baseItem4164

Tên đường: HÀ HUY GIÁP

- Bắt đầu: 663 Nguyễn Ảnh Thủ, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường huyện 80B, Quận 12, Bình Dương, Việt Nam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4159

Tên đường: AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG

- Bắt đầu: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4158

Tên đường: AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG

- Bắt đầu: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: An Phú Tây - Hưng Long, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4157

Tên đường: ĐƯỜNG 6C, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Đường Số 6C, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 6C, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4154

Tên đường: ĐƯỜNG 6B, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 6B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 6B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4153

Tên đường: ĐƯỜNG 6A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 6A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 6A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4152

Tên đường: ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4141

Tên đường: ĐƯỜNG 61, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: 183 Đường số 61, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 68A Đường số 61, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem4119

Tên đường: ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4103

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 68, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 68, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 68, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4102

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8

- Bắt đầu: Đường Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4101

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: 8 Đường số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 8 Đường số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4100

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 85, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 85, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 85, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem4099

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4098

Tên đường: GÒ NỔI

- Bắt đầu: Gò Nổi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Gò Nổi, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4097

Tên đường: HAI BÀ TRƯNG

- Bắt đầu: Hai Bà Trưng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 571 Hai Bà Trưng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4096

Tên đường: HÀNG TRE

- Bắt đầu: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4095

Tên đường: HUỲNH THÚC KHÁNG

- Bắt đầu: 373 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 356 Huỳnh Thúc Kháng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4094

Tên đường: LONG SƠN

- Bắt đầu: Long Sơn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Sơn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 5,000,000 VND

baseItem4093

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 311 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 5,000,000 VND

baseItem4092

Tên đường: NAM HOÀ

- Bắt đầu: Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 436 Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4091

Tên đường: NGUYỄN CÔNG TRỨ

- Bắt đầu: Nguyễn Công Trứ, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Nguyễn Công Trứ, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4090

Tên đường: NGUYỄN THÁI HỌC

- Bắt đầu: 19 Nguyễn Thái Học, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 19 Nguyễn Thái Học, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4089

Tên đường: NGUYỄN VĂN THẠNH

- Bắt đầu: Nguyễn Văn Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 85/14/19 Nguyễn Văn Thạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4088

Tên đường: PHAN CHU TRINH

- Bắt đầu: Phan Chu Trinh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 560 Phan Chu Trinh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4087

Tên đường: PHAN ĐẠT ĐỨC

- Bắt đầu: Phan Đạt Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Phan Đạt Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4086

Tên đường: TRẦN HƯNG ĐẠO

- Bắt đầu: 311 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 263 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem4085

Tên đường: TRẦN QUỐC TOẢN

- Bắt đầu: Trần Quốc Toản, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3 Trần Quốc Toản, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4084

Tên đường: TRỊNH HOÀI ĐỨC

- Bắt đầu: 1 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 650 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 37,000,000 VND

baseItem4083

Tên đường: TRƯƠNG HANH

- Bắt đầu: Trương Hạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trương Hạnh, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4082

Tên đường: HỒ BÁ PHẤN

- Bắt đầu: 43B Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 142 Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 23,000,000 VND

baseItem4081

Tên đường: TRẦN TRỌNG KHIÊM

- Bắt đầu: Trần Trọng Khiêm, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trần Trọng Khiêm, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4080

Tên đường: ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4079

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 379, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường 379, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường 379, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem4078

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 904, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 904, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem4077

Tên đường: ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ HỮU

- Bắt đầu: Liên Phường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Liên Phường, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4076

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4075

Tên đường: ĐƯỜNG 100, KHU PHỐ 6, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 100, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 100, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem4074

Tên đường: ĐƯỜNG 18A, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 18A, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4073

Tên đường: ĐẠI LỘ 3, PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH

- Bắt đầu: 1A Đại Lộ 3, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đại Lộ 3, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4072

Tên đường: ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4071

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ

- Bắt đầu: Số 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4070

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4069

Tên đường: ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem4068

Tên đường: TRỊNH HOÀI ĐỨC

- Bắt đầu: 1 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 671 Trịnh Hoài Đức, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem4067

Tên đường: NGÔ QUYỀN

- Bắt đầu: 166 Ngô Quyền, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 10990 Ngô Quyền, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem4066

Tên đường: HÀNG TRE

- Bắt đầu: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hàng Tre, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4065

Tên đường: NAM CAO

- Bắt đầu: 11 Nam Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 51 Nam Cao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4064

Tên đường: ĐƯỜNG LÀNG TĂNG PHÚ

- Bắt đầu: Làng Tăng Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Làng Tăng Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4063

Tên đường: ĐƯỜNG 297, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 297, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 297, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4062

Tên đường: ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4061

Tên đường: HỒ BÁ PHẤN

- Bắt đầu: 40 Hồ Bá Phấn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 134 Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4060

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 236, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 236, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4059

Tên đường: ĐƯỜNG 11

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4058

Tên đường: KHỔNG TỬ

- Bắt đầu: Khổng Tử, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 8 Khổng Tử, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 32,000,000 VND

baseItem4057

Tên đường: TRƯƠNG VĂN HẢI

- Bắt đầu: Trương Văn Hải, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trương Văn Hải, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem4056

Tên đường: LÊ LỢI

- Bắt đầu: Lê Lợi, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Lợi, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4055

Tên đường: TRẦN HƯNG ĐẠO

- Bắt đầu: Trần Hưng Đạo, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 304-311 Trần Hưng Đao, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem4054

Tên đường: QUANG TRUNG

- Bắt đầu: 50-32540 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 70 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 22,000,000 VND

baseItem4053

Tên đường: TRƯƠNG VĂN THÀNH

- Bắt đầu: Trương Văn Thành, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 541 Trương Văn Thành, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 36,000,000 VND

baseItem4052

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 385, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 385, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem4051

Tên đường: TÚ XƯƠNG

- Bắt đầu: Tú Xương, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tú Xương, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

- Bảng lịch sử giá

Ngày Giá lịch sử
10-07-2016 10:34:16 0 VNĐ
baseItem4050

Tên đường: TÂN HOÀ II

- Bắt đầu: Tân Hòa 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tân Hòa 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4049

Tên đường: TÂN LẬP I, PHƯỜNG HIỆP PHÚ

- Bắt đầu: Tân Lập 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tân Lập 1, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4048

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 31, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 31, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4047

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 55 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 55G1 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4046

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 14 Đường số 53, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: B26/6 Đường số 53, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4045

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 149 Số 51, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 51, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4044

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 101A Số 49, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 49, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4043

