt đầu: 243B Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 11 Cầu Công Lý, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 140,000,000 VND

baseItem4018

Tên đường: ĐIỆN BIÊN PHỦ

- Bắt đầu: 150 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 86/1T Phan Văn Hân, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4017

Tên đường: CỘNG HOÀ

- Bắt đầu: 363 Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 124 Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 150,000,000 VND

baseItem4016

Tên đường: MÃ LÒ

- Bắt đầu: 760 Hương lộ 2, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1125 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4015

Tên đường: TÔ HIẾN THÀNH

- Bắt đầu: 12-15 Tô Hiến Thành, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2 Tô Hiến Thành, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 150,000,000 VND

baseItem4014

Tên đường: LÝ THÁI TỔ

- Bắt đầu: 399/14 Lý Thái Tổ, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 14-16 Lý Thái Tổ, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 200,000,000 VND

baseItem4013

Tên đường: NGÔ GIA TỰ

- Bắt đầu: 506 Ngô Gia Tự, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3 Ngô Gia Tự, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 250,000,000 VND

baseItem4012

Tên đường: 3 THÁNG 2

- Bắt đầu: Cầu vượt thép, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 269 Minh Phụng, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 280,000,000 VND

baseItem4011

Tên đường: VÕ THỊ SÁU

- Bắt đầu: Vòng Xoay Công Trường Dân Chủ, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 198 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 120,000,000 VND

baseItem4010

Tên đường: LÝ THƯỜNG KIỆT

- Bắt đầu: 653 Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2 Lý Thường Kiệt, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 180,000,000 VND

baseItem4009

Tên đường: LÊ VĂN SỸ

- Bắt đầu: 464 Lê Văn Sỹ, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 207B Lê Văn Sỹ, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 62,000,000 VND

baseItem4008

Tên đường: HUỲNH TẤN PHÁT

- Bắt đầu: 33/4 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Unnamed Road, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 9,000,000 VND

baseItem4007

Tên đường: NGUYỄN DU

- Bắt đầu: 120 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 6 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 350,000,000 VND

baseItem4006

Tên đường: PHƯỚC THIỆN

- Bắt đầu: 15/161 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 39634-39692 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4005

Tên đường: LONG PHƯỚC

- Bắt đầu: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 9,000,000 VND

baseItem4004

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 27-311 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4003

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4002

Tên đường: MAN THIỆN

- Bắt đầu: 61-67 Man Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 12/70B Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4001

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4000

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 182, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 182, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3999

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 14,000,000 VND

baseItem3998

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3997

Tên đường: QUANG TRUNG

- Bắt đầu: 2 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2/84B Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3996

Tên đường: LÃ XUÂN OAI

- Bắt đầu: 27A Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 215 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3995

Tên đường: ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 339, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 339, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3994

Tên đường: NAM HOÀ

- Bắt đầu: Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 7 Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3993

Tên đường: TÂY HOÀ

- Bắt đầu: 360B Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 107-109 Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3992

Tên đường: ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 24,000,000 VND

baseItem3991

Tên đường: ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 245, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 245, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3990

Tên đường: ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 22, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 22, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 28,000,000 VND

baseItem3989

Tên đường: ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3988

Tên đường: ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3987

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3986

Tên đường: ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem3985

Tên đường: ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 144, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 144, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 14,000,000 VND

baseItem3984

Tên đường: ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 138, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 7/125B Đường số 138, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3983

Tên đường: ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 120, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 120, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3982

Tên đường: ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 12, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 46/7 Đường số 12, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3981

Tên đường: ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3980

Tên đường: ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 109, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 109, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3979

Tên đường: XA LỘ HÀ NỘI

- Bắt đầu: 10/27A Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 37 Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3978

Tên đường: ĐÌNH PHONG PHÚ

- Bắt đầu: 1/180 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 39499 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3977

Tên đường: CẦU XÂY 2

- Bắt đầu: 79 Cầu Xây 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 72-73 Cầu Xây 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3976

Tên đường: CẦU XÂY 1

- Bắt đầu: Cầu Xây, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 41 Cầu Xây, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3975

Tên đường: BÙI QUỐC KHÁI

- Bắt đầu: Bùi Quốc Khái, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Bùi Quốc Khái, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3974

Tên đường: LONG PHƯỚC

- Bắt đầu: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 12,000,000 VND

baseItem3973

Tên đường: PHƯỚC THIỆN

- Bắt đầu: 15/161 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 10/13A Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem3972

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 27/P Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 13,000,000 VND

baseItem3971

Tên đường: TAM ĐA

- Bắt đầu: Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 23 Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3970

Tên đường: VÕ VĂN HÁT

- Bắt đầu: Hẻm 2/8 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3969

Tên đường: PHAN ĐĂNG LƯU

- Bắt đầu: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 206B Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3968

Tên đường: BÙI QUỐC KHÁI

- Bắt đầu: 2/12B Trần Não, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 333A (Cty Hoang Vuong Long ) Trần Não, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3967

Tên đường: CÁCH MẠNG THÁNG 8

- Bắt đầu: Hẻm 65 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 798 Cách Mạng Tháng Tám, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3966

Tên đường: LÊ TRỌNG TẤN

- Bắt đầu: 37/3 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 791 Lê Trọng Tấn, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3965