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 19 Số 47, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 52D/63 Số 47, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4042

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 4 Số 45, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 17 Số 45, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4040

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 43, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 43, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4039

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 41, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 41, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4037

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 39, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 35 Số 39, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4036

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 99a Số 37, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 37, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4035

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 72E/8 Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4034

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 379A/9 Đường số 85, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 435-451 Đường số 85, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4033

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Đường Tân Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 39576 Đường Tân Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4032

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường số 14A, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 74/9A Đường số 14A, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4031

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4030

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4029

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4028

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4027

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 20, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 20, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4026

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 18, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 18, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4025

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 14, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4024

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: 18 Đường số 12, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 41 Đường số 12, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4023

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4022

Tên đường: ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ HIM LAM (PHƯỜNG TÂN HƯNG)

- Bắt đầu: Đường số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4021

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường Số 36, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1D Đường Số 36, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4020

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 81, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 81, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem4019

Tên đường: NGUYỄN VĂN TRỖI

- Bắt đầu: 243B Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 11 Cầu Công Lý, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 140,000,000 VND

baseItem4018

Tên đường: ĐIỆN BIÊN PHỦ

- Bắt đầu: 150 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 86/1T Phan Văn Hân, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem4017

Tên đường: CỘNG HOÀ

- Bắt đầu: 363 Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 124 Cộng Hòa, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 150,000,000 VND

baseItem4016

Tên đường: MÃ LÒ

- Bắt đầu: 760 Hương lộ 2, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1125 Tân Kỳ Tân Quý, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4015

Tên đường: TÔ HIẾN THÀNH

- Bắt đầu: 12-15 Tô Hiến Thành, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2 Tô Hiến Thành, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 150,000,000 VND

baseItem4014

Tên đường: LÝ THÁI TỔ

- Bắt đầu: 399/14 Lý Thái Tổ, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 14-16 Lý Thái Tổ, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 200,000,000 VND

baseItem4013

Tên đường: NGÔ GIA TỰ

- Bắt đầu: 506 Ngô Gia Tự, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3 Ngô Gia Tự, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 250,000,000 VND

baseItem4012

Tên đường: 3 THÁNG 2

- Bắt đầu: Cầu vượt thép, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 269 Minh Phụng, Quận 11, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 280,000,000 VND

baseItem4011

Tên đường: VÕ THỊ SÁU

- Bắt đầu: Vòng Xoay Công Trường Dân Chủ, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 198 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 120,000,000 VND

baseItem4010

Tên đường: LÝ THƯỜNG KIỆT

- Bắt đầu: 653 Lý Thường Kiệt, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2 Lý Thường Kiệt, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 180,000,000 VND

baseItem4009

Tên đường: LÊ VĂN SỸ

- Bắt đầu: 464 Lê Văn Sỹ, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 207B Lê Văn Sỹ, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 62,000,000 VND

baseItem4008

Tên đường: HUỲNH TẤN PHÁT

- Bắt đầu: 33/4 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Unnamed Road, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 9,000,000 VND

baseItem4007

Tên đường: NGUYỄN DU

- Bắt đầu: 120 Nguyễn Du, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 6 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 350,000,000 VND

baseItem4006

Tên đường: PHƯỚC THIỆN

- Bắt đầu: 15/161 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 39634-39692 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 10,000,000 VND

baseItem4005

Tên đường: LONG PHƯỚC

- Bắt đầu: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 9,000,000 VND

baseItem4004

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 27-311 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem4003

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem4002

Tên đường: MAN THIỆN

- Bắt đầu: 61-67 Man Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 12/70B Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem4001

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem4000

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 182, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 182, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3999

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 8, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 14,000,000 VND

baseItem3998

Tên đường: ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3997

Tên đường: QUANG TRUNG

- Bắt đầu: 2 Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2/84B Quang Trung, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3996

Tên đường: LÃ XUÂN OAI

- Bắt đầu: 27A Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 215 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3995

Tên đường: ĐƯỜNG 339, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 339, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 339, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3994

Tên đường: NAM HOÀ

- Bắt đầu: Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 7 Nam Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3993

Tên đường: TÂY HOÀ

- Bắt đầu: 360B Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 107-109 Tây Hòa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3992

Tên đường: ĐƯỜNG 442, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 442, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 24,000,000 VND

baseItem3991

Tên đường: ĐƯỜNG 245, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 245, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 245, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3990

Tên đường: ĐƯỜNG 22, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 22, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 22, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 28,000,000 VND

baseItem3989

Tên đường: ĐƯỜNG 215, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 215, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3988

Tên đường: ĐƯỜNG 179, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 179, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3987

Tên đường: ĐƯỜNG 160, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ A

- Bắt đầu: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 160, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3986

Tên đường: ĐƯỜNG 147, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 147, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem3985

Tên đường: ĐƯỜNG 144, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 144, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 144, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 14,000,000 VND

baseItem3984

Tên đường: ĐƯỜNG 138, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 138, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 7/125B Đường số 138, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3983

Tên đường: ĐƯỜNG 120, PHƯỜNG TÂN PHÚ

- Bắt đầu: Đường số 120, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường số 120, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3982

Tên đường: ĐƯỜNG 12, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Số 12, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 46/7 Đường số 12, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3981

Tên đường: ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ B

- Bắt đầu: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 11, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3980

Tên đường: ĐƯỜNG 109, PHƯỜNG PHƯỚC LONG B

- Bắt đầu: Số 109, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Số 109, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3979

Tên đường: XA LỘ HÀ NỘI

- Bắt đầu: 10/27A Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 37 Xa lộ Hà Nội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3978

Tên đường: ĐÌNH PHONG PHÚ

- Bắt đầu: 1/180 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 39499 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3977

Tên đường: CẦU XÂY 2

- Bắt đầu: 79 Cầu Xây 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 72-73 Cầu Xây 2, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3976

Tên đường: CẦU XÂY 1

- Bắt đầu: Cầu Xây, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 41 Cầu Xây, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3975

Tên đường: BÙI QUỐC KHÁI

- Bắt đầu: Bùi Quốc Khái, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Bùi Quốc Khái, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3974

Tên đường: LONG PHƯỚC

- Bắt đầu: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Long Phước, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 12,000,000 VND

baseItem3973

Tên đường: PHƯỚC THIỆN

- Bắt đầu: 15/161 Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 10/13A Phước Thiện, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 11,000,000 VND

baseItem3972

Tên đường: LONG THUẬN

- Bắt đầu: 26 Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 27/P Long Thuận, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 13,000,000 VND

baseItem3971

Tên đường: TAM ĐA

- Bắt đầu: Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 23 Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3970

Tên đường: VÕ VĂN HÁT

- Bắt đầu: Hẻm 2/8 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 16,000,000 VND

baseItem3969

Tên đường: PHAN ĐĂNG LƯU

- Bắt đầu: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 206B Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3968

Tên đường: BÙI QUỐC KHÁI

- Bắt đầu: 2/12B Trần Não, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 333A (Cty Hoang Vuong Long ) Trần Não, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3967

Tên đường: CÁCH MẠNG THÁNG 8

- Bắt đầu: Hẻm 65 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 798 Cách Mạng Tháng Tám, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3966

Tên đường: LÊ TRỌNG TẤN

- Bắt đầu: 37/3 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 791 Lê Trọng Tấn, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3965

Tên đường: PHAN HUY ÍCH

- Bắt đầu: 9/5 Đường Phan Huy Ích, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 2/17 Đường Phan Huy Ích, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 27,000,000 VND

baseItem3964

Tên đường: BÌNH QUỚI

- Bắt đầu: 87 Bình Quới, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1078A Bình Quới, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3963

Tên đường: PHAN ĐĂNG LƯU

- Bắt đầu: Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 208A Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3962

Tên đường: KHA VẠN CÂN

- Bắt đầu: 7/3A Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 3-8 Kha Vạn Cân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3961

Tên đường: ĐIỆN BIÊN PHỦ

- Bắt đầu: 880 Điện biên phủ Tổ 40 Khu phố 3, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 206-355 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 67,000,000 VND

baseItem3960

Tên đường: PHẠM VĂN ĐỒNG

- Bắt đầu: Phạm Văn Đồng, Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Phạm Văn Đồng, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 68,000,000 VND

baseItem3959

Tên đường: LÊ VĂN CHÍ

- Bắt đầu: 10 Lê Văn Chí, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Văn Chí, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 19,000,000 VND

baseItem3958

Tên đường: VÕ VĂN NGÂN

- Bắt đầu: 1A Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 358 Võ Văn Ngân, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 137,000,000 VND

baseItem3957

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 18,000,000 VND

baseItem3956

Tên đường: HUỲNH TẤN PHÁT

- Bắt đầu: KE9 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3955

Tên đường: VÕ VĂN KIỆT

- Bắt đầu: Võ Văn Kiệt, Quận 5, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Võ Văn Kiệt, Quận 8, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 134,000,000 VND

baseItem3954

Tên đường: ĐỒNG VĂN CỐNG

- Bắt đầu: Số 9, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 60 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem3953

Tên đường: LÊ VĂN THỊNH

- Bắt đầu: 20 Lê Văn Thịnh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Lê Văn Thịnh, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3952

Tên đường: MAI CHÍ THỌ

- Bắt đầu: Võ Văn Kiệt, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 510C Xa lộ Hà Nội, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3951

Tên đường: NGUYỄN THỊ ĐỊNH

- Bắt đầu: 192 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 6 Nguyễn Thị Định, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3950

Tên đường: NGUYỄN VĂN TĂNG

- Bắt đầu: 130/12 Nguyễn Văn Tăng, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Đường Số 20, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3949

Tên đường: HOÀNG HỮU NAM

- Bắt đầu: Hoàng Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 1A Nguyễn Hữu Nam, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3948

Tên đường: TRƯỜNG LƯU

- Bắt đầu: Trường Lưu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Trường Lưu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3947

Tên đường: TAM ĐA

- Bắt đầu: 23 Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Tam Đa, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 15,000,000 VND

baseItem3946

Tên đường: LÃ XUÂN OAI

- Bắt đầu: 25 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 677 Lã Xuân Oai, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 30,000,000 VND

baseItem3945

Tên đường: VÕ VĂN HÁT

- Bắt đầu: 1 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Hẻm 220 Võ Văn Hát, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 25,000,000 VND

baseItem3944

Tên đường: LÊ VĂN VIỆT

- Bắt đầu: 10 Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 21/7 Lê Văn Việt, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3943

Tên đường: NGUYỄN XIỂN

- Bắt đầu: 100B/3 Nguyễn Xiển, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 130C Nguyễn Xiển, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 20,000,000 VND

baseItem3942

Tên đường: GÒ CÁT

- Bắt đầu: 21 Gò Cát, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: Gò Cát, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 17,000,000 VND

baseItem3941

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 15-131 Đỗ Xuân Hợp, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Kết thúc: 67 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3940

Tên đường: XA LỘ HÀ NỘI

- Bắt đầu: Nguyễn Văn Bá, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 10/80C Xa lộ Hà Nội, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 70,000,000 VND

baseItem3939

Tên đường: ĐÌNH PHONG PHÚ

- Bắt đầu: 1-2 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 39494 Đình Phong Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 43,000,000 VND

baseItem3938

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 147 Đỗ Xuân Hợp, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 333 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 42,000,000 VND

baseItem3937

Tên đường: ĐỖ XUÂN HỢP

- Bắt đầu: 460 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 211 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 52,000,000 VND

baseItem3936

Tên đường: BƯNG ÔNG THOÀN

- Bắt đầu: Bưng Ông Thoàn, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1/141 Đường số 44, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 22,000,000 VND

baseItem3935

Tên đường: DƯƠNG ĐÌNH HỘI

- Bắt đầu: 67B Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 10 Dương Đình Hội, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 38,000,000 VND

baseItem3934

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 102-299 Đường Số 77, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 491 Đường Số 77, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3933

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 2 Đường số 79, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 459 Đường số 79, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3932

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: 380A/8 Số 34, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 380/8E Số 34, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3931

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 32, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 32, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3930

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: Số 30, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 30, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3929

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 39 Số 28, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 102-215 Số 28, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3928

Tên đường: ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M

- Bắt đầu: 10 Đường Số 38, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Đường Số 38, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3927

Tên đường: ĐƯỜNG 17

- Bắt đầu: 207 Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 17, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3926

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Đường số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 30/14 Đường Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3925

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 1, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3924

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 17 Số 13, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 23/21 Số 13, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3923

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 31 Số 11, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3922

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 1 Số 9, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3921

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 7, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3920

Tên đường: ĐƯỜNG 6

- Bắt đầu: Số 6, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 6, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 50,000,000 VND

baseItem3919

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 3, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3918

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 2, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Hẻm 271 Lê Văn Lương, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3917