Tên đường: PHAN HUY ÍCH

- Bắt đầu: 9/5 Đường Phan Huy Ích, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2/17 Đường Phan Huy Ích, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3964

Tên đường: BÌNH QUỚI

- Bắt đầu: 87 Bình Quới, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1078A Bình Quới, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3963

Tên đường: PHAN ĐĂNG LƯU

- Bắt đầu: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 208A Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3962

Tên đường: KHA VẠN CÂN

- Bắt đầu: 7/3A Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3-8 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3961

Tên đường: ĐIỆN BIÊN PHỦ

- Bắt đầu: 880 Điện biên phủ Tổ 40 Khu phố 3, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 206-355 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 67,000,000 VND

baseItem3960

Tên đường: PHẠM VĂN ĐỒNG

- Bắt đầu: Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 68,000,000 VND

baseItem3959

Tên đường: LÊ VĂN CHÍ

- Bắt đầu: 10 Lê Văn Chí, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Văn Chí, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem3958

Tên đường: VÕ VĂN NGÂN

- Bắt đầu: 1A Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 358 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 137,000,000 VND

baseItem3957

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3956

Tên đường: HUỲNH TẤN PHÁT

- Bắt đầu: KE9 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3955

Tên đường: VÕ VĂN KIỆT

- Bắt đầu: Võ Văn Kiệt, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Võ Văn Kiệt, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 134,000,000 VND

baseItem3954

Tên đường: ĐỒNG VĂN CỐNG

- Bắt đầu: Số 9, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 60 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem3953

Tên đường: LÊ VĂN THỊNH

- Bắt đầu: 20 Lê Văn Thịnh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Văn Thịnh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3952

Tên đường: MAI CHÍ THỌ

- Bắt đầu: Võ Văn Kiệt, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 510C Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3951

Tên đường: NGUYỄN THỊ ĐỊNH

- Bắt đầu: 192 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 6 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3950

Tên đường: NGUYỄN VĂN TĂNG

- Bắt đầu: 130/12 Nguyễn Văn Tăng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 20, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3949

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1A Nguyễn Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3948

Tên đường: TRƯỜNG LƯU

- Bắt đầu: Trường Lưu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trường Lưu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3947

Tên đường: TAM ĐA

- Bắt đầu: 23 Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3946

Tên đường: LÃ XUÂN OAI

- Bắt đầu: 25 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 677 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3945

Tên đường: VÕ VĂN HÁT

- Bắt đầu: 1 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hẻm 220 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3944

Tên đường: LÊ VĂN VIỆT

- Bắt đầu: 10 Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 21/7 Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3943

Tên đường: NGUYỄN XIỂN

- Bắt đầu: 100B/3 Nguyễn Xiển, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 130C Nguyễn Xiển, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3942

Tên đường: GÒ CÁT

- Bắt đầu: 21 Gò Cát, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Gò Cát, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3941

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 15-131 Đỗ Xuân Hợp, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 67 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3940

Tên đường: XA LỘ HÀ NỘI

- Bắt đầu: Nguyễn Văn Bá, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 10/80C Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 70,000,000 VND

baseItem3939

Tên đường: ĐÌNH PHONG PHÚ

- Bắt đầu: 1-2 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 39494 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 43,000,000 VND

baseItem3938

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 147 Đỗ Xuân Hợp, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 333 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 42,000,000 VND

baseItem3937

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 460 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 211 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem3936

Tên đường: BƯNG ÔNG THOÀN

- Bắt đầu: Bưng Ông Thoàn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1/141 Đường số 44, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 22,000,000 VND

baseItem3935

Tên đường: DƯƠNG ĐÌNH HỘI

- Bắt đầu: 67B Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 10 Dương Đình Hội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 38,000,000 VND

baseItem3934

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 102-299 Đường Số 77, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 491 Đường Số 77, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3933

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 2 Đường số 79, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 459 Đường số 79, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3932

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 380A/8 Số 34, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 380/8E Số 34, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3931

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 32, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 32, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3930

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 30, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 30, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3929

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 39 Số 28, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 102-215 Số 28, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3928

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 10 Đường Số 38, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 38, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3927

Tên đường: ĐƯỜNG 17

- Bắt đầu: 207 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3926

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 30/14 Đường Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3925

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3924

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 17 Số 13, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 23/21 Số 13, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3923

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 31 Số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3922

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1 Số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3921

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3920

Tên đường: ĐƯỜNG 6

- Bắt đầu: Số 6, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 6, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3919

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3918

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 2, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Hẻm 271 Lê Văn Lương, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3917

Tên đường: ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ

- Bắt đầu: Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: A2 Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3916

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 116 Phan Huy Thực, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Phan Huy Thực, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3915

Tên đường: GÒ Ô MÔI

- Bắt đầu: Ô Môi, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Ô Môi, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3914

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3913

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: Đường Số 4, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 90 Đường Số 4, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3912

Tên đường: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (BROAD WAY)

- Bắt đầu: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 100,000,000 VND

baseItem3911

Tên đường: LÝ PHỤC MAN

- Bắt đầu: 46 Lo A Lý Phục Man, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 27/8B Lý Phục Man, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 43,000,000 VND

 • CHÚ THÍCH
 • - Giá tăng >3%/tháng
 • - Giá tăng >2%/tháng
 • - Giá tăng >1%/tháng
 • - Giá giảm
ĐÓNG
0%
900,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỰ HẤP DẪN NHẤT QUẬN 9 SỐ LƯỢNG CÓ HẠN phú hữu-Quận 9- tphcm
900,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỰ HẤP DẪN NHẤT QUẬN 9 SỐ LƯỢNG CÓ HẠN nguyễn duy trinh-Quận 9- tphcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỰ LAN THOA VIẾT THUẬN quận 7- tp hcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỰ LAN THOA quận 10- tp hcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÀ PHỐ SIÊU MỎNG quận 1
5,000,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỬ CAO CẤP GIÁ RẺ quận 5-tphcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CAO ỐC MYLAN quận 1- tp hcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Đất nền Đất Vàng quận 7-tphcm
3,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 2, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CHUNG CƯ 10 MẪU quận 2-tphcm
1,100,000,000 VND 0 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
ĐẤT NỀN QUẬN 9 ĐANG HÓT quận 9-tphcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỬ ĐẤT VÀNG CHỈ CÓ Ở QUẬN BÌNH TÂN quận bình tân-tphcm
3,400,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CHUNG CƯ THUẬN THOA LIÊN DOANH quận 7-tphcm
5,000,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÀ PHỐ GIÀU TO ĐANG KHUYẾN MÃI NHANH TAY KẺO HẾT quận 1 -tphcm
3,000,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÀ PHỐ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU quận 5-tphcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CAO ỐC TÌNH ĐẦU KHÔNG PHAI Quận 1- tphcm
900,000,000 VND 0 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
ĐẤT NỀN QUẬN 10 GIÁ RẺ KHÔNG NGỜ quận 10- tphcm
2,900,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình giảm giá sốc rẻ nhất thị trường Đường D4 , Phường Tân Hưng, Q7 , Tp Hồ Chí MInh
2,000,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Bán Căn Hộ Hoàng Anh Thanh Bình giá rẻ nhất thị trường. Đường D4 , Phường Tân Hưng Q7 , Tp Hồ Chí Minh
15,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 8, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CĂN HỘ TÌNH YÊU Quận 8- tphcm
15,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CĂN HỘ TÌNH YÊU quận gò vấp- tphcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CAO ỐC NGÀN SAO Quận 7-tphcm
2,500,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 2, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỬ SANG CHẢNH đường nguyễn duy trinh- quận 2- tphcm
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 3, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CHUNG CƯ GIÁ RẺ Quận 3 - TP HCM
2,500,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CHUNG CƯ ĐÀO DUY TỪ Đường Thành Thái- Quận 10 - TP HCM
200,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng quận 7, tp HCM
10,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Hoang quan plaza 1 nguyễn văn linh, hồ chí minh
1,400,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Đất Xanh 7 42 Nguyễn Trãi hồ chí minh
1,400,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Đất Xanh 5 42 Nguyễn Trãi hồ chí minh
1,400,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Đất Xanh4 42 Nguyễn Trãi hồ chí minh
1,400,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Đất Xanh3 42 Nguyễn Trãi hồ chí minh
1,400,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Đất Xanh2 42 Nguyễn Trãi hồ chí minh
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng 7 10 Nguyễn Văn Linh
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng 6 10 Nguyễn Văn Linh
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng 5 10 Nguyễn Văn Linh
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng 4 10 Nguyễn Văn Linh
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng 3 10 Nguyễn Văn Linh
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng 2 10 Nguyễn Văn Linh
1,210,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Nam Long Home 6 01 Ngô Gia Tự
1,210,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Nam Long Home 7 01 Ngô Gia Tự
1,210,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Nam Long Home 5 01 Ngô Gia Tự
1,210,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Nam Long Home 4 01 Ngô Gia Tự
1,210,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Nam Long Home 3 01 Ngô Gia Tự
1,210,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Nam Long Home 2 01 Ngô Gia Tự
920,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
E-Home 6 155 nguyễn chí thanh
920,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
E-Home 5 155 nguyễn chí thanh
920,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
E-Home 4 155 nguyễn chí thanh
920,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
E-Home 3 155 nguyễn chí thanh
920,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
E-Home 2 155 nguyễn chí thanh
450,000,000 VND 0 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Thanh Bình 7 12 Ngô quyền hồ chí minh
450,000,000 VND 0 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Thanh Bình 6 12 Ngô quyền hồ chí minh
Bất động sản mới
Bán nhà SHR 6m x 20m, 3 tấm, 360m2, giá 6.2 tỷ, đường Nguyễn Thị Tú, KDC Vĩnh Lộc, Q. BTân,
Bán nhà SHR 4m x 14m, 3 tấm, 141m2, 2.7 tỷ, LK 5 – 6, P. BHH B, Q. Bình Tân
Bán nhà 4.5m x 18m nở hậu, 3 tấm, 1 ST, 324m2, 3 tỷ, LK 5 – 6, P. BHH B, Q. Bình Tân
Bán nhà mới 2017, 4m x 15,5m, 124m2, 2 tấm, giá 2,2 tỷ, HLộ 80, VLộc B, B Chánh
BÁN CĂN BIỆT THỰ ĐƠN LẬP GẦN HỒ ĐIỀU HÒA, CÔNG VIÊN
Đặt chỗ dự án view sông, gần biển Đà Nẵng – Hội An, giá gốc đầu tư giai đoạn 1, chiết khấu 15%, cam kết sinh lời 100%, 0898.208.405
BÁN LÔ ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 1,KP5,TÂN TẠO A,BÌNH TÂN,2.1 TỶ. CHÍNH CHỦ.
Mở bán dự án đất nền liền kề KDC Ninh Giang, hạ tầng 100%, sổ riêng, đường số 35 view sông MT 24m
Mở bán dự án đất nền liền kề KDC Ninh Giang, hạ tầng 100%, sổ riêng, đường số 35 view sông MT 24m
Đất ven sông, gần biển Hà My, giá gốc đầu tư GĐ1 sinh lời 100%, chiết khấu 10-15%. Lh: 0898.208.405
bán đất giá rẻ Phường Hiệp An,Thành Phố Thủ Dầu Một,
Đất phố chợ Điện Thắng Trung (Chợ Thanh Quýt mới) giá tốt. 0898.208.405
20 nền duy nhất đất thổ cư 100% KDC mới Quận 2, Sở hữu ngay 500tr/nền góp 12 tháng 0%. MT đường 24m
Cho thuê văn phòng tại 290 An Dương Vương Q5,36m2, 12tr/th
Khai trương dự án mặt tiền QL1A ngay thị trấn Trảng Bom, sổ riêng, chỉ 300tr nhận nền ngay
12,000,000 VND 36 m² CHO THUÊ CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Huynh Thanh Tung LIÊN HỆ: 0938362983