Tên đường: ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ

- Bắt đầu: Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: A2 Số 15, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 60,000,000 VND

baseItem3916

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: 116 Phan Huy Thực, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Phan Huy Thực, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 45,000,000 VND

baseItem3915

Tên đường: GÒ Ô MÔI

- Bắt đầu: Ô Môi, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Ô Môi, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 35,000,000 VND

baseItem3914

Tên đường: ĐƯỜNG < 16M

- Bắt đầu: Số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Số 8, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3913

Tên đường: ĐƯỜNG CÓ LỘ GIỚI <16M

- Bắt đầu: Đường Số 4, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 90 Đường Số 4, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 40,000,000 VND

baseItem3912

Tên đường: NGUYỄN LƯƠNG BẰNG (BROAD WAY)

- Bắt đầu: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 100,000,000 VND

baseItem3911

Tên đường: LÝ PHỤC MAN

- Bắt đầu: 46 Lo A Lý Phục Man, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Kết thúc: 27/8B Lý Phục Man, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giá hiện tại: 43,000,000 VND

 • CHÚ THÍCH
 • - Giá tăng >3%/tháng
 • - Giá tăng >2%/tháng
 • - Giá tăng >1%/tháng
 • - Giá giảm
ĐÓNG
0%
900,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỰ HẤP DẪN NHẤT QUẬN 9 SỐ LƯỢNG CÓ HẠN phú hữu-Quận 9- tphcm
900,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỰ HẤP DẪN NHẤT QUẬN 9 SỐ LƯỢNG CÓ HẠN nguyễn duy trinh-Quận 9- tphcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỰ LAN THOA VIẾT THUẬN quận 7- tp hcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỰ LAN THOA quận 10- tp hcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÀ PHỐ SIÊU MỎNG quận 1
5,000,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỬ CAO CẤP GIÁ RẺ quận 5-tphcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CAO ỐC MYLAN quận 1- tp hcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Đất nền Đất Vàng quận 7-tphcm
3,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 2, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CHUNG CƯ 10 MẪU quận 2-tphcm
1,100,000,000 VND 0 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
ĐẤT NỀN QUẬN 9 ĐANG HÓT quận 9-tphcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỬ ĐẤT VÀNG CHỈ CÓ Ở QUẬN BÌNH TÂN quận bình tân-tphcm
3,400,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CHUNG CƯ THUẬN THOA LIÊN DOANH quận 7-tphcm
5,000,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÀ PHỐ GIÀU TO ĐANG KHUYẾN MÃI NHANH TAY KẺO HẾT quận 1 -tphcm
3,000,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÀ PHỐ MÃI MÃI MỘT TÌNH YÊU quận 5-tphcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CAO ỐC TÌNH ĐẦU KHÔNG PHAI Quận 1- tphcm
900,000,000 VND 0 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
ĐẤT NỀN QUẬN 10 GIÁ RẺ KHÔNG NGỜ quận 10- tphcm
2,900,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình giảm giá sốc rẻ nhất thị trường Đường D4 , Phường Tân Hưng, Q7 , Tp Hồ Chí MInh
2,000,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Bán Căn Hộ Hoàng Anh Thanh Bình giá rẻ nhất thị trường. Đường D4 , Phường Tân Hưng Q7 , Tp Hồ Chí Minh
15,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 8, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CĂN HỘ TÌNH YÊU Quận 8- tphcm
15,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CĂN HỘ TÌNH YÊU quận gò vấp- tphcm
9,999,999,999 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CAO ỐC NGÀN SAO Quận 7-tphcm
2,500,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 2, Hồ Chí Minh Ở NGAY
BIỆT THỬ SANG CHẢNH đường nguyễn duy trinh- quận 2- tphcm
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 3, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CHUNG CƯ GIÁ RẺ Quận 3 - TP HCM
2,500,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
CHUNG CƯ ĐÀO DUY TỪ Đường Thành Thái- Quận 10 - TP HCM
200,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng quận 7, tp HCM
10,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Hoang quan plaza 1 nguyễn văn linh, hồ chí minh
1,400,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Đất Xanh 7 42 Nguyễn Trãi hồ chí minh
1,400,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Đất Xanh 5 42 Nguyễn Trãi hồ chí minh
1,400,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Đất Xanh4 42 Nguyễn Trãi hồ chí minh
1,400,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Đất Xanh3 42 Nguyễn Trãi hồ chí minh
1,400,000,000 VND 0 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Đất Xanh2 42 Nguyễn Trãi hồ chí minh
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng 7 10 Nguyễn Văn Linh
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng 6 10 Nguyễn Văn Linh
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng 5 10 Nguyễn Văn Linh
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng 4 10 Nguyễn Văn Linh
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng 3 10 Nguyễn Văn Linh
1,000,000,000 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 7, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phú Mỹ Hưng 2 10 Nguyễn Văn Linh
1,210,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Nam Long Home 6 01 Ngô Gia Tự
1,210,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Nam Long Home 7 01 Ngô Gia Tự
1,210,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Nam Long Home 5 01 Ngô Gia Tự
1,210,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Nam Long Home 4 01 Ngô Gia Tự
1,210,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Nam Long Home 3 01 Ngô Gia Tự
1,210,000,000 VND 0 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 10, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Nam Long Home 2 01 Ngô Gia Tự
920,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
E-Home 6 155 nguyễn chí thanh
920,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
E-Home 5 155 nguyễn chí thanh
920,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
E-Home 4 155 nguyễn chí thanh
920,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
E-Home 3 155 nguyễn chí thanh
920,000,000 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
E-Home 2 155 nguyễn chí thanh
450,000,000 VND 0 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Thanh Bình 7 12 Ngô quyền hồ chí minh
450,000,000 VND 0 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 5, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Thanh Bình 6 12 Ngô quyền hồ chí minh
Bất động sản mới
500,000,000 VND 30 m² BÁN CĂN HỘ Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Ban công
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:lê thúy LIÊN HỆ: 0982665528

Chung cư mini KangNam –Mễ Trì hơn 500 triệu/căn Ở Ngay ,Ô tô đỗ cử

Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 09:55 26/07/2018
690,000,000 VND 30 m² BÁN CĂN HỘ Quận Cầu Giấy, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:lê thúy LIÊN HỆ: 0982665528

Chung cư mini Nguyễn Khang –Yên Hòa Cầu Giấy ở ngay hơn 600 triệu/căn

Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 09:38 26/07/2018
1,800,000,000 VND 79 m² BÁN CĂN HỘ Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Ban công
Phòng làm việc
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Hồ Thị Thúy Hằng LIÊN HỆ: 0918801928

Cần bán gấp căn hộ HÀN QUỐC THE EASTERN Q9 , BÁN LỖ

Đường Liên Phường, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam Posted at: 05:22 01/07/2018
1,800,000,000 VND 65 m² BÁN CĂN HỘ Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng ngủ
Phòng bếp
Ban công
Phòng làm việc
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thu Thủy LIÊN HỆ: 0932 852 840

CĂN HỘ TNR KENTON NODE

116a Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:46 29/06/2018
3 VND 0 m² BÁN CĂN HỘ Quận 4, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Phòng vẽ tranh
Ban công
Phòng làm việc
Phòng nghe nhạc
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Trịnh Văn Khôi LIÊN HỆ: 0931047100

Chiết khấu khủng lên đến 5% khi mua căn hộ Charmington quận 4

76 Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 04:43 29/06/2018
3 VND 65 m² BÁN CĂN HỘ Quận 4, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Ban công
Phòng làm việc
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Hồ Thị Thúy Hằng LIÊN HỆ: 0918801928

Charmington Iris

76 Tôn Thất Thuyết, phường 16, District 4, Ho Chi Minh City, Vietnam Posted at: 04:41 29/06/2018
1,200,000,000 VND 49 m² BÁN CĂN HỘ Quận 1, Hồ Chí Minh SẮP CHÀO BÁN
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Ban công
Phòng làm việc
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thị Nga LIÊN HỆ: 0919999875

Giữ chỗ ngay hôm nay để chọn những căn đẹp nhất trong dự án Sapphira Khang Điền, Q9

Đường Võ Chí Công, Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 03:19 29/06/2018
1,200,000,000 VND 49 m² BÁN CĂN HỘ Quận 9, Hồ Chí Minh SẮP CHÀO BÁN
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Ban công
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thị Nga LIÊN HỆ: 0919999875

Chỉ với 1,2 tỉ sở hữu ngay căn hộ trung tâm Q9,mặt tiền đường Võ Chí Công.Giá tốt để đầu tư hoặc ở.

Đường Võ Chí Công, Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 03:14 29/06/2018
1,200,000,000 VND 49 m² BÁN CĂN HỘ Quận 9, Hồ Chí Minh SẮP CHÀO BÁN
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Ban công
Phòng làm việc
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thị Nga LIÊN HỆ: 0919999875

Sở hữu CH Sapphirra Khang Điền trung tâm Q. 9 giá cực tốt. LH: 091 9999 875

Đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 03:09 29/06/2018
2,900,000,000 VND 72 m² BÁN CĂN HỘ Quận 4, Hồ Chí Minh CHƯA BÀN GIAO
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Phòng vẽ tranh
Ban công
Phòng làm việc
Phòng nghe nhạc
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Huỳnh Thị Hồng Hạnh LIÊN HỆ: 0901419158

Căn hộ cao cấp Charmington Iris - Bật nhất Quận 4

76 Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 03:06 29/06/2018
1,200,000,000 VND 49 m² BÁN CĂN HỘ Quận 9, Hồ Chí Minh SẮP CHÀO BÁN
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Ban công
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thị Nga LIÊN HỆ: 0919999875

Nhận giữ chỗ CH Sapphira Khang Điền vòng xoay Liên Phường siêu tiện ích, view đẳng cấp

Đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 03:04 29/06/2018
1,200,000,000 VND 49 m² BÁN CĂN HỘ Quận 9, Hồ Chí Minh SẮP CHÀO BÁN
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Ban công
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thị Nga LIÊN HỆ: 0919999875

Căn hộ Sapphire Khang Điền quận 9, giá tốt giai đoạn 1 sắp mở bán

Đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 02:55 29/06/2018
3,287,908,000 VND 71 m² BÁN CĂN HỘ Quận 4, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lâm Thị Hồng My LIÊN HỆ: 0909188289

Căn hộ cao cấp Charmington Iris 2 phòng ngủ giá tốt

76 Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 02:55 29/06/2018
800,000,000 VND 45 m² BÁN CĂN HỘ Quận 9, Hồ Chí Minh SẮP CHÀO BÁN
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Ban công
Phòng làm việc
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Trịnh Văn Khôi LIÊN HỆ: 0931047100

Dự án căn hộ VINCITY quận 9

Nguyễn Xiển, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 05:19 28/06/2018
1,700,000,000 VND 68 m² BÁN CĂN HỘ Quận 9, Hồ Chí Minh SẮP CHÀO BÁN
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Ban công
Phòng làm việc
Phòng nghe nhạc
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Trịnh Văn Khôi LIÊN HỆ: 0931047100

Sapphira Khang Điền quận 9

Đường Võ Chí Công, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 03:40 28/06/2018
2,900,000,000 VND 72 m² BÁN CĂN HỘ Quận 4, Hồ Chí Minh ĐANG XÂY DỰNG
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Ban công
Phòng làm việc
Phòng nghe nhạc
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Trịnh Văn Khôi LIÊN HỆ: 0931047100

Charmington IRIS

76 Tôn Thất Thuyết, phường 16, Quận 4, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 03:32 28/06/2018
6,500,000,000 VND 73 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 2, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng trang điểm
Phòng vẽ tranh
Ban công
Phòng làm việc
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Hoàng Giang LIÊN HỆ: 0901009369

bán nhà trung tâm quận 2

Đường số 28, phường Cát Lái, Quận 2, Ho Chi Minh City, Vietnam Posted at: 05:42 29/06/2018
4,300,000,000 VND 90 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 9, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Ban công
Phòng làm việc
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thị Nga LIÊN HỆ: 0919999875

Khách thiện chí đang cần chuyển nhượng căn nhà phố Dragon Village giá tốt hiện nay.

Đường 990, Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 05:01 29/06/2018
4,000,000,000 VND 90 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận 9, Hồ Chí Minh ĐANG XÂY DỰNG
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng giặt ủi
Ban công
Phòng làm việc
Phòng gym
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thị Nga LIÊN HỆ: 0919999875

Bán nhà phố Dragon Village - Phú Long Quận 9. Giá cực tốt. Liên hệ ngay: 091 9999 875

Đường 990, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 04:49 29/06/2018
6 VND 360 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà SHR 6m x 20m, 3 tấm, 360m2, giá 6.2 tỷ, đường Nguyễn Thị Tú, KDC Vĩnh Lộc, Q. BTân,

Công Viên Khu Dân Cư Vĩnh Lộc, 47 Đường số 4A, Kp 5, Bình Hưng Hòa B, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:48 25/10/2017
3 VND 141 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà SHR 4m x 14m, 3 tấm, 141m2, 2.7 tỷ, LK 5 – 6, P. BHH B, Q. Bình Tân

Liên khu 5-6, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:46 25/10/2017
3,000,000,000 VND 324 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà 4.5m x 18m nở hậu, 3 tấm, 1 ST, 324m2, 3 tỷ, LK 5 – 6, P. BHH B, Q. Bình Tân

Liên khu 5-6, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:44 25/10/2017
2 VND 124 m² BÁN NHÀ PHỐ Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà mới 2017, 4m x 15,5m, 124m2, 2 tấm, giá 2,2 tỷ, HLộ 80, VLộc B, B Chánh

Hương lộ 80, Vĩnh Lộc B, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:42 25/10/2017
2,750,000,000 VND 144 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà SHR 4.5m x 16m, 2 tấm, 144m2, 2.75 tỷ, đường LK 4 – 5, Q. Bình Tân.