Cho thuê văn phòng tại 290 An Dương Vương Q5,36m2, 12tr/th

290 An Dương Vương, phường 4, Ho Chi Minh City, Quận 5, Ho Chi Minh, Vietnam Posted at: 06:08 11/10/2017
18,000,000 VND 54 m² BÁN CĂN HỘ Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội BÀN GIAO NĂM
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Khổng Minh Đạo LIÊN HỆ: 0988980469

Xuân Mai Complex – Mua nhà trao tay nhận ngay quà khủng

Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 11:03 07/10/2017
600,000,000 VND 30 m² BÁN CĂN HỘ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Ban công
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:lê thúy LIÊN HỆ: 0982665528

chung cư mini quận Đống Đa

Xã Đàn, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 03:09 26/09/2017
52,000,000 VND 600 m² CHO THUÊ CĂN HỘ Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Cho thuê nhà xưởng – KCN Nhơn Trạch – Đồng Nai.

Nguyễn Ái Quốc, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam Posted at: 12:31 24/09/2017
1,500,000,000 VND 66 m² BÁN CĂN HỘ Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thu Hường LIÊN HỆ: 0978579705

Căn hộ chung cư Green Bay Premium - Hùng Thắng, Bãi Cháy, Hạ Long. LH: 0978.579.705

Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam Posted at: 11:50 08/09/2017
1,400,000,000 VND 80 m² BÁN CĂN HỘ Quận Hà Đông, Hà Nội BÀN GIAO NĂM
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Khổng Minh Đạo LIÊN HỆ: 0988980469

CC Xuân Mai Complex giá chỉ 18tr/m2, căn 2pn, CK 3%, LS 0%. LH 0988980469

Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 10:38 31/08/2017
1,250,000,000 VND 70 m² BÁN CĂN HỘ Quận Hà Đông, Hà Nội BÀN GIAO NĂM
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Khổng Minh Đạo LIÊN HỆ: 0988980469

Xuân Mai Complex – Căn hộ đẳng cấp phong cách Singapore phía Tây Hà Nội

Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 10:35 31/08/2017
1,100,000,000 VND 62 m² BÁN CĂN HỘ Quận Hà Đông, Hà Nội Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Ban công
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Khổng Minh Đạo LIÊN HỆ: 0988980469

Xuân Mai Complex – mua nhà với 200 triệu, CK 3%

Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 10:33 31/08/2017
1,000,000,000 VND 57 m² BÁN CĂN HỘ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Ban công
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Khổng Minh Đạo LIÊN HỆ: 0988980469

Xuân Mai Complex ra hàng đợt cuối với 5 sàn mới đẹp nhất, QUÀ TẶNG HẤP DẪN. LH 0988.980.469

Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 10:30 31/08/2017
961,000,000 VND 54 m² BÁN CĂN HỘ Quận 1, Hồ Chí Minh BÀN GIAO NĂM
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Ban công
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Khổng Minh Đạo LIÊN HỆ: 0988980469

[Kênh QLDA] Dự án Xuân Mai Complex giá chỉ 17tr/m2, đã cất nóc, CK 3%, LS 0%

Tố Hữu, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 10:27 31/08/2017
1,700,000,000 VND 114 m² BÁN CĂN HỘ Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh BÀN GIAO NĂM
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Phòng vẽ tranh
Ban công
Phòng làm việc
Phòng nghe nhạc
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Huynh Tan Tuyen LIÊN HỆ: 0915223079

Tận hưởng không gian xanh, nâng tầm sống đẳng cấp chỉ có tại Chung cư Celadon Tân Phú

36 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Ho Chi Minh, Vietnam Posted at: 02:50 12/08/2017
4,000,000,000 VND 84 m² BÁN CĂN HỘ Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội ĐANG XÂY DỰNG
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thị Lan Anh LIÊN HỆ: 01652627615