Liên Khu 4-5, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 06:36 09/10/2017
2,200,000,000 VND 72 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà cấp 4, DT 4m x 18m, đường LK 4 – 5, P. BHH B, Q. Bình Tân

Liên Khu 4-5, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:47 30/09/2017
2 VND 20 m² CHO THUÊ NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Cho thuê phòng trọ, 20m2, 1.5 tr/tháng, thoáng, mới, sạch sẽ, khu an ninh, gần KCN Vĩnh Lộc.

Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:45 30/09/2017
5,600,000,000 VND 247 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Ban công
Phòng nghe nhạc
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà 4m x 20m, 4.5 tấm, 247m2, 4.9 tỷ, cách đường Phạm Văn Chiêu 20m, P. 8, Q. GV

53/2M Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 8, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:43 30/09/2017
2,200,000,000 VND 168 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà 4m x 14m, 3 tấm, cách đường Nguyễn Thị Tú 100m, P. BBH B, Q. Bình Tân.

Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:40 30/09/2017
7,000,000 VND 204 m² CHO THUÊ NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Ban công
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Cho thuê nhà nguyên căn 4m x 17m, 3 tấm, KDC Bình Thành, đường Nguyễn Thị Tú - P. BHH B, Q. Bình Tân.

Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:17 30/09/2017
2,600,000,000 VND 256 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà hẻm 399 một sẹc, đường Bình Thành, P. Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân.

Bình Thành, Bình Hưng Hòa B, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:29 28/09/2017
6 VND 247 m² BÁN NHÀ PHỐ Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng nghe nhạc
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:A Thùy LIÊN HỆ: 0982394051

Bán nhà 4m x 20m, 4.5 tấm, 247m2, 4.9 tỷ, cách đường Phạm Văn Chiêu 20m, P. 8, Q. GV

Phạm Văn Chiêu, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:27 28/09/2017
25,000,000,000 VND 300 m² BÁN NHÀ PHỐ Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thu Hường LIÊN HỆ: 0978579705

SUN Townhouse - nhà phố 300m2 - view biển ở Bãi Cháy, Hạ Long. LH: 0978.579.705

Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam Posted at: 11:39 08/09/2017
50,000,000 VND 0 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Đống Đa, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thảo Quyên LIÊN HỆ: 0906088527

Tòa nhà Icon4 - 243 Đê La Thành

243 Đê La Thành, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 11:23 10/08/2017
8,000,000 VND 5 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Vòng Hải Như LIÊN HỆ: 0902151143

Cho Thuê Mặt Bằng TTTM Tại Thủ Đức

Thủ Đức, Ho Chi Minh, Vietnam Posted at: 11:12 11/07/2017
8,000,000 VND 5 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Vòng Hải Như LIÊN HỆ: 0902151143

Cho Thuê Mặt Bằng TTTM Joy Citipoint

Thủ Đức, Ho Chi Minh, Vietnam Posted at: 11:05 11/07/2017
30,000,000 VND 100 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Đống Đa, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thảo Quyên LIÊN HỆ: 0906088527

Tòa nhà Anh Minh - 36 Hoàng Cầu

36 Hoàng Cầu Mới, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 09:01 11/07/2017
300,000 VND 100 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thảo Quyên LIÊN HỆ: 0906088527

Tòa Nhà GeLeX - 52 Lê Đại Hành

52 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 11:20 10/07/2017
50,000,000 VND 0 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Ba Đình, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thảo Quyên LIÊN HỆ: 0906088527

Văn phòng Hà Nội

Liễu Giai, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 01:41 27/06/2017
400,000 VND 0 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Cầu Giấy, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thảo Quyên LIÊN HỆ: 0906088527

Tòa nhà văn phòng PVI

Hà Nội, Việt Nam Posted at: 03:41 23/06/2017
300 VND 100 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Cầu Giấy, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Kiều LIÊN HỆ: 0984828912

CHO THUÊ MẶT BẰNG LÀM VĂN PHÒNG TẠI TOÀ CTM CẦU GIẤY

139 Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam Posted at: 04:54 22/06/2017
30,000,000 VND 100 m² CHO THUÊ CAO ỐC Quận Cầu Giấy, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Thị Thảo Quyên LIÊN HỆ: 0906088527

Tòa Kailash

Lô B12/D21 Khu Đô thị mới Cầu Giấy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội 0000000, Việt Nam Posted at: 09:35 22/06/2017
3,400,000,000 VND 40 m² BÁN CAO ỐC Quận 1, Hồ Chí Minh SẮP CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Chương LIÊN HỆ: 0941277117

Căn hộ Officetel Kingston Tower Quận 1, giai đoạn đầu giá hấp dẫn. LH: 0941277117

2 BIS Nguyễn Thị Minh Khai, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:56 31/05/2017
885,000,000 VND 41 m² BÁN CAO ỐC Quận 12, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng giặt ủi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: LIÊN HỆ:

4,5M X 9M, SHR, NHÀ ĐẸP LỘNG LẪY HÀ HUY GIÁP Q.12

237 Thạnh Lộc 31, Thạnh Lộc, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 10:15 23/04/2017
1,350,000,000 VND 72 m² BÁN CAO ỐC Thị xã Dĩ An, Bình Dương Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng giặt ủi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: LIÊN HỆ:

Nhà 1 trệt 1 lầu gần ngã tư Chiêu Liêu, sổ hồng riêng thổ cư

32 Nguyễn Thị Khắp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam Posted at: 02:02 05/04/2017
980,000,000 VND 160 m² BÁN CAO ỐC Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng giặt ủi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: LIÊN HỆ:

Bán gấp căn nhà 1 lầu 2 mặt tiền, đường nhựa 12m, DT: 10mx16m

276 Xuân Thới Thượng 4 - 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 08:02 29/03/2017
6 VND 126 m² BÁN CAO ỐC Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: LIÊN HỆ:

Bán khách sạn mới xây 4 lầu 19 phòng mặt tiền Quận 9 giá shock chưa từng có gọi ngay hôm nay!!

Đường số 6, Tăng Nhơn Phú B, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 02:41 28/03/2017
10 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: LIÊN HỆ:

Bán nhà mặt tiền trung tâm Quận 3, vị trí đẹp, kinh doanh tốt

UBND Tp.HCM, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 12:00 25/10/2016
10 VND 0 m² BÁN CAO ỐC Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN: LIÊN HỆ:

Bán nhà mặt tiền trung tâm Quận 3, vị trí đẹp, kinh doanh tốt

UBND Tp.HCM, Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 12:00 25/10/2016
6,800,000,000 VND 160 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 9, Hồ Chí Minh ĐANG XÂY DỰNG
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng trang điểm
Ban công
Phòng làm việc
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thị Nga LIÊN HỆ: 0919999875

Bán biệt thự Dragon Village view hồ cực đẹp. Giá tốt nhất quận 9. Liên hệ ngay: 091 9999 875

Đường 990, Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 05:40 29/06/2018
28,000,000,000 VND 345 m² BÁN BIỆT THỰ Quận Long Biên, Hà Nội BÀN GIAO NĂM
Phòng khách
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng làm việc
Phòng nghe nhạc
Phòng gym
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lê Thuận LIÊN HỆ: 0911339199

BÁN CĂN BIỆT THỰ ĐƠN LẬP GẦN HỒ ĐIỀU HÒA, CÔNG VIÊN

Chu Huy Mân, Việt Hưng, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 03:02 24/10/2017
21,000,000,000 VND 810 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Vũ Linh LIÊN HỆ: 0934376364

Biệt thự đường 5 Trương Văn Hải

75 Trương Văn Hải, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Posted at: 01:38 25/09/2017
2,450,000,000 VND 140 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 9, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Vũ Linh LIÊN HỆ: 0934376364

Biệt Thự Ven Sông

Tam Đa, Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh, Vietnam Posted at: 11:11 22/09/2017
4,000,000,000 VND 169 m² BÁN BIỆT THỰ Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Ban công
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:trần thanh vũ LIÊN HỆ: 0942808637

BÁN BIỆT THỰ SÂN VƯỜN

Bình Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 09:48 30/07/2017
14 VND 230 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 6, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:cong ty tnhh an cu LIÊN HỆ: 0939544988

CẦN BÁN NHÀ BIỆT THỰ KHU TÊN DÂN CƯ LỬA TPHCM

Đường khu dan cu tên lửa,trung tâm quận Bình Tân Posted at: 08:00 19/07/2017
830,000,000 VND 184 m² BÁN BIỆT THỰ Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Văn Điền LIÊN HỆ: 0912182386

Đất xây biệt thự nghỉ dưỡng tại Đồng Nai

Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam Posted at: 04:56 18/07/2017
4,300,000,000 VND 60 m² BÁN BIỆT THỰ Huyện Thanh Trì, Hà Nội Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng trang điểm
Phòng vẽ tranh
Phòng làm việc
Sân phơi
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lê Thị Xuân LIÊN HỆ: 0966035826

BÁN LIỀN KỀ NHÀ VƯỜN BIỆT THỰ TỔNG CỤC 5 TÂN TRIỀU GIÁ TỪ 4,3 TỶ

Cuối đường chiến thắng, Canh thôn Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 09:30 16/07/2017
9,000,000,000 VND 90 m² BÁN BIỆT THỰ Quận Ba Đình, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Trung Hiếu LIÊN HỆ: 0936157166

Bán nhà mặt phố Liễu Giai

29 Liễu Giai, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 02:36 27/06/2017
11,000,000,000 VND 207 m² BÁN BIỆT THỰ Huyện Thanh Trì, Hà Nội Ở NGAY
Phòng khách
Phòng ngủ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lê Thị Xuân LIÊN HỆ: 0966035826

CC gửi bán biệt thự Tân Triều, BT3, 207m2, gần đường 54m, 11 tỷ

Cuối đường chiến thắng, Canh thôn Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 03:11 24/06/2017
830,000,000 VND 193 m² BÁN BIỆT THỰ Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Văn Điền LIÊN HỆ: 0912182386

ngân hàng thanh lý gấp đất nền biệt thự tại Biên Hòa - Đồng Nai

5 Đồng Khởi, Bien Hoa, Dong Nai, Vietnam Posted at: 04:51 22/06/2017
5,300,000,000 VND 61 m² BÁN BIỆT THỰ Huyện Thanh Trì, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lê Thị Xuân LIÊN HỆ: 0966035826

liền kề tổng cục 5 tân triều thanh trì hà nội

Cuối đường chiến thắng, Canh thôn Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 10:51 21/06/2017
5,300,000,000 VND 61 m² BÁN BIỆT THỰ Huyện Thanh Trì, Hà Nội Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lê Thị Xuân LIÊN HỆ: 0966035826

liền kề tổng cục 5 tân triều thanh trì hà nội

Cuối đường chiến thắng, Canh thôn Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 10:51 21/06/2017
5,800,000,000 VND 69 m² BÁN BIỆT THỰ Quận 1, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Lê Thị Xuân LIÊN HỆ: 0966035826

liền kề tổng cục 5 tân triều

Cuối đường chiến thắng, Canh thôn Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam Posted at: 10:47 21/06/2017
5,000,000,000 VND 400 m² BÁN BIỆT THỰ Tp Nha Trang, Khánh Hòa Ở NGAY
Phòng khách
Phòng vệ sinh
Phòng ngủ
Phòng bếp
Phòng trang điểm
Phòng làm việc
Phòng gym
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:donam LIÊN HỆ: 0967416662

namvinpearl

Hòn Tre, Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam Posted at: 10:02 17/06/2017
10 VND 170 m² BÁN BIỆT THỰ Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Võ Thị Ngọc Thuỷ LIÊN HỆ: 0935035622

• Cần bán gấp biệt thự Q.Bình Tân , DT 170m2 giá 9.5 tỷ

128 Đất Mới, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 02:29 14/06/2017
21 VND 250 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:admin1 LIÊN HỆ:

Bán 200m2 đất mặt tiền đường 30/4 ngay gần chợ đêm Phú Quốc

Nguyễn Văn Thương, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam Posted at: 10:35 04/08/2018
3,456 VND 448 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:admin1 LIÊN HỆ:

Bán đất nền khu đô thị mới Bắc Dương Đông giá cực tốt thanh khoản cực cao

TT. Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vietnam Posted at: 09:53 04/08/2018
2 VND 408 m² BÁN ĐẤT NỀN Thị xã Bình Long, Bình Phước ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:admin1 LIÊN HỆ:

Bán đất khu phố 1 thị trấn Dương Đông 2 mặt tiền giá ưu đãi

Nguyễn Văn Thương, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam Posted at: 09:22 04/08/2018
1,000,000,000 VND 538 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận Hải Châu, Đà Nẵng ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:admin1 LIÊN HỆ:

Bán đất hẻm đường Trần Hưng Đạo lô đất vuông vắn giá đầu tư tốt

Trần Hưng Đạo, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vietnam Posted at: 04:29 04/08/2018
2 VND 58 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:NGUYẾN VĂN QUỐC LIÊN HỆ: 0939668699

BÁN ĐẤT VỊ TRÍ ĐẸP ĐƯỜNG 990, PHƯỜNG PHÚ HỮU, QUẬN 9

Đường 990, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 04:01 24/07/2018
930,000,000 VND 76 m² BÁN ĐẤT NỀN Ninh Giang, Hải Dương Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:dong vu LIÊN HỆ: 0982540189

Bán đất Vĩnh Hiệp, Nha Trang

Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam Posted at: 05:13 19/07/2018
490,000,000 VND 100 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Huỳnh Thắng LIÊN HỆ: 0933276615

BÁN GẤP LÔ ĐẤT 490 TRIỆU

Quận 9, Ho Chi Minh City, Vietnam Posted at: 05:23 09/07/2018
8,000,000,000 VND 644 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 1, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:admin1 LIÊN HỆ:

Hàng hiếm thuộc khu phố 5 TT Dương Đông Phú Quốc, 8 tỷ cả mảnh.

TT. Dương Đông, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Posted at: 11:15 05/07/2018
16,000,000,000 VND 383 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 1, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:admin1 LIÊN HỆ:

Chính chủ bán đất mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực, giá 16tỷ. LH 0911 888850

Nguyễn Trung Trực, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Posted at: 10:58 05/07/2018
4,800,000,000 VND 0 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 1, Hồ Chí Minh ĐANG CHÀO BÁN
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:admin1 LIÊN HỆ:

Khu phố Tây Ông Lang - Phú Quốc, lô góc 2 mặt tiền. 4,8 tỷ. Liên hệ: 0911 888850

Ông Lang, Cửa Dương, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Posted at: 10:51 05/07/2018
5 VND 526 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 1, Hồ Chí Minh CHƯA BÀN GIAO
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:admin1 LIÊN HỆ:

Chính chủ bán nhiều nền đất đẹp, đầu tư sinh lợi cao tại Phú Quốc. LH 0911 888850

Ông Lang, Cửa Dương, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Posted at: 10:36 05/07/2018
132,000,000,000 VND 300000 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 1, Hồ Chí Minh CHƯA BÀN GIAO
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:admin1 LIÊN HỆ:

30Ha đất cách biển Bãi Thơm 500m bán hoặc hợp tác đầu tư

Bãi Thơm, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Posted at: 10:25 05/07/2018
1,050,000,000 VND 100 m² BÁN ĐẤT NỀN Huyện Cần Giuộc, Long An Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Nguyễn Hoàng LIÊN HỆ: 0902645369

Đất Đầu Tư Sổ Đỏ Giá 10,5tr/m - Khu Đô Thị T&T Thái Sơn Long Hậu Nhà Bè.LH0902645369

Xã Long hậuCần Giuộc, Long An Province, Vietnam Posted at: 10:41 02/07/2018
4,200,000,000 VND 162 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thị Nga LIÊN HỆ: 0919999875

Bán nhanh đất nền Nam Phan Phú Hữu, Quận 9, giá tốt nhất thị trường. Liên hệ ngay: 091.9999.875

Cầu Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 03:49 29/06/2018
4,200,000,000 VND 162 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Phạm Thị Nga LIÊN HỆ: 0919999875

Bán gấp đất nền KDC Nam Phan, Phú Hữu (Kikyo Residence), giá tốt nhất thị trường. LH: 091.9999.875

Cầu Đỗ Xuân Hợp, Quận 9, Hồ Chí Minh, Việt Nam Posted at: 03:38 29/06/2018
7,700,000,000 VND 110 m² BÁN ĐẤT NỀN Quận 9, Hồ Chí Minh Ở NGAY
NHÂN VIÊN TƯ VẤN:Trần Khánh Nguyên LIÊN HỆ: 0909717466

Đất nền mặt tiền Bưng Ông Thoàn Quận 9 đối diện villapark

Bưng Ông Thoàn, District 9, Ho Chi Minh City, Vietnam Posted at: 02:54 29/06/2018
Phong thủy
 • ĐẦU TƯ CHỈ 2TR/M2 ĐẤT NỀN ĐÔ THỊ MỚI BÌNH DƯƠNG LIỀN KỀ TP.HCM
 • Ngân hàng VIB hỗ trợ vốn 50% đất nền đô thị mới Bình Dương, liền kề TP. HCM. DT: (5x30m=150tr), (10x30m=300tr). Thổ cư 100%, sổ hồng riêng từng nền, hạ tầng đẹp hoàn thiện 100%, Mặt tiền đường nhựa 16m, liền kề Quốc Lộ 13 (500m), khu dân cư hiện hữu. Dịch vụ đầy đủ chợ, trường, bệnh viện,.. Bán kính (1km).
 • Phong thủy vật liệu xây dựng theo ngũ hành
 • Vật liệu xây dựng có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến con người qua các giác quan. Do đó, sự an lành của gia chủ và các thành viên trong gia đình cũng phụ thuộc vào vật liệu xây dựng.
 • Phong thủy vật liệu xây dựng theo ngũ hành
 • Vật liệu xây dựng có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến con người qua các giác quan. Do đó, sự an lành của gia chủ và các thành viên trong gia đình cũng phụ thuộc vào vật liệu xây dựng.
Môi giới tiêu biểu
ông thị thùy 4
Nga Nguyễn 3
Võ Thị Ngọc Thuỷ 2
Nguyễn Bình Tân 2
nguyen trieu 1
Sàn môi giới tiêu biểu
DKRS
Hưng Hưng Thịnh
Nhà Đất Phố Đông
Hưng Thịnh
Sealand
Tìm kiếm nâng cao
ĐÓNG