Chung cư Số 3 Lương Yên, quỹ căn hot nhất trên thị trường, chính sách giá bán ưu đãi nhất

Lương Yên, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 11:42 01/08/2017
32,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng ngủ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Trinh The Phuong LIÊN HỆ: 0905233738

Tận hưởng không gian xanh, nâng tầm sống đẳng cấp chỉ có tại Chung cư Celadon Tân Phú

88 Đường N1, Hồ Chí Minh, Tân Phú, Việt Nam Posted at: 04:45 27/07/2017
16,000,000 VND 49 m² CHO THUÊ CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Trần Lê Bảo Duy LIÊN HỆ: 0967753535

Cho thuê căn hộ cao cấp 1 PN tại Q5 DT: 49m2 cách Q1 chỉ 5 phút

290 An Dương Vương, phường 4, Hồ Chí Minh, Quận 5, Việt Nam Posted at: 04:31 25/07/2017
11,000,000 VND 33 m² BÁN CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Trần Lê Bảo Duy LIÊN HỆ: 0967753535

Văn phòng cao ốc Q5 liền kề Q1 gần ĐH Sư Phạm

290 An Dương Vương, phường 4, Hồ Chí Minh, Quận 5, Việt Nam Posted at: 01:53 25/07/2017
2 VND 73 m² BÁN CĂN HỘ Quận 8, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Trần Lê Bảo Duy LIÊN HỆ: 0967753535

Mở bán căn hộ giá rẻ tại Q8 mặt tiền Võ Văn Kiệt giá 1.5 tỷ

1648 Võ Văn Kiệt, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 01:49 25/07/2017
6 VND 360 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà SHR 6m x 20m, 3 tấm, 360m2, giá 6.2 tỷ, đường Nguyễn Thị Tú, KDC Vĩnh Lộc, Q. BTân,

Công Viên Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, 47 Đường số 4A, Kp 5, Bình Hưng Hòa B, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:48 25/10/2017
3 VND 141 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà SHR 4m x 14m, 3 tấm, 141m2, 2.7 tỷ, LK 5 – 6, P. BHH B, Q. Bình Tân

Liên khu 5-6, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:46 25/10/2017
3,000,000,000 VND 324 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà 4.5m x 18m nở hậu, 3 tấm, 1 ST, 324m2, 3 tỷ, LK 5 – 6, P. BHH B, Q. Bình Tân

Liên khu 5-6, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:44 25/10/2017
2 VND 124 m² BÁN NHÀ PHỐ Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà mới 2017, 4m x 15,5m, 124m2, 2 tấm, giá 2,2 tỷ, HLộ 80, VLộc B, B Chánh

Hương lộ 80, Vĩnh Lộc B, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:42 25/10/2017
2,750,000,000 VND 144 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà SHR 4.5m x 16m, 2 tấm, 144m2, 2.75 tỷ, đường LK 4 – 5, Q. Bình Tân.

Liên Khu 4-5, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 06:36 09/10/2017
2,200,000,000 VND 72 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà cấp 4, DT 4m x 18m, đường LK 4 – 5, P. BHH B, Q. Bình Tân

Liên Khu 4-5, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:47 30/09/2017
2 VND 20 m² CHO THUÊ NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Cho thuê phòng trọ, 20m2, 1.5 tr/tháng, thoáng, mới, sạch sẽ, khu an ninh, gần KCN Vĩnh Lộc.

Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:45 30/09/2017
5,600,000,000 VND 247 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Ban công
Phòng nghe nhạc
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà 4m x 20m, 4.5 tấm, 247m2, 4.9 tỷ, cách đường Phạm Văn Chiêu 20m, P. 8, Q. GV

53/2M Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:43 30/09/2017
2,200,000,000 VND 168 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà 4m x 14m, 3 tấm, cách đường Nguyễn Thị Tú 100m, P. BBH B, Q. Bình Tân.

Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:40 30/09/2017
7,000,000 VND 204 m² CHO THUÊ NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Ban công
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Cho thuê nhà nguyên căn 4m x 17m, 3 tấm, KDC Bình Thành, đường Nguyễn Thị Tú - P. BHH B, Q. Bình Tân.

Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:17 30/09/2017
2,600,000,000 VND 256 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà hẻm 399 một sẹc, đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân.

Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:29 28/09/2017
6 VND 247 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng nghe nhạc
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà 4m x 20m, 4.5 tấm, 247m2, 4.9 tỷ, cách đường Phạm Văn Chiêu 20m, P. 8, Q. GV

Phạm Văn Chiêu, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:27 28/09/2017
25,000,000,000 VND 300 m² BÁN NHÀ PHỐ Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thu Hường LIÊN HỆ: 0978579705

SUN Townhouse - nhà phố 300m2 - view biển ở Bãi Cháy, Hạ Long. LH: 0978.579.705

Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam Posted at: 11:39 08/09/2017
5,600,000,000 VND 252 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng gym
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Cần tiền, bán nhà cách mặt tiền đường lớn 20m, P. 8, Quận Gò Vấp – Tp. HCM

Phạm Văn Chiêu, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 03:32 03/09/2017
2,700,000,000 VND 256 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Cần tiền, bán nhà hẻm 399, đường Bình Thành, cách đường Nguyễn Thị Tú 200m, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân.

Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 03:29 03/09/2017
2,200,000,000 VND 72 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Về quê, cần bán nhà đường 144, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân

Hẻm 144, Bình Hưng Hòa B, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 03:28 03/09/2017
50,000,000 VND 0 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Đống Đa, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thảo Quyên LIÊN HỆ: 0906088527

Tòa nhà Icon4 - 243 Đê La Thành

243 Đê La Thành, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 11:23 10/08/2017
8,000,000 VND 5 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Vòng Hải Như LIÊN HỆ: 0902151143

Cho Thuê Mặt Bằng TTTM Tại Thủ Đức

Thủ Đức, Ho Chi Minh, Vietnam Posted at: 11:12 11/07/2017
8,000,000 VND 5 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Vòng Hải Như LIÊN HỆ: 0902151143

Cho Thuê Mặt Bằng TTTM Joy Citipoint

Thủ Đức, Ho Chi Minh, Vietnam Posted at: 11:05 11/07/2017
30,000,000 VND 100 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Đống Đa, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thảo Quyên LIÊN HỆ: 0906088527

Tòa nhà Anh Minh - 36 Hoàng Cầu

36 Hoàng Cầu Mới, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 09:01 11/07/2017
300,000 VND 100 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thảo Quyên LIÊN HỆ: 0906088527

Tòa Nhà GeLeX - 52 Lê Đại Hành

52 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 11:20 10/07/2017
50,000,000 VND 0 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Ba Đình, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thảo Quyên LIÊN HỆ: 0906088527

Văn phòng Hà Nội

Liễu Giai, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 01:41 27/06/2017
400,000 VND 0 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Cầu Giấy, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thảo Quyên LIÊN HỆ: 0906088527

Tòa nhà văn phòng PVI

Hà Nội, Việt Nam Posted at: 03:41 23/06/2017
300 VND 100 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Cầu Giấy, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Kiều LIÊN HỆ: 0984828912

CHO THUÊ MẶT BẰNG LÀM VĂN PHÒNG TẠI TOÀ CTM CẦU GIẤY

139 Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam Posted at: 04:54 22/06/2017
30,000,000 VND 100 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Cầu Giấy, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thảo Quyên LIÊN HỆ: 0906088527

Tòa Kailash

Lô B12/D21 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 0000000, Việt Nam Posted at: 09:35 22/06/2017
3,400,000,000 VND 40 m² BÁN CAO ỐC Quận 1, Hồ Chí Minh SẮP CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Chương LIÊN HỆ: 0941277117

Căn hộ Officetel Kingston Tower Quận 1, giai đoạn đầu giá hấp dẫn. LH: 0941277117

2 BIS Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:56 31/05/2017
885,000,000 VND 41 m² BÁN CAO ỐC Quận 12, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng giặt ủi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: LIÊN HỆ:

4,5M X 9M, SHR, NHÀ ĐẸP LỘNG LẪY HÀ HUY GIÁP Q.12

237 Thạnh Lộc 31, Thạnh Lộc, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:15 23/04/2017
1,350,000,000 VND 72 m² BÁN CAO ỐC Thị xã Dĩ An, Bình Dương Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng giặt ủi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: LIÊN HỆ:

Nhà 1 trệt 1 lầu gần ngã tư Chiêu Liêu, sổ hồng riêng thổ cư

32 Nguyễn Thị Khắp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam Posted at: 02:02 05/04/2017
980,000,000 VND 160 m² BÁN CAO ỐC Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng giặt ủi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: LIÊN HỆ:

Bán gấp căn nhà 1 lầu 2 mặt tiền, đường nhựa 12m, DT: 10mx16m

276 Xuân Thới Thượng 4 - 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 08:02 29/03/2017
6 VND 126 m² BÁN CAO ỐC Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: LIÊN HỆ:

Bán khách sạn mới xây 4 lầu 19 phòng mặt tiền Quận 9 giá shock chưa từng có gọi ngay hôm nay!!

Đường số 6, Tăng Nhơn Phú B, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 02:41 28/03/2017
10 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: LIÊN HỆ:

Bán nhà mặt tiền trung tâm Quận 3, vị trí đẹp, kinh doanh tốt

UBND Tp.HCM, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 12:00 25/10/2016
10 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: LIÊN HỆ:

Bán nhà mặt tiền trung tâm Quận 3, vị trí đẹp, kinh doanh tốt

UBND Tp.HCM, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 12:00 25/10/2016
28,000,000,000 VND 345 m² BÁN BIỆT THỰ Quận Long Biên, Hà Nội BÀN GIAO NĂM
Phòng khách
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng làm việc
Phòng nghe nhạc
Phòng gym
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lê Thuận LIÊN HỆ: 0911339199

BÁN CĂN BIỆT THỰ ĐƠN LẬP GẦN HỒ ĐIỀU HÒA, CÔNG VIÊN

Chu Huy Mân, Việt Hưng, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 03:02 24/10/2017
21,000,000,000 VND 810 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Vũ Linh LIÊN HỆ: 0934376364

Biệt thự đường 5 Trương Văn Hải

75 Trương Văn Hải, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Posted at: 01:38 25/09/2017
2,450,000,000 VND 140 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 9, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Vũ Linh LIÊN HỆ: 0934376364

Biệt Thự Ven Sông

Tam Đa, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Posted at: 11:11 22/09/2017
4,000,000,000 VND 169 m² BÁN BIỆT THỰ Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Ban công
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:trần thanh vũ LIÊN HỆ: 0942808637

BÁN BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:48 30/07/2017
14 VND 230 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 6, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:cong ty tnhh an cu LIÊN HỆ: 0939544988

CẦN BÁN NHÀ BIỆT THỰ KHU TÊN DÂN CƯ LỬA TPHCM

Đường khu dan cu tên lửa,trung tâm quận Bình Tân Posted at: 08:00 19/07/2017
830,000,000 VND 184 m² BÁN BIỆT THỰ Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Văn Điền LIÊN HỆ: 0912182386

Đất xây biệt thự nghỉ dưỡng tại Đồng Nai

Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam Posted at: 04:56 18/07/2017
4,300,000,000 VND 60 m² BÁN BIỆT THỰ Huyện Thanh Trì, Hà Nội Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng trang điểm
Phòng vẽ tranh
Phòng làm việc
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lê Thị Xuân LIÊN HỆ: 0966035826

BÁN LIỀN KỀ NHÀ VƯỜN BIỆT THỰ TỔNG CỤC 5 TÂN TRIỀU GIÁ TỪ 4,3 TỶ

Cuối đường chiến thắng, Canh thôn Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 09:30 16/07/2017
9,000,000,000 VND 90 m² BÁN BIỆT THỰ Quận Ba Đình, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Trung Hiếu LIÊN HỆ: 0936157166

Bán nhà mặt phố Liễu Giai

29 Liễu Giai, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 02:36 27/06/2017
11,000,000,000 VND 207 m² BÁN BIỆT THỰ Huyện Thanh Trì, Hà Nội Ở NGAY
Phòng khách
Phòng ngủ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lê Thị Xuân LIÊN HỆ: 0966035826

CC gửi bán biệt thự Tân Triều, BT3, 207m2, gần đường 54m, 11 tỷ

Cuối đường chiến thắng, Canh thôn Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 03:11 24/06/2017
830,000,000 VND 193 m² BÁN BIỆT THỰ Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Văn Điền LIÊN HỆ: 0912182386

ngân hàng thanh lý gấp đất nền biệt thự tại Biên Hòa - Đồng Nai

5 Đồng Khởi, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam Posted at: 04:51 22/06/2017
5,300,000,000 VND 61 m² BÁN BIỆT THỰ Huyện Thanh Trì, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lê Thị Xuân LIÊN HỆ: 0966035826

liền kề tổng cục 5 tân triều thanh trì hà nội

Cuối đường chiến thắng, Canh thôn Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 10:51 21/06/2017
5,300,000,000 VND 61 m² BÁN BIỆT THỰ Huyện Thanh Trì, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lê Thị Xuân LIÊN HỆ: 0966035826

liền kề tổng cục 5 tân triều thanh trì hà nội

Cuối đường chiến thắng, Canh thôn Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 10:51 21/06/2017
5,800,000,000 VND 69 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lê Thị Xuân LIÊN HỆ: 0966035826

liền kề tổng cục 5 tân triều

Cuối đường chiến thắng, Canh thôn Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 10:47 21/06/2017
5,000,000,000 VND 400 m² BÁN BIỆT THỰ Tp Nha Trang, Khánh Hòa Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng làm việc
Phòng gym
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:donam LIÊN HỆ: 0967416662

namvinpearl

Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam Posted at: 10:02 17/06/2017
10 VND 170 m² BÁN BIỆT THỰ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Võ Thị Ngọc Thuỷ LIÊN HỆ: 0935035622

• Cần bán gấp biệt thự Q.Bình Tân , DT 170m2 giá 9.5 tỷ

128 Đất Mới, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 02:29 14/06/2017
68,100,000 VND 300 m² CHO THUÊ BIỆT THỰ Quận Long Biên, Hà Nội Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Ban công
Phòng làm việc
Phòng nghe nhạc
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:tran ngoc da thao LIÊN HỆ: 0978446060

TRAN NGOC DA THAO

190 Nguyễn Văn Hưởng, Hanoi, Vietnam Posted at: 06:44 03/06/2017
405,000,000 VND 100 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Loan LIÊN HỆ: 01669261839

Đặt chỗ dự án view sông, gần biển Đà Nẵng – Hội An, giá gốc đầu tư giai đoạn 1, chiết khấu 15%, cam kết sinh lời 100%, 0898.208.405

Đà Nẵng, Việt Nam Posted at: 10:02 23/10/2017
2,100,000,000 VND 86 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Võ Xuân Nghĩa LIÊN HỆ: 0908147345

BÁN LÔ ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG SỐ 1,KP5,TÂN TẠO A,BÌNH TÂN,2.1 TỶ. CHÍNH CHỦ.

bên cạnh nhà 29 đường số 1(nhà Bs Được) Posted at: 10:43 22/10/2017
450,000,000 VND 90 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 2, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lý Công Hiển LIÊN HỆ:

Mở bán dự án đất nền liền kề KDC Ninh Giang, hạ tầng 100%, sổ riêng, đường số 35 view sông MT 24m

Nguyễn Thị Định, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:01 17/10/2017
500,000,000 VND 100 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 2, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lý Công Hiển LIÊN HỆ:

Mở bán dự án đất nền liền kề KDC Ninh Giang, hạ tầng 100%, sổ riêng, đường số 35 view sông MT 24m

Nguyễn Thị Định, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 11:24 16/10/2017
400,000,000,000,000 VND 100 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Loan LIÊN HỆ: 01669261839

Đất ven sông, gần biển Hà My, giá gốc đầu tư GĐ1 sinh lời 100%, chiết khấu 10-15%. Lh: 0898.208.405

Đà Nẵng, Việt Nam Posted at: 09:45 16/10/2017
390,000,000 VND 100 m² BÁN ĐẤT NỀN bình dương, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:trần nhật tân LIÊN HỆ: 0981810848

bán đất giá rẻ Phường Hiệp An,Thành Phố Thủ Dầu Một,

Binh Duong, Vietnam Posted at: 06:46 13/10/2017
420,000,000 VND 100 m² BÁN ĐẤT NỀN Thị xã Điện Bàn, Quảng Nam Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Loan LIÊN HỆ: 01669261839

Đất phố chợ Điện Thắng Trung (Chợ Thanh Quýt mới) giá tốt. 0898.208.405

Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam Posted at: 03:22 13/10/2017
500,000,000 VND 100 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 2, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lý Công Hiển LIÊN HỆ:

20 nền duy nhất đất thổ cư 100% KDC mới Quận 2, Sở hữu ngay 500tr/nền góp 12 tháng 0%. MT đường 24m

Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 08:42 12/10/2017
300,000,000 VND 100 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 10, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lý Công Hiển LIÊN HỆ:

Khai trương dự án mặt tiền QL1A ngay thị trấn Trảng Bom, sổ riêng, chỉ 300tr nhận nền ngay

thị trấn Trảng Bom, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam Posted at: 11:12 09/10/2017
400,000,000 VND 100 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Loan LIÊN HỆ: 01669261839

Bán đất RIVER VIEW - đát nền ven biển view sông Cổ Cò thơ mộng, lắng tình. Lh: 0898.208.405 Gặp Loan

Ngũ Hành Sơn, Mỹ An, Đà Nẵng, Việt Nam Posted at: 08:27 09/10/2017
4,200,000 VND 47000 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

21-Bán đất dự án KDC, 4.7 ha, 4.2 tr/ m2. Sông Vàm Cỏ. Long An

QL1A, tt. Bến Lức, Bến Lức, Long An, Việt Nam Posted at: 06:25 09/10/2017
7,500,000 VND 20000 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 12, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Chuyển nhượng đất quận 12, mặt tiền QL 1A, 2ha, 7.5tr/m2. Tiện làm dự án KDC

1a 12 Quốc lộ 1, Thới An, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 06:23 09/10/2017
399,000,000 VND 100 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Loan LIÊN HỆ: 01669261839

Nhanh tay đặt chỗ đất biển để có cơ hội sở hữu những vị trí đẹp nhất với giá ưu đãi nhất.

Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam Posted at: 09:18 06/10/2017
450,000,000 VND 90 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 2, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lý Công Hiển LIÊN HỆ:

Mở bán lốc C3 thuộc KDC mới đường số 65, hạ tầng 100% chuẩn Sin, sổ riêng, góp 12 tháng 0% lãi suất

Đường số 8, Cát Lái, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 05:34 05/10/2017
449,000,000 VND 100 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Loan LIÊN HỆ: 01669261839

Bán đất ven biển Đà Nẵng - Hội An cách biển 100m, thích hợp đầu tư, ân cư, nghỉ dưỡng. 0898.208.405 (Ms. Loan)

quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam Posted at: 10:58 05/10/2017
15 VND 0 m² BÁN ĐẤT NỀN Huyện Bến Lức, Long An Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán đất thổ cư mặt tiền đường 28m, diện tích 2,016m2, 7.6 tr/m2.

Mỹ Yên - Tân Bửu, Bến Lức, Long An, Việt Nam Posted at: 09:50 30/09/2017
Phong thủy
 • Phong thủy vật liệu xây dựng theo ngũ hành
 • Vật liệu xây dựng có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến con người qua các giác quan. Do đó, sự an lành của gia chủ và các thành viên trong gia đình cũng phụ thuộc vào vật liệu xây dựng.
 • Phong thủy vật liệu xây dựng theo ngũ hành
 • Vật liệu xây dựng có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến con người qua các giác quan. Do đó, sự an lành của gia chủ và các thành viên trong gia đình cũng phụ thuộc vào vật liệu xây dựng.
 • Phong thủy nhà đất rước lộc vào nhà
 • Xây nhà là việc lớn của một đời người. vì vậy nên hãy chọn những mảnh đất có địa thế, hình dạng tốt. Nếu mảnh đất chưa được như ý thì phải biết cách hóa giải. Vì mảnh đất đó ảnh hưởng rất nhiều đến tài vận của gia chủ.
Môi giới tiêu biểu
ông thị thùy 4
Nga Nguyễn 3
Võ Thị Ngọc Thuỷ 2
Nguyễn Bình Tân 2
nguyen trieu 1
Sàn môi giới tiêu biểu
Khải Hoàn Land
Phú Hoàng Land
An Lộc Điền
Minh Khôi Land
Giải Pháp Nhà Đất
Tìm kiếm nâng cao
ĐÓNG